Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forbruk og avfall: Gjennomgang av handlingsprogram 09.03.09 Øystein Solevåg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forbruk og avfall: Gjennomgang av handlingsprogram 09.03.09 Øystein Solevåg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forbruk og avfall: Gjennomgang av handlingsprogram 09.03.09 Øystein Solevåg oystein@bergfald.no

2 Hvem er Bergfald & Co? Rådgivningsfirma stiftet i 1993 med 7 ansatte. Basert i Oslo med distriktskontorer på Sunnmøre og i Grenland. Grunnforurensning, miljømerking av varer og tjenester, implementering av miljøsystemer, klimaregnskap, klima- og energiplaner. Vi har bakgrunn fra miljøorganisasjoner som Bellona og Naturvernforbundet, og faglig kompetanse innen miljø- og energiteknikk, hydrologi, forurensning, kjemi og samfunn.

3 Kategorier av tiltak Forbruksmønster Innkjøp Miljøledelse Avfallsforebygging Avfallsbehandling og gjenvinning

4 Forbruksmønster Informasjon til befolkningen –Samarbeid med Grønn hverdag : Oslo, Sarpsborg, Kristiansand, Fredrikstad, Trondheim (Klimaklubben, helsestasjoner) –Hundreårsmålene (Kristiansand) –Sandnes Sunn by – helse- og miljøkommuner (Drammen?) –Nettsider og informasjon Greenmap for Kristiansand og Stavanger slås sammen og utvides til de andre byene i prosjektet Filmer til kinoen (Fredrikstad) –Markeringer og møteplasser Verdens miljøverndag (felles?) Klimaforum - Kristiansand Møteplass Medborgare – Fredrikstad Stimulere til økt miljøfokus ved fritidsaktiviteter for barn (Sandnes) Miljøundervisning: Kristiansand, Porsgrunn, Skien Skattesystem for premiering av gode vaner (Bergen)

5 Innkjøp Miljøpolicy (anskaffelsesstrategi med miljøkrav) og standardkrav, livssyklusanalyse, handlingsrom, kartlegging av eksisterende anskaffelser, kompetanseheving av medarbeidere, vekting –Økologiske eller svanemerka kantiner –Biogass i renovasjonsbiler, Miljøkrav til bilkjøp, Grønn kraft –Bygg –LED-lys –Vurdere behov, ikke bare hvilke miljøkrav –Logistikk ved levering av varer (utvikle krav eller retningslinjer som gir effektiv logistikk) Nettverk bør vi ha. Felles strategi og retningslinjer mulige, for eksempel for varelevering og e- handel eller lignende?

6 Miljøledelse Miljøsertifisering av kommunal virksomhet (alle) Avfallsreduksjon (to-sidig kopiering, papirløst bystyre), gjenbruk og kildesortering Klimaregnskap for kommuner (Sandnes, Fredrikstad), forbruksorientert klimagassregnskap for Trondheim kommune sin egen virksomhet, miljøregnskap med indikatorer (Sandnes og Stavanger), klimanøytral drift (Kristiansand), være blant de 5 beste kommunene i landet målt med de indikatorer som er utviklet gjennom statens prosjekt ”miljøvennlig byutvikling” (Sandnes) Informasjon til kommunalt ansatte (Sandnes og Stavanger) Kjøp av klimakvoter for tjenestereiser ved fly Grønn kommune (Fredrikstad) Nettverk på miljø- og klimaregnskap, hva med miljøsertifisering?

7 Miljøledelse Miljøsertifisering i ulike bransjer (idrett, kultur, økologisk landbruk, alle, små- og mellomstore osv.), informasjons- og markedsføringsaktiviteter (mange) Bærum: Etablere samarbeidsprogram med minst 3 bedrifter per år om - Miljø- og klimavennlige innkjøp - Miljø- og klimavennlige arbeids- og tjenestereiser - Energi- og klimatiltak i næringsbygg Rammevilkår som legger til rette for bruk av ikke-fossilt drivstoff - premiere private og aktører som velger miljøvennlig (Oslo) Nettverk på miljøsertifisiering av næringsliv bør etableres.

8 Avfallsforebygging –Informasjon om avfall og gjenvinning til abonnentene, nyhetsbrev og brukerundersøkelser –Miljøundervisning (LOOP, Ella miljøbil, skoleteater) Her gjør mange av byene mye – hva er nye tiltak for hvem? Sarpsborg, Skien og Porsgrunn er de eneste som tar opp dette i sine planer. Kristiansand ønsker å lage informasjonsplan. Samarbeid gjennom Avfall Norges gruppe for kommunikasjon?

9 Avfallsforebygging Reklame: Klistremerker, speilvende reservasjon –Sarpsborg, Sandnes, Trondheim Engangsprodukter: Lokal avgift –Sandnes, Trondheim Kompost: kurs, binger, strø, kvern –Sarpsborg, Oslo, Tøybleier: Tilskudd, vaskeabonnement? –Reklametiltak – naturlig å bruke Framtidens byer som ramme for forsøk. Er det samme mulig for engangsprodukter?

10 Avfallsforebygging Sandnes og Stavanger: Pilotprosjekt: "Avfallsminimering i virksomheten": Det velges 1-3 virksomheter pr. kommune som får som utfordring å ressursoptimalisere materialbruken i sin daglige drift. Dette dokumenteres før-etter og evalueres. Nye enkelttiltak: Gratis annonser i lokalaviser for folk som vil gi bort brukbare ting. Subsidiert utleieordning for solid servise, bestikk, kopper osv. samt mobil oppvaskmaskin til bruk ved arrangementer (istedenfor engangsartikler). Innsamlingsaksjon for brukbare mobiltelefoner med sikte på ombruk i utviklingsland. Trondheim: Etablere en Internettguide med oversikt over lokale verksteder, bruktformidling, utleiefirmaer osv som stimulerer til et mer klimavennlig forbruk. Kristiansand: Felles bærenett for Framtidens byer

11 Avfallsbehandling og gjenvinning Klimagassregnskap og / eller mulighetsstudie for å vurdere løsninger –Skien / Porsgrunn –Trondheim –Tromsø –Sandnes / Stavanger Dette kan også være grunnlag for et samarbeid

12 Avfallsbehandling og gjenvinning Deponigass og gamle deponier –Kristiansand –Bergen –Oslo –Trondheim –Bærum Aktuelt med samarbeidsprosjekt?

13 Avfallsbehandling og gjenvinning Optisk sortering (Sarpsborg) Biogassanlegg (Bergen, Oslo) Forbrenningskapasitet og fjernvarme (Oslo, Trondheim) Kvalitetssikring av biogjødsel (Oslo)

14 Avfallsbehandling og gjenvinning Avfallsplan (Bergen) Forsøpling Henteordninger for plast og mat Grovavfall og farlig avfall Miljøstasjoner og returpunkter Borettslag og blokker Kvalitet på sortering Nedgravde containere og avfallssug Forpliktelse til å kildesortere plast og mat i Framtidens byer. Samarbeid gjennom Avfall Norges faggruppe for innsamling, sortering og gjenvinning?

15 Avfallsbehandling og gjenvinning Utrede lokal styringsrett for næringsavfall – geografisk eller bransjemessig – for å sikre bedre løsninger (lovendring med tilknytningsplikt for avfallssug og sikre tilgang av gips (kan krav om 90 % materialgjenvinning gi samme resultat?)) (Trondheim, Sandnes og Stavanger) Kommunens tilsyn med håndtering av næringsavfall (Sarpsborg) Etablering av midlertidig amnesti for mottak av farlig avfall fra små og mellomstore bedrifter (Oslo) Unødvendig emballering av matvarer og andre produkter (Bergen, Oslo)

16 Avfallsbehandling og gjenvinning Brukthaller på gjenvinningsstasjoner, gjenbrukshus etc. ReMida-senter og samarbeid med frivillige organisasjoner (gratis mottak av restlopper) Ombruk av EE-produkter (Bergen) Er det aktuelt å lage en liten eksempelsamling her?

17 Reisemønster og logistikk Økokjøring Avfallssug Logistikk ved henting av avfall Logistikk ved levering av varer

18 Forholdet til areal- og transport Aktivt miljø- og klimagassregnskap for avfallssektoren i kommunen. Hvor langt er det miljø- og økonomi i å sende ulike fraksjoner? Vurdere avfallssug og logistikk i avfallshåndteringen Bruk av biogass i renovasjonsbiler og andre transport-tiltak Etablere samarbeids-program med minst 3 bedrifter per år om- Miljø- og klimavennlige innkjøp- Miljø- og klimavennlige arbeids- og tjenestereiser- Energi- og klimatiltak i næringsbygg" Smart til jobben Miljøsertifisering Krav til logistikk i offentlige anskaffelser Krav til utslipp ved kjøp av biler

19 Forholdet til stasjonær energibruk Etablere samarbeids-program med minst 3 bedrifter per år om - Miljø- og klimavennlige innkjøp - Miljø- og klimavennlige arbeids- og tjenestereiser - Energi- og klimatiltak i næringsbygg Utrede klimaregnskap som grunnlag i et beslutningsverktøy for behandlingsmetoder og sluttprodukter for avfall. - Det er behov for klarere nasjonale retningslinjer for valg av behandlingsmetoder og sluttprodukt i forhold til miljøeffekter. Et klimaregnskap kan gi grunnlag som beslutningsverktøy. Biogass og deponigass Miljøfyrtårnsertifisering

20 Forholdet til bymiljømålene Attraktive tettsteder –Utnytte ressurser - nye trender - nye arbeidsplasser (Bergen) Byomforming med kvalitet –Returpunkter - kvalitet i byrom. –Nedgraving og sug –Tiltak mot forsøpling Funksjonelle bystrukturer –Nedgraving og sug Redusere luftforurensning og støy –Avfallssug –Krav til innkjøp på transportområdet –Bedre logistikk –Smart til jobben

21 Forbruk og avfall: Hva skal vi gjøre? Forbruksmønster: Samarbeid med Grønn hverdag og andre? Miljøsertifisering og miljøledelse i kommunens egen virksomhet: Samarbeid med Fagforbundet eller andre? Miljøsertifisering og miljøledelse i næringslivet: Samarbeid med arbeidsgiverorg.? Offentlige anskaffelser – etablere nettverk? Reisemønster og logistikk – Smart til jobben utvidet? Avfallsinformasjon – samarbeid med Avfall Norge? Avfallsreduserende tiltak - fokus på reklame og engangsprodukter? Ombrukstiltak – lage eksempelsamling? Håndtering av husholdningsavfall – plast og mat bør sorteres ut Håndtering av næringsavfall – prøve ut lokale ordninger? Avfallsanlegg – klimavurderinger? Miljøundervisning – med LOOP? Miljø- og klimaregnskap med indikatorer


Laste ned ppt "Forbruk og avfall: Gjennomgang av handlingsprogram 09.03.09 Øystein Solevåg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google