Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er samfunnsgeografi og samfunnsgeografiske perspektiver?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er samfunnsgeografi og samfunnsgeografiske perspektiver?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er samfunnsgeografi og samfunnsgeografiske perspektiver?
SGO 1001 Høst 2005 Per Gunnar Røe

2 Steders betydning Er ”setting” for folks dagligliv og sosiale relasjoner Har innflytelse på folks levekår, muligheter og livsstilsvalg Bidrar til folks kollektive hukommelse og kan bli sterke følelsesmessige og kulturelle symboler Er lokalitet for innovasjon og endring, og for motstand og konflikt

3 Avhengighet mellom steder
Sosiale og økonomiske relasjoner ”strekkes” romlig Individuelle steder er knyttet til større endringsprosesser og endrede geografiske mønstre Studier av disse mønstrene må ikke føre til at man mister det unike ved steder av syne Man må være oppmerksom på skalaforskjeller

4 Globalisering Begrepet: Økt gjensidig kontakt og avhengighet mellom ulike deler av verden gjennom økonomiske, miljømessige, politiske og kulturelle endringer Drivkrefter: Nye telekommunikasjonsteknologier, selskapsstrategier og institusjonelle rammeverk

5 Globaliseringens geografi
Lokaliseringsmessig fleksibilitet og funksjonell integrasjon Internasjonal politikk og økonomiske allianser Globale miljøproblemer Økt sykdomsspredning Internasjonal terrorisme

6 Den nye mobiliteten øker steders betydning
Den universelle utbredelsen av materielle kulturer og livsstiler gjør regionale og etniske identiteter viktigere Økt tilgang til ”cyberspace” øker behovet for en subjektiv setting, et sted eller nærmiljø man kan kalle sitt eget Økt rekkevidde for transnasjonale selskaper gjør dem mer følsomme for variasjoner mellom steder Økt integrasjon av transnasjonale styringsenheter og institusjoner gjør folk mer følsomme overfor lokale rase-, etniske og religiøse forskjeller

7 Faget samfunnsgeografi
Skiller seg fra naturgeografi og ressursgeografi Fagets særpreg er ikke hva som studeres, men hvordan det studeres Fagets rolle er å avdekke hvordan og hvorfor geografiske relasjoner er viktige for en rekke natur-, sosiale, økonomiske, politiske og kulturelle fenomener

8 Grunnleggende verktøy og metoder
Observasjon og datainnsamling Visualisering og representasjon Analyse av data Utvikling av hypoteser og modeller

9 Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Utviklet for å samle, lagre, oppdatere, manipulere og presentere informasjon med geografisk referanse Har vært i stor vekst, for eksempel i USA (også mht. arbeidsplasser) Brukes i miljøkartlegging, by- og regional planlegging, markedsundersøkelser, etc. Kritiseres blant annet for å kunne brukes til overvåkning og kontroll

10 Elementene i romlig analyse
Lokalisering Avstand Rom Tilgjengelighet Romlig interaksjon

11 Lokalisering Nominell: Uttrykt ved navn
Absolutt: Matematisk stedfestet, lengde og breddegrad Relativ: Fysiske attributter og relativ lokalisering Kognitiv: Basert på individers kunnskap, erfaringer og inntrykk

12 Avstand Absolutt fysisk avstand: Uttrykt i kilometer eller mil
Relativ avstand: Uttrykt i tid, ressursbruk eller kostnader Kognitiv avstand: Den individuelt oppfattede avstand

13 Rom Absolutt rom (matematisk rom) Relativt sosioøkonomisk rom
Relativt erfaringsmessig eller kulturelt rom Kognitivt rom Relasjonelt rom eller romlighet

14 Tilgjengelighet Avstand (har betydning for kontakt og interaksjon)
Tilknytning (nettverk som har betydning for mobilitet) Relativ avstand (som en funksjon av økonomiske, kulturelle eller sosiale faktorer)

15 Romlig interaksjon Komplementaritet (matchende tilbud og etterspørsel, internasjonal arbeidsdeling og spesialisering/stordriftsfordeler) Overførbarhet (avstandsfriksjon eller -kostnad) Intervenerende muligheter (viktige for volumet og mønsteret i forflytninger og strømmer) Romlig diffusjon (hvordan ”ting” spres gjennom rom over tid)

16 Lokaliseringsfaktorer
Den relative viktigheten av tilgjengelighet til råvarer og ”input” Den relative viktigheten av tilgang på arbeidskraft Den relative betydningen av produksjonskostnader Den relative tiltrekningskraften til markedet, viktigheten av å være nær markedet De relative transport- og kommunikasjonskostnadene Kulturelle og institusjonelle forholds betydning Handlingsmessige hensyn, som påvirker individuelle beslutningstakere

17 Økonomiske gevinster av agglomerasjon
Kollektiv opprettholdelse av støttetjenester Utvikling av felles interesser og fellesskap Gjøre bruk av ”størknet” sosial kapital

18 Regional analyse Regionalisering (logisk inndeling ovenfra eller gruppering nedenfra) Landskap (”ordinære” og symbolske landskap) Stedsfølelse (for ”insider” og for ”outsider”)

19 Geografisk forestillingsevne
Gjør oss rustet til å forstå endrede mønstre, prosesser og relasjoner mellom mennesker, steder og regioner Å forstå geografisk variasjon Å forstå hvordan samfunnsendring gir romlige resultater og hvordan romlige endringer er en del av og påvirker samfunnet Å forstå forholdet mellom det generelle og det unike


Laste ned ppt "Hva er samfunnsgeografi og samfunnsgeografiske perspektiver?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google