Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tor-Åge Brekkvassmo Mobil: Epost:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tor-Åge Brekkvassmo Mobil: Epost:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt for etablering av et statlig opplæringskontor for Oslo og Akershus
Tor-Åge Brekkvassmo Mobil: Epost:   Postadr: Postboks 37, Alnabru, 0614 OSLO Besøksadr: Norsk Jernbaneskole, Østre Aker vei 256, 0976 OSLO

2 Bakgrunn Samfunnsansvar og oppfølging av samfunnskontrakten
Regjeringen har som mål å øke antall læreplasser i staten med 20 % innen utgangen av 2015 Regjeringserklæring: Innføre mer ambisiøse mål for offentlige virksomheters inntak av lærlinger OK stat skal kunne gi virksomheter den nødvendige støtte og service i arbeidet med å tilrettelegge for flere lærlinger Oppstart av kontoret 24. juni 2013 Jf 1. kulepunkt: Samfunnskontrakten forplikter imidlertid statlige virksomheter til å ha egne målsettinger for å øke antall læreplasser da det er store forskjeller i ulike sektorer og yrker 12. KUNNSKAP Heve status til yrkesfagene og bekjempe uakseptabelt høyt frafall. Innføre mer ambisiøse mål for offentlige virksomheters inntak av lærlinger. Kommentar: Avdelingen har etablert et opplæringskontor som arbeider med å øke antallet lærlinger i statsforvaltningen. Dette skjer i tråd med Samfunnskontrakten som er inngått med partene i arbeidslivet.

3 Ansvar og visjon Pilotprosjekt ut 2015 som er fullfinansiert av KMD og KD KMD har arbeidsgiveransvaret Bygge opp en stolthet og felles identitet i å være en attraktiv lærebedrift Inviterer med lærlingene på utdanningsmesser og skolebesøk Skal besøke Høyskolen i Hedmark, avdeling Rena 14. og 15. januar for å få nærmere info om bachelor studiet i serviceledelse og markedsføring Arrangerer lærlingtreff på rundgang i virksomhetene hvor lærlingen/e er arrangør Anbudskonkurranse til 3 vgs som har media og kommunikasjon om å produsere en video for å markedsføre staten som en attraktiv lærebedrift ”Lærlingportrettet” OK stat kommer på facebook…

4 OK stat har godkjenning i følgende lærefag
Kontor – og administrasjonsfaget IKT-servicefaget Sikkerhetsfaget

5 VG3 VG2 VG1 Salgsfaget Salg, service og sikkerhet Kontor- og adm.faget
Sikkerhetsfaget Reiseliv Service og samferdsel Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Transport og logistikk Yrkessjåførfaget IKT-service Logistikkfaget IKT-servicefaget

6 Hovedområder i kontor- og administrasjonsfaget
Kontorservice IKT-tjenester Økonomi

7 Hovedområder i IKT-servicefaget
Systemdrift og systemovervåking Bruker- og driftsstøtte Tjenesteutvikling

8 Å være lærebedrift Samfunnsansvar Bransjeansvar Rekruttering
Markedsføring/ omdømmebygging

9 Personer i fagopplæringen
Ansvarlig leder Faglig leder Instruktør/veileder Lærling Lærekandidat Praksiskandidat Ansvarlig leder: Kjenne til Lov og avtaleverk Ansvar for bedriftens lærlingpolitikk Sørge for økonomiske rammer i arbeidet med lærlinger Stimulere til et godt læringsmiljø Ansvar for at opplæringen dokumenteres Faglig leder: Har hovedansvaret for å planlegge og tilrettelegge slik at lærlingen får en god og allsidig opplæring i tråd med læreplanen. Legge til rette for instruktørene på en slik måte at det er tid og rom for å drive opplæring. Velge ut hvem i bedriften som egner seg best til å være instruktør. Påse at regelmessige vurderingssamtaler med lærlingene blir gjennomført. Instruktør/veileder: Følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet. Er med å utforme en intern opplæringsplan og lager gode arbeidsoppgaver knyttet til mål i læreplanen. Hjelper til med å løse de problemer som oppstår og dokumenterer lærlingens utvikling underveis. Tilsynsrepresentant: Skal passe på at lærlingen får opplæring i henhold til læreplanen i faget. Tilsynsrepresentanten skal være en nøytral person som lærlingen kan gå til hvis det er uoverensstemmelser i faglige spørsmål. Fadder: En bestemt medarbeider som har ansvar for lærlingen i faglige, praktiske og sosiale spørsmål. Lærling er etter opplæringsloven den som har skrevet lærekontrakt med sikte på fag- eller svenneprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt etter hjemmel i § 3-4. Lærekandidat er etter opplæringsloven den som har skrevet kontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- og svenneprøve. Praksiskandidat er etter opplæringsloven rettet mot voksne som vil dokumentere sin kompetanse ved å avlegge prøve utenom et ordinært læreforhold. Voksne har denne muligheten med hjemmel i § 3-5 i opplæringsloven. Praksiskravet er læretiden + 25% Skal være opparbeider i løpet av de 10 siste årene Skal være minst 3 måneder sammenhengende Prøve i fagets yrkesteori ( 2 g. pr. år ) Teori må være bestått før oppmelding sendes Avd. for fagopplæring Praksisen godkjennes av YN Ved stryk må kandidaten vente minst 6 måneder før det kan sendes ny oppmelding til Avdeling for fagopplæring.

10 Forankrer i strategi, ledelse og arbeidsmiljø
Er bevisst på hva det innebærer å ha lærlinger Er bevisst på hva det innebærer å ha lærlinger Involverer lærlingene i planlegging og vurdering Involverer lærlingene i planlegging og vurdering Forankrer i strategi, ledelse og arbeidsmiljø Forankrer i strategi, ledelse og arbeidsmiljø Planlegger, tilrettelegger, dokumenterer opplæringen Planlegger, tilrettelegger, dokumenterer opplæringen Sørger for god oppfølging og vurdering underveis Sørger for god oppfølging og vurdering underveis EN GOD LÆREBEDRIFT Setter av ressurser til å følge opp lærlingene Setter av ressurser til å følge opp lærlingene Har rutiner for mottak av lærlinger Har rutiner for mottak av lærlinger Lærlingens ansvar: Bidra til godt samarbeid og arbeidsmiljø Planlegge, gjennomføre, dokumenter og vurdere Gjennomføre manglende teoriopplæring Viktig med gode holdninger til høyt faglig kvalitet og god arbeidsmoral Har et godt arbeids- og læringsmiljø Har et godt arbeids- og læringsmiljø Vurderer kvaliteten og forbedrer den Vurderer kvaliteten og forbedrer den

11 Prosjekt til fordypning
6 timer/uke på VG1 9 timer/uke på VG2 Standpunktkarakter Mål med faget Formidling Mål med faget: Gi eleven mulighet til å prøve ut sider av aktuelle lærefag innen utdanningsprogramment. Elevene fordyper seg i mål fra læreplanen på VG3. Eleven møter bedriften allerede på VG1. Utfordringen blir hvordan bedriften gir eleven et godt og realistisk inntrykk som frister til videre arbeid med faget. Viktig at eleven får vist seg fram for lærebedriften som fremtidig læreplass

12 Viktige dokumenter Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven
Lærekontrakt Arbeidsavtale Læreplanen Intern opplæringsplan

13 Kvalitet og oppfølging
Halvårssamtale Involvere lærlingen i planleggingen Opplæring i dokumentasjons- og vurderingsplattformen OLKWEB Samlinger for faglige ledere, instruktører/veiledere og lærlinger Nettverksbygging – dele erfaringer Kompetanseheving Årsrapport Lærlingundersøkelsen og lærebedriftsundersøkelsen

14 Fag- og svenneprøven Fagprøven går over 4 dager Planlegging
Gjennomføring Egenvurdering Dokumentasjon Figur: Prøven er firedelt Planlegging med begrunnelse Gjennomføring av et faglig arbeid Vurdering av prøvearbeid Dokumentasjon av eget prøvearbeid

15 Tilskudd Basistilskudd I: kr 127.787,- (til sammen over 2 år)
Basistilskudd II: kr ,- pr år

16 Formidling/rekruttering
1. mars: Søknadsfrist videregående opplæring I løpet av mars: Fylkeskommunene sender søknadene til opplæringskontor/lærebedrifter Enkeltvis formidling skjer fram til slutten av september

17 Oppsummering av tjenester OK stat vil kunne tilby
Administrativ oppfølging av læreforholdet Tegne lærekontrakter Melde lærlingene opp til fagprøver Melde fra til Utdanningsetaten i Oslo om evt endringer i læreforholdet Opplæring i bruk av dokumentasjons- og vurderingsverktøy OLKWEB Administrere lærlingtilskudd Bistå virksomhetene v/instruktørene med ½ årlige samtaler og vurderinger Markedsføre virksomhetene som en attraktiv lærebedrift til skoler, rådgivere og elever. Delta på utdanningsmesser etc. Tilrettelegge for et samarbeid om opplæring mellom og i den enkelte virksomhet Kompetansehevende tiltak – Bygge nettverk Arrangere samlinger for faglige ledere og instruktører Arrangere samlinger for lærlinger Oppfordre instruktører og faglig ledere til å melde seg på kurs i regi av Utdanningsetaten i Oslo

18 Til diskusjon og avklaringer
Medlem av OK stat? Mål tall for inntak av lærlinger 2015/2016


Laste ned ppt "Tor-Åge Brekkvassmo Mobil: Epost:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google