Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOU >: Kva betydning har rapporten for UMB-studentane? Liv Hatleli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOU >: Kva betydning har rapporten for UMB-studentane? Liv Hatleli."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 NOU >: Kva betydning har rapporten for UMB-studentane? Liv Hatleli

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kva meinar studentane om "Sett under ett" ? 3 PRESENTASJONSOVERSIKT  Tolkning av oppgåva  Sammendrag av rapporten  Internasjonalisering  Sentre for fremragende undervisning (SFU)  Institusjonsstruktur  Styringsform

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kva meinar studentane om "Sett under ett" ? 4 TOLKNING AV OPPGÅVA KVA BETYDNING HAR EIGENTLEG STJERNØ-UTVALET SIN RAPPORT FOR STUDENTANE VED UMB??  Ingen homogen masse!  Tung rapport  Mange endringar samtidig Prosess i studentdemokratiet: –Diskusjonssak på Studenttinget –Høyringssvar til Norsk Studentunion (NSU) –Endeleg høyringssvar frå NSU blir vedteke 10. april.

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kva meinar studentane om "Sett under ett" ? 5 SAMANDRAG FRÅ EIT STUDENTPERSPEKTIV  Stadig fleire høgskular ynskjer å bli universitet nettopp for å tiltrekke seg studentar. Og når det må minst fire doktorprogramm til for å tilfredsstille krava til å bli universitet, blir spiss kompetanse svært spredt.  For sterkt fokus på struktur kontra innhald (kvalitet).  Modellval  Styringsform  Andre delar av Stjernø-utvalet si innstilling som UMB bør legge vekt på i sitt høyringssvar: –Internasjonalisering –Sentre for fremragende undervisning (SFU)

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kva meinar studentane om "Sett under ett" ? 6 MODELLVAL  Flercampusmodellen: Stjernø-utvalet anbefalar at UMB blir del av nytt universitet for Austlandet (UMB + høgskulane i Østfold, Oslo og Akershus)  Ugunstig med tvungen fusjon, basert på kva som ser fint ut på kartet! Nettverksmodellen -eit meir aktuelt alternativ.  Forutsett at UMB+NVH=sant, vil det vera gunstig for studentane dersom samarbeidsinstitusjonar blir valgt utifrå ein undervisnings- og forskningsfagleg ståstad. –Viktig spørsmål å stille: - kvar går våre geografiske grenser i søken etter samarbeidspartnarar?

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kva meinar studentane om "Sett under ett" ? 7

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kva meinar studentane om "Sett under ett" ? 8 STYRINGSFORM  Einheitleg leiing ved alle universitet og høgskular med rektor som øverste faglige og administrative leder? –Dagens ordning fungerar tilfredsstillande –Bør auke bevisstheita rundt sterke konfliktsituasjonar mellom rektor og Adm. Dir. Korleis takle dette med dagens ordning?  Ekstern styreleder for universiteter og høgskoler? –Kan vera positivt, men la institusjonen bestemme! –Objektiv styreleiar Unngår habilitetsproblem som kan oppstå med dagens ordning. –Mindre maktkonsentrasjon enn med ”suveren øverste leiar” –Får fleire impulsar utanfrå inn i styret

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kva meinar studentane om "Sett under ett" ? 9 Andre delar av Stjernø-utvalget si innstilling som UMB bør legge vekt på i sitt høyringssvar! Fremragende undervisning? Internasjonalisering

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kva meinar studentane om "Sett under ett" ? 10 INTERNASJONALISERING Analysen kjem med klar tale  Effektane av internasjonalisering er begrensa i forhold til ambisjonane.  Stagnerande antall gradsstudentar i utlandet Forslag frå Stjernø  Institusjonane skal vera berarar av internasjonaliseringa  Styrka bevilgningar til internasjonalisering  Tiltak for bedring av statistikkgrunnlag  Samarbeidsavtaler bør gje grunnlag for institusjonelt partnerskap på eit breiare plan.

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kva meinar studentane om "Sett under ett" ? 11 Kva bør UMB meine om kap.17 Internasjonalisering?  Ingen absolutt sammenheng ved at større einingar vil gi betre forutsetningar for internasjonalisering. Gode, forpliktande nettverk kan fremme internasjonalisering.  Utover dette, stiller UMB seg forøvrig bak samtlige forslag frå Stjernø under dette kapittelet. –Eksempel for andre universitet og høgskular. –Markert posisisjon i forhold til KD (og eventuelle midlar som kan komme derifrå...) INTERNASJONALISERING

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kva meinar studentane om "Sett under ett" ? 12 SENTRE FOR FREMRAGENDE UNDERVISNING Stjernø-utvalget meiner  Tiltak bør iverksettast for å retta merksemda sterkare mot KVALITETEN i undervisninga  Mål –å stimulere til utvikling og innovasjon i læringsmåtar og pedagogisk tilrettelegging –Heve den faktiske kvaliteten –Signalisere at undervisning og forskning er sidestilte oppgåver ved universitet og høgskular

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kva meinar studentane om "Sett under ett" ? 13  Konkret forslag –Sentre for fremragende undervisning SENTRE FOR FREMRAGENDE UNDERVISNING

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kva meinar studentane om "Sett under ett" ? 14 SENTRE FOR FREMRAGENDE UNDERVISNING Kva vil eit SFU vera?  Sterkt fagmiljø  Heilheitleg tilnærming til undervisning  Pedagogisk tilrettelegging  Nyskapande praksis på området  Tverrinstitusjonelle sentre  Utarbeidelse av kriterier og prosedyrer for tildeling  Tidsbegrensa sentre (nye søknadsrunder med jamne mellomrom)  Ordningen bør forvaltas av NOKUT

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kva meinar studentane om "Sett under ett" ? 15 SENTRE FOR FREMRAGENDE UNDERVISNING

16 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kva meinar studentane om "Sett under ett" ? 16 Kva bør UMB meine om kap.15 Sentre for fremragende undervisning?  Dette er eit særs positivt forslag!  Skilnaden mellom universitet/høgskular og reine forskningsinstitusjonar bør tydeleggjerast.  På UMB er det allereie fleire miljø som vil stille sterkt i konkurransen om eit SFU.  Ser fram til å diskutere meir innhald, rammer og kriterier rundt SFU. Her er det elementært å ta med studentane i debatten! Kva er eit SFU utan studentar?! SENTRE FOR FREMRAGENDE UNDERVISNING

17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kva meinar studentane om "Sett under ett" ? 17 TAKK FOR MERKSEMDA! SPØRSMÅL VERT MOTTEKNE MED TAKK!


Laste ned ppt "NOU >: Kva betydning har rapporten for UMB-studentane? Liv Hatleli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google