Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet HUMSAM Etablererkurs Silje K. Jansen Servicekontoret for næringslivet Tlf. 23 46 01 11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet HUMSAM Etablererkurs Silje K. Jansen Servicekontoret for næringslivet Tlf. 23 46 01 11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet HUMSAM Etablererkurs Silje K. Jansen Servicekontoret for næringslivet Tlf. 23 46 01 11

2 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform –Enkeltpersonforetak –ANS/DA –AS Skatt Personlige rettigheter Registrering i Brønnøysundreg Merverdiavgift Finansiering Hvor kan jeg få hjelp?

3 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Hva gjør Servicekontoret? Gir gratis informasjon om start av egen virksomhet Gir bransjerettet informasjon Arrangerer kurs og temaseminarer Koordinerer informasjon fra andre etater/foretak

4 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Hvem er vi? Marianne Stavrum Alise Davidsen Arne G. Sveen Mats Olsen Silje K. Jansen

5 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Type og antall etableringer I Oslo registreres det ca. 700 nye bedrifter hver måned. Dvs. nesten 8000 bedrifter hvert år. I Oslo og Akershus registreres det ca 12 000 nye bedrifter hvert år, og nesten like mange forsvinner. Typiske bransjer er serveringssteder, import, konsulenttjenester, personlig tjenesteyting, bygg og anlegg.

6 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Hva kreves for å starte firma? Du må være myndig Du må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge eller ha en som driver firmaet for deg Stifterne må ikke være under konkurskarantene (Gjelder for AS)

7 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap/Delt Ansvar (ANS/DA) Aksjeselskap (AS)

8 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Enkeltpersonforetak Næringsvirksomhet drevet under fullt personlig ansvar av en enkeltperson (innehaveren) Innehaveren har all myndighet Regnes som selvstendig næringsdrivende Ingen lov om Enkeltpersonforetak

9 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Regnskapsplikt NB! Ta vare på bilageneBegrenset regnskapsplikt, men det skal føres regnskap. NB! Ta vare på bilagene Full regnskapsplikt dersom: –Eiendeler er over 20 millioner –Flere enn 20 ansatte Regnskapet skal oppbevares i 10 år Revisor når omsetning er over 5 mill.

10 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Ansvarlige selskap (ANS/DA) Selskapsform hvor deltakerne har et ubegrenset personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser Regnes som selvstendig næringsdrivende Selskapsloven av 21. Juni 1985 nr 83

11 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Ansvarsformer Ubegrenset ansvar (ANS) Hver enkelt deltaker har ubegrenset personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser Delt ansvar (DA) Hver enkelt deltaker har ubegrenset ansvar for deler av selskapets forpliktelser. Til sammen svarer de for selskapets samlede forpliktelser.

12 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Ansvarsformens betydning ANS – Kreditorene kan rette hele kravet mot samtlige deltakere DA – Kreditorene må rette kravet mot hver enkelt deltaker i forhold til dennes ansvarsdel.

13 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Selskapsavtale Det skal opprettes en skriftlig selskapsavtale som skal dateres og underskrives av samtlige deltakere.

14 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Selskapsavtale-minimumskrav Selskapets firma/navn Navn og adresse for samtlige deltakere Formål Forretningskommune Hvorvidt deltakerne skal gjøre innskudd og i tilfelle den verdi innskutte eiendeler har Deltakernes ansvarsandel i DA må angis

15 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Kompanjongavtale Ikke pålagt å ha kompanjongavtale, men det kan være lurt. Kompanjongavtalen regulerer forhold som; –Inntektsfordeling –Arbeidsfordeling –Daglig leder/styre –Nye deltakere/uttreden av selskapet –Med mer

16 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Regnskapsplikt NB! Ta vare på bilageneBegrenset regnskapsplikt, men det skal føres regnskap. NB! Ta vare på bilagene Full regnskapsplikt dersom: –Omsetning større enn 5 mill –Flere enn 5 ansatte –Flere enn 5 deltakere Regnskapet skal oppbevares i 10 år Revisor når omsetning er over 5 mill eller flere enn 5 deltakere

17 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Skatt – selvstendig næringsdrivende Det beregnes forskuddsskatt som betales inn fire ganger i året (15/3,15/5,15/9 og 15/11) Lurt å kontakte Likningskontoret med en gang du starter opp Må levere næringsoppgave i tillegg til selvangivelsen (31.mars / 31.mai)

18 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Beregning av skatt De aller fleste faller inn under delingsmodellen Overskuddet deles dermed i to: - Kapitalinntekt (beskattes 28 %) - Arbeidsinnsatsen (28 % ”kapitalskatt”, 10,7 % trygdeavgift og evt. toppskatt på 13,5 % over 340 700, klasse 1).

19 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Personlige rettigheter – selvstendig næringsdrivende Har andre rettigheter enn ansatte Viktigste forskjell er i forhold til sykepenger og dagpenger fra Aetat

20 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Sykepenger – selvstendig næringsdrivende Ingen dekning de første 16 virkedager. Fra 17. virkedag - 65% dekning Tilleggsforsikring: -65% fra og med første sykedag (2 %) -100% fra og med 17. sykedag (3,5 %) -100% fra og med første sykedag (9,7 %) Premien for tilleggstrygd er fradragsberettiget i selvangivelsen Beregnes ut fra gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for de siste tre år Sykepengene er begrenset oppad til 6G (grunnbeløpet i folketrygden). 1G = 58 778,-

21 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Svangerskapspenger – selvstendig næringsdrivende Svangerskapspenger kan gis hvis arbeidet eller forhold ved arbeidsplassen gjør at det er risiko for skade på fosteret. 65 % av personinntekten fra det tidspunktet du må slutte i jobben og frem til tre uker før termindato. du må ha vært i aktivitet minst to uker før du går ut i svangerskapspermisjon.

22 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Fødselspenger – selvstendig næringsdrivende Fødselspenger gis til de som har vært i aktivitet i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter Som selvstendig næringsdrivende får du 65 % av antatt personinntekt fra dag en av permisjonen.

23 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Dagpenger – selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende har ikke krav på dagpenger Dagpenger fastsettes på grunnlag av arbeidsinntekt. Næringsdrivende har næringsinntekt Personer over 64 år kan få dagpenger på visse vilkår

24 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Aksjeselskap (AS) Eierne (aksjonærene) har begrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Ansvaret er begrenset til innskuddet (aksjekapitalen, 100 000) og egenkapitalen i selskapet En eller flere eiere (aksjonærer) Aksjeloven av 13. Juni 1997 nr 44

25 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Stiftelsesdokument Navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer på alle aksjonærene Antall aksjer som skal tegnes av hver aksjonær Det beløpet som skal betales for hver aksje Tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskuddet Hvem som skal være medlemmer av styret Hvem som skal være selskapets revisor

26 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Stiftelsesdokument forts. Dersom aksjeinnskudd skal gjøres med andre eiendeler enn penger, noen skal gis særskilte rettigheter i forbindelse med stiftelsen eller selskapet skal dekke utgifter ved stiftelsen, må også dette være bestemt i stiftelsesdokumentet Vedtekter Åpningsbalanse

27 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Vedtekter-minimumskrav Selskapets offisielle navn I hvilken kommune selskapet skal ha sitt hovedkontor Selskapets formål Aksjekapitalens størrelse Aksjenes pålydende Antall styremedlemmer Hvilke saker som skal behandles i ordinær generalforsamling Daglig leder Om selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister.

28 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Åpningsbalanse Skal vedlegges stiftelsesdokumentet En registrert eller statsautorisert revisor skal avgi erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens regler. Åpningsbalansen med revisors erklæring skal tidligst være datert fire uker før stiftelsen.

29 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Organer Generalforsamling Styre Daglig leder

30 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Generalforsamling Selskapets øverste organ Alle aksjonærene har møterett Hovedregel: 1 aksje = 1 stemme (A aksje) Godkjenner årsregnskap, årsberetning m.m. Skal holdes før 1. juli Kan ha ekstraordinær generalforsamling dersom det er spesielle saker (10 % regelen).

31 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Styre Alle aksjeselskaper skal ha et styre Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet Krav om møte min. 4 ganger i året Fastsetter planer (strategi) og budsjetter Skal holde seg orientert om den økonomiske situasjonen i selskapet.

32 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Daglig leder Daglig leder gjennomfører styrets vedtatte strategi gjennom daglig ledelse av bedriften Dersom aksjekapital under 3 millioner er det valgfritt å ha daglig leder Daglig leder velges av styret.

33 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Regnskapsplikt Har full regnskapsplikt Krav til revisor Jfr. Regnskapsloven og Aksjeloven.

34 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Skatt Hovedregelen er 28% selskapsskatt Eierne/aksjonærene trekkes i skatt på grunnlag av vanlig skattekort Selskapet skal betale arbeidsgiveravgift (14,1 %) for eierne/aksjonærene Utbytte er skattefritt for aksjonærene Selskapet skatter etterskuddsvis, året etter inntektsåret Delingsmodellen

35 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Personlige rettigheter Du regnes som ansatt i ditt eget selskap og har av den grunn personlige rettigheter som ”vanlig” ansatt 100% sykepenger fra første dag (Selskapet betaler sykepengene de første 16 dagene) Krav på dagpenger fra Aetat

36 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Registrering av foretaket – gjelder alle selskapsformer Gjøres i Brønnøysundregistrene, på fastsatt blankett eller elektronisk på www.brreg.no Saksbehandlingstid ca 1 uke, men dette varierer Når firmaet er registrert vil du få organisasjonsnummer og firmaattest* * Gjelder ikke i Enhetsregisteret.

37 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Hva koster det å registrere firmaet? Enkeltpersonforetak 2 500,-* Ansvarlig selskap2 500,- Aksjeselskap6 000,- * Enhetsregisteret er gratis

38 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Krav til firmanavn Det skal ikke være villedende Må inneholde minst tre bokstaver fra det norske alfabetet Kan ikke alene bestå av navn på et land, fylke eller en kommune Enkeltpersonforetak må ha med etternavnet til innehaver i firmanavnet

39 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Merverdiavgift De fleste varer og tjenester er avgiftspliktige Foretaket må omsette for kr 50 000 i løpet av 12 mnd før det registreres i Merverdiavgifts- manntallet Inntil foretaket er registrert skal det faktureres UTEN mva, og det gis ikke fradrag for inngående mva En skiller mellom utgående og inngående mva Innbetaling 6 ganger i året (alternativt 1 gang).

40 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Utgående og Inngående MVA

41 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Finansiering Oppsparte midler Lån Tilskudd Inkubator Business Angels Såkornkapital Venturekapital

42 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Offentlig finansiering Innovasjon Norge Etablererstipend, lån, OFU/IFU-kontrakter Kulturbasert næringsutvikling Tilskudd til patentsøknader Nettverkskreditt Designstøtte (Norsk Designråd) Oslo kommune, Servicekontoret for næringslivet Støtte til spesialrådgivning (Max kr 25.000) Etablererprisen (100 000 kr til beste nyetablerte bedrift) Forny SkatteFUNN Offentlig såkornkapital/inkubatorer EU-programmer (lån og finansiell støtte)

43 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Etablererstipend Økonomisk tilskudd til planlegging og etablering av egen virksomhet. Etablererstipend blir sjelden prioritert til "levebrødsbedrifter“. Må være: nyskapende og ikke konkurransevridende. Høyeste stipendbeløp er normalt 400 000 kroner pr. prosjekt. Inkubatorstipend inn til 800 000 kr. For bedrifter - høyt kunnskaps- og/eller teknologinivå, stort verdiskapingspotensial og internasjonalt potensial.

44 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Lån Lavrisikolån Det kreves sikkerhet for lånene, med pant i fast eiendom, driftstilbehør og/eller transportmidler. Kan brukes som delfinansiering av investeringsprosjekter. Høyrisikolån Finansiering av prosjekter med høy risikoen. Gis til etablerte og nyetablerte bedrifter.

45 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet OFU/IFU-kontrakter Forsknings- og utviklingskontrakter innebærer et forpliktende og målrettet samarbeid mellom to eller flere parter innen næringslivet eller mellom næringslivet og det offentlige. Partene er en "kunde" som har konkrete behov og en leverandør med kompetanse og potensial innenfor det feltet varen etterspørres. OFU – Kontrakter mellom bedrifter og det offentlige IFU - Kontrakter mellom bedrifter

46 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Kulturbasert næringsutvikling Nyskapende prosjekter med en nærings- /kulturdimensjon. Prosjekter med formål å utvikle gode samarbeidsformer mellom nærings- og kulturlivet. Ansvarlig: Innovasjon Norge Se også: -Forum for kultur og næringsliv - www.kulturognaringsliv.org -Arts and Business (UK) - www.aandb.org.uk/Asp/templateManager/render/sites/1/render.aspx?siteID=1 -Europe and Culture (EU) - http://europa.eu.int/comm/culture/index_en.htm

47 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Designstøtte Økonomisk støtte til kjøp av designtjenester Samarbeid mellom Norsk Designråd og Innovasjon Norge. www.norskdesignrad.no

48 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Nettverkskreditt 5-7 interesserte etablerere danner et nettverk. Gruppen får 200 000 kroner i lånekapital fra Innovasjon Norge. Gruppen bestemmer rentesats, tilbakebetalingstid og gruppesparing. http://www.invanor.no/templates/Page____48239.aspx

49 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Spesialrådgivning Bedrifter i utviklings- og etablererfasen Behov for rådgivningsbistand til prosjekter der veiledningstjenesten ikke selv er kvalifisert. Lokalisert i Oslo eller Akershus. Inntil 25 000 kr.

50 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet SkatteFUNN Målgruppe: Foretak som driver utviklingsarbeid og forskning samt er skattepliktige til Norge. Utviklingsarbeid og forskning: fremskaffelse av ny kunnskap, informasjon eller erfaring som kan resultere i nye produkter, tjenester eller produksjonsmetoder. Fradrag i skatt på inntil 20 prosent av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. www.skattefunn.no

51 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Forny Kommersialisering av forskningsresultater Målgruppe: FoU-sektoren Internasjonalt potensial Ideer med et stort verdiskapningspotensial i et internasjonalt marked Omfatter idéer fra alle forskningsområder Kontakt ditt lokale TTO – Birkeland Innovasjon/ Forskningsparker www.program.forskningsradet.no/forny

52 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet EU/EØS-programmer – www.eic.no 1.EU`s 6. rammeprogram økt forskningssamarbeid og innovasjon i Europa. ansvarlig: Forskningsrådet, tlf. 22 03 70 00 Craft – støtte til kjøp av forskningstjenester Marie Curie Industry Host Fellowships - muligheten til å knytte unge forskere fra et av de landene som deltar i 6. rammeprogram 2.Rammeprogrammet kultur 2000 – Norsk Kulturråd 3.Media Pluss www.filmfondet.no Filmindustrien 4. Det flerårige rammeprogram for næringsutvikling og entreprenørskap – Innovasjon Norge v/Helene Mørne, tlf. 22 00 26 95 5.Regionalt samarbeid 6.Samfunn 7.Utdanning og ungdom

53 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Andre finansieringsmuligheter Oslo kvinnelig handelstandsforening – www.okhfstiftelse.no Solofondet – søkere mellom 15- og 20 år, søknadsfrist 1. des. Oslo bys kulturstipend – eks. designere/visuell kommunikasjon Nordisk Kulturfond - http://www.nordiskkulturfond.org/

54 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Hvor kan du få hjelp? Servicekontoret for næringslivet – 23 46 01 11 Etablerersentrene i Akershus – 64 82 22 67 Innovasjon Norge – 22 00 25 00 Bedin (Narviktelefonen) – 800 33 840 Patentstyret – 22 38 73 00 Norsk Designråd – 22 59 01 80 Andre

55 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Linker Brønnøysund:www.brreg.no Bedin:www.bedin.no Innovasjon Norge:www.invanor.no Patentstyret:www.patentstyret.no Lovdata:www.lovdata.no Andre: www.spor-oss.no

56 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Lykke til med egen bedrift!!


Laste ned ppt "Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet HUMSAM Etablererkurs Silje K. Jansen Servicekontoret for næringslivet Tlf. 23 46 01 11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google