Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS201 Dag 12 03.12.14. Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dagens program Oppgaver Repetisjon Orientering om eksamen Tid til spørsmål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS201 Dag 12 03.12.14. Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dagens program Oppgaver Repetisjon Orientering om eksamen Tid til spørsmål."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS201 Dag 12 03.12.14

2 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dagens program Oppgaver Repetisjon Orientering om eksamen Tid til spørsmål

3 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Oversikt over faget: Hovedpunkter Forvaltningens oppbygning Sentrale saksbehandlingsregler Saksforberedelse Habilitet Innsynsrett Klageadgang Skjønnsutøvelsens rammer Vedtak og avtaler med det offentlige

4 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Regjeringen og departementene Dobbelt rolle for regjeringsmedlemmene Medlem i ”regjeringsgruppa” Leder av et departement Departementet er sekretariat for sin statsråd Departementets oppgaver Forberede saker for politisk behandling Planlegge, instruere og kontrollere hele forvaltningsapparatet Gi forskrifter og treffe vedtak Hierarkisk organisering Klare kommandolinjer og ansvarsplassering www.regjeringen.no

5 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Direktorater og den slags Mange slags betegnelser Direktorat, verk, vesen, tilsyn, forvaltning mm. Sentralt forvaltningsorgan underlagt et departement Hierarkisk organisert Arbeidsdeling med departementet Direktorat: Faglig spesialisering, litt mindre politikk Departement: Mer politikk, økonomi og samordning Ulike departement har ulik arbeidsdeling

6 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Kollegiale organer Gruppe som treffer vedtak etter diskusjon eller avstemning Ingen enkeltperson på toppen som har ansvaret Mange slags betegnelser Råd, styre, komité, nemnd, utvalg, kommisjon osv. Finnes både i sentral, regional og lokal forvaltning Er det en god idé? PLUSS: Lang tradisjon. Kan få med eksperter. Kan få med organisasjoner. Allsidige vurderinger. Vedtakene aksepteres. MINUS: Kan gå tregt. Kan gi dårlige kompromissløsninger. Kan gi særfordeler til representerte grupper.

7 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Delegasjon Utruste andre med myndighet som en har selv Den som delegerer må ha primærkompetanse Den som delegerer må ha kompetanse til å delegere Delegasjonen må skje i form av et formelt vedtak -Den som delegerer gir ikke fra seg sin egen myndighet eller ansvar -Videre delegasjon er mulig hvis delegasjonskompetansen også blir delegert Stortinget  Kongen  Departement  Direktorat

8 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Habilitet Forvaltningen må ha borgernes tillit Folkets tillit til at det handles upartisk Mistanke er skadelig Forhold som er ”egnet til” å svekke tilliten Uavhengig av den enkelte ansatte Reglene beskytter også den ansatte Kan trekke seg fra en sak Slipper å bli utsatt for kritikk

9 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Habilitetsregler flere steder i loven De vanligste habilitetsreglene står i forvaltningsloven § 6 Lov av 10 feb. 1967 Spesialregler på noen forvaltningsområder Eks: Kommuneloven § 40 nr. 3 om de folkevalgte Spesialregler ved domstolsbehandling Domstollovens regler har delvis vært mønster for fvl. § 6 Litt strengere i domstolene

10 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Klage: Oversikt over saksgangen Det må klages innen en viss frist Klagen sendes til organet som gjorde vedtaket = førsteinstansen Førsteinstansen vurderer: 1. Skal klagen avvises uten realitetsbehandling? 2. Skal vi omgjøre vårt vedtak i klagers favør? 3. Skal klagen gis oppsettende virkning?

11 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Oversikt over saksgangen Førsteinstansen sender saken til klageinstansen – evt. med kommentarer Klageinstansen vurderer avvisningsspørsmålet selvstendig Klageinstansen treffer ny realitetsavgjørelse – alle sider av saken Klageinstansen står fritt til å endre vedtaket til ugunst for klageren (karaktervedtak…)

12 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Hovedregel fvl. §§ 29 og 30: Klagefrist på 3 uker 3 uker Underretning kommet frem til part Offentlig kunngjort Fått eller burde skaffet seg kjennskap Klage fremsatt: Avgitt til postoperatør Gitt til off. tjenestemann med fullmakt Mail kommet frem til organets klageadresse vedtak Postklage mottatt

13 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Omgjøring uavhengig av klage Fvl. § 35 Omgjøring av eget vedtak: -Hvis det ikke er til skade for noen -Hvis ingen har fått vite om vedtaket -Hvis vedtaket må anses ugyldig -Kan også gjøres etter klage. Klagen går da ikke til klageinstansen -Ingen frister, men mindre materiell mulighet

14 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Kompetansefeil kan føre til at en avgjørelse blir ugyldig -Materielle feil Feil rettsanvendelse Feil fakta Feil i utnyttelse av skjønnsfrihet Utenforliggende hensyn Usaklig forskjellsbehandling Grov urimelighet Vilkårlighet Uforholdsmessighet -Personelle feil Feil organ Ulovlig delegering Feil person -Prosessuelle feil Brudd på forvaltningslovens regler Brudd på saksbehandlingsregler i aktuell særlov Brudd på ulovfestede krav til forsvarlig saksbehandling

15 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Ugyldighet ved prosessuelle feil § 41- prinsippet sier ikke når vedtaket er ugyldig. Her gjelder ulovfestede regler: Ugyldighet avhenger av en helhetsvurdering Sannsynligheten for at feilen kan ha innvirket? Hvor grove feil? Hvor mange feil? Hvor komplisert er saken? Hvor inngripende er vedtaket? Har parten delvis ansvar for feilen? Er ugyldighet til skade for en privat part?

16 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Legalitetsprinsippet Offentlige myndigheter kan ikke gripe inn overfor borgerne uten å ha hjemmel for det i formell lov Prinsipp av grunnlovs rang Gjelder både for rettslige og faktiske inngrep Eks: Både byggeforbud og riving av et bygg

17 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Skjønnsutøvelse i forvaltningen Beslutningstakeren skal treffe avgjørelse på grunnlag av sine vurderinger Utfallet er ikke bestemt på forhånd av andre For den som berøres av forvaltningens skjønn kan dette bety at: -Deres rettigheter fastsettes ikke av lovgiveren -Domstolene kan ikke prøve dette på grunnlag av regler

18 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Skjønnsutøvelse i forvaltningen Domstolene har slått ned på enkelte måter å praktisere skjønnsfriheten på Særlig brudd på prinsipper om saklighet og likebehandling Omtales ofte som myndighetsmisbruk Kan også kalles overskridelse av materiell kompetanse -Resultatet kan bli at domstolen kjenner vedtaket ugyldig.

19 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Utenforliggende hensyn Hva er hensyn? 1.Formålet med vedtaket – det man vil oppnå -Eks: spare kommunen for utgifter ved å nekte hjemmesykepleie 2.Fakta man legger vekt på ved avgjørelsen -Eks: forbigår en søker fordi han er muslim

20 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Usaklig forskjellsbehandling Finnes det saklig forskjellsbehandling? Hva skiller usaklig forskjellsbehandling fra det å ta utenforliggende hensyn?

21 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Grensene for hva slags vilkår som kan settes i vedtak -Vilkårskompetansen er en ”glipp” i legalitetsprinsippet Vilkårene kan oppleves inngripende – ville isolert sett krevd lovhjemmel -Pliktene pålegges sammen med en begunstigelse – pakken må sees under ett Helhetsvurdering Vilkårene må ha saklig sammenheng med begunstigelsen Lovens formål har stor betydning Vilkårene ikke være uforholdsmessig tyngende i forhold til det forvaltningen oppnår Vilkårene må ikke være urimelig inngripende for privat part

22 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Bør forvaltningsmyndighet kunne forhåndsbindes ved avtale? Muligheter innenfor skjønnskompetanse Ikke mulig ved lovbundet kompetanse -Hensyn mot: Forvaltningen skal ta vare på mange samfunnsinteresser – avtaler er mindre demokratisk Betenkelig å binde framtidige beslutninger – politisk og økonomisk situasjon kan endre seg i mellomtiden Forvaltningsrettens regler om saksbehandling passer ikke ved en forhandlingssituasjon -Hensyn for: Enkelt og fleksibelt Kan være en svært effektiv styringsmåte på noen områder

23 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Allmennhetens innsynsrett Kort oppsummert: Hovedregelen er at alle har rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter Absolutt unntak for opplysninger med lovpålagt taushetsplikt Kan gjøre unntak når andre tungtveiende hensyn tilsier det -Må vurdere meroffentlighet

24 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Høring av forskrifter Hvorfor gjennomføre høringer? -Demokratisering av beslutningsprosessene -Bedre koordinering mellom ulike forvaltningsorganer -Høringsinstansene kan bidra til bedre opplysning av saken Hvem bør forhåndsvarsles? -De som antas å bli berørt av forskriftene -De som har spesiell kunnskap om det aktuelle livsområdet -Prinsipielt mulig å forelegge saken for enkeltpersoner – ikke vanlig

25 Informasjon om eksamen og neste semester

26 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Eksamen i JUS201 Tirsdag 16. desember 2014 kl 1400 - 1730. Tre oppgaver som teller likt To teori og en praktisk Tillatte hjelpemidler: -Norges Lover Pass på at den ikke innholder ulovlige notater – se fagsidene for detaljer om dette -Vanlige skrivesaker -Generelle ordlister kan brukes Til og fra andre språk er greit Ikke med synonymordlister Ikke fagordlister som ”Juridisk leksikon”

27 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Forretningsjus JUS102 og JUS103 JUS102 i vårparallell -Kjøpsrett, kontraktsinngåelse og avtaletolkning, opprettelse og styring av selskaper ++ -Nyttig for alle - både privat og på jobb JUS103 i januarblokk -Pengekrav, inkasso, konkurs, økokrim -For alle som kommer i nærheten av penger

28 Steinar Taubøll - JUS201 UMB JUS104 ?? Spesielt laget for dem som tok JUS102 i 2013 og 2014. -Disse kan få bygget på til en kombinasjon som tilsvarer JUS103 + JUS102 (versjon 2015 og 2006-2012). -Sentale temaer: avtaleinngåelse, tolking og ugyldighet, erstatningsrett. -Emnet har ikke egen undervisning. Eksamen holdes kun i januarblokk 2015.

29 Steinar Taubøll - JUS201 UMB JUS220 Miljørett Du lærer om: -plan- og bygningsloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, kulturminneloven, jordloven, friluftsloven m. fl. -Går i høstparallellen. Det er en stor fordel å ta JUS201 (Forvaltningsrett) før eller samtididig med JUS220. -Kan bygges videre med JUS320 (Plan- og bygningsrett) som går i vårparallell.

30


Laste ned ppt "JUS201 Dag 12 03.12.14. Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dagens program Oppgaver Repetisjon Orientering om eksamen Tid til spørsmål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google