Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SERVITUTTER Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SERVITUTTER Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang."— Utskrift av presentasjonen:

1 SERVITUTTER Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

2 Oversikt  Hva er servitutter?  Servitutt-typer  Rettskilder og metode  Stiftelse  Rådighet og rådighetsmisbruk  Overføring av rådigheten  Opphør  Nærmere om negative servitutter

3 Hva er servitutter?  Ordets opprinnelse: ”servitus”  Definisjon, jf § 1  Partiell (ikke total)  Faktisk (ikke rettslig)  En tjenende eiendom (heftelse)  Både positiv bruk og det negative  Avgrensninger  Allemannsrettigheter (ikke særrett)  Allmenningsrett (eget regelverk)  Sameie (parallell deling)  Grunnbyrder (eieren skal gjøre eller yte noe til fordel for en annen)  Naborettslige begrensninger (ikke særretter)

4 Servituttyper  forbruk  bruk  utvidet rådighet  negative servitutter  reelle og personlige  evigvarende og tidsbegrensede  jordbruksservitutter, for eksempel rett til beite  bedriftservitutter, for eksempel rett til uttak av vann eller til å legge rør, stolper og ledninger

5 Rettskildesituasjonen  Loven er i hovedsak deklaratorisk, men enkelte tvingende lovregler (§§ 8, 11-16 og 18,19)  Mye rettspraksis, men denne er også i hovedsak deklaratorisk.

6 Metodisk hovedpoeng Hvilke regler som gjelder for servitutter, vil bero på to forhold: (1) Det grunnlaget servitutten er stiftet på (2) De deklaratoriske rettsreglene

7 Stiftelse - stiftelsesmåter  Avtale. Eks: Rett til å nekte nabo å bygge høyt.  Hevd. Eks: Rett til adkomstvei til fiskevann.  Alders tids bruk. Eks: Rett til hogst i skog.  Ekspropriasjon. Eks: Rett til adkomstvei til feriebolig.  Jordskifte. Eks: Rett til å ta vann til vanning av avling.

8 Stiftelse - begrensninger  Hovedregel: Adgangen til å stifte servitutter over fast eiendom er fri. Innskrenkninger i adgangen må ha særskilt hjemmel. (ikke opplagt, annerledes i Sverige)  Lovbestemte innskrenkninger: Servitutter som er direkte skadelige eller som kan svekke næringsgrunnlaget for tjenende eiendom.  Privatrettslige innskrenkninger: Bortleie versus beite eller hugst; Pant versus uttaksretter.

9 Rådigheten - generelt  Avtalte servitutter: Vanlige tolkningsprinsipper  Hevdede servitutter: Bruken, men også hypotetisk avtale  Ellers: Interesseavveining og hensiktsmessige løsninger  Noen typiske tolkningsproblemer: Varighet; Reell eller personlig rett; Enerett eller flere rettighetshavere; Aksessoriske rettigheter

10 Rådigheten - nærmere om metoden  Avtale, vederlag og omstendigheter  Behov  Ulempe  Skikk og bruk  § 2 – tida og tilhøva  Rettspraksis – finne linjer, ikke prejudikater

11 Rådigheten – ferdselrettigheter som eksempel  Bil?  Rt. 24.583 (rett til bruk av bil, noe annet gir utilfredsstillende rett); Rt. 37.355 (rett til bruk av lastebil for å gi rom for nødvendig biinntekt); Rt. 53.1453 (ikke rett til kjøring med hest og bil)  Kan andre gis rett?  Presumsjon, se Rt. 15.20  Skade og ulemper, se Rt. 66.776 og Rt. 68.695  Biinntekt, se Rt. 68.750 og Rt. 73 s. 229  Alternativ vei  Rt. 15.480 (gammel rett til vei i behold selv om det kom ny, offentlig vei); Rt. 80.1281 (ikke rett til ferdsel på gammel vei, slik at dårligere vei måtte benyttes frem til ny, offentlig vei).

12 Rådigheten - betydningen av endrede forhold  Tolkning – allerede gjennomgått  Omskiping etter § 5  Omskiping etter § 6  Avskiping etter § 7

13 Rådighetsmisbruk A. Stiftelsesgrunnlaget B. Alminnelige regler om retting og økonomisk kompensasjon C. Spesialreglene i § 17

14 Overføring av rådigheten  Utgangspunktet etter § 9 første ledd  Rent personlige servitutter etter § 9 tredje ledd  Reelle servitutter etter § 9 annet ledd  Forkjøpsrett  ”går over”, jf § 10  Enkelte av løysingsrettslovas bestemmelser gjelder tilsvarende så langt de passer (§§ 2, 8, 10 første til tredje ledd, 11, 12 første og annet ledd og 13 til 22)  Unntaket i § 10 annet ledd  Salg og deling av tjenende eiendom

15 Opphør  Forhåndsbestemt eller avtalt opphør og lignende  Stiftelsesgrunnlaget (tiden er ute, oppsigelse, servitutthaveren dør, mislighold, virksomheten opphører, servitutthaveren flytter, andre endrede faktiske forhold)  Avtale (herunder ensidig avkall)  Konfusjon (eieren og innehaveren av en personlig servitutt blir den samme)  Ekstinksjon  Hevd  Passivitet  endrede forhold  Avtale- eller kreditorekstinksjon  Ekspropriasjon  Jordskifte  Avløsning etter § 7  Innløsning etter § 17  Offentlige rådighetsreguleringer

16 Nærmere om negative servitutter  Hva er negative servitutter? Lovtekst og eksempler.  Ingen spesielle lovregulering, bortsett fra § 4  Rt. 1971 s. 95 (Samvirkelaget), Rt. 1995 s. 904 (Gjensidige), Rt. 2002 s. 145 (Bortelid), Rt. 2008 s. 362 (Naturbetong).  Den nye plan- og bygningsloven

17 Rt. 1971 s. 95 Samvirkelaget  Privat forbud mot at Samvirkelaget som eier kunne forhandle elektriske artikler eller drive elektrisk forretning (radio og TV unntatt)  Heller ikke selge slike varer som Bøe solgte  Konsekvens: ombyggingskostnader og mer irrasjonell drift pga oppdeling i flere salgssteder  Høyesterett: Ikke avskiping etter servl § 7  Begrunnelse: Særlig at Samvirkelaget hadde kjøpt vel vitende om forbudet, og at de derfor ikke burde få tjene på sin opportunisme

18 Rt. 1995 s. 904 Gjensidige  Stort forretningsbygg på eiendom syd for motorvei (Lysaker)  Privat forbud mot industrielle anlegg  (1) Tolkning, (2) endrede forhold og (3) kollisjon  «Negative servitutter som hindrer utbygging i samsvar med slik plan, faller bort, uten at det gir grunnlag for noe erstatningskrav fra rettighetshavere i en tilsvarende stilling som ankemotpartene i denne saken.”

19 Rt. 2002 s. 145 Bortelid  Fortetting av hyttefelt i strid med privat forbud – 1800 dekar /600 hytter  Høyesterett: Servitutten hindret fortetting  Begrunnelse: hytteområdet fremsto som ferdig utbygd/ikke meningsløs ikke- bebyggelse  Innskrenkende tolkning av Gjensidige- dommen: «lite tilpasset dagens utbyggingsbehov»

20 Rt. 2008 s. 362 Naturbetong  100 år gammelt forbud mot annet enn «villamessig» bebyggelse  Planprosess godkjente fire boligblokker med i alt 25-30 leiligheter  Høyesterett (3): Byggene er rettsstridige  Begrunnelse: Ikke meningsløs ikke-bruk.  Mindretallet (2): «lite tilpasset dagens utbyggingsbehov»

21 Nytt per 1.7.2009  § 2. Korkje rettshavaren eller eigaren må bruka rådveldet sitt over eigedomen såleis at det urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe for den andre.  I avgjerda om noko er urimeleg skal det leggjast vekt på kva som er føremålet med retten, kva som er i samsvar med tida og tilhøva, og kva som høver til å fremje naturmangfaldet på staden.

22 Tillegg: Allemannsrett  Regelen for innmark  Regelen for utmark  Skillet mellom innmark og utmark, særlig om ”privatiseringstiltak”  Allemannsrettens statiske rettsvern


Laste ned ppt "SERVITUTTER Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google