Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturmangfoldloven En praktisk innføring Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Gardermoen, 1. februar 2010 Foto: Statskraft.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturmangfoldloven En praktisk innføring Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Gardermoen, 1. februar 2010 Foto: Statskraft."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturmangfoldloven En praktisk innføring Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Gardermoen, 1. februar 2010 Foto: Statskraft

2 2 Naturmangfoldloven En lov bestående av 10 kapitler og 77 paragrafer samt 15 endringer i andre lover Kapittel I Formål og virkeområde Kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Kapittel III Artsforvaltning Kapittel IV Fremmede organismer Kapittel V Områdevern Kapittel VI Utvalgte naturtyper Kapittel VII Tilgang til genetisk materiale Kapittel VIII Myndigheter etter loven, tilsyn Kapittel IX Håndheving og sanksjoner Kapittel X Avsluttende bestemmelser

3 3 Lovens hovedgrep verneområder, prioriterte arter - naturmangfoldloven utvalgte naturtyper, forvaltningsprinsippet for arter, økologiske funksjonsområder – naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og sektorlover Lovens grunnmur: formål, forvaltningsmål, kunnskapskrav og rettslige prinsipper– naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og sektorlover Kilde: Miljøverndepartementet

4 4 Naturmangfoldlovens grunnmur Hva består grunnmuren av? Formål Forvaltnings mål Prinsipper Aktsom- hetsplikt

5 5 Grunnmurens betydning Grunnmuren utvides Vedtak bygger på felles grunnmur naturmangfoldloven sektorlov eller pbl beslutning

6 6 Lovens formål ”Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.” Foto: © Asbjørn Børset

7 7 Forvaltningsmål Mangfoldet av natur- typer ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde Artene ivaretas og skal forekomme i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder Foto: Kin Abel Foto: Jon Bekken Foto: Marianne Gjørv

8 8 Målenes betydning Målene har betydning når natur berøres Målbestemmelsen skal tillegges vekt ved beslutninger etter naturmangfoldloven Målbestemmelsen skal tillegges vekt ved beslutninger etter andre lover Absolutt ramme: Den samlede forvaltningen av natur må gjøre det mulig å nå målene

9 9 Miljørettslige prinsipper Legges til grunn som retningslinjer Ved utøving av offentlig myndighet Herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd Og ved forvaltning av fast eiendom Vurderingen skal fremgå av beslutningene til miljømyndighetene, kommunene og sektormyndighetene

10 10 Samlet belastning Foto: Marianne Gjørv Vurderingen av den første påvirkningen av et økosystem Vurdering av nye påvirkninger på et allerede påvirket økosystem Foto: Kristin Thorsrud Teien

11 11 Prinsippet om kostnadsdekning Foto: Tore Røraas Prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

12 12 Føre-var-prinsippet Foto: Solveig Gjørv Røraas Ved behandling av søknader Av eget tiltak

13 13 Kunnskapsgrunnlaget Vitenskapelig kunnskap Erfaringskunnskap

14 14 Bruk av forvaltningsmål og miljøprinsipper 2020

15 15 Foto: Øyvind Andreassen Organisasjoner kan følge med og delta i prosesser som leder opp til vedtak etter sektorlover, plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven Organisasjonene kan ”passe på” at miljømyndighetene, kommunene og sektorene synliggjør prinsippene i egne vedtak Organisasjonene kan ”vokte” miljømyndighetenes, kommunenes og sektorenes vedtak Organisasjonene kan påklage vedtak Organisasjonenes medvirkning

16 Naturmangfoldloven Prioriterte arter Foto: Halvard Strøm, Norsk polarinstitutt

17 17 Avløser ”fredning” Gjeldende fredninger står ved lag inntil de blir opphevet Moderniserer arts- beskyttelsen ved å se arter og leveområder i sammen- heng – økologiske funksjonsområder Dynamisk aktive tiltak ikke statiske funksjonsområder avprioritering Prioriterte arter Foto: Ove Bergersen/NN/Samfoto

18 18 Prioritering Kriterier for prioritering: Dårlig bestandsstatus eller – utvikling Ansvarsart Internasjonale forpliktelser Eventuelt andre kriterier Sinoberbille. Foto Stefan Olberg

19 19 Vurderingsplikten Foto: Espen Farstad, NJFF En plikt til å vurdere tiltak når dokumentasjon etter vitenskapelige kriterier viser at en art er truet Organisasjonene kan fremme slike krav

20 20 Saksbehandling Samarbeid i forkant av høring – organisasjonenes rolle Bred offentlig høring - organisasjoner er høringsinstans Vedtak av Kongen i statsråd Foto: Alfred Ørjebu, SNO

21 21 Konsekvenser av prioritering som følger av forskriften Foto: Marianne Gjørv For prioriterte arter kan det fastsettes forbud mot enhver form for uttak og skade Økologiske funksjonsområder - av mindre omfang - ikke medføre vesentlig vanskeliggjøring Krav om å klarlegge følgene av inngrep i funksjonsområder Krav om klarlegging av alternative funksjonsområder Regler om skjøtselstiltak Stor salamander Foto:Sigve Reiso, Naturarkivet For prioriterte arter kan det fastsettes forbud mot enhver form for uttak og skade Økologiske funksjonsområder - av mindre omfang - ikke medføre vesentlig vanskeliggjøring Krav om å klarlegge følgene av inngrep i funksjonsområder Regler om skjøtselstiltak – organisasjonenes rolle

22 22 Plikt til å lage handlingsplan Bruk av offentlige tilskuddsordninger Kan utløse krav om områdevern fra grunneier Plikt til å vurdere om prioritering er nok Hjemmel for dispensasjon Fjellnøkleblom Foto: Marianne Gjørv Konsekvenser av prioritering som følger av loven

23 23 Miljømyndigheten har forvaltningsansvaret Følge opp handlingsplaner –organisasjonenes rolle Tilskuddsordning: 10 mill kroner -organisasjoners rolle Forvaltningsansvar og oppfølging Elvesandjeger

24 24 Utvalgte naturtyper Felles regler for forvaltning av natur utenfor verneområder Konkretisere naturtyper det er spesielt viktig å ta vare på Sektoransvar og sektormulighet Slåttemark

25 25 Utvelgingen Kriterier for utvelging: Truet naturtype Inneholder prioriterte arter Ansvarsnaturtype Internasjonale forpliktelser Kommunene kan også velge ut ”sine” naturtyper Foto: Kristin T. Teien

26 26 Vurderingsplikt Foto: Marianne Gjørv En plikt til å vurdere tiltak når dokumentasjon etter vitenskapelige kriterier viser at en naturtype er truet Organisasjonene kan fremme slike krav

27 27 Økende kompleksitet REGION LANDSKAP (5) LANDSKAPSDEL (12) NATURSYSTEM (68) LIVSMEDIUM (32) Fotos: Arild Lindgaard Norsk natur er mangfoldig!

28 28 Kunnskap er grunnlag for veien videre n Rødliste for naturtyper Naturtypebase basert på NiN

29 29 Saksbehandling Samarbeid i forkant av høring – organisasjonenes rolle Bred offentlig høring - organisasjoner er høringsinstans Vedtak av Kongen i statsråd Fisketomt vann Foto: Lars Løfaldli

30 30 Utvelgingens betydning Kommuner og sektormyndigheter skal ta særskilt hensyn til naturtypen som sådan ved alle typer vedtak Klarlegging av konsekvenser før det tillates inngrep Ev. etablering/restaurering av en annen forekomst Bruken kan avklares ved arealplan etter plan- og bygningsloven Ålegraseng Foto: Øystein Paulsen, HI Organisasjonenes rolle

31 31 Handlingsplaner Der aktiv skjøtsel eller andre typer tiltak er en forutsetning for ivaretakelse av naturtypen Organisasjonenes rolle Rikmyr

32 32 Tilskuddsordning Utvalgte naturtyper – 10 mill kroner Organisasjonenes rolle

33 33 Reguleringsplan - vei Veibygging gir tre mulige utfall Artsrikt beite Foto: Tor Erik Branderud

34 34 Skog- og jordbrukstiltak Meldeplikt Tilbakemelding fra kommunen før tiltaket utføres Eksisterende næringsvirksomhet skal ikke opphøre Innenfor rammene av skogbrukslova og jordlova Organisasjonenes rolle Kalkskog Foto: Samfoto

35 35 Miljømyndigheten har ansvar for å følge utviklingen – organisasjonenes rolle Hva skjer hvis utviklingen ikke er som ønsket? Miljøovervåking Foto: Sylvi Ofstad

36 36 De neste årene – forvaltning av arter og naturtyper Foto: Asbjørn Børset Mange naturtyper vil bli utvalgt Mange arter vil bli prioritert Forvaltning av truede naturtyper og arter Organisasjonenes rolle

37 Foto: Marianne Gjørv Områdevern Foto Foto: Elisabet Haveraaen Naturmangfoldloven Områdevern

38 38 Mål for områdevern Lovbestemte mål Naturverdier Målets betydning for vernet Foto: Tore Larsen

39 39 Nasjonalparker Større naturområder uten tyngre naturinngrep Kravet om statsgrunn oppheves Sikre en uforstyrret opplevelse av naturen I nasjonalparker er ferdsel til fots tillatt Foto: Toner Solhaug

40 40 Landskapsvern- områder Helheten i landskapet Pågående virksomhet Forholdet til reguleringsplaner Innerdalstårnet i Trollheimen, landskapsvernområde Foto: Marianne Gjørv

41 41 Naturreservater Områdets funksjon for biologisk og geologisk mangfold Kravet om urørt natur utgår Bruk og aktive gjenopprettingstiltak Foto:Asbjørn Børset

42 42 Biotopvernområder Bestemmelsen avløser naturvernloven, viltloven og lakse- og innlandsfiskloven Bestemte arter Foto: Erik Johan Blomdal

43 43 Marine verneområder Rene marine verneområder Tilpasset forholdene i sjø Vern på tvers av sektorer Foto: Tore Larsen

44 44 Saksbehandling - naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven Foto: Steinar Wikan Tidlig kontakt med kommuner og fylkeskommuner Representanter for lokalbefolkningen Samarbeid med organisasjoner

45 45 Samordnet oppstart av verneplanarbeid og planlegging etter plan- og bygningsloven Kilde: NIVA

46 46 Høring Berørte organisasjoner skal ha saken på høring Ved grensen til Trollheimen

47 47 Forvaltningsplaner Foto Statens naturoppsyn Organisasjonenes rolle

48 48 Tiltak ved igangsatt vern Automatiske konsekvenser av igangsatt vern – organisasjonenes rolle Vedtaksavhengige virkemidler – organisasjonenes rolle Foto: Kristin Thorsrud Teien

49 49 Lokalt ønske om nasjonalpark Foto: Bjørn Larsen Organisasjonenes rolle

50 50 Forvaltningsmyndighet Foto: Marianne Gjørv Kongen Kommunene Særskilt oppnevnt organ

51 51 Lokal forvaltning av verneområder Nasjonalparkstyret fatter vedtak om forvaltningen av verneområdet Fylkesmannen og organisasjoner mv. kan påklage styrets vedtak Direktoratet for naturforvaltning forbereder klagesaken Miljøverndepartementet er klagemyndighet Foto: Bård Løken

52 52 Skjøtsel Foto: Marianne Gjørv Tillatt skjøtsel Ikke tillatt skjøtsel Særskilt hjemmel Organisasjonenes rolle Foto: Marianne Gjørv

53 53 Dispensasjon - hovedregel To hovedvilkår, kumulative: Ikke strider mot vernvedtakets formål Ikke kan påvirke verne- verdiene nevneverdig To hovedvilkår, kumulative: Ikke strider mot vernvedtakets formål Ikke kan påvirke verne- verdiene nevneverdig Foto: NVE

54 54 Dispensasjon av sikkerhetshensyn eller vesentlige samfunnsinteresser Unntaket må være nødvendig Verneområdets betydning for det samlede nettverket av verneområder Muligheten for å etablere eller utvikle et tilsvarende verneområde et annet sted Rimelige kostnader kan pålegges Dispensasjonsvedtak kan påklages av bl.a. organisasjoner Foto: NVE

55 55 Dispensasjon - forholdet til eldre vernevedtak Ny dispensasjonsbestemmelse går foran generelle dispensasjonsbestemmelser i eldre vernevedtak Spesialbestemmelser i eldre vernevedtak går foran ny dispensasjonsbestemmelse i ny naturmangfoldlov Foto: NVE


Laste ned ppt "Naturmangfoldloven En praktisk innføring Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Gardermoen, 1. februar 2010 Foto: Statskraft."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google