Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt samarbeid i Glåmdal Strategi: samarbeid, ressursdeling og felles kompetansebruk skal fremme regional utvikling og vekst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt samarbeid i Glåmdal Strategi: samarbeid, ressursdeling og felles kompetansebruk skal fremme regional utvikling og vekst."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Regionalt samarbeid i Glåmdal Strategi: samarbeid, ressursdeling og felles kompetansebruk skal fremme regional utvikling og vekst.

3 Arko-regionen En svensk norsk grenseregion Glåmdal Kongsvinger regionsenter 54.000 innbyggere Glåmdal

4 Suksesskriterier: Tro på Glåmdal som region Regional bevissthet Regional profil Regionale politikere Regionale næringslivsaktører Regionale innbyggere

5 Glåmdal Regionråd – politisk samarbeidsorgan (Ref. K.G.Sanda)

6 Regional organisering – nærings- og kompetanseutvikling Glåmdalsvekst AS– operatør for omstillingsprogrammet og for regional næringsutvikling Kunnskapsparken i Kongsvinger, 4 Næringshager, Tretorget i Grue samt Fine Forest Foods – Utgjør operatørnettverket Glåmdal Reiseliv Høgskolestiftelsen i Kongsvinger Svensk – Norsk samarbeid gjennom ArKo - samarbeidet

7 Bakteppe I I 1995/1996 Regionalutviklingsprosess sammen med SIVA - Bakgrunn i Treindustri, utdanningsnivå og befolkningsnedgang  Gla’ i Glåmdal 1998 Regionrådet er oppdragsgiver for Gla’ i Glåmdal Glåmdalsvekst AS det operative selskapet.

8 Bakteppe II - næringslivet Lite lokalt eierskap  lite FOU  liten knoppskyting og liten mulighet til reell innflytelse næringspolitisk Små effekter av OL og Gardermoen Lite arbeid mot nettverk og næringsklynger Store bransjer oppdager kompetansebehov og ”bad profile” for sent – eks trebearbeidende industri Glåmdal i bakevja – for nær – og for fjern Gode relasjoner til Sverige og EU – men også offer for solid handelslekkasje Solid arbeidskraft – med godt omdømme Høy realkompetanse Regionen uklart ”brand” – med unntak av Finnskogen

9 Huff og huff Demografisk utvikling: Indre forskjeller – men generelt svak vesktkraft og dårlig alderssamensetning Utdanning: alle kommuner under landsgjennomsnittet Nærings- og sysselsettingsutvikling: Ingen av kommunene i Glåmdalsregionen hadde samme vekst i arbeidsplasser som hva en finner på nasjonalt nivå Ubalanse i arbeidsmarkedet løses i stor grad gjennom pendling Yrkesfrekvens har økt gjennom hele 1990 tallet for alle kommuner i Glåmdalsregionen. Mulige utviklingsbaner befolkning I følge framskrivningene vil befolkningen reduseres med 1,5% fram mot 2010. Reduksjonen vil bli litt lavere fram mot 2010 enn i perioden 1990-2010.

10 ”State of Glåmdal” Analyser til grunn for strategivalg Regional analyse og SWOT for næringslivet Næringsvennlige kommuner Ung i Glåmdal Analyse av omstillingsprogrammet Ny regional analyse

11 ”Næringsvennlige kommuner” Etter modell av Nærings- og Handelsdepartementets prosjekt ”Næringsvennlige kommuner” Gjennomført undersøkelse blant næringsliv og kommunalt ansatte. Tiltak kommunalt og interkommunalt innen 3 hovedbolker: - Større forutsigbarhet - Bedring av næringspolitisk omdømme - Mer effektiv og kundevennlig sakbehandling Funn og tiltak lagt inn i prosjektet ”bedre service til lavere kostnad gjennom regionalt samarbeid” og ”Profor”

12 Ungdomsundersøkelsen Ung i Glåmdal Hvordan bedre kommunenes ungdomspolitikk Hvordan sørge for ”nok” unge voksne i kommunene En undersøkelse i NOVAs ”Ungdata” modell – muliggjør sammenligninger med andre kommuner og regioner Undersøkelsen opptatt av utdanningsønsker, bostedspreferanser, yrkesvalg, rusvaner, fritidsinteresser og politisk- og samfunnsmessig engasjement. Prioriterte tiltak - Ungdommen mener: 1. Bedre utdanningstilbud 2. Tiltak mot kriminalitet og vold 3. Ungdomshus 4. Tiltak mot rus Undersøkelsen gir beslutningsgrunnlag for flere av delprosjektene under ”Bedre service…”prosjektet og basis for ”Ung i Glåmdal” – men hva gjøres?….

13 Fra analyse til handling Kompetanse Omstillingsprogrammet Næringspolitikk UNG i Glåmdal Teknologi som motor i fornyelse av offentlige sektor Interkommunalt samarbeid

14 Regionalt samarbeid om kompetanse voksenopplæringsplan, VO-senter - GIV Livslang læring forutsetter tilrettelagte opplæringssystemer for voksne I Glåmdal – ønske om en koordinerende enhet for alle tre nivåer – grunnskole, videregående opplæring og høgskole. Sentrale i Glåmdal: GIV - Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter Felles VO-plan Det 13-årige skoleløp

15 Regionalt samarbeid om kompetanse Høgskoleutdanning Organisert som stiftelse Ca 300 studenter Behovskartlegging Henter utdanning fra ulike læresteder Dreining fra offentlig mot privat sektor – og fra voksne til unge studenter

16 1. Lærerike Glåmdal Høgskoleutdanning Næringshagene Kongsvinger Kunnskapspark Glåmdal Inkubator

17 2. Naturressurser Glåmdalsgoder – Fine Forest Foods Glåmdalstre – Tretorget

18 3. Entreprenørskap Studiet innovasjon og ledelse Knoppskytingsprosjekter Innovasjonsprosjekter i eksisterende næringsliv UNG i Glåmdal: Ungdoms informasjonstjeneste Etablereopplæring – ungdom Oppfinnermesse Mikrokreditt Stimulering gjennom samarbeid ungdom/næringsliv

19 Resultat Levedyktig operatørnettverk Kongsvinger - ”byen vår” Glåmdal – vi er blitt Glåmdøler Holdninger til barn/unge – i endring Gla’ i Glåmdal - næringslivstyrt Bedre på nettverk – innen næringsliv – og mellom privat – offentlig. - F16, Handelshus, Miniparteneriat, Innovasjon Gardermoen, OPS – Kongsvinger sjukehus, Rally Finnskog, Kungspilen, Rv 2, Bredbånd, Klarere arbeidsdeling og gryende klustre –Tretorget, Grensetjeneste, UNG i Glåmdal / Ungjobb AS, kunnskapsparken, reiseliv, kvinnemuseet – likestilling, potet – næringsmiddel, elg som ressurs

20 Teknologi som motor i fornyelsesarbeidet Bredbånd Høykom Eidsiva Profor – fornyelsesprogram for offentlig sektor –Utvikling av arbeidsmapper – med standardisert brukergrensesnitt –Piloter: Åpen omsorg og byggesaksbehandling

21 Profor - mappestruktur Eksempel: Etablering av en elektronisk byggemappe som er: tilgjengelig for alle aktører i en byggeprosess. Innholder alle tilgjengelige dokumenter – fra tegninger til innflyttingstillatelse Sikrer bedre kommunikasjons- og arbeidsflyt Reduserer papirbasert arbeid for alle aktører Baserer seg på prosjekt Byggsøk sin søknadsmodul Baserer seg på EPR (elektroniske prosesser og rutiner) – en samarbeidsteknologi som kombinerer objektorientert tekning med språkteknologi. Muliggjør et regionalt samarbeid og arbeidsdeling

22 ”Bedre service til lavere kostnad gjennom regionalt samarbeid” Program initiert av Glåmdalsregionen og Fylkesmannen i Hedmark. Utrede og teste ut nye områder for regionalt samarbeid med tanke på felles ressursutnyttelse- og stordriftsfordeler Delprosjekter: * kommunalt planarbeid og miljøvern* veivedlikehold * oppmålingstjenester* brannvern * Rusomsorg* kommunenes rehabiliteringstilbud * Barnevern* lønn og lønnsbehandling * Personalforvaltning* kommunale innkjøp * info.-og kommunikasjonsteknologi *utredningsoppgaver * vann- og avløpssamarbeid


Laste ned ppt "Regionalt samarbeid i Glåmdal Strategi: samarbeid, ressursdeling og felles kompetansebruk skal fremme regional utvikling og vekst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google