Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrett for litteraturstudenter – Del 3: Åndsverk som ikke har vern; Rettighetssubjekt; Hvilke rettigheter?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrett for litteraturstudenter – Del 3: Åndsverk som ikke har vern; Rettighetssubjekt; Hvilke rettigheter?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrett for litteraturstudenter – Del 3: Åndsverk som ikke har vern; Rettighetssubjekt; Hvilke rettigheter? Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Ikke vernede verk (åvl § 9) Nærmere bestemte offentlige myndighetshandlinger Åndsverk, men ikke vern hvis kriteriene i § 9 er oppfylt Nærmere om tolkingen av § 9 Særlig om vernede sammenstillinger av ”§ 9-verk” Unntak i § 9 annet ledd; pre-eksisterende verk, lyrikk/musikk/kunstverk

4 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrettens subjekt Opprinnelig (originær) opphavsmann: Den som skaper verket, jf § 1 –fysisk person –formfritt rettserverv Åvl § 7: Bevis-/legitimasjonsregel Terminologi: ”Opphavsmann”

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Bearbeidelser Åvl. § 1 nr 13: Oversettelser og bearbeidelser er åndsverk Åvl § 4 annet ledd: ”Avhengighetsverk” To opphavsmenn: originalverket og bearbeidelsen Grense ”nedad” - mot endringer (jf § 2) Grense ”oppad” - mot omskaping (jf § 4)

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opprinnelig verk Bearbeidelse

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Bearbeidelser (forts.) Kravet til bearbeidelser –må oppfylle originalitetskravet –ved oversettelser: normalt oppfylt - grense ”nedad” mot mekaniske handlinger Eksempler på bearbeidelser: –filmatisering av bøker –utvikling av eksisterende dataprogrammer –Musikkarrangementer

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Samleverk (åvl § 5) Sammenstilling av flere verk Forholdet til databasebegrepet Skillet samleverk/fellesverk Skillet samleverk/sammensatte verk Eksempler på samleverk –tidsskrifter, aviser, CD-album Ingen innskrenking i opphavsretten til de enkelte verk

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Fellesverk (åvl § 6) Sameie Krav: Ikke skilles ut som selvstendige verk Eksempler: –Enkelte kapitler i bøker, vers/refreng, malerier (Tidemann&Gude) Krav om samtykke fra alle til: –første offentliggjøring –offentliggjøring på annen måte eller i annen form enn tidligere

10 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsmannens enerett (§ 2) Enerettens negative og positive sider –Negativ: Forbudsrett - samtykkekravet –Positiv: Egen rådighetsrett Enerettens økonomiske og ideelle aspekter Systemet: To hovedformer for rådighetsrett –eksemplarfremstilling –tilgjengeliggjøring for allmennheten Tre beføyelser: fremføring, spredning, visning Bredt utformet enerett (§ 2) - unntak (kap 2)

11 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Eksemplarbegrepet - definisjon SOU 1956:25 s. 93-94: –”Med exemplar förstås alltså varje föremål i vilket verket är nedlagt eller fixerat, likgiltigt med vilken teknik detta skett; ett litterært eller musikaliskt verk kan ligga i manuskript, tryck, grammofonskiva eller upptagning av annat slag, en målning eller skulptur i original eller reproduktion, en byggnad eller et konstindustriföremål i skiss eller arbetsritning, modell eller färdig produkt osv i växlande mangfåld. Så som exemplar äro även att anse trycksatser, klichéer, formar och andra föremål och anordningar, med vilkas hjälp verket kan komma til utförande i normal form eller nya exemplar kunna framställas. Slutligen äro som exemplar att betrakta kopior och avbildningar av verket, även om de väsentligt avvika från originalet i utförande och format eller om efterbildningen sker i helt annan teknik än den för originalet använda. Ett fotografi av ett byggnadsverk är i enlighet härmed att anse som ett exemplar av detta”

12 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Eksemplarbegrepet (forts) Intet opphavsrettslig skille mellom original og kopi § 2 annet ledd: Overføring til innretning som kan gjengi verket (CD, video, DVD osv) Også nedlasting på datamaskin er eksemplarfremstilling I tillegg: Midlertidige eksemplarer –Inkludert i eksemplarfremstillingsretten ved lovendringen i 2005: ”varige eller midlertidige eksemplar” (jf. opphavsrettsdirektivets art. 2) –Aktuelt for databehandling; midlertidige kopier i datamaskinens internminne, ”caching” mv. –Unntak i § 11 a (jf. direktivets art. 5(1))

13 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Retten til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten Forholdet mellom hovedbeføyelsen (§ 2 første ledd) og ”delbeføyelser”(tredje ledd) Omfatter hver eneste nye tilgjengeliggjøring Skille: Eksemplarbundet og ikke eksemplarbundet tilgjengeliggjøring –Spredning og visning § 2 tredje ledd a og b: Gjelder fysiske eksemplarer –Fremføring § 2 tredje ledd c og fjerde ledd: All annen verksformidling

14 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Sprednings- og visningsrettens konsumpsjon (åvl. §§ 19 og 20) Spredningsretten (§ 19) –Kan videreselge kjøpte bøker (antikvariater), LP-plater, CD’er osv. –Kan fritt låne ut verk –Men ikke utleie, jf. annet ledd. Rettighetshaverne har enerett til utleie. Visningsretten (§ 20) – Adgang til utstilling av kjøpte kunstverk Som ”kompensasjon” for konsumpsjonsreglene –Vederlagsordninger: Biblioteksvederlagsloven, ”5 %-loven”/åvl. § 38 c (kunstverk), Visningsvederlag

15 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Fremføringsretten Ingen konsumpsjonsregler. Enhver fremføringshandling faller inn under eneretten, bortsett fra enkelte spesialtilfeller i kap. 2 (se § 21) Strekkes vidt: Både direkte fremføring (liveopptreden) og fremføring ved tekniske hjelpemidler, herunder kringkasting og onlinetransmisjoner –Plassering av høyttalere, radio, TV på offentlig sted Rt 1953 s 633, Bedriftsmusikk NJA 1986 s. 702 Demonstrasjonsmusikk –”Hotell-TV” NJA 1980 s. 123, Mornington EF-domstolen, sak C-306/05, Rafael Hoteles – Taxi NIR 2003 s. 156 (finsk HD) Grense: –Salg av piratkort for TV-sendinger: Ikke offentlig fremføring (Rt. 1995 s. 35) –Utplassering av dataterminaler med internettilgang på offentlig sted Ot. prp. nr. 46 (2004-2005) s. 22-23: Ikke offentlig fremføring –Linker på Internett? Grensetilfelle. Rt. 2005 s. 41 (Napster.no): Tilbakeholden

16 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Begrepet ”offentlig” ”utenfor den forholdsvissnevre krets som som familie- vennskaps- eller omgangsbånd skaper” (forarbeidene med henvisning til Knoph) fremføring –Rt 1953 s. 833, Bedriftsmusikk –Rt 1970 s. 1172, Danseklubb –U 1999 s. 2011 (H), Ungdomsklubb –U 2004 s. 2134 (H), Gymnastikkforeninger spredning –Rt 1991 s. 1296, Pornovideo digitale overføringer


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrett for litteraturstudenter – Del 3: Åndsverk som ikke har vern; Rettighetssubjekt; Hvilke rettigheter?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google