Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonale menneskerettigheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonale menneskerettigheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonale menneskerettigheter
Janne Tysnes Kaasin Rettsavdelingen, UD

2 Tyrer mot Storbritannia
Sakens faktum Krenkelse av EMK art 3? Hvilke kilder bruker EMD? Hvilken vekt legger EMD på de ulike kildene? Hvilke argumenter legger EMD vekt på? Hvilket argument er avgjørende for EMD? Tyrer var en 15 år gammel gutt – han drakk øl på skolen og en annen elev sladret på han. Da Tyrer oppdaget dette, baket han opp eleven som hadde sladret. Som straff ble Tyrer idømt en staff på tre slag med en bjørkekjepp (birch rod). Dom avsagt i 1972.

3 Avsnitt 28 Ordlyden Norsk rett
Wienkonvensjonen om traktattolkning art 31 ”in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty”

4 Avsnitt 29 Eliminerer alternativer Terskelprinsippet – art 3
Rettspraksis Norsk rett ICJs statutter – subsidiær kilde EMD viser ofte til egne avgjørelser og vektlegger disse Ingen formell prejudikatlære Rettslig problemstilling – nedverdigende straff?

5 Avsnitt 30 Formålsbetraktninger ”humiliated”
Gjennomføringen av straffen kan være i strid med art 3 (selv om formen for straff er ok?) Sammenheng med effektivitetsprinsippet: praktiske og effektive rettigheter ”humiliated” Hvor kommer dette kriteriet fra? Ordlyd? Formål? En blanding? Er det forskjell på nedverdigende og ydmykende straff?

6 Avsnitt 30 Art 15: Det kan ikke gjøres unntak fra art 3 Reelle hensyn:
”It would be absurd to hold that judicial punishment, by reason of its unusual and perhaps almost inevitable element of humiliation, is ”degrading” within the meaning of Article 3” Ordlyd: nedverdigende straff vs vanlig straff Terskel: det kreves mer enn vanlig element av ydmykelse Konkret vurdering

7 Avsnitt 31 Befolkningen er for fysisk avstraffelse Dynamisk tolkning
Ikke bevist at befolkningen mener avstraffelsen ikke er nedverdigende Preventive hensyn fratar ikke straffen dens nedverdigende karakter Dynamisk tolkning Levende instrument – tolkes i lys av samfunnsutviklingen. Nært knyttet til effektivitetsprinsippet. Aksepterte standarder i Europarådslandene

8 Avsnitt 32 og 33 Konkret vurdering av måten straffen ble gjennomført på Ikke i offentlighet Klageadgang Medisinsk forsvarlig Foresatt kan være tilstede Overordnet polititjenestemann er til stede Institusjonalisert vold Formålsbetraktninger: art 3 skal beskytte individets verdighet og fysiske integritet Institusjonalisert vold: forankret i lov Beordret av juridiske myndigheter Utført av politiet

9 Avsnitt 33, 34 og 35 Konkret vurdering forts. Konklusjon:
Ventetid – ”mental anguish” Irrelevant at Tyrer selv hadde utøvd fysisk vold Bar bak: økte straffens nedverdigende karakter, men var ikke avgjørende Konklusjon: Terskelen for nedverdigende straff er nådd - art 3 er krenket.

10 EMDs kildebruk og metode
Viser EMD en typisk rettskildebruk i Tyrer? Hvilke andre rettskilder er relevante for EMD? Andre konvensjoner, uttalelse fra internasjonale organer, forarbeider.. Forholdet mellom relevans og vekt? Viser EMD en typisk metode i Tyrer? Andre relevante tolkningsfaktorer? Hensynet til statens interesser? Vekt varierer fra område til område – art 3 uttrykker EMKs kjerneverdier Avgjørende argumenter?

11 Costello-Roberts mot Storbritannia
7 år gammel gutt på internatskole Disiplinærstraff Tre slag på baken med en gymsko - klær på Straff utført Av rektor – i enerom åtte dager etter hendelsen tre dager etter meddelelse om straff Dom avsagt i 1993

12 Nedverdigende straff? Rettspraksis – Tyrer
Terskel Konkret vurdering Skiller sakene fra hverandre Ingen bevis for ettervirkninger Automatisk straff Ventetiden Konklusjon: Ikke krenkelse av art 3.

13 Positive plikter Disiplinærstraff – ilagt av rektor på skolen
Hvordan kan staten holdes ansvarlig?


Laste ned ppt "Internasjonale menneskerettigheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google