Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlevering og behandling av listeforslag ved stortingsvalg v/ Siri Dolven Bystyrets sekretariat, Oslo kommune Kommunal- og regionaldepartementets valgkonferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlevering og behandling av listeforslag ved stortingsvalg v/ Siri Dolven Bystyrets sekretariat, Oslo kommune Kommunal- og regionaldepartementets valgkonferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innlevering og behandling av listeforslag ved stortingsvalg v/ Siri Dolven Bystyrets sekretariat, Oslo kommune Kommunal- og regionaldepartementets valgkonferanse 09.02.2009

2 Innlevering av listeforslag Innleveringsfrist : 31. mars i valgåret Ansees som innkommet når det har kommet inn til fylket Listeforslagene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn Informerer alle registrerte partier om kravene innleveringsfrist og krav til listeforslag i februar i valgåret Ett listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget senest 20. april

3 Krav til listeforslag Listeforslaget skal angi hvilket valg det gjelder Kun ett listeforslag fra samme parti/gruppe i fylket Det skal ha en overskrift som angir hvilket parti eller gruppe som har fremsatt forslaget –Skal være enslydende med partiets registrerte navn –Skal ikke være til forveksling med navnet på et registrert parti, samepolitisk enhet eller overskriften på andre listeforslag i samme valgdistriktet

4 Krav til listeforslag Listeforslaget skal angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre lister i samme valgdistrikt Listeforslaget skal være underskrevet av et vist antall personer Listeforslaget skal innholde navn på en tillitsvalg med vara blant underskriverne som fylkesvalgstyret kan forhandle med om endringer

5 Vedlegg til listeforslaget Som vedlegg til listeforslaget skal det følge med en oversikt over kandidatenes fødselsdato En oversikt over bostedsadresse og fødselsdato til de som har skrevet under på listeforslaget skal vedlegges

6 Krav til underskrifter Underskrift på listeforslag skal være penn på papir Det er selve listeforslaget som skal undertegnes For listeforslag fremsatt av et parti som fikk en viss oppslutning ved stortingsvalget i 2005 er det tilstrekkelig med underskrift av 2 styremedlemmer i lokalavdelingen fylket For listeforslag fremsatt av andre partier/ uregistrerte grupper må det være underskrevet av 500 personer med stemmerett i fylket

7 Krav til kandidatene Listeforslaget skal være utfylt i rekkefølge med navn på så mange kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra fylket. Listen kan i tillegg innholde inntil 6 andre navn Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår Opplysning om bosted og stilling kan påføres for å unngå forveksling

8 Behandling av listeforslagene Kontrollerer at de innleverte listeforslagene oppfyller valglovens krav Dersom det er feil/mangler ved de innleverte listeforslagene kontaktes forslagsstiller med henstilling om å rette feilen innen en gitt frist Forslagsstiller gis en bekreftelse på at listen er i orden

9 Kontroll av kandidatene Kandidatene underrettes om at de er oppført på et listeforslag Underretningen opplyser om adgangen til og fristen for å kreve fritak: –Den som er stemmeberettiget i et annet valgdistrikt enn der vedkommende er satt opp som kandidat på listeforslag –Den som har møtt som representant på alle Storting etter forrige valg –Den som er ført opp som kandidat på et listeforslag som er fremsatt av noen andre enn et registret parti vedkommende er medlem av

10 Kontroll av kandidatene forts. Kandidatenes valgbarhet kontrolleres Det kontrolleres at en kandidat kun er oppført på et listeforslag i valgdistriktet –Dersom en kandidat er oppført på flere listeforslag kontaktes kandidaten og bes selv velge hvilken liste vedkommende vil stå på innen en gitt frist. Gis det ikke tilbakemelding blir vedkommende stående på det forslaget som ble innlevert først

11 Behandling av fritakssøknader Alle fritakssøknader skal være skriftlige, begrunnet og dokumentert Fritakssøknadene behandles av fylkesvalgstyret samtidig med behandling av listeforslagene Dersom en kandidat innvilges fritak, og strykes av listeforslaget kontaktes tillitsvalgte som har følgende valg: –Kandidatene rykker opp i uforandret rekkefølge –Det settes inne ett nytt navn på den ledige plassen –Kandidatene rykker opp, og det settes inn ett nytt navn nederst

12 Behandling av fritakssøknader forts. Settes det inn en ny kandidat må det leveres inn bekreftelse fra vedkommende om at han/hun er villig til å stå som kandidat på listeforslaget

13 Kontroll av underskrifter Det kontrolleres at listeforslagene er undertegnet av personer som har myndighet til dette (styremedlemmer i partiets lokalavdeling) Det kontrolleres at underskrivere på listeforslag som må levere inn 500 underskrifter har stemmerett i fylket Dersom et listeforslag har utilstrekkelig antall underskrifter gis partiet/gruppen anledning til å supplere listen inntil det er et tilstrekkelig antall Det kontrolleres at en underskriver ikke har skrevet under på mer enn ett listeforslag

14 Valgstyrets behandling av listeforslagene Fylkesvalgstyret skal godkjenne listeforslag og tilbakekallinger senest innen 1. juni Fylkesvalgstyrets vedtak kunngjøres Klage på fylkesvalgstyrets vedtak må fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøringen av overskriftene

15 Etterarbeid Partiene/gruppene tilskrives og orienteres om fylkesvalgstyrets vedtak Personer som har søkt fritak tilskrives og orienteres om fylkesvalgstyrets vedtak De godkjente listene leveres til trykking Som regel flere runder med korrekturlesing Eventuelle klager over fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne/forkaste et listeforslag behandles Eventuelle klager over fylkesvalgstyrets behandling av fritakssøknader behandles


Laste ned ppt "Innlevering og behandling av listeforslag ved stortingsvalg v/ Siri Dolven Bystyrets sekretariat, Oslo kommune Kommunal- og regionaldepartementets valgkonferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google