Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ole Kr. Fauchald31.03.20151 Noen studietips I n Valg av litteratur ä Viktig at boka er best mulig oppdatert ä Kjøp traktatsamling og bruk den aktivt! n.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ole Kr. Fauchald31.03.20151 Noen studietips I n Valg av litteratur ä Viktig at boka er best mulig oppdatert ä Kjøp traktatsamling og bruk den aktivt! n."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ole Kr. Fauchald31.03.20151 Noen studietips I n Valg av litteratur ä Viktig at boka er best mulig oppdatert ä Kjøp traktatsamling og bruk den aktivt! n Regler om innarbeiding finnes i Nærmere regler for Det juridiske fakultet § 1-2 ä http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/hjelpemidler-eksamen.html n Kursoppgaver ä Skal være tilbud på kurset n I tillegg: ä Tidligere eksamensoppgaver: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUROFF1410/ oppgaver/index.html (vent med å se på sensorveiledningen) http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUROFF1410/ oppgaver/index.html ä Fakultetsoppgave i folkerett: ta denne som trening og gå på oppgavegjennomgangen!

2 Ole Kr. Fauchald31.03.20152 Noen studietips II n Hvordan lærer jusstudenter i forhold til andre studenter? n Bruk læringskravene aktivt n Lærebøker og forelesninger er ”minste motstands vei” ä Les et utvalg av dommer ä Forberede oppgaver og temaer til kurs ä Ta ordet! ä Still spørsmål til og diskuter med lærere ä Organiser og delta aktivt i kollokvier n Hvordan jobbe med oppgaver? ä Prøv å gjøre dem på eksamensvilkår! ä Teste ut hvordan forskjellige arbeidsmetoder fungerer ä Kursoppgaven er et minimum

3 Ole Kr. Fauchald31.03.20153 Noen studietips III n Tilleggslitteratur ä Bruk som oppslagslitteratur ä Se læreboka i nytt lys – trenger kontraster ä Ikke ta sikte på å lese tilleggslitteraturen systematisk n For en introduksjon til juridisk tenkemåte: ä Eckhoffs rettskildelære v/Jan Helgesen

4 Ole Kr. Fauchald31.03.20154 Rettsregler / rettsposisjoner n Normer – appellerer til pliktfølelse n Rettsregler er normer som er gitt en viss status ä Gjennom formell prosedyre – lover, traktater, forskrifter ä Gjennom praksis – etablering av sedvanerett n Rettsposisjoner er den rettslige posisjon rettssubjektene befinner seg i ä Grunnlag i rettsregler ä Grunnlag i vedtak ä Grunnlag i avtaler

5 Ole Kr. Fauchald31.03.20155 Hovedspørsmål i jussen n Når blir en norm til en rettsregel ä Særlig aktuelt i forhold til sedvanerett n Hva er innholdet i en rettsregel? ä Rettsgrunnlag eller –kilde (lov, traktat, sedvanerett) ä Tolkning av rettsgrunnlaget – hvilke argumenter er relevante og hvilken vekt har de? ä Hvis … så … – skillet mellom rettsfakta og rettsfølge n Hva er resultatet av å anvende rettsregelen i en konkret sak? ä Hvilket faktum er relevant? ä Hvordan anvende rettsregelen på faktum?

6 Ole Kr. Fauchald31.03.20156 Kompleksitet i rettsreglene n Hierarkier av rettsregler n Samvirke mellom skreven rett og sedvanerett n Samvirke mellom rettsregler på samme nivå n Samvirke mellom rettsregler innenfor samme enhet (traktat, lov, forskrift) n Hovedregler og unntak ä Kan være vanskelig å fastslå hva som er hovedregel ä Unntak fra unntak ä Prinsipper som hovedregler

7 Ole Kr. Fauchald31.03.20157 Tolkningsprosessen n Utgangspunktet for tolkningen ä Skreven rett vs. sedvanerett ä Skriftlige uttrykk for sedvanerett n Tolkningsteorier ä Objektiv, subjektiv og formålsorientert (teleologisk) ä Variasjon i tolkningstradisjoner n Relevansspørsmål ä Hvilke argumenter er relevante? ä Varierer med hva som skal tolkes n Vektspørsmål ä Hvordan skal de relevante argumentene veies mot hverandre?

8 Ole Kr. Fauchald31.03.20158 Hvor finner vi svar? n I ”metanormer” basert på praksis og teorier ä Kodifisert ä Praksis i form av anvendelse av rettsgrunnlag, for eksempel i domstoler ä Praksis statene imellom ä Praksis i internasjonale organisasjoner ä Praksis i nasjonale rettssystemer n Teorienes betydning ä En gradvis utvikling av konsensus i samvirke mellom forskjellige aktører ä Teoriene setter praksis i system og en overordnet forståelsesramme

9 Ole Kr. Fauchald31.03.20159 Tolkningsresultater n Hva er referansepunktene? ä Rettsregelen sammenlignet med rettsgrunnlaget ä Rettsgrunnlaget – utgangspunktet for tolkningsprosessen ä Rettsregelen – resultatet av tolkningsprosessen n Mulige resultater: ä Etter sin ordlyd ä Presiserende tolkning ä Innskrenkende tolkning ä Utvidende tolkning ä Analogisk tolkning (mer argument enn resultat) ä Antitetisk tolkning (mer argument enn resultat)

10 Rettssystematikk Jus Folkerett Rettskilder ICJ statutter VCLT Sedvanerett Generell VCLT DASR UN Charter Spesiell Krig Fred Miljø Handel Transport … Nasjonal rett Offentlig rett Privat rett

11 Ole Kr. Fauchald31.03.201511 Myndighet og kompetanse n Skillet mellom lovgivende, utøvende og dømmende myndighet n Kompetansespørsmål ä Hvor er kompetansen plassert? Kan den gis videre til andre? ä Hvilke rammer gjelder for utøvelsen av kompetansen? Rettssikkerhet og minoritetsvern ä Hvilke prosessuelle krav må oppfylles for utøvelsen av kompetansen? Demokrati og legitimitet n Nasjonal rett vs. folkerett

12 Ole Kr. Fauchald31.03.201512 Jus og politikk n Er det et klart skille? n Kan jus karakteriseres som ”vitenskap”? n Forholdet mellom nasjonal rett og folkerett ä Forskjeller mellom systemer basert på samtykke og tvang ä Rollen til utøvende og dømmende myndighet n Er det en tendens i retning av ”rettsliggjøring” av folkeretten? n Forholdet mellom konfliktløsning og virkemiddeltenkning


Laste ned ppt "Ole Kr. Fauchald31.03.20151 Noen studietips I n Valg av litteratur ä Viktig at boka er best mulig oppdatert ä Kjøp traktatsamling og bruk den aktivt! n."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google