Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av handlingsprogram

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av handlingsprogram"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang av handlingsprogram
Avfall og forbruk: Gjennomgang av handlingsprogram Øystein Solevåg

2 Hvem er Bergfald & Co? Rådgivningsfirma stiftet i 1993 med 7 ansatte. Basert i Oslo med distriktskontorer på Sunnmøre og i Grenland. Grunnforurensning, miljømerking av varer og tjenester, implementering av miljøsystemer, klimaregnskap, klima- og energiplaner. Vi har bakgrunn fra miljøorganisasjoner som Bellona og Naturvernforbundet, og faglig kompetanse innen miljø- og energiteknikk, hydrologi, forurensning, kjemi og samfunn. Det skal ikke så mange ”krevende” innkjøpere til før leverandørene velger å tilpasse seg.

3 Kategorier av tiltak Avfallsinformasjon Avfallsreduserende tiltak
Ombrukstiltak Håndtering av husholdningsavfall Håndtering av næringsavfall Avfallsanlegg Forbruksmønster Miljøsertifisering og miljøledelse i kommunens egen virksomhet Miljøsertifisering og miljøledelse i næringslivet Offentlige anskaffelser Reisemønster og logistikk

4 Avfallsinformasjon Informasjon om avfall og gjenvinning til abonnentene, nyhetsbrev og brukerundersøkelser Miljøundervisning (LOOP, Ella miljøbil, skoleteater) Her gjør mange av byene mye – hva er nye tiltak for hvem? Sarpsborg, Skien og Porsgrunn er de eneste som tar opp dette i sine planer. Kristiansand ønsker å lage informasjonsplan. Samarbeid gjennom Avfall Norges gruppe for kommunikasjon?

5 Avfallsreduserende tiltak
Reklame: Klistremerker, speilvende reservasjon Sarpsborg, Sandnes, Trondheim Engangsprodukter: Lokal avgift Sandnes, Trondheim Kompost: kurs, binger, strø, kvern Sarpsborg, Oslo, Tøybleier: Tilskudd, vaskeabonnement? Reklametiltak – naturlig å bruke Framtidens byer som ramme for forsøk. Er det samme mulig for engangsprodukter?

6 Mer avfallsreduksjon Sandnes og Stavanger:
Pilotprosjekt: "Avfallsminimering i virksomheten": Det velges 1-3 virksomheter pr. kommune som får som utfordring å ressursoptimalisere materialbruken i sin daglige drift. Dette dokumenteres før-etter og evalueres. Nye enkelttiltak: Gratis annonser i lokalaviser for folk som vil gi bort brukbare ting. Subsidiert utleieordning for solid servise, bestikk, kopper osv. samt mobil oppvaskmaskin til bruk ved arrangementer (istedenfor engangsartikler). Innsamlingsaksjon for brukbare mobiltelefoner med sikte på ombruk i utviklingsland. Trondheim: Etablere en Internettguide med oversikt over lokale verksteder, bruktformidling, utleiefirmaer osv som stimulerer til et mer klimavennlig forbruk. Kristiansand: Felles bærenett for Framtidens byer

7 Klimagassregnskap og / eller mulighetsstudie for å vurdere løsninger
Avfallsanlegg Klimagassregnskap og / eller mulighetsstudie for å vurdere løsninger Skien / Porsgrunn Trondheim Tromsø Sandnes / Stavanger Dette kan også være grunnlag for et samarbeid

8 Deponigass og gamle deponier
Avfallsanlegg, forts. Deponigass og gamle deponier Kristiansand Bergen Oslo Trondheim Bærum Aktuelt med samarbeidsprosjekt?

9 Avfallsanlegg, div. Optisk sortering (Sarpsborg) Biogassanlegg (Bergen, Oslo) Forbrenningskapasitet og fjernvarme (Oslo, Trondheim) Kvalitetssikring av biogjødsel (Oslo)

10 Håndtering av husholdningsavfall
Avfallsplan (Bergen) Forsøpling Henteordninger for plast og mat Grovavfall og farlig avfall Miljøstasjoner og returpunkter Borettslag og blokker Kvalitet på sortering Nedgravde containere og avfallssug Forpliktelse til å kildesortere plast og mat i Framtidens byer. Samarbeid gjennom Avfall Norges faggruppe for innsamling, sortering og gjenvinning?

11 Håndtering av næringsavfall
Utrede lokal styringsrett for næringsavfall – geografisk eller bransjemessig – for å sikre bedre løsninger (lovendring med tilknytningsplikt for avfallssug og sikre tilgang av gips (kan krav om 90 % materialgjenvinning gi samme resultat?)) (Trondheim, Sandnes og Stavanger) Kommunens tilsyn med håndtering av næringsavfall (Sarpsborg) Etablering av midlertidig amnesti for mottak av farlig avfall fra små og mellomstore bedrifter (Oslo) Unødvendig emballering av matvarer og andre produkter (Bergen, Oslo)

12 Forbruksmønster Informasjon til befolkningen
Samarbeid med Grønn hverdag: Oslo, Sarpsborg, Kristiansand, Fredrikstad, Trondheim (Klimaklubben, helsestasjoner) Hundreårsmålene (Kristiansand) Sandnes Sunn by – helse- og miljøkommuner (Drammen?) Nettsider og informasjon Greenmap for Kristiansand og Stavanger slås sammen og utvides til de andre byene i prosjektet Filmer til kinoen (Fredrikstad) Markeringer og møteplasser Verdens miljøverndag (felles?) Klimaforum - Kristiansand Møteplass Medborgare – Fredrikstad Stimulere til økt miljøfokus ved fritidsaktiviteter for barn (Sandnes) Miljøundervisning: Kristiansand, Porsgrunn, Skien Skattesystem for premiering av gode vaner (Bergen)

13 Miljøsertifisering og miljøledelse i kommunens egen virksomhet
Miljøsertifisering av kommunal virksomhet (alle) Avfallsreduksjon (to-sidig kopiering, papirløst bystyre), gjenbruk og kildesortering Klimaregnskap for kommuner (Sandnes, Fredrikstad), forbruksorientert klimagassregnskap for Trondheim kommune sin egen virksomhet, miljøregnskap med indikatorer (Sandnes og Stavanger), klimanøytral drift (Kristiansand), være blant de 5 beste kommunene i landet målt med de indikatorer som er utviklet gjennom statens prosjekt ”miljøvennlig byutvikling” (Sandnes) Informasjon til kommunalt ansatte (Sandnes og Stavanger) Kjøp av klimakvoter for tjenestereiser ved fly Grønn kommune (Fredrikstad) Nettverk på miljø- og klimaregnskap, hva med miljøsertifisering?

14 Miljøsertifisering og miljøledelse i næringslivet
Miljøsertifisering i ulike bransjer (idrett, kultur, økologisk landbruk, alle, små- og mellomstore osv.), informasjons- og markedsføringsaktiviteter (mange) Bærum: Etablere samarbeidsprogram med minst 3 bedrifter per år om - Miljø- og klimavennlige innkjøp - Miljø- og klimavennlige arbeids- og tjenestereiser - Energi- og klimatiltak i næringsbygg Rammevilkår som legger til rette for bruk av ikke-fossilt drivstoff - premiere private og aktører som velger miljøvennlig (Oslo) Nettverk på miljøsertifisiering av næringsliv bør etableres.

15 Offentlige anskaffelser
Miljøpolicy (anskaffelsesstrategi med miljøkrav) og standardkrav, livssyklusanalyse, handlingsrom, kartlegging av eksisterende anskaffelser, kompetanseheving av medarbeidere, vekting Økologiske eller svanemerka kantiner Biogass i renovasjonsbiler, Miljøkrav til bilkjøp, Grønn kraft Bygg LED-lys Vurdere behov, ikke bare hvilke miljøkrav Logistikk ved levering av varer (utvikle krav eller retningslinjer som gir effektiv logistikk) Nettverk bør vi ha. Felles strategi og retningslinjer mulige, for eksempel for varelevering og e-handel eller lignende?

16 Ombrukstiltak Brukthaller på gjenvinningsstasjoner, gjenbrukshus etc. ReMida-senter og samarbeid med frivillige organisasjoner (gratis mottak av restlopper) Ombruk av EE-produkter (Bergen) Er det aktuelt å lage en liten eksempelsamling her?

17 Reisemønster og logistikk
Økokjøring Avfallssug Logistikk ved henting av avfall Logistikk ved levering av varer

18 Forholdet til areal- og transport
Aktivt miljø- og klimagassregnskap for avfallssektoren i kommunen. Hvor langt er det miljø- og økonomi i å sende ulike fraksjoner? Vurdere avfallssug og logistikk i avfallshåndteringen Bruk av biogass i renovasjonsbiler og andre transport-tiltak Etablere samarbeids-program med minst 3 bedrifter per år om- Miljø- og klimavennlige innkjøp- Miljø- og klimavennlige arbeids- og tjenestereiser- Energi- og klimatiltak i næringsbygg" Smart til jobben Miljøsertifisering Krav til logistikk i offentlige anskaffelser Krav til utslipp ved kjøp av biler

19 Forholdet til stasjonær energibruk
Etablere samarbeids-program med minst 3 bedrifter per år om - Miljø- og klimavennlige innkjøp - Miljø- og klimavennlige arbeids- og tjenestereiser - Energi- og klimatiltak i næringsbygg Utrede klimaregnskap som grunnlag i et beslutningsverktøy for behandlingsmetoder og sluttprodukter for avfall. - Det er behov for klarere nasjonale retningslinjer for valg av behandlingsmetoder og sluttprodukt i forhold til miljøeffekter. Et klimaregnskap kan gi grunnlag som beslutningsverktøy. Biogass og deponigass Miljøfyrtårnsertifisering

20 Forholdet til bymiljømålene
Attraktive tettsteder Utnytte ressurser - nye trender - nye arbeidsplasser (Bergen) Byomforming med kvalitet Returpunkter - kvalitet i byrom. Nedgraving og sug Tiltak mot forsøpling Funksjonelle bystrukturer Redusere luftforurensning og støy Avfallssug Krav til innkjøp på transportområdet Bedre logistikk Smart til jobben

21 Klimagassutslipp Bare Fredrikstad og Sarpsborg har foreløpig kvantifisert klimagassreduksjoner for tiltak.

22 Hva skal staten gjøre? Innspill fra byene om hva som ønskes av statlige tiltak Momsfritak for reparasjon: Som et femårig pilotprosjekt gis det momsfritak for reparasjonsbedrifter (f.eks. innen hvitevarer, elektronikk og klær) for å gjøre reparasjon av varer mer konkurransedyktig i forhold til nykjøp. Tiltaket evalueres. (Sandnes/Stavanger) Nye kommunale styringsredskaper: Sandnes og Stavanger kommuner ønsker at det fra sentralt hold åpnes for innføring av lokale forskrifter, f.eks. for avgiftsbelegging av engangs-plastposer, avgiftsbelegging av bruk av engangsservice, -beger, -bestikk o.l. (Sandnes/Stavanger) Fortsatt statlig støtte- og subsidieordning av plast for å gi insentivet til kommuner som samler inn plastemballasje slik at dette gode arbeidet fortsetter. (Oslo) Speilvending av reservasjonsretten mht. uadressert reklame, eventuelt som lokal forsøksordning.

23 Hva skal staten gjøre? … Innspill fra byene om hva som ønskes av statlige tiltak, forts. Skattesystem for premiering av gode vaner. (Bergen) Lovendring for å løfte infrastruktur for avfall inn i PBL jmf vann og avløp. (Trondheim) Rammevilkår som legger til rette for bruk av ikke-fossilt drivstoff - premiere private og aktører som velger miljøvennlig. (Oslo) Utrede klimaregnskap som grunnlag i et beslutningsverktøy for behandlingsmetoder og sluttprodukter for avfall. Det er behov for klarere nasjonale retningslinjer for valg av behandlingsmetoder og sluttprodukt i forhold til miljøeffekter. Et klimaregnskap kan gi grunnlag som beslutningsverktøy. (Trondheim) Etablering av midlertidig amnesti for mottak av farlig avfall fra små og mellomstore bedrifter. (Oslo) Redusere plastemballasje i håndtering av dagligvarer. (Bergen)


Laste ned ppt "Gjennomgang av handlingsprogram"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google