Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faste møter mellom regjeringen og KS 2010 Hva har skjedd?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faste møter mellom regjeringen og KS 2010 Hva har skjedd?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Faste møter mellom regjeringen og KS 2010 Hva har skjedd?

2 De 4 møtene i konsultasjonsordningen 1. møte (før regjeringens første budsjettkonferanse): Rammene for kommuneopplegget i neste års statsbudsjett drøftes. 2. møte (før RNB og Kommuneproposisjonen) : Reformer og utbygging av det kommunale tjenestetilbudet. 3. møte (før regjeringens siste budsjettkonferanse): Måloppnåelse året før basert på kommunenes rapportering og bilaterale samarbeidsavtaler. 4. møte (etter fremleggelse av statsbudsjettet): Oppsummering og klargjøring av innholdet i regjeringens budsjettforslag.

3 Hva har KS gitt av innspill hittil i år? Kommunesektorens økonomiske rammebetingelser : Poengtert at med en eventuell lavere inntektsvekst for kommunesektoren i 2011 enn i 2010, vil staten måtte bidra med at en større del av veksten kommer som frie inntekter, og med færre statlige føringer på anvendelsen av de frie inntektene.

4 Økningen i frie inntekter i 2011 må: dekke demografiske endringer sikre en økonomisk balanse i kommuner og fylkeskommuner som kan bidra til å redusere den høye lånefinansieringen av investeringer bidra til å styrke vedlikeholdsinnsatsen dekke økte pensjonskostnader gi fylkeskommunene reell mulighet til å utvikle kollektivtransporten i tråd med vedtatte politiske ambisjoner for klimautslippsreduksjoner, universell utforming og innbyggernes behov lette tilpassing for kommuner som taper på innføring av nye kostnadsnøkler sikre fullfinansiering av ”barnehageløftet” ved innlemming av de øremerkede midlene til barnehager fra 2011

5 Andre sentrale saker: Samhandlingsreformen: –Viktig å dokumentere effekten av de mange gode samhandlingsprosjektene/forsøkene for å sikre trygghet omkring gjennomføring og finansiering av reformen. –Forutsetningen er rammebetingelser som gir kommunene reell mulighet til å påta seg dette ansvaret. –Nye og utvidede oppgaver til kommunene må fullfinansieres av staten. Tettere dialog med staten om hvordan kommunene best kan styrke innsatsen overfor utsatte barn og unge. Barnevernet må finansieres gjennom frie inntekter. Et godt barnevern avhenger av et nært samarbeide mellom mange tjenesteområder.

6 Forts andre aktuelle saker: Økte kostnader ved inngåelse av driftskontrakter på de nye fylkesveiene. Ekstra satsing på løpende vedlikehold – gjennomført på en ubyråkratisk måte – som gjør at alle kommuner og fylkeskommuner vil kunne delta i satsingen, for eksempel etter mønster av tiltakspakken i 2009. Behovet for forutsigbarhet i kommuneopplegget; KS har vist til at svekkelsen av tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester i statsbudsjettet for 2010 som et ”dårlig” eksempel på manglende forutsigbarhet i det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Behovet for en dimensjonering av kvalifiseringsprogrammet i 2011 som er basert på faktiske behov og erfaringer fra kommunene, ikke på en teoretisk beregningsmodell.

7 Hva er oppnådd? Kommunesektorens økonomiske rammebetingelser : Demografikostnader er en eksplisitt begrunnelse for veksten i frie inntekter på 2,75 mrd i budsjettforslaget. Veksten i pensjonskostnader er også delvis dekket. Midler til å lette innføringen av endrede kostnadsnøkler. Positivt at de frie inntektenes andel av samlede inntekter øker.

8 Ikke oppnådd: Veksten i frie inntekter gir ikke rom for økt vedlikeholdsinnsats og økt satsing på kollektivtransport. Underfinansieringen av “barnehageløftet” blir det ikke kompensert for. Økt satsing på de ovennevnte områdene og andre tjenesteområder vil bety lavere netto driftsresultat og/eller kutt på andre tjenesteområder – og/eller effektivisering.

9 Resultater andre sentrale saker (1): God dialog med HOD om arbeidet med samhandlingsreformen. KS’ sterke anmodning om å legge bort forslaget om et generell kommunalt medfinansieringsansvar for alle sykehusinnleggelser, synes å ha blitt tatt til følge. Regjeringen har åpnet for at satsingen på barnevern ikke utelukkende er begrenset til stillinger i tråd med KS’ innspill. Men den valgte løsningen til fordeling av satsingen er ikke i tråd med KS’ forslag om en langt mindre byråkratisk fordelingsmekanisme. Løsningen gir også mindre handlingsrom for kommunene til å styrke barnevernet ut fra lokale behov, enn det KS har foreslått.

10 Resultater andre sentrale saker (2) Den ekstra milliarden til fylkeskommunene til vedlikehold av veger overtatt fra staten videreføres, men det er ikke lagt inn nye midler til å kompensere fylkene for den ekstraordinære veksten i driftskontrakter. Det er heller ikke varslet noe ekstra samarbeid med kommunesektoren om styrking av det generelle vedlikeholdet i kommuner og fylkeskommuner.

11 Resultater andre sentrale saker (3) Det er ikke foretatt ytterligere kutt i kompensasjonsordningen for ressurskrevende tjenester, men tilstrammingen fra 2009 er heller ikke reversert. Kvalifiseringsprogrammet innlemmes i kommunerammen i 2011 med om lag det samme måltallet for deltakere som i 2010, slik KS har bedt om. Tidligere anslag om at dette ville kuttes betydelig i forbindelse med innlemmingen, har foreløpig ikke vist seg å stemme.


Laste ned ppt "Faste møter mellom regjeringen og KS 2010 Hva har skjedd?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google