Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004)

2 2 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Bakgrunn for forslaget Nye utfordringer for universiteter og høyskoler –Kvalitet i utdanning og forskning –Relevans i forhold til samfunns- og næringsliv –Internasjonalisering –Konkurranse om studenter, lærere og forskere og om midler

3 3 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Bakgrunn for forslaget (II) Ønske om og behov for et helhetlig rammeverk for høyere utdanning –Erstatter dagens to lover –Sikrer likebehandling av statlige og private institusjoner og parallellitet i rettsutviklingen –Gir anerkjennelse til de private institusjonenes faglige virksomhet Oppdatering nødvendig i forhold til internasjonale forpliktelser og utfordringer

4 4 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Proposisjonens hovedinnhold Felles lovverk for statlige og private institusjoner –Formål –Institusjonenes virksomhet –Faglige fullmakter –Kvalitetssikring –Studentenes rettigheter og plikter –Ansettelse i vitenskapelige stillinger Rammeregulering. Institusjonenes autonomi bevares og styrkes Ny ledelsesmodell for de statlige institusjonene

5 5 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Oppbygging av loven Tre hoveddeler: –Del I: Felles lovbestemmelser for statlige og private institusjoner –Del II: Særbestemmelser for private institusjoner –Del III: Særbestemmelser for statlige institusjoner Forenkling av regelverket –Loven er utformet med hensyn til oversiktelighet og tilgjengelighet for ulike brukere –Forenkling av regelverket (forskrifter m.v.)

6 6 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Lovens formål Utformet likt for statlige og private institusjoner: Loven skal legge til rette for at universiteter og høyskoler –Tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå –Utfører forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå –Formidler kunnskap om virksomheten og utbrer forståelse for og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater

7 7 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Lovens fellesbestemmelser Institusjonenes virksomhet: –Felles bestemmelse for statlige og private institusjoner som presiserer et overordnet samfunnsoppdrag (utdanning, forskning, utviklingsarbeid, innovasjon og verdiskapning, formidling, internasjonalt samarbeid, samarbeid med næringslivet m.v.) –Forventningene må ses i forhold til institusjonens størrelse og statlig finansieringsnivå Dagens fire universiteter har et særskilt nasjonalt ansvar for museumsvirksomheten

8 8 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Lovens fellesbestemmelser (II) Akademisk frihet –Egen bestemmelse som styrker den akademiske friheten –Universiteter og høyskoler kan ikke gis pålegg om: Læreinnholdet i undervisning og innholdet i forskningen eller i det kunstneriske og faglige utviklingsarbeidet Individuelle ansettelser eller utnevnelser –Retten til å ha et alternativt faglig eller verdimessig grunnlag for virksomheten blir en del av den akademiske friheten

9 9 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Lovens fellesbestemmelser (III) Kvalitetssikring –Alle universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem –Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) skal føre tilsyn med institusjonenes kvalitetssikringsarbeid og akkreditere studietilbud og institusjoner Faglige fullmakter –Alle universiteter skal ha fullmakter på alle nivåer –Forutsetter tett dialog med NOKUT –NOKUT kan trekke faglige fullmakter tilbake

10 10 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Lovens fellesbestemmelser (IV) Studentenes rettigheter og plikter –Felles regler innebærer en styrking av studentenes rettigheter –Rett til å opprette studentorgan på avdelings- og grunnenhetsnivå –Studentenes medbestemmelsesrett sikres gjennom krav på representasjon i besluttende organ –Ny bestemmelse om rett til fødselspermisjon –Institusjonene får et særlig ansvar ved bruk av agenter i rekruttering av utenlandske studenter

11 11 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Lovens fellesbestemmelser (V) Ansettelse –Felles regler om ansettelse i vitenskapelige stillinger gir likere vilkår ved private og statlige institusjoner –Bestemmelser som i dag er nedfelt i forskrifter til tjenestemannsloven, lovfestes. –Private institusjoner gis en videre adgang til å ansette på åremål enn i dag – bedret omstillingsevne Likestilling –Alle universiteter og høyskoler skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene for samtlige stillingskategorier

12 12 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Lovens fellesbestemmelser (VI) Egenbetaling –Statlige institusjoner: Det lovfestes en hovedregel om at utdanning som fører frem til en grad skal være gratis Kodifisering av dagens ulovfestede praksis –Private institusjoner: Eventuell egenbetaling og statstilskudd skal komme studentene til gode Institusjoner som mottar statstilskudd kan ikke gi økonomisk utbytte –Departementet gir nærmere retningslinjer i forskrift

13 13 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Private universiteter og høyskoler Statstilskudd –Egne lovbestemmelser om statstilskudd til private institusjoner –Kan søke om statstilskudd forutsatt at de oppfyller lovens krav og har studietilbud akkreditert av NOKUT –Sikrer påregnelighet i finansieringen Organisatoriske krav –Studenter og ansatte skal være representert i styret –Krav til kjønnsmessig balanse i styrer og andre utvalg

14 14 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Statlige universiteter og høyskoler – tilknytning til staten Skal fortsatt være organisert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter under UFD –Ikke dokumentert tilstrekkelige gevinster i forhold til en omorganisering til selvstendige rettssubjekter –Implementeringen av Kvalitetsreformen må ha hovedfokus –Dagens fullmakter er ikke utnyttet fullt ut –Lite rom for utvidete fullmakter innenfor en forvaltningsmodell

15 15 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Statlige universiteter og høyskoler – ledelsesmodell Utfordringer –Tunge utviklingstrekk både nasjonalt og internasjonalt stiller universitetene overfor nye utfordringer og muligheter –Krever en ledelsesmodell som er robust og i stand til å reagere raskt ved endringer i omgivelsene –Akademiske verdier og tradisjoner må ivaretas

16 16 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Statlige universiteter og høyskoler – ledelsesmodell Styret Dagens modell for styresammensetning videreføres. Styremedlemmenes fokus skal være helhet – ingen representerer ”særinteresser” Rektor og prorektor erstattes av to vitenskapelige ansatte Departementet oppnevner styreleder blant de eksterne medlemmene –Ekstern styreleder gir klarere ansvars- og rollefordeling mellom styret og institusjonens daglige ledelse –Behov for ytterligere styrking av styrets strategiske rolle

17 17 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Statlige universiteter og høyskoler – ledelsesmodell Daglig ledelse av institusjonen Rektor blir institusjonens faglige og administrative leder (enhetlig ledelse) –Ved at rektor får ansvar og fullmakter som institusjonens daglige leder, legges det til rette for mer helhetlig styring i faglige og administrative spørsmål –Styret hovedfokus kan rettes mot mer langsiktige og strategiske spørsmål

18 18 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Statlige universiteter og høyskoler – ledelsesmodell Daglig ledelse av institusjonen Styret må sørge for at rekrutteringsprosessen sikrer rektor faglig og ledelsesmessig legitimitet Styret selv avgjør om rektor skal velges eller ansettes. Åpnes for at rektor kan rekrutteres utenfor institusjonen Styret fastsetter instruks for rektor

19 19 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Tendenser internasjonalt Institusjonene får større frihet til å bestemme over egen virksomhet Endringer i finansieringssystemene – resultatbaserte elementer Kvalitetssikring og kontroll Styrket intern styring av institusjonene Nye roller for institusjonens ledelse Europa: Bolognaprosessen

20 20 Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Ny lov om universiteter og høYskoler – videre prosess Stortingsbehandling høsten 2004? I så fall kan ny lov tre i kraft fra høstsemesteret 2005 Departementet har iverksatt arbeidet med nye forskrifter til loven, og vil sende disse på høring så snart Stortinget har behandlet lovforslaget


Laste ned ppt "Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79 (2003-2004)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google