Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra IT for funksjonshemmede til IKT for alle – i et samfunn for alle 1998: Et oppdrag under regjeringens Handlings- plan for funksjonshemmede Finansiert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra IT for funksjonshemmede til IKT for alle – i et samfunn for alle 1998: Et oppdrag under regjeringens Handlings- plan for funksjonshemmede Finansiert."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra IT for funksjonshemmede til IKT for alle – i et samfunn for alle 1998: Et oppdrag under regjeringens Handlings- plan for funksjonshemmede Finansiert i fellesskap av Sosial-, og Nærings– og handelsdepartementet med 29,5 MNOK over 5 år 40 prosjekter gjennomført 1998-2002 2002: IT Funk evaluert og vedtatt videreført i ny fire- årsperiode, 2003 -2006 Ny økonomisk ramme: 20 MNOK som direkte tilskudd fra SOS, 10-15 MNOK som føringer i NHDs midler til IKT-forskning Krav om minst 30 MNOK i matching funds fra andre finansieringskilder

2 IT Funk: Strategi 2003-2006 Prinsipper og veivalg: FNs standardregler for like vilkår for mennesker med funksjonshemming: Et godt samfunn er et samfunn som er tilgjengelig for alle. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har de samme grunnleggende behov som alle andre, både når det gjelder daglige gjøremål, egenutfoldelse og deltakelse i samfunnet.

3 IT Funk: Strategi 2003-2006 IT Funk har som overordnet mål: Bidra til økt tilgjengelighet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og derigjennom til samfunnet, for mennesker med nedsatt funksjonsevne Av dette avledes et markedsrelatert mål Bidra til at IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles og introduseres i det allmenne markedet kan brukes av alle

4 IT Funk: Strategi 2003-2006 For at like vilkår for deltakelse i samfunnet skal bli en realitet, må de som utvikler infra- struktur, varer og tjenester ha tilgjengelighet for alle som sentral premiss for sitt arbeid. Hovedveien til tilgjengelighet er universell utforming (inkluderende design), med muligheter for personlige valg og tilpasninger. Tilleggsveien er spesialløsninger som passer til standardløsningene, slik at brukerne enkelt og effektivt kan bruke dem sammen.

5 IT Funk: Strategi 2003-2006 5 tiltak for å iverksette strategien: Gi økonomisk støtte til forskning og utvikling av IKT- baserte produkter og tjenester for alle Spre kunnskap og informasjon om hvorfor og hvordan tilgjengelighet for alle må bli virkelighet Stimulere programmer og prosjekter i Forsknings- rådet og SND til å ta opp i seg utfordringene knyttet til tilgjengelighet til IKT-baserte produkter og løsninger Samarbeide med næringsorganisasjonene for å øke bevisstheten og kunnskapen om universell utforming og tilgjengelighet for alle blant bedrifter som utvikler og leverer IKT-baserte løsninger

6 IT Funk: Strategi 2003-2006 Tiltak for å iverksette strategien (forts) Bistå søkerne med å finne fram til kunnskap og kontakter innen relevante fagfelt og brukermiljø. Kreve at prosjekter som støttes av IT Funk og andre deler av Forskningsrådet og SND følger inter- nasjonale standarder og retningslinjer for tilgjengelighet og brukervennlighet Stimulere til deltakelse i internasjonalt samarbeid, særlig EU (IST) og arbeidet med normer og standarder for IKT-baserte varer og tjenester

7 IT Funk: Strategi 2003-2006 Prioriterte arbeidsområder: –Utdanning/opplæring –Arbeid og tiltak relatert til arbeidsmarkedet –Infrastruktur og basistjenester i samfunnet –Metoder og verktøy for god brukermedvirkning i utvikling av produkter og tjenester –Informasjon, rådgivning og opplæringstiltak, herunder innsats relatert til internasjonale standarder og retningslinjer

8 IT Funk: Strategi 2003-2006 Målgruppen for FoU-prosjektene som får støtte fra IT Funk: Virksomheter - bedrifter og forskningsmiljø – som utvikler, produserer og formidler IKT-baserte løsninger av betydning for tilgjengeligheten i samfunnet

9 IT Funk: Strategi 2003-2006 Viktige samarbeidspartnere: Kompetansesentre innen tilgjengelighet og funksjonshemming, spesielt Deltasenteret Brukerorganisasjoner for mennesker med redusert funksjonsevne Fag- og bransjeorganisasjoner innen IKT-området Institusjoner og organisasjoner som arbeider med design og standardisering, inkludert utdanning, opplæring og informasjon Virksomheter som driver utdanning, opplæring og utprøving av IKT-baserte produkter og tjenester

10 IT Funk: Strategi 2003-2006 Brukermedvirkning i alle ledd: Sluttbrukerne i fokus: funksjonshemmede og deres representanter og hjelpere Brukerforum (12 medl.) med mandat å: 1.Gi råd ved utforming av strategi og mål, årsplaner og brukermedvirkning 2.Formidle synspunkter og erfaringer fra brukere, næringsliv og forskning til IT Funk. 3.Evaluere IT Funks framdrift og resultater hvert år 4.Spre informasjon om IT Funk og fungere som kontaktskaper og pådriver overfor mulige samarbeidspartnere og et bredt publikum

11 IT Funk: Strategi 2003-2006 Organisering: IT Funk er en tverrgående satsing i forhold til den øvrige virksomhet i Forskningsrådet og i SND Organisert som et internprosjekt med egen prosjektleder, men uten et vanlig programstyre Administrasjon bestående av en intern saksansvarlig, en prosjektleder (innleid), en intern konsulent og et Brukerforum

12 IT Funk: Strategi 2003-2006 Økt informasjonsinnsats: Nettbasert kommunikasjon via IT Funks hjemmeside (www.itfunk.org) og andre nettsteder Møteplasser for personlig kontakt; seminar, konferanser, utstillinger og deltakelse på messer Via nasjonale og lokale media Produksjon av audiovisuelt materiell som kan brukes i flere kanaler og distribueres til interesserte


Laste ned ppt "Fra IT for funksjonshemmede til IKT for alle – i et samfunn for alle 1998: Et oppdrag under regjeringens Handlings- plan for funksjonshemmede Finansiert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google