Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land (2006 – 2011) Johs. Kjosbakken Programkoordinator Norges forskningsråd Bergen 07.06.2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land (2006 – 2011) Johs. Kjosbakken Programkoordinator Norges forskningsråd Bergen 07.06.2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land (2006 – 2011) Johs. Kjosbakken Programkoordinator Norges forskningsråd Bergen 07.06.2005

2 Innhold Forskningsmeldingen, mars 2005 Bakgrunn for ny satsing Mål Målgrupper og samarbeidspartnere Tematiske satsingsområder Eksempler Virkemidler Søknad om midler for 2006

3 Mat Nye prioriteringer i norsk forskningspolitikk: Forskningsmeldingen

4 Dagens portefølje av programmer Bioteknologi for primær- næringene Jord, planter og husdyr Nærings- midler Skog Marked og samfunn Havbruk Fiskeri- teknologi Marine ressurser og miljø

5 ▪ Oversiktlige og attraktive virkemidler for næringslivet ▪ Virkemidler som treffer innovasjons- utfordringene bedre og stimulere til økte investeringer i FoU i næringslivet ▪ Sette oss i stand til mer effektiv ressursutnytting, både eksternt og internt i Forskningsrådet Bakgrunn for den nye satsingen

6 Økt verdiskaping – tre alternativer Nye markeder Fortjeneste Redusere kostnader Øke verdi for forbruker Verdi for forbruker Pris Kostnad Virkemidler:  Innovasjon  Markedsføring  (Politikk) Volum

7 Tre nivåer av virkemidler – slik at utfordringer løses effektivt Mobiliserer bredt Rettighetsbasert Brede konkurransearenaer ”Bottom-up” Avgrensede konkurransearenaer Strategiske prioritering ”Top-down” Administrasjonskostnader Indirekte Generelle direkte Spesifikke direkte - Høyest potensial vinner frem i konkurranse - Høyere forsknings- og innovasjonshøyde - Nasjonale fortrinn - Særlige omstillingsbehov - Systemsvikt - Fremvoksende bransjer

8 Hovedendring 1 Økt andel forskning med innovasjon og næringsutvikling som mål Hovedendring 2 Mer forskningsfinansiering fra næringslivet Brukerstyrt forskning Økt fokus på fond finansiert av Næringslivet Sammenfallende mål

9 Blågrønn sektor Matprogrammet AREAL-programmet ForvaltningNæringsutvikling Havet og kysten Havbruk Grunnforskning – bioproduksjon Fellessatsing TRE Bærekraftige økosystemer og landskapsendringer

10 Matprogrammet: Mål  Styrke innovasjon for økt konkurranse- dyktighet, verdiskaping og markedsorientering i norsk matproduksjon  Bidra til innovasjon i offentlig matforvaltning basert på økt forskningsbasert kunnskap

11 Bidra til styrking, arbeidsdeling og spissing - slik at FoU-miljøene i sum har kompetanse på internasjonalt nivå innenfor områder av stor betydning for utvikling av næringsliv og forvaltning Matprogrammet: Mål

12 Utvikle norsk matproduksjon slik at helse, kvalitet, etiske verdier, bærekraft og miljø blir godt ivaretatt Utnytte mulighet for god synergi mellom de marine og de landbruksbaserte næringene

13 Målgrupper og samarbeidspartnere Næringsliv og forvaltning FoU-miljøene – for å realisere innovasjons- potensialet i programmet Innovasjon Norge Næringenes forskningsfond

14 Markedsforskning Markedskommunikasjon hjemme og globalt Konkurransedyktige markedsstrategier Lønnsomme markedsnisjer Markedsutvikling/trender Forbrukeradferd Utnytte fortrinn i markedet

15 Kamp om adgang til kjedene: Skjuler kjøp av kostbar hylleplass Store leverandører kjøper hylleplass i dagligvarekjedene for 1 milliard kr i året Få ville snakke høyt om kjedenes makt og leverandørenes taktikk Gir ikke forbrukerne lavere priser Store presseoppslag Statens institutt for forbruksforskning Marked og samfunn: 2,4 mill kr (2002-2005)

16 Innovative og markedstilpassede produkter og entreprenørskap Innovative produkter med høy verdi og høyt kunnskapsinnhold Utnytte blå/grønn synergi Integrere produktutvikling i hele verdikjeden Lønnsomme nisjeprodukter Produktegenskaper som gir nye markeder Helsefremmende produkter med god dokumentasjon Funksjonell og innovativ emballasje Utvikle entreprenørskap

17 Kunnskapsbasert matindustri: Spekelaks nytt norsk eksportprodukt Nyutviklede prosesser og bruk av myse- proteiner — nye gjærede og tørkede sjømatprodukter TINE/Bremnes Seashore lanserte laksesalamien SALMA Aktuelt for eksport: USA, Japan, Frankrike og Tyskland TINE, Matforsk og UMB Næringsmiddelprogrammet: 2,8 mill kr over 4 år

18 Konkurransedyktig råvareproduksjon Konkurransedyktig, bærekraftig, miljø- vennlig og markedstilpasset råvareproduksjon og råvarebehandling Råvarer med god kvalitet/gode egenskaper Økologisk produksjon Dyrevelferd Bruk av lite utnyttede råvarer Utvikling av måleteknikk for å dokumentere råvareegenskaper Bruk av bioteknologi innen avl av husdyr, planteforedling og dyre-/plantehelse

19 Automatisk fangstmåler: Revolusjonerer fangstdata Data om fiskeart, vekt og størrelse er svært viktig under fangsten Et nytt målesystem skanner automatisk hvert enkelt individ og registrerer fangstdata CatchMeter blir prøvd ut på forskningsfartøyet GO Sars i 2005, og blir møtt med stor interesse Scantrol Fiskeriteknologi og FHF: 2,2 mill kr (2003-2005)

20 Helse- og livskvalitet knyttet til matproduksjon Helsefremmende produkter og kosthold Mattrygghet (Sykdomsfremkallende parasitter, mikroorganismer og virus samt fremmedstoffer) Sammenheng mellom mat og helse Helseeffekt av genmodifiserte matvarer Matvareallergi/-intoleranse

21 Økologiske grønnsaker: Husdyrgjødsel gir ingen økt risiko Husdyrgjødsel kan inneholde bakterier som kan gi sykdom Er grønnsaker dyrket økologisk med husdyr- gjødsel trygg mat? Forsøk viste at med dagens smittesituasjon i norsk landbruk er det ingen økt risiko Veterinærinstituttet, Matforsk og NORSØK Jord, planter og husdyr: 3,2 mill kr (2001-2004)

22 Produksjons-/prosessteknologi og logistikk Redusere produksjonskostnader Produksjonsteknologi som bidrar til høyere produktverdi Automatisering/forenkling av prosesser Skånsomme prosesser som ivaretar råvarekvalitet Konservering Bruk av biprodukter i alternativ produksjon Bruk av bioteknologi Logistikk Sporbarhet

23 Superkjøling av blågrønn mat: Bedre kvalitet uten is og nedfrysning Superkjøling er lagring like under nullpunktet Lavere produksjons- og transportkostnader Bedre kvalitet og mat- trygghet for kjøtt og fisk Strategisk valg for nytt griseslakteri i Steinkjer Gilde, Nutreco, SINTEF, m fl Næringsmiddelprogrammet: 4,9 mill kr (2002-2005)

24 Innovasjon i offentlig sektor/matforvaltningen Bidra til at regelverk er tuftet på forskningsbasert kunnskap nasjonalt og internasjonalt Risikoanalyse Effekt av offentlige virkemidler Mattrygghet Dyre-/fiskehelse Dyre-/fiskevelferd Nært samarbeid med Mattilsynet

25 Rask påvisning av bakterier: Tryggere mat for alle Ofte tidkrevende å påvise farlige bakterier i mat — før resultatet er klart er maten solgt og spist En nyutviklet DNA- basert metode avslører på under tre timer om kylling er smittet av Campylobacter Metoden videreutvikles nå for nye områder Prior Norge, Genpoint, MATFORSK Næringsmiddelprogrammet: 1,2 mill kr over 4 år

26 Virkemidler i Matprogrammet BIP – Brukerstyrte Innovasjonsprosjekter Formål ”Utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping.” ”Ansvarlig for prosjektet må være en bedrift/organisasjon alene eller på vegne av en gruppe av bedrifter. Det forutsettes normalt at disse finansierer mer enn 50% av prosjektkostnadene.”  Brukerstyrte innovasjons- prosjekter (BIP)  Kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB)  Forskerprosjekter (kun i spesielle utlysninger)

27 Matprogrammet (2006 – 2011) Programplan vedtatt 20. april 2005 Programstyre oppnevnt 20. april 2005 Programstyret vedtar prioriteringer for utlysning av FoU-midler for 2006 Utlysning: ca 10. juni 2005 Søknadsfrister for 2006:  KMB: 1. september 2005  BIP: 13. oktober 2005  Forskerprosjekter: 1. september 2005 Nullvekstbudsjett: ca 135 mill. kr Ca 40 mill. kr til nye prosjekter i 2006

28 Representanter i programstyret Utviklingsdirektør Ragnhild Solheim, Gilde (leder) Direktør Kristina Landsverk, Mattilsynet Fisker Rita West Forskningssjef Knut Moksnes, Norsk landbruks- samvirke Utviklingsdirektør Kari Wulf, Norgesmøllene AS Økonomisjef Arne Erling Karlsen, Gunnar Klo AS Adm. dir. Steinar B. Kringlebotten, Norges colonialgrossisters forbund

29 Vararepresentanter og observatører i programstyret Vararepresentanter: Seniorrådgiver Arne Folkestad, Innovasjon Norge Markedsdirektør Christian B. Nordahl, Eksport- utvalget for fisk Observatører Avd. dir. Guri Tveito, Landbruks- og matdepartementet Avd. dir. Lennart Johanson, Fiskeri- og kystdepartementet Rådgiver Heide M. Eidet, Nærings- og handelsdepartementet

30 Matprogrammet: Prioriteringer for 2006 (1) Ønskelig med noen verdikjedeprosjekter; gjerne blå/grønne

31 Matprogrammet: Prioriteringer for 2006 (2) Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP):  Tematiske prioriteringer vil være opp til søkere  Ca 15 – 20 mill. kr til nye prosjekter

32 Matprogrammet: Prioriteringer for 2006 (3) Kompetanseprosjekter med bruker- medvirkning (KMB):  Ingen tematiske prioriteringer ut over de angitte temaene i programplanen  Samarbeid med næringenes fond  Ca 14 – 19 mill. kr til nye prosjekter

33 Matprogrammet: Prioriteringer for 2006 (4) Forskerprosjekter:  Mat og helse: Ca 4 mill. kr til nye prosjekter  Dyre- og fiskevelferd: Ca 2 mill. kr til nye prosjekter

34 For mer informasjon Ta kontakt om prosjektideer (både BIP og KMB) For mer informasjon: www.forskningsradet.no/matnorge

35 Regionale representanter Kan Forskningsrådets virkemidler Arrangerer møteplasser Tar initiativ til prosjektmøter Sitter hos Innovasjon Norge Regionale representanter

36

37 Takk for oppmerksomheten og velkommen til bords i det nye Matprogrammet !


Laste ned ppt "Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land (2006 – 2011) Johs. Kjosbakken Programkoordinator Norges forskningsråd Bergen 07.06.2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google