Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS Arbeidsgiverutvikling Kompetanse – mål og virkemiddel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS Arbeidsgiverutvikling Kompetanse – mål og virkemiddel."— Utskrift av presentasjonen:

1 KS Arbeidsgiverutvikling Kompetanse – mål og virkemiddel

2 KS Arbeidsgiverutvikling Hvorfor er kompetanse så viktig? Kompetanse og ledelse er nøkkelen til en framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk som skal møte sektorens behov for nyskaping og rekruttering. (AGS 2020) Kompetanse og utvikling av robuste fagmiljø er helt sentrale tema og avgjørende faktorer for å yte og utvikle gode tjenester Medarbeiderundersøkelsen 2009

3 KS Arbeidsgiverutvikling Rekrutteringsstrategien slår fast at: Økt kompetanse gir bedre tjenester og mer fornøyde brukere. Et kompetent og faglig utfordrende arbeidsmiljø er viktig for den enkelte medarbeiders trivsel og arbeidsinnsats. Derfor er det å skape gode og brede fagmiljøer, med mulighet for faglige utfordringer og utvikling, være et viktig virkemiddel i kampen om å tiltrekke seg – og beholde arbeidskraften.

4 KS Arbeidsgiverutvikling Media i sommer Akademikere og nyutdannede sykepleiere vil ikke til kommunene Sykepleiemangel og bruk av ufaglærte i eldre omsorgen –Faglig ensomhet –Lite muligheter for utvikling –For mye ansvar Hva slags media oppslag skal vi sørge for å få i fremtiden?

5 KS Arbeidsgiverutvikling Noen utviklingstrekk –Demografi – alderssammensetning –Økt antall eldre, både arbeidstakere og pleietrengende –Stor avgang (sykefravær, tidligpensjonering) –Høyere krav til tjenestene, utdanning, kompetanse, teknologi –Behov for kompetanse og utdannet arbeidskraft for å møte utfordringene!

6 KS Arbeidsgiverutvikling Hva slags arbeidskraft? I tjenesteproduksjonen –Leger, psykologer, sykepleiere –Lærere, førskolelærere –Ingeniører I administrasjon og ledelse –Kompetanse om byråkrati og styringssystemer –Utviklings- og omstillingskompetanse –Samhandlingskompetanse

7 KS Arbeidsgiverutvikling Hva mener vi med kompetanse? –Fagkompetanse –Formell kompetanse / realkompetanse –Tverrfaglig kompetanse –Samhandlingskompetanse –Kompetanse om kommunens unike oppdrag

8 KS Arbeidsgiverutvikling Dagens utdanningsnivå i sektoren –ufaglærte –Fagutdanninger –Høyere utdanning Vi vil ikke få tilstrekkelig nye medarbeidere med rett kompetanse – vi må mobilisere kompetansen hos de vi allerede har!

9 KS Arbeidsgiverutvikling Utdanningsnivå i sektoren 2008 Universitet /høgskole

10 KS Arbeidsgiverutvikling Ufaglærte i sektoren 21,8 pst ufaglærte totalt i sektoren (K og FK) Vel 42 pst ufaglærte i barnehagesektoren Vel 13 pst ufaglærte i skole (K og FK) 23 pst ufaglærte i pleie- og omsorg

11 KS Arbeidsgiverutvikling Noe å tenke på? Hvordan ser befolkningsutviklingen ut hos dere? –Stor vekt i antall barn og unge? –Stor vekst i den eldre befolkning? –Hva betyr befolkningsutviklingen for kompetansebehovet? –Samarbeider dere med utdanningsinstitusjoner? –Samarbeider dere med andre kommuner – eller andre deler av det lokale arbeidslivet?

12 KS Arbeidsgiverutvikling Mer å tenke på… Hvordan holde på de gode fagfolkene? Hvordan bygge alternative karriereveier? Samarbeid framfor konkurranse om arbeidskraften – hvordan få det til?

13 KS Arbeidsgiverutvikling Samhandlingsreformen Skaper behov for arbeidskraft og ny kompetanse i kommunene. Åpner samtidig muligheten for å skape større fagmiljøer i kommunene, og gir kommunene mulighet til å etablere arenaer for kompetanseutvikling og tverrfaglig samarbeid. Positive ringvirkninger for rekruttering av faggrupper som i dag vegrer seg for å søke kommunene på grunn av frykt for manglende fagmiljø. Ved å sette kompetanse- og kompetanseutvikling på dagsorden vil kommunene være bedre rustet til å møte utfordringene som helsereformen gir!

14 KS Arbeidsgiverutvikling Kartlegge – utvikle - styre Kompetansekartlegging –Tariff 2008 –Kartlegging innen 1.4.2009 Gjennom systematisk arbeid med å kartlegge og videreutvikle kunnskapen medarbeiderne innehar, vil den enkelte ansattes kompetanse bli sett og brukt. Dette vil også gi bedre grunnlag for spesialisering, oppbygging av sterkere fagmiljøer samt kompetanseutvikling gjennom etter- og videreutdanning…..” Fra landstingsresolusjon 2008 om arbeidsgiverrollen

15 KS Arbeidsgiverutvikling Fou’en “Strategisk kompetanseutvikling i kommunene – en kartlegging av behov, nytteverdi og gode eksempler.” (Asplan Viak) Utvikling av verktøy! April 2010 -

16 KS Arbeidsgiverutvikling Rekruttering av innvandrer Strategisk kompetanseutvikling for ansatte med minoritetsbakgrunn

17 KS Arbeidsgiverutvikling Rekrutteringsstrategien KS vil påvirke statlige myndigheter til å utvikle relevante og gode kompetansesatsinger for kommunal sektor, herunder desentraliserte tilbud gjennomføre FoU-prosjekt om erfaringer, konkrete verktøy og metoder i arbeidet med strategisk kompetanseutvikling og -styring. gjennom bruk av utviklingsverksted prøve ut flere modeller for alternative karriereveier ta initiativ til utvikling av gode og ensartede verktøy for realkompetansevurdering

18 KS Arbeidsgiverutvikling Velferdsteknologi – én nøkkel for å løse utfordringer framover

19 KS Arbeidsgiverutvikling Utfordringsbilder Demografisk utvikling – regnestykket som ikke går opp? Forventningsgapet Teknologisk utvikling

20 KS Arbeidsgiverutvikling Beholde og rekruttere! Strategi for arbeidskraft og rekruttering Kommuner; utforske og iverksette ytterligere effektivisering og økt produktivitet ved hjelp av kompetanse, organisering og teknologi i samarbeid med partene KS; Vurdere prosjekter for innføring og bruk av teknologi i samarbeid med kommuner KS forventer at staten bidrar med finansiering, samt vurderer behov for tilpasning av lov- og regelverk

21 KS Arbeidsgiverutvikling Øyane sykehjem i syden. Kilde: Sykepleien nr. 12-2009


Laste ned ppt "KS Arbeidsgiverutvikling Kompetanse – mål og virkemiddel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google