Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015. 2 Bakteppet  Høye oljepriser har gitt høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015. 2 Bakteppet  Høye oljepriser har gitt høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015

2 2 Bakteppet  Høye oljepriser har gitt høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk  Lave renter på grunn av finanskrisa i Europa  Økonomiske konsekvenser for Norge – høy aktivitetsvekst i fastlandsøkonomien – høy lønnsvekst – høy arbeidsinnvandring og befolkningsvekst  Økonomiske konsekvenser for kommunesektoren – økte utgifter til drift og investeringer – økende gjeld – økte pensjonskostnader

3 3 Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland

4 4 Lavere oljepriser gir lavere aktivitet i norsk økonomi – hvor mye skal oljeprisen falle?

5 5 Skattesvikt – for første gang på mange år  Skattesvikt på 2,7 mrd kroner for kommunesektoren under ett  1,2 mrd kom i RNB02014  Ytterligere 0,9 mrd kom i NB2015 – samtidig ble det klart at lavere befolkningsvekst gjennom 2014 gir mindre økt utgiftsbehov i 2015 enn tidligere antatt, og at kommunene fikk beholde pengene  0,6 mrd kom etter at Nasjonal- budsjettet 2015 ble lagt fram

6 6 Blir det en ny skattesvikt i 2015? Og hvor stor?

7 7 Et svært grovt anslag på avvik i skatt fra nasjonalbudsjett til regnskap  Sett på sammenhengen – mellom avvik i skatt, lønn og sysselsetting – mellom anslag i nasjonal- budsjettene og regnskap – for årene 1996-2014 (og RNB for 2004-14) Mult RR2Just R2Std feilObs 0,7980,6380,6001,63649 KoeffStdfeilt-StatP-verdi Konstant0#I/T Sysselsatte0,7870,2942,6770,010 Årslønn1,3940,3773,6940,001 20063,8061,0233,7200,001

8 8 Lavere vekst enn anslått i NB2015 vil gi skattesvikt Vekstprognoser for norsk økonomi for 2015 BNP FN Syssel- satteÅrslønn Evt. skattesvikt FIN (08.10.14)2,00,83,3- SSB (04.12.14)1,00,23,1-1,2 NBa (11.12.14)1,50,53,3-0,4 Evt skattesvikt i forhold til anslaget i Nasjonalbudsjettet er beregnet av KS. Anslaget er regnet som andel av inntekt i kommunesektoren i 2015. SSB og Norges Bank la til grunn en oljepris på om lag 70 dollar pr fat Effekten av et ytterligere fall i oljeprisen på 25 dollar pr fat i 2015 BNP FN Syssel- satteÅrslønn Evt. skattesvikt SSB (2014)-0,20,0-0,2 Cappelen mfl (2014)-0,3-0,1-0,3 Bjørnland og Thorud (2014)-0,2-0,1-0,4 Lagt til grunn for beregningen -0,1-0,3-0,8 For Bjørnland og Thorud er førsteårseffekten interpolert, basert på forløpet for de to andre kildene.

9 9 Kommunesektoren har tapt på merskattevekst over tid – og på mindreskattevekst!  Merskattevekst er det normale, fordi Finansdepartementet normalt undervurderer lønnsveksten  Når lønnsveksten blir høyere enn anslått, øker også kommunenes kostnader mer enn anslått  Oppjustering av skatteanslaget etter RNB er bare midlertidig merinntekt  All oppjustering av kostnader er varige  I snitt en årlig innstramming på 1,2 mrd 2015-kroner

10 10 Inntektsveksten bremser opp, utgiftene likeså

11 11 Handlingsrommet er brukt opp Kommunene – handlingsrom i prosent av bto inntekt Pst 201120122013 Netto driftsresultat2,53,22,8 - Avsetn/bruk bundne fond0,20,30,1 - Dekn tidl års underskudd0,10,2 - Avvik avskrivning/avdrag1,31,1 - Investeringsmoms1,51,41,5 = Handlingsrom-0,70,2-0,2

12 12 Kun gjennom effektivisering kommunene kan ha gitt bedre tjenester, i snitt 0,8 pst mer effektive pr år  En budsjettanalyse utført av Fürst og Høverstad (2011): 1,2 pst  Planlagte effektiviseringstiltak i følge KS’ budsjettundersøkelse for 2015? (Memo: 0,8 pst i 2015 utgjør 4 mrd kroner)

13 13 Gjelda øker fortsatt mest i kommunesektoren  Befolkningsvekst, sentralisering og vedlikeholdsetterslep gir høye investeringer  Lave renter bidrar også økt lånevilje også i kommune- sektoren  Ikke alle renteutgiftene skal finansieres av kommunekassa – rentekompensasjons- ordninger, gebyrfinansiering  En økt rente på 1 prosentpoeng gir 1 ½ mrd kr i netto økte utgifter

14 14 Budsjettundersøkelse 2015

15 15 Budsjettundersøkelse 2015  Økonomiske hovedoversikter januar 2015: – Gjennomgang av obligatoriske hovedoversikter som kommunene sender til fylkesmannen 15.1 og 1.3. – I overkant av 150 kommuner, og 10 fylkeskommuner – rimelig representativt  Spørreundersøkelse desember 2014 – rådmennenes budsjettforslag: – Et utvalg (78) av rådmennenes forslag for 2015. Hovedbildet er: Krevende budsjettarbeid – svakt utgangspunkt fra 2014 Flertallet av kommunene har realvekst i brukerbetalinger og gebyrer. Økning av eiendomsskatten i mange kommuner. Budsjettene for sosialtjenester og barnevern øker mest

16 16 Netto driftsresultat – 2015 vs 2014 Kommunene utenom Oslo  Anslag for 2015 er 0,70 – 0,75 pst av driftsinntektene for kommunene utenom Oslo KommunegrupperAntall kommunerBudsjettert netto driftsresultat 2015 Vedtatt budsjett 2014 (356 kommuner) Under 3 000 innbyggere59 (160)0,60 %1,21 % 3 000 - 5 000 innbyggere18 (64)0,37 %1,19 % 5 000 - 10 000 innbyggere36 (90)0,54 %0,66 % 10 000 - 20 000 innbyggere22 (60)0,98 %0,75 % 20 000 - 50 000 innbyggere15 (40)0,63 %0,53 % Over 50 000 innbyggere utenom Oslo 6 (13)0,55 %0,84 % Totalt:156 kommuner0,69 %0,77 %

17 17 Mange kommuner, og spesielt de minste, budsjetterer med negativt netto driftsresultat

18 18 Svak skattevekst i 2014 – vanskeligere utgangspunkt for 2015

19 19 Kommunene effektiviserer og iverksetter sparetiltak i underkant av 4 mrd kroner i 2015

20 20 Eiendomsskatteinntektene i 156 kommuner øker med 12 pst (0,45 mrd)

21 21

22 22 Investeringer på om lag 50 mrd i alle kommunene utenom Oslo i 2015 (foretak kommer i tillegg) 20152014 (361 kommuner) Kommuner Investering per innbygger Låneopptak Investering per innbygger Låneopptak Under 3000 innbyggere 14 20963 %13 82068 % 3000 - 5000 innbyggere 13 95376 %12 97370 % 5000 - 10000 innbyggere 13 68168 %11 21268 % 10000 - 20000 innbyggere 11 30167 %9 30272 % 20000 - 50000 innbyggere 9 59969 %9 10172 % Over 50 000 innbyggere utenom Oslo 11 479 67 %11 470 68 %

23 23 Fylkeskommunene 2015  Budsjettert med et netto driftsresultat på ca 2,5 pst av driftsinntektene  Vil investere for om lag 15 mrd kr i 2015 – to tredeler til samferdsel – om lag 30 pst til utdanning

24 24


Laste ned ppt "Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015. 2 Bakteppet  Høye oljepriser har gitt høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google