Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrett for litteraturstudenter – Del 3: Åndsverk som ikke har vern; Rettighetssubjekt; Hvilke rettigheter?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrett for litteraturstudenter – Del 3: Åndsverk som ikke har vern; Rettighetssubjekt; Hvilke rettigheter?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrett for litteraturstudenter – Del 3: Åndsverk som ikke har vern; Rettighetssubjekt; Hvilke rettigheter? Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Ikke vernede verk (åvl § 9) Nærmere bestemte offentlige myndighetshandlinger Åndsverk, men ikke vern hvis kriteriene i § 9 er oppfylt Nærmere om tolkingen av § 9 Særlig om vernede sammenstillinger av ”§ 9-verk” Unntak i § 9 annet ledd; pre-eksisterende verk, lyrikk/musikk/kunstverk

4 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrettens subjekt Opprinnelig (originær) opphavsmann: Den som skaper verket, jf § 1 –fysisk person –formfritt rettserverv Åvl § 7: Bevis-/legitimasjonsregel Terminologi: ”Opphavsmann”

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Bearbeidelser Åvl. § 1 nr 13: Oversettelser og bearbeidelser er åndsverk Åvl § 4 annet ledd: ”Avhengighetsverk” To opphavsmenn: originalverket og bearbeidelsen Grense ”nedad” - mot endringer (jf § 2) Grense ”oppad” - mot omskaping (jf § 4)

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opprinnelig verk Bearbeidelse

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Bearbeidelser (forts.) Kravet til bearbeidelser –må oppfylle originalitetskravet –ved oversettelser: normalt oppfylt - grense ”nedad” mot mekaniske handlinger Eksempler på bearbeidelser: –filmatisering av bøker –utvikling av eksisterende dataprogrammer –Musikkarrangementer

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Samleverk (åvl § 5) Sammenstilling av flere verk Forholdet til databasebegrepet Skillet samleverk/fellesverk Skillet samleverk/sammensatte verk Eksempler på samleverk –tidsskrifter, aviser, CD-album Ingen innskrenking i opphavsretten til de enkelte verk

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Fellesverk (åvl § 6) Sameie Krav: Ikke skilles ut som selvstendige verk Eksempler: –Enkelte kapitler i bøker, vers/refreng, malerier (Tidemann&Gude) Krav om samtykke fra alle til: –første offentliggjøring –offentliggjøring på annen måte eller i annen form enn tidligere

10 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsmannens enerett (§ 2) Enerettens negative og positive sider –Negativ: Forbudsrett - samtykkekravet –Positiv: Egen rådighetsrett Enerettens økonomiske og ideelle aspekter Systemet: To hovedformer for rådighetsrett –eksemplarfremstilling –tilgjengeliggjøring for allmennheten Tre beføyelser: fremføring, spredning, visning Bredt utformet enerett (§ 2) - unntak (kap 2)

11 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Eksemplarbegrepet - definisjon SOU 1956:25 s : –”Med exemplar förstås alltså varje föremål i vilket verket är nedlagt eller fixerat, likgiltigt med vilken teknik detta skett; ett litterært eller musikaliskt verk kan ligga i manuskript, tryck, grammofonskiva eller upptagning av annat slag, en målning eller skulptur i original eller reproduktion, en byggnad eller et konstindustriföremål i skiss eller arbetsritning, modell eller färdig produkt osv i växlande mangfåld. Så som exemplar äro även att anse trycksatser, klichéer, formar och andra föremål och anordningar, med vilkas hjälp verket kan komma til utförande i normal form eller nya exemplar kunna framställas. Slutligen äro som exemplar att betrakta kopior och avbildningar av verket, även om de väsentligt avvika från originalet i utförande och format eller om efterbildningen sker i helt annan teknik än den för originalet använda. Ett fotografi av ett byggnadsverk är i enlighet härmed att anse som ett exemplar av detta”

12 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Eksemplarbegrepet (forts) Intet opphavsrettslig skille mellom original og kopi § 2 annet ledd: Overføring til innretning som kan gjengi verket (CD, video, DVD osv) Også nedlasting på datamaskin er eksemplarfremstilling I tillegg: Midlertidige eksemplarer –Inkludert i eksemplarfremstillingsretten ved lovendringen i 2005: ”varige eller midlertidige eksemplar” (jf. opphavsrettsdirektivets art. 2) –Aktuelt for databehandling; midlertidige kopier i datamaskinens internminne, ”caching” mv. –Unntak i § 11 a (jf. direktivets art. 5(1))

13 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Retten til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten Forholdet mellom hovedbeføyelsen (§ 2 første ledd) og ”delbeføyelser”(tredje ledd) Omfatter hver eneste nye tilgjengeliggjøring Skille: Eksemplarbundet og ikke eksemplarbundet tilgjengeliggjøring –Spredning og visning § 2 tredje ledd a og b: Gjelder fysiske eksemplarer –Fremføring § 2 tredje ledd c og fjerde ledd: All annen verksformidling

14 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Sprednings- og visningsrettens konsumpsjon (åvl. §§ 19 og 20) Spredningsretten (§ 19) –Kan videreselge kjøpte bøker (antikvariater), LP-plater, CD’er osv. –Kan fritt låne ut verk –Men ikke utleie, jf. annet ledd. Rettighetshaverne har enerett til utleie. Visningsretten (§ 20) – Adgang til utstilling av kjøpte kunstverk Som ”kompensasjon” for konsumpsjonsreglene –Vederlagsordninger: Biblioteksvederlagsloven, ”5 %-loven”/åvl. § 38 c (kunstverk), Visningsvederlag

15 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Fremføringsretten Ingen konsumpsjonsregler. Enhver fremføringshandling faller inn under eneretten, bortsett fra enkelte spesialtilfeller i kap. 2 (se § 21) Strekkes vidt: Både direkte fremføring (liveopptreden) og fremføring ved tekniske hjelpemidler, herunder kringkasting og onlinetransmisjoner –Plassering av høyttalere, radio, TV på offentlig sted Rt 1953 s 633, Bedriftsmusikk NJA 1986 s. 702 Demonstrasjonsmusikk –”Hotell-TV” NJA 1980 s. 123, Mornington EF-domstolen, sak C-306/05, Rafael Hoteles – Taxi NIR 2003 s. 156 (finsk HD) Grense: –Salg av piratkort for TV-sendinger: Ikke offentlig fremføring (Rt s. 35) –Utplassering av dataterminaler med internettilgang på offentlig sted Ot. prp. nr. 46 ( ) s : Ikke offentlig fremføring –Linker på Internett? Grensetilfelle. Rt s. 41 (Napster.no): Tilbakeholden

16 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Begrepet ”offentlig” ”utenfor den forholdsvissnevre krets som som familie- vennskaps- eller omgangsbånd skaper” (forarbeidene med henvisning til Knoph) fremføring –Rt 1953 s. 833, Bedriftsmusikk –Rt 1970 s. 1172, Danseklubb –U 1999 s (H), Ungdomsklubb –U 2004 s (H), Gymnastikkforeninger spredning –Rt 1991 s. 1296, Pornovideo digitale overføringer


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrett for litteraturstudenter – Del 3: Åndsverk som ikke har vern; Rettighetssubjekt; Hvilke rettigheter?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google