Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO § 14 – Inngrep gjennom forskrift Kongen kan ved forskrift gripe inn mot konkurransebegrensende atferd –Er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO § 14 – Inngrep gjennom forskrift Kongen kan ved forskrift gripe inn mot konkurransebegrensende atferd –Er."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO § 14 – Inngrep gjennom forskrift Kongen kan ved forskrift gripe inn mot konkurransebegrensende atferd –Er det tilstrekkelig at det foreligger markedssvikt? »”nødvendig for å fremme konkurransen” –Eller må det foreligge og påvises konkrete konkurransebegrensninger? »”gripe inn mot” atferd i ubestemt form »En spesifikk type konkurransebegrensede atferd bør være et problem i markedet –En generalinngrepshjemmel? »Ligger det noen begrensninger i kompetansen etter bestemmelsen? Vil forby alle aktører å utøve den aktuelle atferd Forholdet til EØS-avtalens konkurranseregler, jf. § 15

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Håndhevingen av atferdsreglene Konkurransetilsynets oppgave å –”kontrollere at lovens forbud og påbud overholdes”, § 9, bokstav a –”håndheve EØS-avtalens artikkel 53 og 54”, § 9, bokstav d »EØS-avtalens regler skal håndheves i samsvar med EØS- lovens § 6 til § 9 –Plikt til å håndheve begge regelsett der samhandelskriteriet er oppfylt »EØS-lovens § 7 »Rfo 1/2003 artikkel 5(1)

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO ESA/Kommisjonens håndheving av EØS-avtalen –Artikkel 55 gir ESA og Kommisjonen kompetanse til å håndheve EØS-avtalens konkurranseregler –Kompetanseregelen i artikkel 56 –Etter Rfo 1/2003 artikkel 4 kan ESA/Kommisjonen håndheve artikkel 53 og 54 »Vil forbeholdes store/prinsipielle saker –ESAs håndheving foreløpig etter Rfo 17/62

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Vedtak om brudd på § 10 og § 11 Pålegg om opphør § 12 –Konkurransetilsynet kan pålegge partene tiltak som er nødvendige for å bringe en forbudt atferd til opphør –Kan pålegge partene ”strukturelle tiltak” –Kan treffe midlertidige vedtak med pålegg om opphør »§ 12, 4. ledd Departementet klageinstans

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO § 13 –prøving av saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning Kongen kan omgjøre vedtak av KT –Tillate atferd –Gi pålegg etter § 12 ”prinsipiell” betydning –Avgjørelser av betydning for konkurransepolitikkens retning ”samfunnsmessig” betydning –Prøving av konkurransehensyn mot andre samfunnshensyn Forholdet til EØS-avtalens konkurranseregler –Ikke nevnt i § 15 –§ 7 må gjelde

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Sanksjoner Tvangsmulkt § 28 –For å sikre etterlevelsen av pålegg om opphør Ovetredelsesgebyr § 29 –Konkurransetilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr »Tvangsgrunnlag for utlegg –For overtredelse av § 10 og § 11 –For overtredelse av vedtak etter § 12 –Overtredelse av forskrift etter § 14 –Bringes inn for domstolene »Kan ikke påklages »Ved søksmål suspenderes tvangskraften –Forslag til forskrift om utmåling og lemping av overtredelsesgebyr

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Straff § 30 –Bøter eller fengsel i inntil 3 år –Krav om forsett eller grov uaktsomhet –For alle overtredelser av § 10 »Ved særdeles skjerpende omstendigheter inntil 6 år, § 30, 2. ledd –For overtredelser av vedtak etter § 12 –For overtredelse av forskrift etter § 14 –Medvirkning straffbart, § 30, 3. ledd –Lempningsregel i § 31

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO EFTAS/Kommisjonens håndheving Pålegg om opphør, artikkel 7 –Tilsagn, artikkel 9 Negativattest, artikkel 10

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Sanksjoner Bøter, artikkel 23 –Ved overtredelse av artikkel 81 og 82, artikkel 23(2)(a) »Inntil 10% av den samlede omsetning –Ved overtredelse av midlertidig forføyning, artikkel 23(2)(b) »Inntil 10 % –Ved brudd på tilsagn, artikkel 23(2)(c) »Inntil 10 % –For uriktige opplysninger mv, artikkel 23(1) »Inntil 1 % Tvangsbøter, artikkel 24 –For ikke å etterleve påbud om opphør etter artikkel 7, bokstav a –For ikke å etterleve midlertidig forføyning etter artikkel 8, bokstav b –For ikke å etterleve tilsagn ettert artikkel 9, bokstav b –Opp til 5 % av gjennomsnittlig daglig omsetning

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Etterforskning etter konkurranseloven Opplysningsplikt, § 24, 1. ledd –Plikter å gi konkurransemyndightene den informasjon de etterspør »Skriftlig »Muntlig Lydbånd Granskning, § 24, 2. ledd –Informasjonsbærere må utleveres fysisk Opplysningsplikt/granskning og taushetsplikt Advokatprivilegiet

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Bevissikring (dawn raids) –Gjennomføres av Konkurransetilsynet/politiet –Adgang til lokaler mv –Adgang til privat bolig dersom ”særlig grunn” –Kan fysisk ta med ting (eks. harddisk, dokumenter) –Forsegle forretningslokaler mv –Krever beslutning fra retten »I hastesaker kan politiet avstenge områder der bevisene ligger inntil rettens beslutning foreligger Innsynsrett, § 27

12 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Etterforskning for brudd på EØS- avtalen Konkurranselovens regler i § 24 og § 25 gir Konkurransetilsynet kompetanse i den utstrekning ”det er nødvendig for å kunne oppfylle Norges avtaleforpliktelser overfor... Internasjonal organisasjon” –Artikkel 22 i Rfo 1/2003 regulerer nasjonale konkurransemyndigheters kontrollundersøkelser i forhold til artikkel 53 og 54

13 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Etterforskning av ESA EØS-konkurranseloven § 1 gir ESA kompetanse til å håndheve EØS-avtalens konkurranseregler i Norge Opplysningsplikt kan kreves av ESA i den utstrekning det kan kreves i henhold til EØS- avtalen –Artikkel 17 –Artikkel 18 Dawn raids, § 3 –Forskrift etter § 5 –Artikkel 20 og 21


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO § 14 – Inngrep gjennom forskrift Kongen kan ved forskrift gripe inn mot konkurransebegrensende atferd –Er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google