Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med kommunale råd – perspektiver framover Regionkontorleder i NHF Innlandet og SAFO-koordinator i Innlandet Kjersti Fremstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med kommunale råd – perspektiver framover Regionkontorleder i NHF Innlandet og SAFO-koordinator i Innlandet Kjersti Fremstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med kommunale råd – perspektiver framover Regionkontorleder i NHF Innlandet og SAFO-koordinator i Innlandet Kjersti Fremstad

2 Dette vil jeg snakke om: Forskingsrapporten fra NIBR om råd og representasjon, fremlagt februar 2014 NHFs spørreundersøkelse blant NHF medlemmer i kommunale råd Valg 2015, og perspektivet fremover

3 Organisering av kommunale og fylkeskommunale råd Utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) Rapporten gir en oversikt over organisering av kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunenes erfaringer med disse rådene. Undersøkelsen er basert på spørreundersøkelser til alle landets kommuner og fylkeskommuner, samt casestudier i et utvalg av disse. Oppdragsgiver var kommunal- og moderniseringsdepartementet.

4 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Hovedfunn: 1/10 del av kommunene har etablert fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Svært skjev aldersfordeling 1/3 del av rådsmedlemmene er politikere De fleste råd disponerer en sekretær, men stillingsbrøken er lavere enn det som forventes.

5 Hovedfunn: 52% av rådene ledes av brukerrepresentanter, 45% av rådene ledes av politikere. 3 av 4 råd oppgir at de har utarbeidet mandat. De aller fleste råd oppgir at de har eget budsjett, og gjennomsnittet man rår over er 28 000kr

6 Opplæring: 2 typer kompetanse: Sakskompetanse Brukerkompetanse om livssituasjon, behov, innretning på tjenester og løsninger System- og prosesskunnskap Kommunene som organisasjon og myndighet, politiske prosesser og samhandling

7 Ulike former for opplæring: Ønske om å delta på KS sin folkevalgt opplæring, ved oppstart av valgperioden

8 Hvilke saker behandles:

9 Innflytelse

10 Spørreundersøkelse blant NHFs medlemmer i kommunale råd Gjennomført sommeren 2014

11 Om undersøkelsen: Gjennomført sommeren 2014. Sendt ut til våre rådsmedlemmer som er registret i medlemssystemet. Ved utsendelse var dette 173 99 har svart, men ikke på alle spørsmål Dette gir en svarprosent på 57.

12 Hvem har svart:

13 Alders sammensetningen: 20 - 35 år6 36 - 50 år14 51- 65 år38 66 - 80 år41 Totalsum99

14 Hvor mye tid bruker du per uke på rådsarbeid?

15 Opplever du at din deltagelse i rådet er viktig?

16 Fikk rådet opplæring samtidig med de folkevalgte?

17 Ble det avholdt egen opplæring for rådet?

18 Har rådet egen sekretær, som ikke er medlem av rådet?

19 Har kommunestyret vedtatt et mandat for rådet?

20 Hvordan vil du bedømme rådets innflytelse i kommunen?

21 Tar rådet opp saker på eget initiativ?

22 Når kommer rådet inn i saksgangen?

23 Opplever rådet å bli tatt med tidlig nok i prosessen?

24 Er det stor uenighet mellom rådsrepresentantene fra de ulike organisasjonene?

25 Kjenner du innholdet av NHFs prinsipprogram?

26 Ønsker du mer opplæring og påfyll av kunnskap fra NHF?

27 Om ja, hvor vil du få denne opplæringen fra?

28 Hva ønsker du at denne opplæringen skal inneholde? Ikke så viktig i år da vi har hatt flere møter med besøk fra regionen. Interessepolitiske saker som rører seg i organisasjonen. Vite hva vi skal mene. Lysten er der, men må oftest si nei pga min fritid eller jeg på jobb Min erfaring er at rådsmedlemmene ikke vet hvilke saker som råde skal / kan behandles Noe mer enn generell opplæring. Videregående kurs / opplæring som går mer i dybden Opplæring fra NHF om brukerrepresentasjon og samarbeid med andre brukerrepresentanter i regionen. PBL, endringer, Lover og forskrifter. klageprosesser for brudd på loven om UU. i Tek 10. Råds arbeid, men her tror jeg vi ville ha fått mer forståelse hvis både organisasjonene, folkevalgte som ikke er medlem av NHF og administrasjoner og saksbehandlere kunne deltatt sammen. Tilgjengelighetsloven/universell utforming Vanlig organisasjonsarbeid, hvordan ta ordet, hva er mandat og hvordan jobbe best mulig i råd.... Vite mer om NHFs strategi - policy - synspunkter i viktige saker / temaer. Utveksle erfaringer med andre brukerrepresentanter

29 Bør NHF peke på fellessaker som alle NHFs rådsmedlemmer kan jobbe med?

30 Forslag på saker: BPA fordi den praktiseres så forskjellig fra kommune til kommune. Her er det mye å jobbe med. BPA, Rettigheter og påvirkningskraft for brukerrepresentanter, Universell utforming og rehabilitering. De fleste kommunene i vår region er dårlige på brukermedvirkning spesielt i forhold til samhandlingsreformen, og dette bør NHF kjøre strikt på. NHF trenger yngre medlemmer. Organisasjonen retter søkelyset på yngre, men hvor er de rundt om i lokallagene? Det er vanskelig å peke på fellessaker. Da det er svært stor forskjell fra Kommune til Kommune. ( By / lands bygda) Endring av TEK 10 her må det mobiliseres Funksjonshemmede barns rettigheter. NHFs kjernesaker, f.eks. uu - samlokalisering av boliger - skolepolitikk / nærskolen - helse / samhandlingsreformen m.m. Rettigheter for den enkelte, hvordan få flere til å ville jobbe for NHF Saker som har med byplanlegging og gjøre samhandlingsreformen. Skole og utomhus Tilgjengelighet for alle typer funksjonshemminger, og spesielt må det tas hensyn til en gruppe forflytningshemmede som i for liten grad blir forstått, nemlig de som er avhengig av sin egen bil for transport og tilgjengelighet til samfunnslivet. uu og hvordan få til samarbeid med andre organisasjoner UU som er så utrolig mye mer enn bare "trapper" og hindringer. Her jobber NHF utrolig bra men med så raske endringer i det politiske bildet føler vel jeg at man trenger påfyll av informasjon. Ikke alltid like lett å lese seg til alt.

31 Hva så med tida fremover? Harmonisering av lovverket Statusen til rådene Oppnevning- hvordan sikrer vi best mulig SAFO representasjon? Opplæring- hvem har ansvaret Hva skal rådene jobbe med, og hva kan SAFO bidra med? Hva med kommunereformen?


Laste ned ppt "Erfaringer med kommunale råd – perspektiver framover Regionkontorleder i NHF Innlandet og SAFO-koordinator i Innlandet Kjersti Fremstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google