Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mer innovasjon og styrket konkurranseevne Statssekretær Oluf Ulseth (H) First Tuesday, 8. oktober 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mer innovasjon og styrket konkurranseevne Statssekretær Oluf Ulseth (H) First Tuesday, 8. oktober 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mer innovasjon og styrket konkurranseevne Statssekretær Oluf Ulseth (H) First Tuesday, 8. oktober 2002

2 En helhetlig politikk for verdiskaping Regjeringens viktigste bidrag til å sikre økt konkurranseevne for næringslivet er en ansvarlig økonomisk politikk. Forslag til statsbudsjettet for 2003: –Holder seg innenfor handlingsregelen for bruk av petroleumsinntekter i statsbudsjettet –Har en lavere utgiftsvekst i offentlige utgifter enn forventet vekst i Fastlands-BNP 3 mnd. NIBOR 3 mnd. EURIBOR Kilde: Norges Bank Store forskjeller i rentenivå

3 Lavere skatter og avgifter Effekten av allerede vedtatte lettelser gjennom: – fjerning av investeringsavgiften – høyere avskrivningssatser – avvikling av flyseteavgiften – fjerning av utbytteskatten vil innebære 10 mrd kr i lettelser for 2003 Størstedelen av til sammen ca 17 mrd kr i skatte- og avgiftslettelser i 2002 og 2003 er rettet mot næringslivet. Skauge-utvalget vil foreslå omlegging av skattesystemet, for å -redusere forskjellen mellom skatt på kapitalavkastning og arbeidsinntekt -redusere formuesskatten Vedtatte påløpte skatteendringer (mrd kr løpende) Kilde: Finansdepartementet

4 Kunnskap bygger konkurranseevne Regjeringen vil styrke innsatsen for næringsrettet forskning: –Skattefradragsordningen for FoU utgifter utvides til å omfatte alle bedrifter. Full årseffekt av denne ordningen vil være 900 mill kr. –Bevilgningene til næringsrettet forskning i Forskningsrådet øker med 129 mill. kroner mill. kr, til 1,6 mrd. kr. –Deltagelse i EUs 6. Ramme- program for forskning, med en ramme på 2,6 mrd over de neste 5-10 år 500 1473 Skattefradrag FOU* Bevilgninger Norges Forskningsråd 900 1602 20022003 Næringsrettet forskning (mill kr) *Tilsvarer full årsvirkning. Provenyvirkningene i 2003 er vesentlig mindre. Næringsrettet forskning er her definert som midler fra NHD, OED, LD, FID og SD

5 Vi trenger mer innovasjon i bedriftene... Andel nye eller endrede produkter i omsetningen i industrien i EØS-land 1996 (Norge 1997). Prosent Kilde: Nås (2000) Innovasjon er nødvendig for å opprettholde og styrke næringslivets konkurranseevne Innovasjon er å anvende og gjøre nytte av ny kunnskap i et marked. Innovasjon kommer etter forskning. Forskning øker kunnskapstilfanget til innovasjonsprosessene. Ny idé i bruk.

6 .. gjennom økt kommersialisering av kunnskap Bred gjennomgang av virkemidler for nyskaping og vekst i næringslivet Utvikling av en helhetlig innovasjonspolitikk Etablering av et ”nytt” Forskningsråd KommersialiseringAnvendt forskningGrunnforskning Offentlig Privat

7 .. og tilgang på kvalifisert arbeidskraft Skattefritak for arbeidsgivers betaling av ansattes sykeforsikring og behandling ved sykdom Endringer i dagpengeordningen for å stimulere arbeidssøkende til å komme i arbeid. Økt antall i arbeidsmarkedstiltak med ca. 600, til 30 500 tiltaksplasser Oppfølging av avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Kraftig økning i sykefraværet Folketrygdens utgifter til sykelønn (Faste 2001-kroner inflatert etter lønnsindeks) + 40 % Kilde: Rikstrygdeverket

8 Økt nyskaping og entreprenørskap Etablering av ny finansierings- ordning for innovasjon og nyskaping med 500 mill. kr i låneramme og 75 mill. kr i tapsfond Rammene for SNDs risikolåneordning økes med 50 mill kr Regional næringsutvikling kanaliseres via fylkeskommunen, med 50 mill. kr i økte bevilgninger Fremleggelse av egen sak om virkemiddelapparatet våren 2003

9 Opplevd verdi skaper også verdier Hvordan kan vi øke kundeforståelsen og markedsnærheten i norsk næringsliv ? Verdiskaping gjennom merkevare og design Fra teknologibasert til markedsbasert kunnskap

10 Forenkling for næringslivet Egen konsekvensutredningsenhet for nye lover og regler Alle offentlige etater skal kunne motta rapportering fra næringslivet elektronisk innen 2004 (eNorge 2005): – 40 mill kr til AltInn – 94 millioner kroner til videreføring av SLN-prosjektet (FIN) Prosjekt for etablering av samfunnsstruktur for elektronisk signatur igangsettes Fjerning av ytterligere 130 tollsatser

11 En aktiv politikk for å fremme norsk næringslivs konkurranseevne En ansvarlig økonomisk politikk God markedsadgang internasjonalt Lavere skatter og avgifter Økt innovasjon, bla gjennom mer forskning Forenkling for næringslivet En aktiv konkurransepolitikk Arbeidskraften – vår viktigste ressurs Gode kommunikasjoner og infrastruktur Dagens konkurranseevne Kilde: World Economic Forum 2001. 20 av i alt 75 land Fremtidig vekstevne


Laste ned ppt "Mer innovasjon og styrket konkurranseevne Statssekretær Oluf Ulseth (H) First Tuesday, 8. oktober 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google