Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang
SERVITUTTER Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

2 Oversikt Hva er servitutter? Servitutt-typer Rettskilder og metode
Stiftelse Rådighet og rådighetsmisbruk Overføring av rådigheten Opphør Nærmere om negative servitutter

3 Hva er servitutter? Ordets opprinnelse: ”servitus” Definisjon, jf § 1
Partiell (ikke total) Faktisk (ikke rettslig) En tjenende eiendom (heftelse) Både positiv bruk og det negative Avgrensninger Allemannsrettigheter (ikke særrett) Allmenningsrett (eget regelverk) Sameie (parallell deling) Grunnbyrder (eieren skal gjøre eller yte noe til fordel for en annen) Naborettslige begrensninger (ikke særretter)

4 Servituttyper forbruk bruk utvidet rådighet negative servitutter
reelle og personlige evigvarende og tidsbegrensede jordbruksservitutter, for eksempel rett til beite bedriftservitutter, for eksempel rett til uttak av vann eller til å legge rør, stolper og ledninger

5 Rettskildesituasjonen
Loven er i hovedsak deklaratorisk, men enkelte tvingende lovregler (§§ 8, og 18,19) Mye rettspraksis, men denne er også i hovedsak deklaratorisk.

6 Metodisk hovedpoeng Hvilke regler som gjelder for servitutter, vil bero på to forhold: (1) Det grunnlaget servitutten er stiftet på (2) De deklaratoriske rettsreglene 6

7 Stiftelse - stiftelsesmåter
Avtale. Eks: Rett til å nekte nabo å bygge høyt. Hevd. Eks: Rett til adkomstvei til fiskevann. Alders tids bruk. Eks: Rett til hogst i skog. Ekspropriasjon. Eks: Rett til adkomstvei til feriebolig. Jordskifte. Eks: Rett til å ta vann til vanning av avling.

8 Stiftelse - begrensninger
Hovedregel: Adgangen til å stifte servitutter over fast eiendom er fri. Innskrenkninger i adgangen må ha særskilt hjemmel. (ikke opplagt, annerledes i Sverige) Lovbestemte innskrenkninger: Servitutter som er direkte skadelige eller som kan svekke næringsgrunnlaget for tjenende eiendom. Privatrettslige innskrenkninger: Bortleie versus beite eller hugst; Pant versus uttaksretter.

9 Rådigheten - generelt Avtalte servitutter: Vanlige tolkningsprinsipper
Hevdede servitutter: Bruken, men også hypotetisk avtale Ellers: Interesseavveining og hensiktsmessige løsninger Noen typiske tolkningsproblemer: Varighet; Reell eller personlig rett; Enerett eller flere rettighetshavere; Aksessoriske rettigheter

10 Rådigheten - nærmere om metoden
Avtale, vederlag og omstendigheter Behov Ulempe Skikk og bruk § 2 – tida og tilhøva Rettspraksis – finne linjer, ikke prejudikater

11 Rådigheten – ferdselrettigheter som eksempel
Bil? Rt (rett til bruk av bil, noe annet gir utilfredsstillende rett); Rt (rett til bruk av lastebil for å gi rom for nødvendig biinntekt); Rt (ikke rett til kjøring med hest og bil) Kan andre gis rett? Presumsjon, se Rt Skade og ulemper, se Rt og Rt Biinntekt, se Rt og Rt. 73 s. 229 Alternativ vei Rt (gammel rett til vei i behold selv om det kom ny, offentlig vei); Rt (ikke rett til ferdsel på gammel vei, slik at dårligere vei måtte benyttes frem til ny, offentlig vei).

12 Rådigheten - betydningen av endrede forhold
Tolkning – allerede gjennomgått Omskiping etter § 5 Omskiping etter § 6 Avskiping etter § 7

13 Rådighetsmisbruk A. Stiftelsesgrunnlaget
B. Alminnelige regler om retting og økonomisk kompensasjon C. Spesialreglene i § 17

14 Overføring av rådigheten
Utgangspunktet etter § 9 første ledd Rent personlige servitutter etter § 9 tredje ledd Reelle servitutter etter § 9 annet ledd Forkjøpsrett ”går over”, jf § 10 Enkelte av løysingsrettslovas bestemmelser gjelder tilsvarende så langt de passer (§§ 2, 8, 10 første til tredje ledd, 11, 12 første og annet ledd og 13 til 22) Unntaket i § 10 annet ledd Salg og deling av tjenende eiendom

15 Opphør Forhåndsbestemt eller avtalt opphør og lignende Ekstinksjon
Stiftelsesgrunnlaget (tiden er ute, oppsigelse, servitutthaveren dør, mislighold, virksomheten opphører, servitutthaveren flytter, andre endrede faktiske forhold) Avtale (herunder ensidig avkall) Konfusjon (eieren og innehaveren av en personlig servitutt blir den samme) Ekstinksjon Hevd Passivitet endrede forhold Avtale- eller kreditorekstinksjon Ekspropriasjon Jordskifte Avløsning etter § 7 Innløsning etter § 17 Offentlige rådighetsreguleringer

16 Nærmere om negative servitutter
Hva er negative servitutter? Lovtekst og eksempler. Ingen spesielle lovregulering, bortsett fra § 4 Rt s. 95 (Samvirkelaget), Rt s. 904 (Gjensidige), Rt s. 145 (Bortelid), Rt s. 362 (Naturbetong). Den nye plan- og bygningsloven

17 Rt s. 95 Samvirkelaget Privat forbud mot at Samvirkelaget som eier kunne forhandle elektriske artikler eller drive elektrisk forretning (radio og TV unntatt) Heller ikke selge slike varer som Bøe solgte Konsekvens: ombyggingskostnader og mer irrasjonell drift pga oppdeling i flere salgssteder Høyesterett: Ikke avskiping etter servl § 7 Begrunnelse: Særlig at Samvirkelaget hadde kjøpt vel vitende om forbudet, og at de derfor ikke burde få tjene på sin opportunisme

18 Rt s. 904 Gjensidige Stort forretningsbygg på eiendom syd for motorvei (Lysaker) Privat forbud mot industrielle anlegg (1) Tolkning, (2) endrede forhold og (3) kollisjon «Negative servitutter som hindrer utbygging i samsvar med slik plan, faller bort, uten at det gir grunnlag for noe erstatningskrav fra rettighetshavere i en tilsvarende stilling som ankemotpartene i denne saken.”

19 Rt s. 145 Bortelid Fortetting av hyttefelt i strid med privat forbud – 1800 dekar /600 hytter Høyesterett: Servitutten hindret fortetting Begrunnelse: hytteområdet fremsto som ferdig utbygd/ikke meningsløs ikke-bebyggelse Innskrenkende tolkning av Gjensidige-dommen: «lite tilpasset dagens utbyggingsbehov»

20 Rt s. 362 Naturbetong 100 år gammelt forbud mot annet enn «villamessig» bebyggelse Planprosess godkjente fire boligblokker med i alt leiligheter Høyesterett (3): Byggene er rettsstridige Begrunnelse: Ikke meningsløs ikke-bruk. Mindretallet (2): «lite tilpasset dagens utbyggingsbehov»

21 Nytt per § 2. Korkje rettshavaren eller eigaren må bruka rådveldet sitt over eigedomen såleis at det urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe for den andre. I avgjerda om noko er urimeleg skal det leggjast vekt på kva som er føremålet med retten, kva som er i samsvar med tida og tilhøva, og kva som høver til å fremje naturmangfaldet på staden.

22 Tillegg: Allemannsrett
Regelen for innmark Regelen for utmark Skillet mellom innmark og utmark, særlig om ”privatiseringstiltak” Allemannsrettens statiske rettsvern


Laste ned ppt "Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google