Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© copyright all rights reserved Onsagers 2009 Hvordan beskytte din idé? Med immaterielle rettigheter i fokus. Advokat Jette Robsahm, ONSAGERS AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© copyright all rights reserved Onsagers 2009 Hvordan beskytte din idé? Med immaterielle rettigheter i fokus. Advokat Jette Robsahm, ONSAGERS AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 © copyright all rights reserved Onsagers 2009 Hvordan beskytte din idé? Med immaterielle rettigheter i fokus. Advokat Jette Robsahm, ONSAGERS AS

2 © copyright all rights reserved Onsagers 2009 Består av industrielle rettigheter: –Patenter –Varemerker –Design Opphavsrett (Copyright) I grenseland: –Foretaksnavn –Domenenavn –Markedsføringsrett Hva er IR?

3 Fellestrekk Nytt i forhold til det som er kjent fra før. Individuell karakter. Skapende virksomhet. For patent også: et ”sprang” i utviklingen. Enerett for innehaver. Strategisk forretningsmessig virkemiddel. © copyright all rights reserved Onsagers 2009

4 Hvorfor IR? Verne om og bidra til å skape konkurransefortrinn Dokumentere rettigheter ved selskapsstiftelse, lisens eller salg av teknologi/konsept/løsning Materialisere det immaterielle

5 © copyright all rights reserved Onsagers 2009 Hva bør beskyttes? Nøklene til konkurranseevnen: – særpreg/egenart –den inntjenende kjerne –Særlig konkurranseutsatte elementer

6 Tripp Trapp ® fra Stokke Justerbart sete og fotstøtte er patentert TRIPP TRAPP ® - varemerket er registert Nyter også opphavsrettslig beskyttelse © copyright all rights reserved Onsagers 2009

7 Varemerker = særpreg

8 © copyright all rights reserved Onsagers 2009 Varemerke ”Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester, og som kan gjengis grafisk, …”, jfr. varemerkeloven §1. Særpregete betegnelser som sitter i hukommelsen og gjerne signaliserer kvalitet og soliditet. Enerett for innehaveren.

9 Varemerke forts …. Varemerke som skal registreres, må være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Det må ikke gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen. Dog skal det tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk. Varemerker som utelukkende består av varens form eller utstyr, kan ikke registreres når formen eller utstyret … er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen vesentlig verdi. Jfr. varemerkeloven § 13. © copyright all rights reserved Onsagers 2009

10 Hvordan beskytte varemerker? Innarbeidelse:  Ved intens bruk over lengre tid slik at merket har festet seg i kjøpekretsens bevissthet Ved registrering:  I nasjonale og/eller internasjonale varemerkeregistre  som domenenavn

11 © copyright all rights reserved Onsagers 2009 Tidsbegrenset og geografisk begrenset rettighet Et varemerke kan fornyes i et ubegrenset antall 10-år mot betaling av avgift Geografisk avgrensede rettigheter – beskyttelse oppnås i de land varemerket registreres eller i de området varemerket er innarbeidet

12 © copyright all rights reserved Onsagers 2009 Kriterier for registrering Må være egnet til å skille varemerkesøkerens varer fra andres = særpreg Må ikke være beskrivende, forvekslbart, villedende, krenke opphavsrettigheter etc

13 © copyright all rights reserved Onsagers 2009

14 Varefortegnelsen Beskytter varemerket i spesifikke vare- og tjenesteklasser (45 klasser) -Et varemerke er bare egnet til å forveksles dersom det gjelder samme vare/tjeneste av samme eller lignende slag. SNØGG

15 © copyright all rights reserved Onsagers 2009 Egnet til å forveksles – et eksempel Orgatech søkes registrert i klasse 10 for kirurgiske apparater og instrumenter og får motholdt ”organon teknika som er registrert i klasse 1 (kjemiske produkter til industrielle og vitenskaplige formål)

16 Et eksempel til © copyright all rights reserved Onsagers 2006

17 © copyright all rights reserved Onsagers 2009 Merket er en musikalsk lyd som består av et crescendo og decrescendo spilt på rubbet krystall, bass vannfon, og på kontrabass, samtidig blir fem toner spilt ved å stryke på krystall, hvilket har en varighet av ca tre sekunder.

18 © copyright all rights reserved Onsagers 2009 Hvordan velge et varemerke? To sammenfallende innfallsvinkler gjelder: I. Markedsføring Lett å få produktet på markedet Hva forbinder konsumenten med ordene Er varemerket lett å kommunisere. II. Rettslig Være mulig å registrere uten for store problemer. Må ikke kollidere med tidligere rettigheter Må ha særpreg.

19 © copyright all rights reserved Onsagers 2009 Vedlikehold av beskyttelse: Ha klar strategi for bruk av merket Konsekvens i skrivemåte, fonter og farger Overvåke markedet Protestere mot inngrep Overvåke markedet – følg med i varemerkeregistre og firmanavnregistre (og domenenavn) for å Protestere mot forvekselbare merker og firma (samt domenenavn) Få informasjon om konkurrenters inntreden på markedet

20 © copyright all rights reserved Onsagers 2009 Design = utseende

21 © copyright all rights reserved Onsagers 2009 Hva kan designbeskyttes? Utseende av et produkt – to- eller tredimensjonalt Deler av et produkt (eks. stolben) forutsatt at delen har særpreg og er synlig i normal bruk Ornamenter

22 © copyright all rights reserved Onsagers 2009 Hva kan designbeskyttes forts. Også ikke fysiske gjenstander kan designbeskyttes: f eks skjermbilder Unntak: et utseende som er bestemt av tekniske funksjon kan ikke designbeskyttes

23 © copyright all rights reserved Onsagers 2009

24 © copyright all rights reserved Onsagers 2006

25 © copyright all rights reserved Onsagers 2009 Avgrenset rettighet: Geografisk: gjelder i de land hvor man søker og oppnår beskyttelse Maksimal beskyttelsestid: 25 år (15 for reservedeler) –Fornyes hvert 5. år

26 © copyright all rights reserved Onsagers 2009 Kriterier: Nyhets- og forskjellskrav Unntak fra nyhetskravet: –”Grace period”: ikke nyhetsødeleggende om designbeskyttelse søkes innen 12 mnd etter at designet er gjort allment tilgjengelig. (NB: gjelder bare i Europa!)

27 Foretaksnavn Såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver, må et foretaksnavn ikke: …. være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som er registrert etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker …., eller med foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn som har vern etter loven her; jfr foretaksnavnloven § 2-6, nr. 4. Harmonisert med reglene i varemerkeretten. © copyright all rights reserved Onsagers 2009

28 Foretaksnavn forts … Intet krav til særpreg: –§ 3-1, annet ledd: … ingen kan ta i bruk eller registrere et identisk foretaksnavn. Eks: Asfaltservice Trondheim AS Men: –§ 3-2, første ledd: For at et foretaksnavn skal ha vern mot lignende foretaksnavn eller varekjennetegn, må foretaksnavnet oppfylle de krav til særpreg som gjelder etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker § 13. Eks: Telenor ASA, Findexa AS © copyright all rights reserved Onsagers 2009

29 Foretaksnavn forts …. Administrativ overprøving innen tre år etter registrering: –§ 3-6 første ledd. Krav om overprøving skal behandles av Patentstyret. –§ 3-6 annet ledd. Klage på avgjørelse skal behandles av Patentstyrets annen avdeling: –§ 3-7 første ledd. © copyright all rights reserved Onsagers 2009

30 Domenenavn En internettadresse. Men også et kjennetegn for den næringsdrivende: –www.mozell.nowww.mozell.no –www.onsagers.nowww.onsagers.no Intet krav til særpreg: –www.varemerke.nowww.varemerke.no Først til mølla…… Men: må ikke kollidere med tidligere rettigheter: –www.volvoimport.nowww.volvoimport.no –www.google.nowww.google.no

31 Domenenavn. Hvordan løse konflikter. Domeneklagenemnda. (Se: Navnepolitikk for.no, pkt. 16) –Behandler: Klager på saksbehandlingen hos NORID. Klager på at et domenenavn strider mot en tidligere ervervet rettighet, for eksempel et registrert varemerke. Samt klager på at et domenenavn strider mot norsk rett eller feilaktig gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse.

32 Domenenavnkonflikter forts … Klager må dokumentere: –Rett til navn eller varemerke som er identisk med eller ligner domenenavnet. –At registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro. Ingen ankemulighet, men saken kan bringes inn for domstolene. For domener med toppdomenet.com,.org,.net og noen andre kan konflikter bringes inn for WIPOs konfliktløsingsorgan, se: http://arbiter.wipo.int/domains/index.html

33 Opphavsrett Åndsverksloven § 1. Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som ………. 9)bygningskunst, så vel tegninger og modeller som selve byggverket, 10).. gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel forbildet som selve verket, 11)… grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art, 12)datamaskinprogrammer,..

34 Rogalandsforskning og Fritz Røed

35 Åndsverksloven forts … § 10. Registrering av et åndsverk som design innvirker ikke på verkets vern etter denne lov. Åndsverk har vern uten registrering i 70 år etter opphavsmannens død.

36 Åndsverksloven forts …. § 39g. Opphavsrett til datamaskinprogram som er skapt av en arbeidstaker under utførelsen av oppgaver som omfattes av arbeidsforholdet eller etter arbeidsgivers anvisninger går, med den begrensning som følger av § 3, over til arbeidsgiveren, med mindre annet er avtalt.

37 Åndsverk, men også patent, design og varemerke

38 Vedlikehold av beskyttelse Ha klar strategi for bruk av varemerket –Konsekvens i skrivemåte, fonter og farger –Bruk ® ved registrerte merker og ™ ved merker som man ønsker å hevde enerett til, men som ikke er registrert ennå Overvåke markedet –Protestere mot inngrep, både når det gjelder varemerker, domenenavn, design og foretaksnavn Overvåke varemerke-, design- og foretaksnavnregistre, og domenenavn for å –Protestere mot forvekselbare merker, design, foretak og domenenavn –Få informasjon om konkurrenters inntreden på markedet

39 Undersøkelser og overvåking av: Egne rettigheter –I nasjonale og internasjonale registre for at ikke andre skal registrere rettigheter som griper inn i ens egne. –I markedet. –Internett. Andres rettigheter –I nasjonale registre for å oppdage hva konkurrenter kan “pønske på“ her i landet og i ens egne hovedmarkeder. –I markedet. –Internett.

40 Hvor finnes informasjon? Nasjonale registre over industrielle rettigheter. Registeret over internasjonale registreringer (WIPO): http://www.wipo.int/portal/index.html.en http://www.wipo.int/portal/index.html.en Registeret over EU-varemerker (OHIM): http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do Registeret over Europeiske patenter, http://ep.espacenet.com/ http://ep.espacenet.com/ Internett. Databaser som f.eks.: –USPTO (US Patent and Trade Mark Office): www.uspto.gov www.uspto.gov –Brønnøysundregistrene: www.brreg.nowww.brreg.no –Baser over domenenavn. –Diverse kommersielle baser over industrielle rettigheter.

41 Gode hjelpere Innovasjon Norge: www.invanor.no (Fakta/Verktøy – For råd og verktøy for oppfinnere: eksempler på avtaler) www.invanor.no Oslo Handelskammer: www.chamber.no www.chamber.no

42 © copyright all rights reserved Onsagers 2009 Spørsmål ? Ring 23 32 77 00 www.onsagers.no


Laste ned ppt "© copyright all rights reserved Onsagers 2009 Hvordan beskytte din idé? Med immaterielle rettigheter i fokus. Advokat Jette Robsahm, ONSAGERS AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google