Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid mellom seksjon BHM og fagdirektør ved Ahus. Fagdirektør Pål Wiik Akershus Universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid mellom seksjon BHM og fagdirektør ved Ahus. Fagdirektør Pål Wiik Akershus Universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid mellom seksjon BHM og fagdirektør ved Ahus. Fagdirektør Pål Wiik Akershus Universitetssykehus

2 28.03.2015Akershus universitetssykehus Hvorfor samarbeid? BHM er en viktig del av helsehjelpen Behov for økt kompetanse og interesse i fagsøylen Mange pasienter bruker mye tid på å skaffe seg innsikt BHM er blitt en del av helsehjelpen

3 28.03.2015Akershus universitetssykehus Behandlingshjelpemidler – rettslig forankring HODs brev 09.05.14 ”tildeling av behandlingshjelpemidler må være å anse som helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven” ”Fylkesmannen er klageinstans”.. Folketrygdloven Forvaltnings- loven Pasient- og brukerrettighets- loven (pasrl.)

4 28.03.2015Akershus universitetssykehus Konsekvenser – noen hovedprinsipper Henvisninger til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vurderes på vanlig måte etter pasrl. § 2-2 Rett til helsehjelp og behandlingshjelpemidler vurderes samlet der det er mulig –Behov for hjelpemidler underveis i et pasientforløpet vurderes ifht forsvarlighetskravet Bestillinger fra eksterne kan skje på samme måte som i dag Bestilling fra eksterne spesialister med avtale med RHFet kan skje på samme måte som i dag Ved bestilling fra eksterne helprivate spesialister uten avtale bør det legges opp til en behovsvurdering Pasienten bør orienteres om hvordan bestillingen er vurdert

5 28.03.2015Akershus universitetssykehus Pasientrettigheter De alminnelige pasientrettighetene gjelder, for eksempel –brukermedvirkning –fritt sykehusvalg gjelder i utgangspunktet et nei må være begrunnet, f eks ut fra krav i forskrift et nei til fritt sykehusvalg kan påklages –adgang til å klage etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven Kap 7

6 28.03.2015Akershus universitetssykehus Klagereglene – pasient- og brukerrettighetsloven Pasienter som mener at deres rettigheter etter loven er brutt kan klage til Fylkesmannen –Pasienten sender klage over ikke å ha fått hjelpemiddel XX som del av helsehjelpen –Klagen skal være skriftlig og må være undertegnet av pasienten eller dennes representant (mail har ikke underskrift) –Klagefristen er fire uker etter at vedkommende fikk eller burde ha fått kjennskap til grunnlaget for å klage Klagen skal sendes til den som har truffet avgjørelsen –Det vil si sykehuset

7 28.03.2015Akershus universitetssykehus Klageregler Sykehuset vurderer om avgjørelsen skal opprettholdes –alle sider av saken skal vurderes, medisinsk/helsefaglig og rettslig –herunder eventuelle nye opplysninger fra klager Opprettholdes avgjørelsen (avslaget) helt eller delvis sendes klagesaken direkte til Fylkesmannen –det skal gis en vurdering og begrunnelse for at avslaget opprettholdes helt/delvis –sakens dokumenter skal vedlegges –klager får normalt kopi

8 28.03.2015Akershus universitetssykehus Søknad/bestilling/klage - behandlingshjelpemidler Avslag helt/delvis m kopi til pas/ bestiller Søknad/- bestilling hjelpemidler Sykehusets vurdering Klage sendes sykehus et Alle sider av saken vurderes på nytt Ev avslag helt/delvis sendes Fylkesmannen Ev medhold sendes bestiller/ pasient

9 28.03.2015Akershus universitetssykehus IS-1531 Behandlingshjelpemidler - Rapport Med HODs beslutning 09.05.14 står arbeidsgruppens anbefalinger i et nytt lys –Bør det sikres samsvar mellom medisinsk behandling og valg av hjelpemidler? –Bør den avdelingen som har behandlingsansvaret treffe beslutning om behandlingshjelpemidler? –Kan helsehjelp og behandlingshjelpemidler være mer helhetlig og koordinert, jf forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven? –Bør organiseringen i sykehusene på annen måte tilpasses deptets beslutning?

10 28.03.2015Akershus universitetssykehus Mange prinsipielle problemstillinger Generelt –dokumentert effekt –effekt skal stå i forhold til kostnader Andre momenter –anbud og rammetilbud –sentrale retningslinjer om hva som dekkes

11 28.03.2015Akershus universitetssykehus Fasilitere dialog med fagmiljø Eksempel –møte med diabetesmiljø om bruk av insulinpumper og sensorteknologi –Informasjon om rammetilbud og muligheter for fravik av rammetilbud far BHM –avgjørelse i klagesaker –åpen dialog BHM Fagmiljø Fagdirektør

12 28.03.2015Akershus universitetssykehus Konklusjon: Godt samarbeid mellom BHM og Fagdirektør: –integrerer BHM som en viktig del av helsehjelpen! –sikrer god og sikker helsehjelp –ivaretar pasientrettigheter –behov for prioritering –fasilitere samarbeid med fagmiljøene


Laste ned ppt "Samarbeid mellom seksjon BHM og fagdirektør ved Ahus. Fagdirektør Pål Wiik Akershus Universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google