Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligutfordringer i Oslo og Akershus Innlegg ved politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligutfordringer i Oslo og Akershus Innlegg ved politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligutfordringer i Oslo og Akershus Innlegg ved politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet

2 Regjeringen gir storbyene tillit, frihet og ansvar Større handlingsrom for å utvikle egne muligheter og løse egne utfordringer. Bedre brukertilpasset tjenesteproduksjon skal møte innbyggernes behov. Ansvar for flere oppgaver – utvikling av helhetlig og sammenhengende tjenester – unngå kasteballsproblematikk Større frihet gjennom økt rammefinansiering og mindre detaljert regelverk

3 Samordning, dialog og partnerskap Manglende statlig samordning skaper problemer for storbyene i større utviklingsprosjekter. Ny ordning vil bedre koordinere statlig politikk overfor storbyene. Regjeringen ønsker mer aktiv dialog med storbyene. Dialogen vil styrke samspillet mellom storbyregionene og staten. Storbyene må skape visjoner for egen utvikling. Staten skal bidra til at visjoner realiseres.

4 Regjeringen forventer at storbyene: utvikler egne muligheter innenfor de rammene staten gir. øker samarbeidet med andre kommuner, regionale aktører og statlige instanser for å utvikle storbyregionene som helhet. tar ansvar for regional utvikling sammen med fylkeskommunene.

5 Storbyenes sosiale utfordringer Forhindre økt segregasjon i storbyene. Bekjempe fattigdom og levekårsproblemer. Bekjempe kriminalitet, utrygghet og diskriminering. Øke etniske minoriteters deltakelse i samfunnet. Styrke boligtilbudet for vanskeligstilte og unge. Innsats mot bostedsløshet. Trygge og gode oppvekstkår for barn og unge.

6 Styrket fokus på de svakest stilte Tiltaksplan mot fattigdom –Signaliserer større målretting av Husbankens virkemidler –Øremerkede midler til oppfølgingstjenester i bolig – byene –Bostøtten – et sentralt virkemiddel Fortsatt satsning på Prosjekt Bostedløse –7 prosjektbyer –27 tiltak i byene – stort spenn –Erfaringsoverføring til andre kommuner –Utfordring: Styrket samarbeid til humanitære organisasjoner

7 Boligetablering – bruk Startlån Startlån, en god start 1. januar 2003! Låneopptaket i kommunene 3,2 mrd – er bra! –Behov –Omstillingsvilje Mye medieomtale sentralt og lokalt Utfordringer: –Regelverket i kommunene: Helheten i boligpolitikken – de svakest stilte? –Forankringen til det private markedet

8 Bærekraftig byutvikling og byvekst Styrke samarbeidet om areal- og transportplanlegging. Samarbeid om gode transportløsninger og økt kollektivtransport. Gode bomiljø og bedre balanse i boligmarkedet. Forenkle og modernisere plan- og bygningsloven, og gi klarere rammer for utbyggingsavtaler.

9 Et godt fungerende bolig- og byggemarked Econ-rapport –Det bygges boliger uten allmenn statlig finansiering Utfordringer –Byggekostnader –Redusere tid: Plan til bolig –Forutsigbare betingelser for bruk av utbyggingsavtaler og avgifter –Tilfredstillende konkurranse Husbankens rolle viktig –Styrke Husbanken som kompetansesenter.

10 Noen konklusjoner Storbyregionen Oslo-Akershus utgjør, i samspill med nærliggende byer i nabofylker, ett bolig- og arbeidsmarked. Boligutbygging og boligsosiale løsninger bør søkes sett i sammenheng, gjerne i organisert form Det er kommunene –fylkeskommunen og andre regionale samarbeidsorgan som må ta ansvaret. Staten potensielt positiv til samarbeid og kan delta der det vil være hensiktsmessig


Laste ned ppt "Boligutfordringer i Oslo og Akershus Innlegg ved politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google