Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS201 Dag 12 03.12.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS201 Dag 12 03.12.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS201 Dag 12

2 Dagens program Oppgaver Repetisjon Orientering om eksamen
Tid til spørsmål

3 Oversikt over faget: Hovedpunkter
Forvaltningens oppbygning Sentrale saksbehandlingsregler Saksforberedelse Habilitet Innsynsrett Klageadgang Skjønnsutøvelsens rammer Vedtak og avtaler med det offentlige

4 Regjeringen og departementene
Dobbelt rolle for regjeringsmedlemmene Medlem i ”regjeringsgruppa” Leder av et departement Departementet er sekretariat for sin statsråd Departementets oppgaver Forberede saker for politisk behandling Planlegge, instruere og kontrollere hele forvaltningsapparatet Gi forskrifter og treffe vedtak Hierarkisk organisering Klare kommandolinjer og ansvarsplassering

5 Direktorater og den slags
Mange slags betegnelser Direktorat, verk, vesen, tilsyn, forvaltning mm. Sentralt forvaltningsorgan underlagt et departement Hierarkisk organisert Arbeidsdeling med departementet Direktorat: Faglig spesialisering, litt mindre politikk Departement: Mer politikk, økonomi og samordning Ulike departement har ulik arbeidsdeling

6 Kollegiale organer Gruppe som treffer vedtak etter diskusjon eller avstemning Ingen enkeltperson på toppen som har ansvaret Mange slags betegnelser Råd, styre, komité, nemnd, utvalg, kommisjon osv. Finnes både i sentral, regional og lokal forvaltning Er det en god idé? PLUSS: Lang tradisjon. Kan få med eksperter. Kan få med organisasjoner. Allsidige vurderinger. Vedtakene aksepteres. MINUS: Kan gå tregt. Kan gi dårlige kompromissløsninger. Kan gi særfordeler til representerte grupper.

7 Delegasjon Utruste andre med myndighet som en har selv
Den som delegerer må ha primærkompetanse Den som delegerer må ha kompetanse til å delegere Delegasjonen må skje i form av et formelt vedtak Den som delegerer gir ikke fra seg sin egen myndighet eller ansvar Videre delegasjon er mulig hvis delegasjonskompetansen også blir delegert Stortinget Kongen Departement Direktorat

8 Habilitet Forvaltningen må ha borgernes tillit
Folkets tillit til at det handles upartisk Mistanke er skadelig Forhold som er ”egnet til” å svekke tilliten Uavhengig av den enkelte ansatte Reglene beskytter også den ansatte Kan trekke seg fra en sak Slipper å bli utsatt for kritikk

9 Habilitetsregler flere steder i loven
De vanligste habilitetsreglene står i forvaltningsloven § 6 Lov av 10 feb. 1967 Spesialregler på noen forvaltningsområder Eks: Kommuneloven § 40 nr. 3 om de folkevalgte Spesialregler ved domstolsbehandling Domstollovens regler har delvis vært mønster for fvl. § 6 Litt strengere i domstolene

10 Klage: Oversikt over saksgangen
Det må klages innen en viss frist Klagen sendes til organet som gjorde vedtaket = førsteinstansen Førsteinstansen vurderer: 1. Skal klagen avvises uten realitetsbehandling? 2. Skal vi omgjøre vårt vedtak i klagers favør? 3. Skal klagen gis oppsettende virkning?

11 Oversikt over saksgangen
Førsteinstansen sender saken til klageinstansen – evt. med kommentarer Klageinstansen vurderer avvisningsspørsmålet selvstendig Klageinstansen treffer ny realitetsavgjørelse – alle sider av saken Klageinstansen står fritt til å endre vedtaket til ugunst for klageren (karaktervedtak…)

12 Hovedregel fvl. §§ 29 og 30: Klagefrist på 3 uker
vedtak 3 uker Postklage mottatt Underretning kommet frem til part Offentlig kunngjort Fått eller burde skaffet seg kjennskap Klage fremsatt: Avgitt til postoperatør Gitt til off. tjenestemann med fullmakt Mail kommet frem til organets klageadresse

13 Omgjøring uavhengig av klage Fvl. § 35
Omgjøring av eget vedtak: Hvis det ikke er til skade for noen Hvis ingen har fått vite om vedtaket Hvis vedtaket må anses ugyldig Kan også gjøres etter klage. Klagen går da ikke til klageinstansen Ingen frister, men mindre materiell mulighet

14 Kompetansefeil kan føre til at en avgjørelse blir ugyldig
Materielle feil Feil rettsanvendelse Feil fakta Feil i utnyttelse av skjønnsfrihet Utenforliggende hensyn Usaklig forskjellsbehandling Grov urimelighet Vilkårlighet Uforholdsmessighet Personelle feil Feil organ Ulovlig delegering Feil person Prosessuelle feil Brudd på forvaltningslovens regler Brudd på saksbehandlingsregler i aktuell særlov Brudd på ulovfestede krav til forsvarlig saksbehandling

15 Ugyldighet ved prosessuelle feil
§ 41- prinsippet sier ikke når vedtaket er ugyldig. Her gjelder ulovfestede regler: Ugyldighet avhenger av en helhetsvurdering Sannsynligheten for at feilen kan ha innvirket? Hvor grove feil? Hvor mange feil? Hvor komplisert er saken? Hvor inngripende er vedtaket? Har parten delvis ansvar for feilen? Er ugyldighet til skade for en privat part?

16 Legalitetsprinsippet
Offentlige myndigheter kan ikke gripe inn overfor borgerne uten å ha hjemmel for det i formell lov Prinsipp av grunnlovs rang Gjelder både for rettslige og faktiske inngrep Eks: Både byggeforbud og riving av et bygg

17 Skjønnsutøvelse i forvaltningen
Beslutningstakeren skal treffe avgjørelse på grunnlag av sine vurderinger Utfallet er ikke bestemt på forhånd av andre For den som berøres av forvaltningens skjønn kan dette bety at: Deres rettigheter fastsettes ikke av lovgiveren Domstolene kan ikke prøve dette på grunnlag av regler

18 Skjønnsutøvelse i forvaltningen
Domstolene har slått ned på enkelte måter å praktisere skjønnsfriheten på Særlig brudd på prinsipper om saklighet og likebehandling Omtales ofte som myndighetsmisbruk Kan også kalles overskridelse av materiell kompetanse Resultatet kan bli at domstolen kjenner vedtaket ugyldig.

19 Utenforliggende hensyn
Hva er hensyn? Formålet med vedtaket – det man vil oppnå Eks: spare kommunen for utgifter ved å nekte hjemmesykepleie Fakta man legger vekt på ved avgjørelsen Eks: forbigår en søker fordi han er muslim

20 Usaklig forskjellsbehandling
Finnes det saklig forskjellsbehandling? Hva skiller usaklig forskjellsbehandling fra det å ta utenforliggende hensyn?

21 Grensene for hva slags vilkår som kan settes i vedtak
Vilkårskompetansen er en ”glipp” i legalitetsprinsippet Vilkårene kan oppleves inngripende – ville isolert sett krevd lovhjemmel Pliktene pålegges sammen med en begunstigelse – pakken må sees under ett Helhetsvurdering Vilkårene må ha saklig sammenheng med begunstigelsen Lovens formål har stor betydning Vilkårene ikke være uforholdsmessig tyngende i forhold til det forvaltningen oppnår Vilkårene må ikke være urimelig inngripende for privat part

22 Bør forvaltningsmyndighet kunne forhåndsbindes ved avtale?
Muligheter innenfor skjønnskompetanse Ikke mulig ved lovbundet kompetanse Hensyn mot: Forvaltningen skal ta vare på mange samfunnsinteresser – avtaler er mindre demokratisk Betenkelig å binde framtidige beslutninger – politisk og økonomisk situasjon kan endre seg i mellomtiden Forvaltningsrettens regler om saksbehandling passer ikke ved en forhandlingssituasjon Hensyn for: Enkelt og fleksibelt Kan være en svært effektiv styringsmåte på noen områder

23 Allmennhetens innsynsrett
Kort oppsummert: Hovedregelen er at alle har rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter Absolutt unntak for opplysninger med lovpålagt taushetsplikt Kan gjøre unntak når andre tungtveiende hensyn tilsier det Må vurdere meroffentlighet

24 Høring av forskrifter Hvorfor gjennomføre høringer?
Demokratisering av beslutningsprosessene Bedre koordinering mellom ulike forvaltningsorganer Høringsinstansene kan bidra til bedre opplysning av saken Hvem bør forhåndsvarsles? De som antas å bli berørt av forskriftene De som har spesiell kunnskap om det aktuelle livsområdet Prinsipielt mulig å forelegge saken for enkeltpersoner – ikke vanlig

25 Informasjon om eksamen og neste semester

26 Eksamen i JUS201 Tirsdag 16. desember 2014 kl 1400 - 1730.
Tre oppgaver som teller likt To teori og en praktisk Tillatte hjelpemidler: Norges Lover Pass på at den ikke innholder ulovlige notater – se fagsidene for detaljer om dette Vanlige skrivesaker Generelle ordlister kan brukes Til og fra andre språk er greit Ikke med synonymordlister Ikke fagordlister som ”Juridisk leksikon”

27 Forretningsjus JUS102 og JUS103
JUS102 i vårparallell Kjøpsrett, kontraktsinngåelse og avtaletolkning, opprettelse og styring av selskaper ++ Nyttig for alle - både privat og på jobb JUS103 i januarblokk Pengekrav, inkasso, konkurs, økokrim For alle som kommer i nærheten av penger

28 JUS104 ?? Spesielt laget for dem som tok JUS102 i 2013 og 2014.
Disse kan få bygget på til en kombinasjon som tilsvarer JUS103 + JUS102 (versjon 2015 og ). Sentale temaer: avtaleinngåelse, tolking og ugyldighet, erstatningsrett. Emnet har ikke egen undervisning. Eksamen holdes kun i januarblokk 2015.

29 JUS220 Miljørett Du lærer om:
plan- og bygningsloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, kulturminneloven, jordloven, friluftsloven m. fl. Går i høstparallellen. Det er en stor fordel å ta JUS201 (Forvaltningsrett) før eller samtididig med JUS220. Kan bygges videre med JUS320 (Plan- og bygningsrett) som går i vårparallell.

30


Laste ned ppt "JUS201 Dag 12 03.12.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google