Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 1 BYGNINGSLOVUTVALGET KORT ORIENTERING OM UTVALGETS ARBEID TROMSØ 10. SEPTEMBER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 1 BYGNINGSLOVUTVALGET KORT ORIENTERING OM UTVALGETS ARBEID TROMSØ 10. SEPTEMBER."— Utskrift av presentasjonen:

1 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 1 BYGNINGSLOVUTVALGET KORT ORIENTERING OM UTVALGETS ARBEID TROMSØ 10. SEPTEMBER 2003

2 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 2 BYGNINGSLOVUTVALGET MÅL MED DENNE FREMSTILLINGEN: - Gi en kort oversikt over bl. a. mandatet, utvalgets medlemmer og sekretariat, utvalgets arbeidsmåte, forholdet til planlovutvalgets delutredning I og II og å trekke frem enkelte problemstillinger som særlig har vært i utvalgets fokus - Nåværende arbeidsfase: Levert manus til trykking i dag 10.09.03, og har igjen to runder med ordinær korrektur. Overlevering til statsråden den 20.10.03 - Vedrørende utbyggingsavtaler foreligger et komplett lovforslag, og for øvrig foreligger det grunnanalyser og angivelse av mulige veivalg som vi ønsker høringsuttalelse på før vi går videre - Ingen endelige konklusjoner å meddele i denne fasen av lovarbeidet

3 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 3 UTVALGETS MEDLEMMER OG SEKRETARIAT - Sorenskriver Nils Dalseide, Elverum (leder) Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo - Regjeringsadvokaten Byggmester Audun Sture, Askøy Bygningssjef Bente Haugrønning, Trondheim kommune, Fagsjef Halvor Westgaard, Oslo, sivilarkitekt, fagsjef i Norges Praktiserende Arkitekter ANS, Oslo Advokat Anne Prøsch Hage, Oslo - OBOS Administrerende direktør Tor Saghaug, Oslo, daglig leder Consult - Liv Zimmermann, Bærum, assisterende etatsdirektør Plan- og bygningsetaten, Oslo -Sekretariat: Cand. jur. Louise Olsrud, Oslo Cand. jur. Øistein Langbakk, Skien Cand. jur. Grethe Sibbern, Oslo

4 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 4 MANDATET – NOEN HOVEDPUNKTER Meget omfattende mandat (for å se hele; sjekk hjemmesiden), bare rom for å gjengi utvalgte hovedpunkter her, f. eks.: Redusere kompleksitet, forenkle, effektivisere Vurdere hvordan rollefordeling myndigheter – utbyggere bør være, herunder lage regler om om utbyggingsavtaler og andre samhandlingsområder Søknadssystem, saksbehandlingsregler førsteinstans og klageinstans, saksflyt, kommunikasjonsform (elektroniske og digitale prosesser, teknologi), tidsbruk, organisering, kompetanse Lovstruktur, regelnivåer, formål, virkeområde, lovrelasjoner Om byggetomta, bebyggelsen og særlige bygg og anlegg Forholdet mellom plansaker og byggesaker Forholdet til eksisterende bebyggelse Kostnadsfordeling, refusjon, gebyrer Tilleggsmandat fra KRD mars 2003 – ferdigstille eventuell lovregulering av utbyggingsavtaler

5 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 5 FORHOLDET MELLOM PLANLOVUTVALGETS OG BYGNINGSLOVUTVALGETS ARBEID - BYGNINGSLOVUTVALGETS ARBEID STARTET I EN FORVENTET SLUTTFASE AV PLANLOVUTVALGETS ARBEID - BYGNINGSLOVUTVALGET BLE OPPRETTET VED KGL. RES. 15. MARS 2002. STARTDATO FOR BYGNINGSUTVALGETS ARBEID BLE AV KRD SATT TIL 20.06.02, OG TIDSPUNKTET FOR OVERLEVERING AV DELUTREDNING I BLE SATT TIL 20.06.03. DATO FOR OVERLEVERING AV DELUTREDNING II FRA OSS BLE SATT TIL 20.06.2005. NY FRIST FOR DELUTREDNING I ER AV KRD SATT TIL 20.10.03, I DET PLANLOVUTVALGETS DELUTREDNING II IKKE FORELÅ VED ÅRSSKIFTET 2002/2003. - DE TO UTVALGENE HAR HATT EN DEL UFORMELL KONTAKT UNDERVEIS, MEN PÅ GRUNN AV MANGLENDE TIDSMESSIG SAMKJØRING HAR MAN IKKE FUNNET DET HENSIKTSMESSIG Å DELTA DIREKTE I HVERANDRES ARBEID

6 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 6 FORHOLDET MELLOM PLANLOVUTVALGETS OG BYGNINGSLOVUTVALGETS ARBEID FORTS… - BYGNINGSLOVUTVALGET HAR GJENNOMGÅTT DELUTREDNING I OG II FRA PLANLOVUTVALGET, OG GJENNOMFØRE MANDATETS PÅLEGG OM Å SAMHANDLE MED PLANLOVUTVALGETS ARBEID SÅ LANGT SOM RÅD. OPPDRAGSGIVERS FORUTSETNING ER AT DET SKAL FORETAS UAVHENGIGE OG SELVSTENDIGE VURDERINGER OGSÅ PÅ OVERLAPPENDE OPPGAVER, MEN HVOR DET SØKES FREMLAGT ET SLUTTPRODUKT HVOR DET TAS HENSYN TIL FORELIGGENDE LOVFORSLAG - ENKELTE PROBLEMSTILLINGER ER SVÆRT SENTRALE I BEGGE UTVALGENES MANDATER, SÅ SOM F. EKS. LOVENS VIRKEOMRÅDE, LOVENS FORMÅL, LOVSTRUKTUR, INTEGRASJON MELLOM PLANSAK OG BYGGESAK, FORHOLDET TIL ANDRE LOVER, FORENKLING, EFFEKTIVISERING, ROLLEFORDELING MYNDIGHETER/UTBYGGERE OG GANSKE SÆRLIG UTBYGGINGSAVTALER – MENS ANDRE EMNER ER INNBYRDES NOKSÅ UAVHENGIGE

7 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 7 FORHOLDET MELLOM BYGNINGSLOV- UTVALGETS DELUTREDNING I OG II: - OVERSIKT OVER PROBLEMSTILLINGER/MANGLER VED DAGENS SYSTEM(I) - ANALYSER AV FAKTUM, RETTSLIGE OG ANDRE FAGBASERTE PROBLEMSTILLINGER, LEGISLATIVE HENSYN OG LØSNINGSALTERNATIVER (I) - PRINSIPPER/VEIVALG PÅ SENTRALE OMRÅDER (I) - SKILLET MELLOM DELUTREDNING I OG II GÅR PÅ TO PLAN: DYBDE/DETALJERING OG ETTER TEMASKILLER - OVERSIKT OG OVERORDNEDE PRINSIPPER (I) OG DETALJER (II)/OVERSIKT(I) OG DYBDE (II) - TEMATISKE SKILLER, NOEN PROBLEMSTILLINER UTSTÅR NÆRMEST HELT TIL DEL II, F. EKS. REFUSJON, ANDRE GJØRES FERDIG I DELUTREDNING I, SÅ SOM UTBYGGINGSAVTALER HVOR DET LEGGES FREM ET KOMPLETT LOVFORSLAG - ALLE DETALJER OG UTFORMINGEN AV ENKELTREGLER/BESTEMMELSER OG DE SPESIELLE MOTIVER TIL DEN ENKELTE BESTEMMELSE I DEL II, MED UNNTAK FOR UTBYGGINGSAVTALER SOM ER FULLFØRT I DEL I

8 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 8 LITT OM UTVALGETS ARBEIDSMÅTE - MØTER HVER 14. DAG, SAMT WEEKENDSAMLINGER OG ENKELTE TILLEGGSMØTER - GJENNOMFØRT OMFATTENDE INFORMASJONSINNHENTING OM NORSKE OG UTENLANDSKE FAKTISKE FORHOLD OG RETTSFORHOLD VED REISER OG BESØK - LOVUTVIKLING DRIVES GJENNOM INFORMASJONSINNSAMLING - ANALYSE – ARBEIDSNOTATER – DISKUSJON - BESLUTNING - BRUK AV REFERANSEGRUPPER (FORMELLE OG UFORMELLE) FOR FAGLIGE INNSPILL - EKSTERNE BIDRAGSYTERE ETTER UTVALGETS BEHOV, FOREDRAGSHOLDERE I MØTER, F. EKS. FRA LOVAVDELINGEN, FORSKERE, PRIVATE AKTØRER - UTVALGET HAR BESTILT RELATIVT MANGE FAGLIGE INNSPILL SKRIFTLIG - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD GJENNOM KONTAKT MED FYLKESMENN/KOMMUNER OG AKTØRER I BYGGESAKSKJEDEN, OG GJENNOM SPØRREUNDERSØKELSE RETTET MOT KOMMUNENE I SAMARBEID MED RAADHUS AS - INNHENTET SÆRSKILTE UTTALELSER FRA AKTØRER VED BEHOV, F. EKS FRA PBL 2000 - OFFENTLIG INFORMASJON – UTVALGETS HJEMMESIDE – NOTATER LEGGES UT ETTER HVERT SOM DE ER FERDIGBEHANDLET I UTVALGET - ”HØRINGER” OG TILBAKEMELDINGER PÅ SKISSER ETTER UTVALGETS BEHOV - ARBEIDET HAR EN SVÆRT FAGLIG INNRETNING – VI HAR TATT I MOT MANGE FAGLIGE INNSPILL – OG SAMARBEIDET TETT MED FAGMILJØER – MEN TRADISJONELL LOBBYVIRKSOMHET FORUTSETTES Å KOMME SENERE I LOVARBEIDET -

9 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 9 OVERSIKT OVER MULIGE MANGLER VED DAGENS SYSTEM - Å AVDEKKE MANGLER ER EN FORUTSETNING FOR FORBEDRING - DEN NYE LOVEN MÅ MØTE FREMTIDENS BEHOV MED FREMTIDENS VIRKEMIDLER - DERFOR SATSER UTVALGET STERKT PÅ FREMTIDSRETTETHET BÅDE SAKSBEHANDLINGSMESSIG OG MATERIELT - OGSÅ MHT F. EKS. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON - EKSEMPLER PÅ SVAKHETER MED DAGENS SYSTEM ANGITT I MANDATET: - Lovens struktur - kreves forenkling og bedret brukervennlighet for alle aktuelle brukere, dvs utbyggere (både privatpersoner og bedrifter) og forvaltningsmyndigheter - Regelhierarkiet må forenkles: lov, forskrift, vedtekter, planbestemmelser, retningslinjer - Lovens fremstillingsmåte er for varierende og systematikken inkonsistent, og temaene kan synes å ha manglende sammenheng - Nærmere sammenheng mellom plansak og byggesak er nødvendig - Språklig forenkling er nødvendig

10 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 10 OVERSIKT OVER MULIGE MANGLER VED DAGENS SYSTEM FORTS… - YTTERLIGERE SVAKHETER – NOEN EKSEMPLER (IKKE UTTØMMENDE) FRA KONTAKT MED KOMMUNER, FYLKESMENN OG ANDRE AKTØRER: -Manglende forutsigbarhet (særlig anført fra tiltakshavernes side) -Ikke klare nok ansvarsregler -Uavklarte forhold rundt rettslig regulering av eksisterende bebyggelse -Ikke god nok kvalitet på søknader om tiltak (ofte kalt byggetillatelse) -For lang saksbehandlingstid -For omstendelig og tidkrevende klagesaksbehandling -Uklarheter om adgangen/omfanget for gebyr -Ikke fullstendig rettslig avklaring om utbyggingsavtaler -Ineffektivt tilsyn/kvalitative problemer

11 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 11 NOEN PROBLEMSTILLINGER VEDRØRENDE FORENKLING FORTS.. Lovtekstens systematikk og struktur l Være villig til å omkalfatre hele rekkefølgen og strukturen i loven l Oversiktskapittel (en veileder for bruk av loven) l Mer logisk rekkefølge innholdsmessig/materielt – dvs logisk for brukeren (som ikke er ekspert), samle alle beslektede bestemmelser på samme sted, f. eks. etter hva som reguleres, hvordan det reguleres, lovbundet avgjørelse eller skjønnsmessig avgjørelse, adgangen til å sette vilkår, skille prosessregler (saksbehandlingsregler) og materielle regler helt (f. eks. vilkår for rettigheter og plikter), forholde seg til rekkefølgen i virkeligheten, eks. forhåndskonferanse, forhåndsuttalelse, søknad, avgjørelse, vilkår for tillatelsen, sanksjoner, m.v. l Logikk i fremstillingen i loven som helhet, og kongruens i planreglenes og byggesaksreglenes logikk -

12 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 12 NOEN PROBLEMSTILLINGER VEDRØRENDE FORENKLING FORTS Oversiktlighet og brukervennlighet l Logisk rekkefølge i selve reguleringen– f. eks. lovteknisk: hovedregel før unntak, samle hele rettsregelen på ett sted (unngå fragmentariske bestemmelser der det er mulig) l SAMLET FORENKLING: hele lovsystemet (hierarki), lov, forskrift, rikspolitiske retningslinjer, vedtekter, planbestemmelser for tre plantyper, retningslinjer m.v. Prosessuell forenkling ved å strømlinjeforme klagesaksbehandlingen og f. eks. redusere klagegjenstandens omfang

13 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 13 NOEN PROBLEMSTILLINGER VEDRØRENDE FORENKLING Den ordlydsmessige utforming av lovteksten l Færre §§, flere §§, kortere §§ l Mer enhetlig og klarere språk: f. eks. ord som ”tillatelse”, ”godkjenning”, ”samtykke” utgjør flere ord på samme rettslige og faktiske fenomen, søkes anvendt ett og samme ord/begrep på reelt sett ulike fenomener. l Språkvask (med bibehold av det rettslige innhold i eksisterende lovbegreper slik Høyesterett eller forvaltningspraksis har fastlagt det), fjerne unødige ord, modernisere språket

14 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 14 NOEN PROBLEMSTILLINGER VEDRØRENDE EFFEKTIVITET l Hva er effektivitet? – Graden av måloppnåelse i forhold til medgåtte ressurser (effectiveness og efficiency) – Proporsjonalitetselement (parallell til pareto- optimalitet fra sosialøkonomien) – Hva kan oppnås ved regler? Bare regelendringer som endrer virkeligheten er relevante for oss.

15 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 15 NOEN PROBLEMSTILLINGER VEDRØRENDE EFFEKTIVITET FORTS… l Hvem skal reglene/systemet være effektivt for? l Byggesaksbehandlingen må ha som resultat at tiltak utføres i samsvar med lov og planverk – samsvar mellom lovgivers mål og den faktiske virkelighet er optimalt effektivt l Hvordan måle kvalitet, trivsel, estetikk? Alt kan ikke måles eller kvantifiseres

16 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 16 NOEN PROBLEMSTILLINGER VEDRØRENDE EFFEKTIVITET – FORTS.. l Forenkling skaper i seg selv effektivitet - fordi ressursmengde pr. sak går ned, men effektivitet oppnås bare dersom kravet til rettssikkerhet og kvalitet samtidig opprettholdes. Man kan neppe løse et komplisert problem ved ren forenkling alene – men må gjøre flere samtidige grep

17 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 17 NOEN PROBLEMSTILLINGER VEDRØRENDE EFFEKTIVITET – FORTS.. l Noen aktuelle tiltak for å bedre effektiviteten: – Forbedring av søknadsmaterialet – bedre, klarere, mer fullstendig dokumentasjon – Forenklede prosesser, mer situasjonstilpassede søknadsprosesser – Parallelle og ikke serielle prosesser i plansak, utbyggingsavtalesak og byggesak(tiltakssak) – Tidsfrister f. eks. også for klagebehandlingen – Elektronisk saksbehandling utnyttes bedre – Bedre organisering i kommunene – Rollefordeling og samarbeidsformer i endring – utnytte nye muligheter – Forbedret klagesaksbehandling f. eks. ved meklingsmuligheter, i kombinasjon med forsvarlig begrensning av klageadgangen?

18 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 18 UTBYGGINGSAVTALER l Behovet for utbyggingsavtaleinstituttet, hva er utbyggeres, kommunenes og samfunnets behov for å fremme forsvarlig samfunnsutvikling – de legislative hensyn? Hvordan oppnå at partenes behov dekkes, og samtidig skjære vekk uønskede forhold. Analyse av dette verktøyet i forhold til andre former for finansiering av fellesinnretninger ved utbygging l Hva er gjeldende rett? Hva er rettskildegrunnlaget, lovfestet alm. forvaltningsrett, lovfestet spesiell forvaltningsrett, pbl, kommunelov, ulovfestet forvaltningsrett (f. eks. myndighetsmisbrukslæren), avtale- og obligasjonsrett, anbudsrett eller annet. Rettssystematisk plassering. Legalitetsprinsippet eller avtalefriheten eller begge? Betydningen av om det kalles offentligrettslig eller privatrettslig.

19 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 19 UTBYGGINGSAVTALER – FORTS.. l Behov for lovregulering av fenomenet utbyggingsavtaler – dvs det forhold at fysiske og juridiske personer selv mener de inngår noe de selv kaller utbyggingsavtaler, og forholder seg til det i gjennomføringen hvor begge oppfatter at de har rettigheter og plikter. l Hva er faktum? Hva omhandler i virkeligheten det meste av det som partene kaller utbyggingsavtaler? l Prosessuelle, personelle og materielle kompetanseregler l Grundige analyser i bunnen for en fremtidsrettet regel i tråd med andre sammenlignbare lands tenkning l Både fleksibilitet og rettssikkerhet – som kan gi grunnlag for utbygging og utvikling – til beste for både kommuner, utbyggere og samfunnet ellers

20 BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 20 KONTAKT MED UTVALGET l HJEMMESIDE PÅ http://bygningslovutvalget.dep.no l Ta også gjerne kontakt med oss skriftlig eller muntlig med eventuelle innspill direkte til sekretariatet (lokalisert i KRD)


Laste ned ppt "BYGNINGSLOVUTVALGETFylkesmannskongressen Tromsø 2003nd/utv/pre/10.09.03 - side 1 BYGNINGSLOVUTVALGET KORT ORIENTERING OM UTVALGETS ARBEID TROMSØ 10. SEPTEMBER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google