Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer for kommunesektoren Inge Johansen KS Troms og Finnmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer for kommunesektoren Inge Johansen KS Troms og Finnmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer for kommunesektoren Inge Johansen KS Troms og Finnmark

2 KS Nord-Norge Kommunesektoren – dårlig rustet for lavkonjunkturen Kommunesektoren hadde –svært gode netto drifts- resultater i oppgangs- årene 2005-06 –svært dårlige resultater i nedgangsårene 2008-09 Dette gir et dårlig utgangs- punkt for motkonjunktur- politikk Rekordsvakt netto driftsresultat i 2008 Ingen realvekst i frie inntekter de to siste årene

3 KS Nord-Norge Eksempel: De sju magre årene Inntekts- og aktivitetsutviklingen i kommunesektoren 1990-2008. Utviklingen i BNP for Fastlands-Norge. Indekser med 1990 = 100 Kilde: TBU april 2009

4 KS Nord-Norge Konjunkturdriverne for Norge framover Internasjonal markedsvekst –bunnen kan være nådd, men utsiktene svake Oljeinvesteringene –har gitt særnorske vekstimpulser til det siste –svakere vekst ventes framover –potensial for klar nedgang med ”lav” oljepris Rentene –lave renter stimulerer forbruk og boligkjøp, men høy gjeld i utgangspunktet trekker ned Finanspolitikken –tiltakspakke på toppen av handlingsregelen gir sterke vekstimpulser Norske husholdninger, har ikke brent seg like kraftige som amerikanske husholdninger

5 KS Nord-Norge Tross mulighet for kortsiktig bedring; også utsiktene for Norge er svake Høykonjunkturen var en utfordring for kommunene –økte oppgaver –økte kostnader, ut over merskatteveksten Lavkonjunktur framover –i beste fall nullvekst i år –vekst under trendvekst også i 2010 Arbeidsmarkedet svekkes, lønns- og kostnadsveksten avtar, også for kommunene Skattegaranti fra regjeringen sikrer likevel kommunesektorens inntekter i år

6 KS Nord-Norge Konjunkturnedgangen vil svekke arbeids- markedet – vil øke sosialhjelpsutgiftene Arbeidsledigheten –har vært lav, men har økt de siste månedene –SSB og NBa venter økning på 50.000 fram til 2010 –kan på lang sikt øke kommunenes kost-nader til sosialhjelp med 1,2 mrd kroner Kommunene har iflg KS’ budsjettundersøkelse ikke budsjettert med økte sosialhjelpsutgifter for 2009 Pengene som bevilges i årets reviderte budsjett tar høyde for økte sosialhjelpsutgifter

7 KS Nord-Norge KS’ økonomiske krav for 2010 For å bringe balanse i kommuneøkonomien er det behov for om lag 7½ mrd kroner i økte inntekter, regnet fra anslaget for 2009 i tiltaksproposisjonen Anslaget omfatter ikke –ukjente kostnader for 2010 knyttet til evt økte pensjonspremier og lånegjeld i 2009 –dekning av driftskostnader knyttet til forvaltnings-reformen (overføring av riksveier til fylkes-kommunene) Dessuten må barnehagereformen fullfinansieres i tråd med Stortingets forutsetninger

8 KS Nord-Norge Regjeringens forslag til årets reviderte budsjett og neste års kommuneopplegg Selv om KS sine krav ikke innfris fullt ut vil en vekst på fire milliarder kroner til kommunesektoren neste år sammen med økningen i tiltakspakken og satsningene i revidert nasjonalbudsjett bidra til å rette opp noe av ubalansen i kommuneøkonomien Kommunene må fortsatt vise moderasjon i forhold til nye tiltak

9 KS Nord-Norge Tiltakspakka: KS ga i høst innspill om hvordan kommunesektoren kan bidra Driften i kommunesektoren må være langsiktig og bærekraftig. Kan ikke ta folk inn i og kaste dem ut av sykehjem i takt med konjunkturutviklingen –kan ikke bruke omsorgstilbudet til bestemor som automatisk stabilisator! Satsing på investeringer og vedlikehold kan gjøre det billigere å produsere velferdstjenestene i framtida –øke kvaliteten på tjenestene –mer effektiv realkapital, også mht energibruk Fordeler ved investeringer og vedlikehold som midlertidig motkonjunkturtiltak –sterkest nedgang i bygg- og anleggssektoren –aktivitet som det vil være lett å avslutte

10 KS Nord-Norge KS i Nord-Norge har gjennomført en undersøkelse om hvordan dette er behandlet i kommunene Undersøkelsen er utført av Questback Alle kommunene i Nordland, Troms og Finnmark er spurt (88) I tillegg er fylkeskommunene spurt (3)

11 KS Nord-Norge Tiltakspakke hadde en samlet ramme på 20 mrd 6,4 milliarder til kommunesektoren: Et midlertidig tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur i kommunesektoren på 4 milliarder kroner Kommunesektorens frie inntekter økes med 1,2 milliarder kroner. I tillegg kommer økte frie inntekter fra merverdikompensasjon på 0,8 milliarder kroner. Til sammen 2,0 milliarder kroner

12 KS Nord-Norge Andre områder med økt rammer Enovas rammer øker med 1,2 mrd kroner i 2009 – innrettes bl.a mot kommunale bygninger og anlegg som skal rehabiliteres og oppgraderes Husbankens låneramme økes med 2 mrd. kroner til 14 mrd. kroner Tilskuddene til omsorgsboliger sykehjemsplasser slik at det kan bygges 1500 nye enheter Rentekompensasjonsordningene for skole/svømmehaller og kirkebygg utvides med ( 1 mrd + 400 mill kroner) 250 mill. til kommunale utleieboliger, midlertidig økning av fylkeskommunenes lærlingtilskudd med 185 mill. og 60 mill til digital fornying i kommunene

13 KS Nord-Norge Spørreundersøkelsen om krisepakken til kommunene i Nord-Norge

14 KS Nord-Norge Spørreundersøkelsen om krisepakken til kommunene i Nord-Norge

15 KS Nord-Norge Spørreundersøkelsen om krisepakken til kommunene i Nord-Norge

16 KS Nord-Norge Spørreundersøkelsen om krisepakken til kommunene i Nord-Norge

17 KS Nord-Norge Spørreundersøkelsen om krisepakken til kommunene i Nord-Norge

18 KS Nord-Norge Spørreundersøkelsen om krisepakken til kommunene i Nord-Norge

19 KS Nord-Norge Spørreundersøkelsen om krisepakken til kommunene i Nord-Norge

20 KS Nord-Norge Spørreundersøkelsen om krisepakken til kommunene i Nord-Norge

21 KS Nord-Norge Oppsummering Lokal politisk behandling av krisepakken. Vanskelig budsjettprosess for 2009 –ca 80 % hadde foretatt kutt, –35,9 % var det vesentlige kutt. Økt rammetilskuddet går til saldering av budsjett 2009 Økt mva komp jevnere fordelt på nye tiltak og saldering. Handlingseffektive kommuner idet 41 % av kommunene var i gang med tiltak i løpet av 1.kvartal, ytterligere 25,6 % i mai og 15,4 % i juni.

22 KS Nord-Norge Oppsummering 90 % av tiltakene er nye og 74,4 % av tiltakene sluttføres i år. Økt tilskudd til lærebedrifter har bare 24 % sett nytten av. Rentekompensasjon til skoler og svømmeanlegg er suksess, mens det er god interesse for midler til kirkeanlegg, moderat interesse for sykehjem. Sysselsettingseffekten er rapportert til 87,7 årsverk (betydelig undervurdert ?)

23 KS Nord-Norge Behov for flerårig plan for kommune- økonomien Kortsiktigheten i statens styring av kommune- sektoren gjør kommuneøkonomien og tjenestetilbudet til innbyggerne uforutsigbart Kommunene trenger å knytte sine utgiftsbudsjetter opp mot langsiktige inntektsrammer, og ikke til løpende inntektsutvikling to år tidligere Dagens økonomiske ubalanse er et tydelig uttrykk for svakhetene i dagens styringssystem Det er urimelig at kommunene er pålagt å legge fireårsplaner, mens staten bare forholder seg til ett år om gangen


Laste ned ppt "Utfordringer for kommunesektoren Inge Johansen KS Troms og Finnmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google