Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Servicekontoret for næringslivet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Servicekontoret for næringslivet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Servicekontoret for næringslivet
HUMSAM Etablererkurs Silje K. Jansen Servicekontoret for næringslivet Tlf Praktiske ting: rømningsvei, mobil i gangen, toaletter, pause etc. Har noen hvert her før?

2 AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform
Enkeltpersonforetak ANS/DA AS Skatt Personlige rettigheter Registrering i Brønnøysundreg Merverdiavgift Finansiering Hvor kan jeg få hjelp? Kort gjennomgang av agenda Kurset varer ca. 3 timer Den første delen: formelle krav Den andre delen: lokaler, forretningsplan, finansiering og hvor få hjelp

3 Hva gjør Servicekontoret?
Gir gratis informasjon om start av egen virksomhet Gir bransjerettet informasjon Arrangerer kurs og temaseminarer Koordinerer informasjon fra andre etater/foretak Servicekontorets organisering: en liten del av Næringsetaten – vi er alle fem medarbeidere dere kan avtale møter med Tar telefonen Stikke innom Avtale møte Arrangerer kurs (kurskatalogen)

4 Hvem er vi? Marianne Stavrum Alise Davidsen Arne G. Sveen Mats Olsen
Silje K. Jansen Marianne: hovedfag i statsvitenskap og jobbet mange år i Næringsetaten Alise: utdannelse innenfor markedsføring Arne: siviløkonomi, startet opp en rekke bedrifter selv Mats: diverse grunnfag fra høyskolen i Vold og Telemark, jobbet i Innovasjon Norge Silje: hovedfag i samfunnsgeografi, hovedoppgave om finansiering av oppstartsbedrifter, tatt kurs i Forretningsplanskriving, jobbet noe for Connect Østlandet og Oslo Teknopol.

5 Type og antall etableringer
I Oslo registreres det ca. 700 nye bedrifter hver måned. Dvs. nesten 8000 bedrifter hvert år. I Oslo og Akershus registreres det ca nye bedrifter hvert år, og nesten like mange forsvinner. Typiske bransjer er serveringssteder, import, konsulenttjenester, personlig tjenesteyting, bygg og anlegg. Årsaken til nedleggelse: funsjoner, sammenslåinger, firmaet legges ned (alt er ikke konkurser) Gjennomsnittlig levetid for firmaer i Oslo: 10 år Gjennomsnittlig levetid for kafeer/restauranter: 3 år Serveringssteder: kaffebarer, lunsjsteder Import: klær og mat Personlig tjenesteyting: kvinner etablerer seg her Bygg og anlegg: snekker, rørlegger, totalrenovering

6 Hva kreves for å starte firma?
Du må være myndig Du må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge eller ha en som driver firmaet for deg Stifterne må ikke være under konkurskarantene (Gjelder for AS) - Konkurskarantene: Enhver som har gått konkurs kan settes i karantene. Dette er imidlertid ikke forbundet med noe automatikk. Det avhenger av årsaken til konkursen.

7 Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak
Ansvarlig selskap/Delt Ansvar (ANS/DA) Aksjeselskap (AS) De tre vanligste selskapsformene De fleste som starter for seg selv velger en av disse formene Det finnes mange andre former også: Kommandittselskap, Begrenset ansvar, stiftelse, forening, samvirkelag

8 Enkeltpersonforetak Næringsvirksomhet drevet under fullt personlig ansvar av en enkeltperson (innehaveren) Innehaveren har all myndighet Regnes som selvstendig næringsdrivende Ingen lov om Enkeltpersonforetak Du som person er fult ut ansvarlig for selskapets gjeld. Din private økonomi = foretakets økonomi Egner seg: lav risiko, ingen ansatte, lite gjeld, lite varelager osv. Stor personlig frihet Skal se nærmere på personlige rettigheter senere Hvis vår brosjyre om enkeltpersonforetak.

9 Regnskapsplikt Begrenset regnskapsplikt, men det skal føres regnskap. NB! Ta vare på bilagene Full regnskapsplikt dersom: Eiendeler er over 20 millioner Flere enn 20 ansatte Regnskapet skal oppbevares i 10 år Revisor når omsetning er over 5 mill. Begrenset regnskapsplikt: ta vare på bilagene, behøver ikke sende årsregnskapet til Brønnøysund Full regnskapsplikt: årsregnskapet, årsberetning og revisorberetning til Brønnøysund Folk har lov til å føre regnskapet sitt selv, men vi anbefaler at en har regnskapsfører Regnskapsfører: koster mellom 300 – 700 kr. Kan kontakte Norske statsautoriserte regnskapsføreres forening for forslag til en regnskapsfører. Bilagene skal oppbevares i 10 år på et trykt sted.

10 Ansvarlige selskap (ANS/DA)
Selskapsform hvor deltakerne har et ubegrenset personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser Regnes som selvstendig næringsdrivende Selskapsloven av 21. Juni 1985 nr 83 To eller flere deltakere Understreker: anses også her for SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE

11 Ansvarsformer Ubegrenset ansvar (ANS)
Hver enkelt deltaker har ubegrenset personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser Delt ansvar (DA) Hver enkelt deltaker har ubegrenset ansvar for deler av selskapets forpliktelser. Til sammen svarer de for selskapets samlede forpliktelser. De fleste velger DA Fordelingen av ansvarsandelen i et DA kan være 30/70 eller 20/30/50. Helt etter hva en ønsker ANS kan måtte bli brukt: ved leiekontrakt hvor utleier ønsker å forholde seg til EN juridisk person.

12 Ansvarsformens betydning
ANS – Kreditorene kan rette hele kravet mot samtlige deltakere DA – Kreditorene må rette kravet mot hver enkelt deltaker i forhold til dennes ansvarsdel. - Ved ANS: Kreditorene går etter den personen som har mest penger.

13 Selskapsavtale Det skal opprettes en skriftlig selskapsavtale som skal dateres og underskrives av samtlige deltakere. Selskapsloven stiller krav om dette Selskapsavtalen skal legges ved registreringsskjemaet til Brønnøysund

14 Selskapsavtale-minimumskrav
Selskapets firma/navn Navn og adresse for samtlige deltakere Formål Forretningskommune Hvorvidt deltakerne skal gjøre innskudd og i tilfelle den verdi innskutte eiendeler har Deltakernes ansvarsandel i DA må angis I DA er det viktig at ansvarsandelen spesifiseres i selskapsavtalen – hvis ikke tolker Brønnøysund det som et ANS. Se vår brosjyre s. 5 – hvis denne opp.

15 Kompanjongavtale Ikke pålagt å ha kompanjongavtale, men det kan være lurt. Kompanjongavtalen regulerer forhold som; Inntektsfordeling Arbeidsfordeling Daglig leder/styre Nye deltakere/uttreden av selskapet Med mer Hvis til brosjyren s. 6 Gi ytterligere eksempler på hva som kan stå i avtalen.

16 Regnskapsplikt Begrenset regnskapsplikt, men det skal føres regnskap. NB! Ta vare på bilagene Full regnskapsplikt dersom: Omsetning større enn 5 mill Flere enn 5 ansatte Flere enn 5 deltakere Regnskapet skal oppbevares i 10 år Revisor når omsetning er over 5 mill eller flere enn 5 deltakere Begrenset regnskapsplikt: Ta vare på bilag, behøver ikke sende til Brønnøysund. Full regnskap: Sende til Brønnøysund

17 Skatt – selvstendig næringsdrivende
Det beregnes forskuddsskatt som betales inn fire ganger i året (15/3,15/5,15/9 og 15/11) Lurt å kontakte Likningskontoret med en gang du starter opp Må levere næringsoppgave i tillegg til selvangivelsen (31.mars / 31.mai) Presiser: Snakker om enkeltpersonforetak og ANS/DA under ett. Vis frem: Søknad om endring av eller krav om skattekort/forskuddsskatt Skjemaet ligger ved nytt skattekort – forhåndsutfylt. Gi beskjed til Likningskontoret: Gi beskjed om det du tror du kommer til å tjene. På bakgrunn av dette beregnes forskuddsskatten. Egen selvangivelse for selvstendig næringsdrivende (ikke forhåndsutfylt) samt næringsoppgaven (firmaets regnskap) – viser frem begge disse to. Innlevering av selvangivelse: 31. Mars på papir og 31. Mai elektronisk – valgfritt.

18 Beregning av skatt De aller fleste faller inn under delingsmodellen
Overskuddet deles dermed i to: - Kapitalinntekt (beskattes 28 %) - Arbeidsinnsatsen (28 % ”kapitalskatt”, 10,7 % trygdeavgift og evt. toppskatt på 13,5 % over , klasse 1). Skatteetaten sier at valg av selskapsform skal være skatteuavhengig (lavere trygdeavgift for ansatte 7,8 %, men selvstendig næringsdrivende betaler ikke arbeidsgiveravgift) Ca. 1/3 av inntekten går med til skatt Delingsmodellen: hindre at folk kun betaler 28 % skatt

19 Personlige rettigheter – selvstendig næringsdrivende
Har andre rettigheter enn ansatte Viktigste forskjell er i forhold til sykepenger og dagpenger fra Aetat - Selvstendig næringsdrivende regnes ikke som ansatte i sitt eget selskap

20 Sykepenger – selvstendig næringsdrivende
Ingen dekning de første 16 virkedager. Fra 17. virkedag - 65% dekning Tilleggsforsikring: 65% fra og med første sykedag (2 %) 100% fra og med 17. sykedag (3,5 %) 100% fra og med første sykedag (9,7 %) Premien for tilleggstrygd er fradragsberettiget i selvangivelsen Beregnes ut fra gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for de siste tre år Sykepengene er begrenset oppad til 6G (grunnbeløpet i folketrygden). 1G = ,- Ansatte får 100 % dekning fra første dag – stor forskjell. Tilleggsforsikringen er dyr – steget i år.

21 Svangerskapspenger – selvstendig næringsdrivende
Svangerskapspenger kan gis hvis arbeidet eller forhold ved arbeidsplassen gjør at det er risiko for skade på fosteret. 65 % av personinntekten fra det tidspunktet du må slutte i jobben og frem til tre uker før termindato. du må ha vært i aktivitet minst to uker før du går ut i svangerskapspermisjon. Før selve fødselen Må ha godkjennelse fra legen din

22 Fødselspenger – selvstendig næringsdrivende
Fødselspenger gis til de som har vært i aktivitet i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter Som selvstendig næringsdrivende får du 65 % av antatt personinntekt fra dag en av permisjonen. - Etter selve fødselen

23 Dagpenger – selvstendig næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende har ikke krav på dagpenger Dagpenger fastsettes på grunnlag av arbeidsinntekt. Næringsdrivende har næringsinntekt Personer over 64 år kan få dagpenger på visse vilkår Dagopoenger regnes ut i fra gjennomsnitten de siste tre årenes lønnsinntekt. Har du vært ansatt i to år og jobbet i ditt eget selskap i tre, vil du få dagopoenger utifra de to årene du har jobbet.

24 Aksjeselskap (AS) Eierne (aksjonærene) har begrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Ansvaret er begrenset til innskuddet (aksjekapitalen, ) og egenkapitalen i selskapet En eller flere eiere (aksjonærer) Aksjeloven av 13. Juni 1997 nr 44 Ikke personlig ansvarlig for mer enn aksjeinnskuddet og egenkapitalen. Selskapet er ansvarlig – egen juridisk enhet. Mest lovregulert av de vi gjennomgår i dag. Trenger ikke være et stort selskap – kan kun ha en eier/ansatt. Vis frem brosjyren om AS.

25 Stiftelsesdokument Navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer på alle aksjonærene Antall aksjer som skal tegnes av hver aksjonær Det beløpet som skal betales for hver aksje Tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskuddet Hvem som skal være medlemmer av styret Hvem som skal være selskapets revisor Må legges ved stiftelsesdokumentene Aksjekapitalen kan være ”tinginnskudd” – en bil kan være aksjekapital. Revisor godkjenner hva som kan være aksjekapital.

26 Stiftelsesdokument forts.
Dersom aksjeinnskudd skal gjøres med andre eiendeler enn penger, noen skal gis særskilte rettigheter i forbindelse med stiftelsen eller selskapet skal dekke utgifter ved stiftelsen, må også dette være bestemt i stiftelsesdokumentet Vedtekter Åpningsbalanse - Åpningsbalansen: oversikt over hvilke eiendeler og gjeld aksjeselskapet starter med.

27 Vedtekter-minimumskrav
Selskapets offisielle navn I hvilken kommune selskapet skal ha sitt hovedkontor Selskapets formål Aksjekapitalens størrelse Aksjenes pålydende Antall styremedlemmer Hvilke saker som skal behandles i ordinær generalforsamling Daglig leder Om selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister. - Likner mye på selskapsavtalen fra ANS/DA

28 Åpningsbalanse Skal vedlegges stiftelsesdokumentet
En registrert eller statsautorisert revisor skal avgi erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens regler. Åpningsbalansen med revisors erklæring skal tidligst være datert fire uker før stiftelsen.

29 Organer Generalforsamling Styre Daglig leder

30 Generalforsamling Selskapets øverste organ
Alle aksjonærene har møterett Hovedregel: 1 aksje = 1 stemme (A aksje) Godkjenner årsregnskap, årsberetning m.m. Skal holdes før 1. juli Kan ha ekstraordinær generalforsamling dersom det er spesielle saker (10 % regelen). Dersom selskapet kun har en eier, er det kun en person som møter i generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styret Det er viktig å dokumentere de vedtak som blir gjort på generalforsamlingen – lag en generalforsamlingsprotokoll. 10 % regelen: 10 % av eierne/kapitalen i selskapet må vedta at det skal holde en ekstraordinær generalforsamling.

31 Styre Alle aksjeselskaper skal ha et styre
Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet Krav om møte min. 4 ganger i året Fastsetter planer (strategi) og budsjetter Skal holde seg orientert om den økonomiske situasjonen i selskapet. Antall styremedlemmer: vara. Hvis mer enn en million i aksjekapital, min 3 personer. Notis! Trekk gjerne inn ekstern kompetanse i styret. Styret velger daglig leder Hvis betale styregodtgjørelse – må betales arbeidsgiveravgift. Vis: Styrearbeidbrosjyren.

32 Daglig leder Daglig leder gjennomfører styrets vedtatte strategi gjennom daglig ledelse av bedriften Dersom aksjekapital under 3 millioner er det valgfritt å ha daglig leder Daglig leder velges av styret.

33 Regnskapsplikt Har full regnskapsplikt Krav til revisor
Jfr. Regnskapsloven og Aksjeloven. Full regnskapsplikt: send årsregnskap, årsberetning og revisorsberetning til Brønnøysund. Alle regnskap i Brreg er offentlige opplysninger: du kan bestille dine konkurrenters regnskap. Det er lovpålagt å ha en revisor. Revisoren må godkjenne åpningsbalansen, og det årlige regnskapet.

34 Skatt Hovedregelen er 28% selskapsskatt
Eierne/aksjonærene trekkes i skatt på grunnlag av vanlig skattekort Selskapet skal betale arbeidsgiveravgift (14,1 %) for eierne/aksjonærene Utbytte er skattefritt for aksjonærene Selskapet skatter etterskuddsvis, året etter inntektsåret Delingsmodellen I AS regnes du som ansatt i eget selskap. Leverer skattekort og tar ut lønn.

35 Personlige rettigheter
Du regnes som ansatt i ditt eget selskap og har av den grunn personlige rettigheter som ”vanlig” ansatt 100% sykepenger fra første dag (Selskapet betaler sykepengene de første 16 dagene) Krav på dagpenger fra Aetat

36 Registrering av foretaket – gjelder alle selskapsformer
Gjøres i Brønnøysundregistrene, på fastsatt blankett eller elektronisk på Saksbehandlingstid ca 1 uke, men dette varierer Når firmaet er registrert vil du få organisasjonsnummer og firmaattest* * Gjelder ikke i Enhetsregisteret. Brreg har en rekke ulike registre Vis frem registreringsskjemaene Vi kan hjelpe deg å fylle ut Kan fylles ut per papir eller elektronisk Saksbehandlingstiden står på Internett.

37 Hva koster det å registrere firmaet?
Enkeltpersonforetak ,-* Ansvarlig selskap ,- Aksjeselskap ,- *Enhetsregisteret er gratis

38 Krav til firmanavn Det skal ikke være villedende
Må inneholde minst tre bokstaver fra det norske alfabetet Kan ikke alene bestå av navn på et land, fylke eller en kommune Enkeltpersonforetak må ha med etternavnet til innehaver i firmanavnet

39 Merverdiavgift De fleste varer og tjenester er avgiftspliktige
Foretaket må omsette for kr i løpet av 12 mnd før det registreres i Merverdiavgifts- manntallet Inntil foretaket er registrert skal det faktureres UTEN mva, og det gis ikke fradrag for inngående mva En skiller mellom utgående og inngående mva Innbetaling 6 ganger i året (alternativt 1 gang). Tre avgiftssatser i Norge: 24 % varer og tjenester, 12 % matvarer og 6 % persontransport. Virksomheter med omsetning under en million: kan søke fylkesskattekontoret om å betale mva en gang i året.

40 Utgående og Inngående MVA
Kjøper varer for kr 50 og selger varene for kr 100 – merverdien er forskjellen på varekjøp og varesalg, her kr 50. Avgiften beregnes kun på merverdien skapt, ergo på kr 50. Avgiften skal betales til Fylkesskattekontoret i fylket. Vi ser at selger har bergent seg 12 kroner i Mva som han må sende til Fylkesskattekontoret. Vi har beregnet oss kr 24 i Mva og må sende det til Fylkesskattekontoret, men i og med at vi allerede har betalt kr 12 til selger, skal vi bare sende Fylkesskattekontoret de kr 24 vi skylder i Mva minus de kr 12 vi har betalt (til selger). Mva har ingen betydning for bedriftens økonomi – av avgift en krever inn på vegne av staten. Inngående mva. – på de varene vi kjøper inn. Utgående mva. – på de varene vi selger

41 Finansiering Oppsparte midler Lån Tilskudd Inkubator Business Angels
Såkornkapital Venturekapital Lite offentlig tilskudd Oppsparte midler er det viktigste. Ikke lett å få lån i en bank på bakgrunn av en god ide. Inkubator – fødestue, kunnskaps- og kapitalhjelp Business Angels – rike privatpersoner Såkornkapital – finnes lite i Norge Venturekapital – noe senere fase, kvier seg for å investere, mye teknologi, bio, miljø. Store ekpansjonsmuligheter, unik ide, internasjonalt potensial, svært fokusert og engasjert person.

42 Offentlig finansiering
Innovasjon Norge Etablererstipend, lån, OFU/IFU-kontrakter Kulturbasert næringsutvikling Tilskudd til patentsøknader Nettverkskreditt Designstøtte (Norsk Designråd) Oslo kommune, Servicekontoret for næringslivet Støtte til spesialrådgivning (Max kr ) Etablererprisen ( kr til beste nyetablerte bedrift) Forny SkatteFUNN Offentlig såkornkapital/inkubatorer EU-programmer (lån og finansiell støtte) Generelt vanskelig å få offentlige midler spesielt i Oslo og Akershus. Enklere å starte opp i Osloregionen, mer kapital etc. Etablererstipend: gjennomsnittlig beløp: kr. Spesialrådgivning Forny: kommersialisering av FoU, teknologi og lignende SkatteFUNN – trekke fra på skatten ved forskning EU-prosjekter – uoversiktlig. Se: Euro Info Center

43 Etablererstipend Økonomisk tilskudd til planlegging og etablering av egen virksomhet. Etablererstipend blir sjelden prioritert til "levebrødsbedrifter“. Må være: nyskapende og ikke konkurransevridende. Høyeste stipendbeløp er normalt kroner pr. prosjekt. Inkubatorstipend inn til kr. For bedrifter - høyt kunnskaps- og/eller teknologinivå, stort verdiskapingspotensial og internasjonalt potensial. 

44 Lån Lavrisikolån Det kreves sikkerhet for lånene, med pant i fast eiendom, driftstilbehør og/eller transportmidler. Kan brukes som delfinansiering av investeringsprosjekter. Høyrisikolån Finansiering av prosjekter med høy risikoen. Gis til etablerte og nyetablerte bedrifter.

45 OFU/IFU-kontrakter Forsknings- og utviklingskontrakter innebærer et forpliktende og målrettet samarbeid mellom to eller flere parter innen næringslivet eller mellom næringslivet og det offentlige. Partene er en "kunde" som har konkrete behov og en leverandør med kompetanse og potensial innenfor det feltet varen etterspørres. OFU – Kontrakter mellom bedrifter og det offentlige IFU - Kontrakter mellom bedrifter

46 Kulturbasert næringsutvikling
Nyskapende prosjekter med en nærings-/kulturdimensjon. Prosjekter med formål å utvikle gode samarbeidsformer mellom nærings- og kulturlivet. Ansvarlig: Innovasjon Norge Se også: Forum for kultur og næringsliv - Arts and Business (UK) - Europe and Culture (EU) -

47 Designstøtte Økonomisk støtte til kjøp av designtjenester
Samarbeid mellom Norsk Designråd og Innovasjon Norge.

48 Nettverkskreditt 5-7 interesserte etablerere danner et nettverk.
Gruppen får kroner i lånekapital fra Innovasjon Norge. Gruppen bestemmer rentesats, tilbakebetalingstid og gruppesparing.

49 Spesialrådgivning Bedrifter i utviklings- og etablererfasen
Behov for rådgivningsbistand til prosjekter der veiledningstjenesten ikke selv er kvalifisert. Lokalisert i Oslo eller Akershus. Inntil kr.

50 SkatteFUNN Målgruppe: Foretak som driver utviklingsarbeid og forskning samt er skattepliktige til Norge. Utviklingsarbeid og forskning: fremskaffelse av ny kunnskap, informasjon eller erfaring som kan resultere i nye produkter, tjenester eller produksjonsmetoder. Fradrag i skatt på inntil 20 prosent av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter.

51 Forny Kommersialisering av forskningsresultater
Målgruppe: FoU-sektoren Internasjonalt potensial Ideer med et stort verdiskapningspotensial i et internasjonalt marked Omfatter idéer fra alle forskningsområder Kontakt ditt lokale TTO – Birkeland Innovasjon/ Forskningsparker

52 EU/EØS-programmer – www.eic.no
EU`s 6. rammeprogram økt forskningssamarbeid og innovasjon i Europa. ansvarlig: Forskningsrådet, tlf Craft – støtte til kjøp av forskningstjenester Marie Curie Industry Host Fellowships - muligheten til å knytte unge forskere fra et av de landene som deltar i 6. rammeprogram Rammeprogrammet kultur 2000 – Norsk Kulturråd Media Pluss Filmindustrien Det flerårige rammeprogram for næringsutvikling og entreprenørskap – Innovasjon Norge v/Helene Mørne, tlf Regionalt samarbeid Samfunn Utdanning og ungdom

53 Andre finansieringsmuligheter
Oslo kvinnelig handelstandsforening – Solofondet – søkere mellom 15- og 20 år, søknadsfrist 1. des. Oslo bys kulturstipend – eks. designere/visuell kommunikasjon Nordisk Kulturfond -

54 Hvor kan du få hjelp? Servicekontoret for næringslivet – 23 46 01 11
Etablerersentrene i Akershus – Innovasjon Norge – Bedin (Narviktelefonen) – Patentstyret – Norsk Designråd – Andre

55 Linker Brønnøysund: www.brreg.no Bedin: www.bedin.no
Innovasjon Norge: Patentstyret: Lovdata: Andre:

56 Lykke til med egen bedrift!!


Laste ned ppt "Servicekontoret for næringslivet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google