Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Relevant pensum Passer & Smith Kap 3: Kap 8: Teigen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Relevant pensum Passer & Smith Kap 3: Kap 8: Teigen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Relevant pensum Passer & Smith Kap 3: 120-125 Kap 8: 337-363 Teigen

2 To innfallsvinkler Generell psykologi: Studere generelle lovmessigheter som gjelder alle individene innen en art (eventuelt flere arter) Differensialpsykologi: Studere forskjellene mellom individene innen en art.

3 Tre hovedspørsmål innenfor differensialpsykologi
Langs hvilke dimensjoner er vi forskjellige? Hvor store er forskjellene? Hvorfor er vi forskjellige?

4 To hovedområder Abnormalpsykologi (hvordan og hvorfor er vi syke?)
Normalvariasjon a) intelligens b)personlighet

5 Intelligenstester Mange forskjellige typer
Mye brukt er Wechsler-testene (WPPSI, WISC og WAIS) Andre kjente: Binet-testene og Raven’s matrisetest

6 Wechsler-testene 11 deltester, 6 “teoretiske” (kunnskaper, forståelse av for eksempel ordtak, ordlikhet, tallhukommelse, vokabular,regneferdighet), og 5 “praktiske”(symbolerstatnig, bildefullførelse, terningmønstre, bildearrangement, puslespill)

7 Intelligenskvotienten (IQ)
Beregnes ut fra den samlede prestasjonen på en intelligenstest Uttrykker en person prestasjon i forhold til andre

8 Hva er intelligens Evne til å tilegne seg kunnskap
Evne til abstrakt resonnering evne til tilpasning Metoder: Mental alder (Binet) og avviksskårer (Wechsler)

9 Den psykometriske tilnærmingen
Studerer korrelasjoner mellom tester med forskjellig innhold Finner ofte sammenhenger Faktoranalyse (jfr. A-7) G-faktor Flere faktorer

10 Andre teorier Sternberg’s komponentteori
Gardner’s multiple intelligences

11 Gardner Språklig logisk-matematisk spatial musikalitet bevegelse
personlig (intra og inter)

12 Arv-miljø-problemet: Hovedobservasjon
Sykdommer, fysiske og psykiske attributter har en tendens til ”å gå i familier”

13 Direkte og indirekte studier
Direkte: Studier av hvilke gener & kromosomer som henger sammen ved hvilke egenskaper Indirekte: Studere likheter og ulikheter i fenotyp

14 Kromosomlidelser Downs syndrom (trisomi 21): 1/800
Hjertefeil, tidlig aldring, skjeve øyne, flat nakke Utgjør omtrent 20% av barn med alvorlige lærehemninger Williams syndrom (bit bort fra 7): 1/ Hjertefeil, kortvoksthet, forsinket utvikling, mild til moderat lærehemning, relativt gode språkferdigheter

15 Kjønnskromosomer Klinefelter (XXY) 1/1000
XYY (tidligere antatt å være mer aggressive) Turner (X0) 1/ Korte av vekst. Overhyppighet av lærehemninger

16 Noen identifiserte genplaseringer
Huntingtons sykdom (kromosom 4) 1/4000 dominant gen. Personlighetsforandringer nedsatt hukommelse. Ingen kjent behandling Føllings sykdom (12) 1/ Effektiv behandling. Recessiv (medfødt stoffskiftelidelse)

17 Indirekte studier Studier av regelmessigheter i fenotyp som kan peke tilbake på genetiske forhold Dyrestudier

18 Problemstilling I hvilken grad skyldes forskjeller og likheter mellom individer at de har forskjellig/lik arv og i hvilken grad skyldes det at de har (og har hatt) forskjellig/likt miljø?

19 Metoder for å beregne arvbarhet av en egenskap
FAMILIESTUDIER Alle mulige slektskap Tvillingstudier Adoptivrelasjoner Halvsøskenstudier

20 Tvillingstudier Eneggede tvillinger vokst opp hver for seg
(Likheter mellom disse skyldes bare gener) Eneggede og toeggede vokst opp sammen (Dersom eneggede er mer like enn toeggede skyldes dette utelukkende den større genetiske likheten)

21 Arvbarhet er ingen konstant
Arvbarhet av IQ øker med økende alder Arvbarheten av utdannelseslengde øker mot nyere generasjoner Arvbarheten av IQ varierer (kanskje) over generasjoner Arvbarheten av IQ er større når foreldrene har mer utdannelse

22 Fortolkning av resultater: Indikasjoner på genetikk
Høye korrelasjoner mellom eneggede vokst opp fra hverandre antyder genetiske effekter Det gjør også lave korrelasjoner mellom ubeslektede vokst opp sammen Større korrelasjoner mellom MZ (vokst opp sammen) enn DZ (vokst opp sammen) peker i samme retning

23 Indikasjoner på miljø DZ korrelerer høyere enn søsken for øvrig
Ubeslektede vokst opp sammen korrelerer MZ, DZ, søsken osv vokst opp sammen er mer like enn de som har vokst opp i forskjellige heimer

24 Kan intelligens forandres?
Genetiske bidrag betyr ikke at intelligens er uforanderlig. Flere studier viser at IQ kan forandres av miljøpåvirkninger


Laste ned ppt "Relevant pensum Passer & Smith Kap 3: Kap 8: Teigen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google