Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering - muligheter på kort og lang sikt. Ta ansvaret for å rekruttere og beholde ønsket kompetanse! Strategikonferanse Vestfold 2009 Gudrun Haabeth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering - muligheter på kort og lang sikt. Ta ansvaret for å rekruttere og beholde ønsket kompetanse! Strategikonferanse Vestfold 2009 Gudrun Haabeth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekruttering - muligheter på kort og lang sikt. Ta ansvaret for å rekruttere og beholde ønsket kompetanse! Strategikonferanse Vestfold 2009 Gudrun Haabeth Grindaker direktør

2 2009 Finanskrise – løsningen på kommunenes rekrutteringsproblemer? På kort sikt Lettere å rekruttere enkelte yrkesgrupper Kompetansemidler? Benytte muligheten til å bedre evnen til rekruttering og holde på arbeidskraften På lengre sikt Stor mangel på arbeidskraft

3 2009 Behovet for kompetente medarbeidere Kommunesektoren = kunnskapssektor Det unike oppdraget Den åpne organisasjonen Kompetente medarbeidere Helhetlig og utfordrende lederskap For å yte gode tjenester For å utvikle gode tjenester For å bidra i lokalsamfunnsutvikling For å drive innovasjon

4 2009 = regnestykket går ikke opp! Hvem skal prioritere? Ledelsen eller den enkelte ansatte?

5 2009 Hva svarte kommunene på landsbasis i fjor? 1.Omdømme Profesjonell markedsføring 2.Samarbeid over kommunegrenser og med næringslivet Dobbeltrekruttering Utdanningstilbud - partnerskap vgo/høyskoler, kommune og næringsliv 3.Krav til kompetanse! Nye arbeidsmetoder – økt kvalitet og effektivitet Hevet kompetansenivå kan effektivisere tjenesten

6 2009 FOU – kunnskapsoppsummering Econ Pöyry Store utfordringer framover mht rekruttering av helsefagarbeidere. Størst potensial for å mobilisere arbeidskraft ved å satse på redusert sykefravær og uførepensjon, og at færre går over på AFP. Omdømme er viktig. Mange av yrkene i kommunesektoren sliter med dårlig omdømme. http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=53608

7 2009 Skift, turnus og deltid Lovforslag - ny beregningsmåte for kompensasjon for ubekvem arbeidstid for tredelt turnus og skift Deltid Stort fokus på tiltak i kommunene Hovedtariffavtalen: Heltid er hovedregelen Mer helgearbeid i form av flere vakter i helgene, lengre vakter eller oftere helgearbeid er et viktig virkemiddel Uønsket/ ønsket

8 2009 Mangel på arbeidskraft Sykepleiere: Mange kommuner har vansker med å rekruttere Helsefagarbeidere/ hjelpepleiere: noe problemer, forventer stor mangel Leger/psykologer : vansker Førskolelærere: store variasjoner Lærere: store variasjoner Teknisk personell: svært vanskelig Jurister : få ansettes – problem å beholde Kilde: Econ/NAV m.fl.

9 2009 Strategi for arbeidskraft og rekruttering Mål: Gi retning til kommunenes og KS videre arbeid med rekruttering Tydelig på ansvarsfordeling mellom kommunen selv, KS og forventninger til staten Bred tilnærming – alle deler av sektoren Kort- og langsiktig fokus

10 2009 Tema –Omdømmebygging –Ung og nyutdannet –Redusert sykefravær - arbeidsmiljøtiltak –Mangfold –Færre som gir gode tjenester til flere –Ledelse og kompetansebygging

11 2009 Omdømme arbeid - mulige tiltak….? I samarbeid med et utvalg kommuner utarbeide en plan og verktøy for systematisk omdømmearbeid. Utarbeide nettbaserte hjelpemidler Råd og veiledning/informasjon på nett for daglig informasjonsarbeid Pilotprosjekter hvor enkelte kommuner jobber langsiktig med omdømmebygging Kommunikasjonsarbeid rundt rekrutteringsstrategien generelt og rettet mot ulike målgrupper spesielt Hva gjør – og hva bør kommunene gjøre?

12 2009 Ung og nyutdannet arbeidskraft Mål rekruttere og beholde unge og nyutdannede. Omdømme viktig – påvirker utdanningsvalg + karrierevalg Hva vil dere tilby? Utfordrende jobber? Og / eller gode velferdsordninger? Hvem vil dere rekruttere?

13 2009 Forslag til tiltak i kommunene: –Partnerskap for karriereveiledning –Ungdomsbedrifter i kommunal sektor –Læreplasser Forslag til tiltak for KS: -Fokus på tilstrekkelig utdanningsplasser -Utvide traineeordningen Hva virker hos dere? Gode erfaringer?

14 2009 Å være en god arbeidsgiver er aldri feil! Størst arbeidskraftpotensiale (Econ) Bidra til at folk er friske – går på jobb – formidler arbeidsglede = lavt sykefravær = økning i avgangsalder = godt omdømme = bedret rekrutteringssituasjon

15 2009 Sykefravær 2001-2008

16 2009 Effekter av IA-avtalen: Sykefraværsreduksjon? Holdningsendring: større åpenhet om funksjonsevne og tilrettelegging på arbeidsplassen. Bedret kommunikasjon mellom den sykmeldte, lege/behandler og arbeidsgiver. Endret fokus: fra individ til arbeidsplass/organisasjon fra diagnose til funksjon/tilrettelegging. Økt kunnskap om: mulige sammenhenger, kompleksiteten i hva som påvirker sykefravær og økt fokus på de økonomiske konsekvensene; ”IA-arbeid lønner seg også økonomisk”. Endret forankring av IA-arbeidet: Betydningen av ledelsesforankring. Ledelse som har fokus på arbeidsmiljø. Betydningen av samarbeid mellom partene, lokalt og sentralt.

17 2009 Vestfold - sykefravær 2001-2008 i prosent av avtalte arbeidsdager. Kilde PAI

18 2009 Hvor er det mer å hente?...... Er arbeidskraftpotesialet fullt ut benyttet? I innvandrerbefolkningen? Arbeidsinnvandring? Blant funksjonshemmede? Seniortiltak?

19 2009 Hvordan skal færre gi like gode tjenester til flere? Økt bruk av teknologi? Kan vi organisere bedre? Være mer effektive? Samarbeid med frivillig sektor?

20 2009 Kompetanseheving må til! Kanskje sette oss mål å komme ut av finanskrisa med høyere kompetanse enn vi gikk inn…. Kommunene bør ha en plan for hvordan rekruttere eller utvikle tilstrekkelig kompetente medarbeidere. Forutsetter systematisk vurdering av kompetansebehov på kort og lengre sikt Kommunen bør ha en strategi for rekruttering av ledere blant egne medarbeidere.

21 2009 Presentasjon | 2008 Kompetanseheving ”Gjennom systematisk arbeid med å kartlegge og videreutvikle kunnskapen medarbeiderne innehar, vil den enkelte ansattes kompetanse bli sett og brukt. Dette vil også gi bedre grunnlag for spesialisering, oppbygging av sterkere fagmiljøer samt kompetanseutvikling gjennom etter- og videreutdanning” Landstingsresolusjon 2008 om arbeidsgiverrollen

22 2009 Presentasjon | 2008 Fra meklingsresultatet 2008 ” …Arbeidsgiver har ansvaret for kompetansekartlegging i egen virksomhet. Kartleggingen i den enkelte kommune/fylkeskommune/virksomhet skal være gjennomført senest 1.4.2009…”

23 2009 Hvordan holde på høyt utdannet personell? Høyt utdannet er viktig kjernekompetanse Har høy turnover Ønsker interessante fagmiljøer Kan kommunene lage regionale samarbeidsmiljøer? Samlokalisere flere tjenester? Samarbeid med lokale kunnskapsmiljø/ forskningssentra?

24 2009 Helsereformen Forutsetter at kommunene kan ivareta oppgavene Flere oppgaver må samlokaliseres – behov for større miljø Helsekommuner? Hvordan utvikle robuste fagmiljø? Praksisnær forskning Organisering, hensiktsmessige strukturer Ledelse Kompetanseutvikling og styrket kompetanse Forsterket legetjeneste

25 2009 Vi vet at… Ledelse har stor betydning for gode resultater Ledelse er en nøkkelfaktor for å få til utvikling og nyskaping Godt lederskap er en viktig forutsetning og den viktigste faktoren for å rekruttere og utvikle kompetente medarbeidere! Gode ledere i en åpen organisasjon er den beste forutsetning for å sikre høy etisk standard, gode tjenester og resultater.

26 2009 2008 Å lede i det unike…. Å lede i det skapende spenningsfeltet Å lede i velferdskommuner Å lede i folkevalgtstyrte organisasjoner Å lede samfunnsutvikling Å lede i åpenhet og offentlighet Ledelse er å skape resultater gjennom andre ved å involvere, inkludere og myndiggjøre medarbeidere 10 punkter for god ledelse!

27

28 2009 Hvordan lykkes? Vi må finne løsninger i fellesskap!


Laste ned ppt "Rekruttering - muligheter på kort og lang sikt. Ta ansvaret for å rekruttere og beholde ønsket kompetanse! Strategikonferanse Vestfold 2009 Gudrun Haabeth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google