Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styreseminar VOSS DET MEDISINSKE FAKULTET Per Omvik

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styreseminar VOSS DET MEDISINSKE FAKULTET Per Omvik"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styreseminar VOSS - 26.10.2005 DET MEDISINSKE FAKULTET Per Omvik
Cand.med (UiO, UiB)1966 Dr.med (UiO)1976 Post.doc (USA) Indremedisin 1981 Kardiologi 1982 Førsteamanu. 1991 Prof. 1994 Prodekanus 1999 Dekanus 2005 Forskn: hypertensjon

2 DET MEDISINSKE FAKULTET Organisering I
Institutt for biomedisin - IBM Gades institutt - GI Institutt for indremedisin - IFI Institutt for kirurgiske fag - IKF Institutt for klinisk medisin - IKM Institutt for samfunnsmedisinske fag - ISF Senter for internasjonal helse - SIH (tverrfakultært)

3 DET MEDISINSKE FAKULTET Organisering II
Dekanus; VALGT Prodekanus forskning Visedekanus undervisning Instituttledere; TILSATT Visestyrer forskning Visestyrer undervisning Instituttråd Fakultetsstyre Instituttledere Gr. B,C,D Forskningsutvalg Prodekanus forskning Visestyrere Studieutvalg Prodekanus undervisning Stud Programstyre ?? studieretninger

4 DET MEDISINSKE FAKULTET Nøkkeltall - Aktivitet
1992 1998 2004 Studenter Lavere grad 50 36 42 HØyere grad 33 176 129 Mastergrad - 26 100 Profesjonsutdanning 620 893 895 Doktorgradskandidater 131 162 210 *) Årsverk Vitenskapelige 170 198 251 Teknisk / administrative 134 166 178 Budsjett UIB (hovedtildeling) 87 250  (1000 kr) Eksterne midler (regnskap) *) Middeltall vår-høst ( )

5 DET MEDISINSKE FAKULTET Ressursbruk (regnskap) 2004
Total Lønn

6 DET MEDISINSKE FAKULTET
Finansiering

7 DET MEDISINSKE FAKULTET Innsparingsplan
PROGNOSE (mill) 2003 2004 2005 2006 2007 Driftsbalanse -6,4 Bindinger -3,0 -1,0 Driftsbalanse før tiltak -9,4 -7,4 Fri utstyrsbevilgning UiB 2,1 Husleiebesparelse 0,9 Kutt - utstyrsbevilgning 2,0 Tiltak – 1 2,3 Tiltak – 2 Tiltak – 3 Tiltak – 4 Sum tiltak 7,3 7,5 7,8 9,9 Driftsbalanse etter tiltak -2,1 0,1 0,4 3,5 Akkumulert saldo -1,9 -4,0 -3,9 -3,5 0,0

8 DET MEDISINSKE FAKULTET Nøkkeltall - Resultater
1992 1998 2004 Resultat Doktorgrader 18 29 49 Studiepoeng 655 781 1 098 Hovedfag / mastergrad - 51 Profesjonsutdanning 84  117 136 Publikasjoner Vitenskapelige publ. 502*) 586*) 603**) Pr. årsverk 1,65 1,61 1,41 Pr. vitenskapl. årsverk 2,95 2,96 2,40 0,106 0,146 0,195 Vit. årsverk/dr.grad 9,4 6,8 5,1 *) F.Dok **) FRIDA: I alt 679, hvorav 603 i internasjonale tidsskrift; Renset for dobbelføring

9 DET MEDISINSKE FAKULTET Undervisningsprogrammer
Profesjon\Integrert master Medisin Forskerlinje Farmasi *) Master Humanbiologi Human fysiologi Medisinsk cellebiologi International health Tverrfakultær master Ernæring Helsefag Sykepleievitenskap Fysioterapivitenskap RAB Manuell terapi Genetisk veiledning Forskerkurs Rullerende Nye program – 05 Startet Human ernæring Manuell terapi ’Erasmus Mundus’ \joint degree Godkjent Human ernæring\bachelor Helseledelse\erfaringsbasert master Genetisk veiledning\permanent? Forskerskole Inflammasjon & autoimmunitet Internasjonal helse Neurovitenskap Translasjonell Cancerforskning Klinisk medisin\oppstart H-05 Annen Basalfag Odontologi Tannpleie Veiledning 1946: Medisin 2/3 – dels studium (første 2½ år i København) 20 studenter pr. år *) Samarbeid Mat.nat

10 DET MEDISINSKE STUDIUM - MEDISIN 2005
Avdeling - Fag GERIATRI Hypertensjon Ateromatose Koronarsykdom Arytmi Klaffesykdom Kongenitt Kardiomyopati Hjertesvikt voss

11 UNIVERSITETSSTYRET Universitetet i Bergen
Arkivkode: Styre-sak: 85 Sak nr.: 05/10510 Møte: GODKJENNING AV NYE STUDIEPROGRAM ”For studieprogrammet i helsefag-studieretning genetisk veiledning …….. ……..vil i denne forbindelse vise til det generelle prinsippet om etablering av nye emner må kombineres med nedbygging av andre tiltak.”

12 DET MEDISINSKE FAKULTET
Studiepoeng

13 DET MEDISINSKE FAKULTET Utdanningsmelding 2004/05
Studieevaluering Medisin Intern Medisin 2005 Sykepleievitenskap NOKUT Kvalitetssikring Programsensor Programevaluering Andre vurderings-former Medisinsk ferdighets-senter Katastrofekurs 1.hjelpskurs ALLE fakultetets studenter Studiekvalitetsseminar Studiekvalitetspris Engelsk semester Kvalitetsreform

14 DET MEDISINSKE FAKULTET
Forskning Forskingsresultat DR.GR INT. VIT. PUBLIKASJONER 60 700 600 50 500 40 400 30 300 Doktorgrader 20 Int. vit. publikasjoner 200 10 100 2000 2001 2002 2003 2004 Årstall

15 Publikasjoner - dr. grader
DET MEDISINSKE FAKULTET Publikasjoner - dr. grader 0,25 0,15 Dr. gr / årsverk 5,1* 6,8* 9,4* 0,05 *) Vit. årsverk bak hver dr. grad

16 Resultater - Instituttnivå
DET MEDISINSKE FAKULTET Resultater - Instituttnivå Resultater Publ* Dr.gr Inst. for biomedisin 84 6,1 Gades institutt 68 1,7 Inst. for kirurgiske fag 66 4,2 Inst. for indremedisin 189 17,8 Inst. for klinisk medisin 110 3,1 Senter for int. helse 44 4,5 Inst. for samfunnsmed. fag 139 9,8 Sum 700 49 *Internasjonale vit. publ inkl dobbelføringer (Frida)

17 DET MEDISINSKE FAKULTET Forskningsevaluering - NFR
Hovedkonklusjon: SIH & ISF eksellent - andre fra ’rimelig’ til ’svært god’ : Potensial for forbedring: Små miljøer – sprikende forskningsprofil Mangler strategisk planlegging Svak internasjonalisering Translasjonsforskning mangelfull Manglende incentiv for forskning Manglende lederutviklingsprogram Behov for løpende forskningsevaluering Ingen strategi for personellmessig fornying

18 DET MEDISINSKE FAKULTET
Utviklingstrekk *) 43% 40% 24% 22% 20% 4% *) 2005: 314 vitenskapelig ansatte **) Forutsatt uendret antall fast vit. ansatte fra 2005

19 DET MEDISINSKE FAKULTET Tilsatte: Omløpshastighet
6 3* 57 57 * 3: tilsetting

20 DET MEDISINSKE FAKULTET Prioriterte forskningsområder
Global helse/ U- landsrelatert forskning Farmasi Translasjonsforskning Store folkesykdommer Nanovitenskap Epidemiologisk forskning Nevrovitenskap Ernæring FUGE Medisinsk billed- behandling (fMRI; PET) Molekylærbiologisk forskning

21 DET MEDISINSKE FAKULTET Tematisk forskningsorganisering
Locus for eksperimentell cancer forskning Locus for hjertesykdom Locus for homocystein og relaterte vitaminer Locus for nevrovitenskap Locus for register epidemiologi Locus for sirkulasjon

22 DET MEDISINSKE FAKULTET Forskerutdanning
Forskerutdanningen delvis organisert i forskerskoler: Forskerskole i Internasjonal helse (med Det psykologiske fakultet og Det odontologiske fakultet) International Graduate School in Integrated Neuroscience (med Det psykologiske fakultet og Helse Bergen) PhD Programme in Translational Cancer Research (med Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet) Bergen Research School in Inflammation (med Det odontologiske fakultet og Helse Bergen) Forskerskole i klinisk medisin (oppstart des. 2005)

23 DET MEDISINSKE FAKULTET Senter of Excellence: Application
Inflammation – R Jonsson / Gade Institute International Health – H Sommerfelt / Centre of International Health Psychological Health – K Hugdahl / Psychological Faculty / Inst. of Biomedicine Register Epidemiology – SE Vollset / Inst. of Community Medicine Translational Cancer Research – R Bjerkvig / Inst. of Biomedicine Tuberculosis – H Wiker / Gade Inst. CM3 – K Børve / Mat. Nat. / Inst. of Biomedicine Metabolic diseases – RK Berge / Gade Inst.

24 Utfordringer / Muligheter
DET MEDISINSKE FAKULTET Utfordringer / Muligheter Overordnet Bedre forskning & undervisning Økonomisanering Sammenslåing odont. / med. fak? Forskning Forskningsevaluering Biomedisin Klinisk Nye disipliner Farmasi Ernæring Utstyr PET Bygg BBB Lab Undervisning Medisin 2005 Preklinikk Klinikk Undervisningsevaluering Stud. Mag Studentbarometer Nye disipliner Farmasi Ernæring Forskerskole Forskerlinje Internasjonalisering Kvalitetsreform HUS

25 Dekanatet 2005-2009 Visjon for Med. Fak. om 4 år
Undervisningssted - evalueres høyt av alle kategorier studenter Undervisningssted - førstevalg for flertallet søkere til fakultetets studier Undervisning - inspirerende for egen læring vekker nysgjerrighet og lyst til egen forskning gir god faglig innsikt og trygghet hos ferdige kandidater Robuste forskningsgrupper Strukturert Solid faglig ledelse Nettverk Gode internasjonale kontakter Forskningsaktivitet som er Fokusert Målrettet Høy internasjonal klasse Forskning som er ledende i Norge; Innen noen områder ledende internasjonalt Utadrettet virksomhet som er positiv Informativ formidling God, åpen kontakt med media Solid økonomi – med rom for fornying Topp bemanning – begge kjønn - god aldersspredning - i vit., tekn., adm. stillinger Godt tilpasset andel stipendiat- og post.doc. stillinger Fortsatt godt samarbeid med - samarbeidspartnere: UiB, andre fak., - Helse Vest, forskningsråd Økt samarbeid med næringsliv - andre brukere av kunnskapsbasert viten ..ønsker vi et topp-fakultet.. da må vi ta sikte på å nå toppen!

26 Universitetet vedtok, ved fordeling av tildelt budsjett for 2005, å fortsette omleggingen av studietilbud ved Det psykologiske fakultet. Omleggingen er knyttet til en betydelig reduksjon av antall studieplasser i det tidligere grunnfag i psykologi kombinert med etablering av nye studieplasser på bachelor- og masternivå. Universitetsdirektøren ser forslaget om opprettelse av masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi som en del av dette arbeidet og vil komme tilbake til spørsmålet om eventuell tilleggsfinansiering ved høstens budsjettbehandling. For studieprogrammet i helsefag-studieretning genetisk veiledning har Det medisinske fakultet bedt om nærmere vurdering av finansieringsbehovet i samråd med universitetsledelsen. Universitetsdirektøren vil i denne forbindelse vise til det generelle prinsippet om etablering av nye emner må kombineres med nedbygging av andre tiltak. Dersom det er behov for ressurser ut over det fakultetet selv disponerer, må en derfor foreta en nøye vurdering av om, og eventuelt hvordan, finansieringsbehovet skal dekkes.


Laste ned ppt "Styreseminar VOSS DET MEDISINSKE FAKULTET Per Omvik"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google