Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæringsordningen for videregående opplæring, -hovedmodell for hhv studiespesialiserende (studiekompetanse) og yrkesfag (fag-/svennebrev) Opplæringslova.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæringsordningen for videregående opplæring, -hovedmodell for hhv studiespesialiserende (studiekompetanse) og yrkesfag (fag-/svennebrev) Opplæringslova."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæringsordningen for videregående opplæring, -hovedmodell for hhv studiespesialiserende (studiekompetanse) og yrkesfag (fag-/svennebrev) Opplæringslova § 3-3: "Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Opplæringa i skole skal omfatte vidaregåande trinn 1, vidaregåande trinn 2 og vidaregåande trinn 3. Kvart trinn skal normalt ha lengd som eitt skoleår. Når opplæring i bedrift blir kombinert med verdiskaping i bedrifta, kan opplæringa strekkje seg over to år. …" Fagopplæringa omfattar normalt to års opplæring i skole og eitt års opplæring i bedrift. Når opplæring i bedrift blir kombinert med verdiskaping i bedrifta, kan opplæringa strekkje seg over to år. …"

2 Beste løsning søkere til læreplass; læreplass i bedrift. Opplæringsloven § 4-2.Særlege rettar og plikter for lærlingen og lærekandidaten opplæring Lærlingen og lærekandidaten har rett til opplæring i samsvar med lærekontrakten og opplæringskontrakten. arbeidstakarar Lærlingen og lærekandidaten er arbeidstakarar i den bedrifta dei har teikna arbeidsavtale med og er plasserte i, med dei rettane og pliktene som følgjer av lover og tariffavtalar. Der lærlingar og lærekandidatar har teikna både arbeidsavtale og lærekontrakt eller opplæringskontrakt med same part, kan arbeidsavtalen likevel ikkje hevast utan at lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast etter § 4-5 tredje leddet og § 4-6 siste leddet....

3 Nest beste løsning for søkere til læreplass: Opplæringsloven § 3-3.Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa, forts. … Dersom fylkeskommunen ikkje kan formidle opplæring i bedrift til dei som ønskjer slik opplæring, må også bedriftsdelen av opplæringa skje i skole… Fagopplæring i skole foregår i Vest-Agder i samarbeid med bedrifter, så sant det er mulig.

4 Hva med de som ikke er kvalifisert? Forskrift til Opplæringsloven § 6-28.Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 Vilkåra for inntak til Vg2 er at søkjaren har bestått i alle dei faga som er fastsette i læreplanverket for utdanningsprogrammet på Vg1, også dei faga der det ikkje skal setjast ein standpunktkarakter. Vilkåra for inntak til Vg3 er at søkjaren har bestått i alle dei faga som er fastsette i læreplanverket for programområdet på Vg2 og utdanningsprogrammet til Vg1, også dei faga der det ikkje skal setjast ein standpunktkarakter. Søkjarar som ikkje har oppfylt vilkåra i første ledd, men som oppfyller vilkåra for inntak til neste nivå etter § 6-35 til § 6-38, skal òg takast inn som fulltidselev til eit programområde på Vg2 eller Vg3 som bygger på utdanningsprogrammet på Vg1 og eventuelt programområdet på Vg2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hvis en bedrift vil ta inn en lærling eller lærekandidat som ikkje har bestått alle fag kan fylkeskommunen likevel godkjenne lærekontrakten, men de er ikkje kvalifisert til fagopplæring i skole. Hvilket tilbud skal vi gi til de som ikkje får læreplass, og ikke er kvalifisert til fagopplæring i skole? Hvordan kvalifiserer vi dem?

5 Dialog Flytskjema for læreplasskurs Søkere til læreplass Får læreplass Kvalifisert? Får ikke læreplass Ja Fagopplæring i skole Nei OT Vurderer og koordinerer tiltak Ikke-søkere, nei-takkere, sluttere med rett, under 21 år Læreplass- kurs «Gjennomføringsklasse» Intensivkurs før NUSP- eksamen for de som mangler fag. Lærekontrakt/ opplærings- kontrakt Fag-/ svenne- /kompetanse- prøve VGS; påbygg eller omvalg… Ja Tiltak gjennom NAV; f.eks. praksisplass… Kommunale tiltak… Søkere uten læreplass, med rett, over 21 år… Hvis en deltaker på læreplasskurset skal gå over i et NAV-tiltak, en lærekontrakt eller annet, så skal det skje via OT! Deltakere på Læreplasskurs kan ta fag via Gjennomføringsklassen samtidig. Hvis Hvis dere har deltakere som er over 21 år kan NAV kontaktes direkte. Kvalitetssikring Avtaler med NAV skjer ihht OT-NAV-avtalen for de under 21 år. Annet… Hvordan passer dette ift NAV i skole?

6 Hva er formålet med opplæringa? …Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet…. Kilde: Opplæringsloven § 1-1 http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§1-1 Hva er formålet med samarbeidet mellom NAV og fylket? «…bedre samordnet bruk av Arbeids- og velferdsetatens og fylkeskommunens virkemidler slik at flere ungdom og voksne kan komme i arbeid. …» Kilde: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Fylkeskommune+og+NAV https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Fylkeskommune+og+NAV


Laste ned ppt "Opplæringsordningen for videregående opplæring, -hovedmodell for hhv studiespesialiserende (studiekompetanse) og yrkesfag (fag-/svennebrev) Opplæringslova."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google