Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VOSS RØDE KORS OMSORG Fullstendig BEREDSKAPSPLAN AJOURFØRT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VOSS RØDE KORS OMSORG Fullstendig BEREDSKAPSPLAN AJOURFØRT"— Utskrift av presentasjonen:

1 VOSS RØDE KORS OMSORG Fullstendig BEREDSKAPSPLAN AJOURFØRT 06.04.2009
Tilhører : Voss Røde Kors Omsorg Telefon: Kopi av denne plan kan styre dele ut til de som har behov. Sveinung.

2 Beredskapsplan Voss Røde Kors Omsorg Innholdsfortegnelse
01 Framside 03 Voss Røde Kors Omsorg Beredskapsperm med oppdateringer og informasjon om ”omsorgstrategi” 04 Viktig informasjon om beredskap i henhold til Wov side 71/72 05 Informasjon og aktuelle kontakt personer med videre 06 Omsorgsberedskap - en orientering 07 Beredskapsteam i Besøktjenesten 08 Skjematisk diagram over ledere i VRK OMSORG 09 Loggføring og oversikt 10 Spesialkompetanse i Voss Røde Kors Omsorg 11 Styret i Voss Røde Kors Omsorg Alarmlag 1-4 med kontaktperson (ikke tilgjengelig i elektronisk versjon) 16 Voss Røde Kors – Beredskapsplan Omsorg 17 Informasjon om andre humanitære aktiviteter 18 En reise gjennom Røde Kors omsorgsstrategi 2009 – 2014 19 Utdrag av Røde Kors sin omsorgsstrategi 2009 – 2014 20 Kvalitetssikring – Internkontroll 21 Kompetanseheving 22 Beredskapsplan for kommune/politi 23 Avslutning

3 Voss Røde Kors Omsorg Beredskapsperm med oppdateringer og informasjon om ”omsorgstrategi”
Besøkstjenesten kommer med en ny oppdatert utgave,vennligst kast den gamle. Denne utgave er å finne på kontor 3. etg. I VRK – huset der nødvendig kopi kan tas. Ved forandringer sendes nye ark eller mappe. Personell på alarmlister skal ha ”omsorgsberedskap” og alarmlister. Historikk : Beredskapsplan har vært i drift siden høsten 2006 med nødvendige korreksjoner etter hvert. Denne utgave er den siste reviderte (desember 2008). En kortere versjon er utlevert til kommune og lokalt politi. Neste ajourføring vil bli etter at alle årsmøter er avviklet. Planlagt dato Planlagt øving etter senario blir i april eller senere i 2009 ,et samarbeidsprosjekt mellom alle lag på sentrale deler av Voss i regi av lokalforrening. Sveinung.

4 Viktig informasjon om beredskap i henhold til Wov side 71-72
Lokalt skal det opprettes et ”beredskapsutvalg” som skal være rådgivende for lokalforeningsstyre i beredskapssaker. Dette utvalg kan invitere en fra kommunens beredskaputvalg når sakliste tilsier dette. Voss Røde Kors beredskapsutvalg skal samkjøre og planlegge alle aktiviteter ved en eventuell katastrofe i kommunen. Styrende dokumentasjon Sammensetning i utvalget Generelle og spesielle oppgaver Operativ ledelse Referater og rapporter Lokalforrening avgjør når dette kommer på sakslisten.

5 Voss Røde Kors Omsorg Informasjon og kontakter
Nedenfornevnt etater, organisasjoner og personer – skal ha et eksemplar av planen. Torbjørn Fosse sørger for kopi til Bergen Røde Kors. Kontaktpersoner: Voss Kommune Politi VRK Elin Bratthole leder HR omsorgtjeneste Håkon Fedde Larsson, aktiviteter HR Torbjørn Fosse, aktiviteter HR Elin Vandbak, leder Voss hjelpekorps Vossestrand hjelpekorps v/leder Marit Nedkvitne, leder lokalforening Voss Sigrid Lie Flisram, nestleder omsorg Voss Gudveig Rekdal, ass. nestleder omsorg Voss Lokalforeningens leder er øverste ansvarlig og den person som er delegert ansvar til skal også ha et eksemplar. Leder lokalt utnevner en talsmann ved behov, og all flyt av informasjon skal gå igjennom den person som er talsmann. Personell på beredskapslag mottar ”beredskapsark” for den aktuelle gruppe de tilhører.

6 Omsorgsberedskap - en orientering
Hva kan vi ta oss av ? Krisehåndtering Forpleining Ordonnans Hjelp under evakuering Trøst og omsorg for den skadede Visse kategorier fagpersonell Innkvatreringsbistand Barnevakt Telefonvakt Hjelp til supplering av klær Behovet synliggjøres av de som kontakter oss Beredskap er viktig vi må bare ha et system som fungerer når behovet melder seg Andre oppgaver: Innsamlingsaksjoner Hjelp under epidemier/pandemi

7 Beredskapsteam i Besøktjenesten
Tas i bruk når henstillingen kommer: Beredskaps- og alarmlister finnes hos teamledere og hos beredskapsansvarlig. Mottar vi en melding om katastrofebistand, setter teamleder dette i gang og mannskaper sendes ut til Voss Røde Kors hus for ”breefing” Teamleder logfører meldingen og sender ut personell. Vårt personell skal forholde seg til teamleders disposisjoner. Alle har ansvar for att alle nødvendige opplysinger er notert ned på alarmlister. Intern informasjon, NB ! husk taushetsplikt.

8 Skjematisk diagram over Ledere i Voss Røde Kors Omsorg Nestleiar Sigrid Lie Flisram – Beredskapsansvarlig Sveinung Norheim

9 Loggføring og oversikt
Teamleder som mottar anmoding om personell loggfører disse og informere de andre teamledere. Teamleder som er fraværende i øyeblikket overtas av gjenværende slik; Nr. 1 tar over for nr. 2 eller omvendt og så videre Anmodet om seks personer Kl. Sendt seks personer 1 Navn 2 3 4 5 6

10 Spesialkompetanse i Voss Røde Kors Omsorg
Etter opplysinger fra styret TEAM 1 TEAM 2 TEAM 3 TEAM 4 NB ! Husk taushetsplikt for utenforstående

11 Styret i Voss Røde Kors Omsorg Valgt 26.januar 2009
Leder (ikke mulig å få valgt) Nestleder – Sigrid Lie Flisram / Sekreter – Gudveig Rekdal / Kasserer – Inger Johanne Himle / Disse utgjør et arbeidsstyre og fordeler arbeidet: Styremedlem – Marit Amundsen Styremedlem – Jenny Jordalen Haugo / 1. vara – Martha Huse Litlere 2. vara – Else Marie Skipenes Føres over på ”alarmliste” ved første styremøte: Marit Turner representant fra lokalforeningen Sveinung Norheim – Beredskapsansvarlig Gjertrud Olde – Kaféansvarlig

12 VOSS RØDE KORS BEREDSKAPSPLAN OMSORG
Utarbeidet av Sveinung Norheim Oppstart i 2006, senere revidert og forbedret. Kilder for dette arbeide; 1 Besøkstjenestens lærebok 2 Wov 3 Tidligere hjelpekorpsleder Øivind Granlund, sjef for nasjonalt beredskap, og delt sine erfaringer med oss. 4 Bygget opp med overnevnte og undertegnede sine erfaringer med beredskapsarbeid i Nordsjøen. ”Vi deler kunnskap/erfaring, og jobber videre med en handlingsplan for omsorg”. Sveinung Norheim, Voss Bredskapsansvarlig Voss Røde Kors Omsorg

13 Informasjon om andre humanitære aktiviteter
Som for eksempel: Vi er sterkt engasjert i Vossebygda Pasientvenner På institusjoner Kafé drift – Vetleflaten Jobber med ensomhet/støttekontakter mv. Andre behov ? Undersøker om vi har muligheter Ta kontakt med styret eller gå inn på våre hjemmeside:

14 Velkommen til en reise gjennom Røde Kors omsorgsstrategi 2009 – 2014
Fornying – samt å holde på gode aktiviteter er et ”must” for alle som er engasjert. På lokalplan må kanskje det fokuseres på et felles løft og engasjement fra alle ledd i lokalorganisasjonen. Fornying starter kanskje i valgkomiteen som er seg sitt ansvar bevist og spør aktuelle kandidater om de vil være med å jobbe fremover med omsorgsstrategien fra 2009 – Kanskje finne en spesiell sak som de vil engasjere seg spesielt i. Velg ikke for mange nye aktiviteter i første omgang, gå gradvis frem. For å styrke aktiviteter på lokalplan må en ha god styrestruktur, styrke/kvaliteter. Styrke talspersonrollen i kommunen. Fremme sin egenart og støtte lokalsamfunnet i større katastrofer med et godt utbygd beredskap.

15 Utdrag av Røde Kors sin omsorgsstrategi 2009 - 2014
Informere og rettlede når vi skal vurdere nye eller eksisterende prosjekter En database der vi kan hente informasjon Velferdssamfunnet er første steg i rett rekning, men i svært mange situasjoner trenger storsamfunnet hjelp i en sårbar situasjon. Stadig flere mennesker har problem med å bli integrert og faller uten for det sosiale nettverk. Klimaendringer og større katastrofer gjør at det er behov for beredskap, være seg omsorgsberedskap eller aktiv beredskap. Derfor skal Røde Kors styrke omsorgsaktivitetene for mennesker i en sårbar livssituasjon. Omsorgsarbeide skal rettes inn mot følgende områder som for eksempel ensomhet – hjelpe og ta vare på de som ikke har det så bra. Vider utvikle det sosiale nettverk for de som er i en sårbar livssituasjon. Trygge forhold for barn og unge i deltakelse i tema som skaper solidaritet og forståelse i samfunnet vårt. Være pådriver og støtte medmennesker for å unngå vold og kriminalitet. Styrke den frivillige omsorgsberedskap.

16 Kvalitetsikring - Internkontroll
Ved forandringer vil du få tilsendt nye oppdaterte ark og gamle sider kastes umiddelbart Planen ble tatt i bruk Orientert kommunen Informasjon og oppdatering etter oppsatte senario Informasjon på obligatoriske kurs Beredskapsansvarlig Oppdatering med videre følger Røde Kors Wov side 76/77 og justerer planer deretter i henhold til gitte instrukser.

17 Kompetanseheving Gjennom Røde Kors får vi oppdateringer:
Beredskapskurs Førstehjelpskurs Andre relevante kurs Info om kurs med videre kontakt Hordaland Røde Kors

18 INNHOLDFORTEGNELSE Beredskapsplan VOSS RØDE KORS OMSORG ajourført 06
INNHOLDFORTEGNELSE Beredskapsplan VOSS RØDE KORS OMSORG ajourført tilegnet kommune/politi Ny utgave, vennligst kast den gamle Beredskapsplan er nå distribuert til alle mottakere 1 Oppdateringer med videre 2 Beredskapsinformasjon fra Voss Røde Kors Omsorg 3 Omsorgsberedskap 4 Behov for hjelp og støtte. 5 Diagram over ledere og telefon 6 Loggføring. 7 Styret i Voss Røde Kors Omsorg 2009 8 Våre aktiviteter 9 Kompetanse 10 Kvalitetssikring

19 AVSLUTNING Beredskapsplanen for omsorg er nå sluttført.
Det har vært en lang vei å gå ,men også lærerikt og interessant. Hva gjenstår nå ? Omsorg må utarbeide en ajourfør medlemsliste. Trening mellom omsorg og hjelpekorps må settes i gang i løpet av 2009 etter lokallagets ønsker. Omsorg må finne en ny beredskapsleder innen januar 2010. Sveinung 06.april 2009

20 Kildehenvising og erfaringer Ny oppdatert beredskapsplan Voss Røde Kors Besøkstjeneste
1 Beredskap og innsats ved ulykker og katastrofer ved Ole Gladsø 2 Informasjon om Røde Kors Beredskap Besøkstjenestens kursbok av 1996 ved Morten Kristensen 4 Wov i RK fra side orginasering av beredskapsarbeidet. 5 Intern erfaring fra Røde Kors og jobbrelatert erfaring fra Statfjordfeltet i Nordsjøen 6 Deltatt på Beredskapskurs november 2007 arrangert av Hordaland Røde Kors ved daglig leder Lars Atle Skorpen Følgende er satt sammen til et kompendium i perm: 1.Berdeskapsplan 2 Ny struktur for Røde Kors Omsorg 2009 – 2014 3 Modulbasert udanningsplan – Røde Kors skolen 4 Reviderte lover for Hordaland og Voss Røde Kors. 5 Handlingsplaner Hordaland Røde Kors Omsorg – Voss Røde Kors Omsorg Sveinung Norheim – ansvarlig: Torbjørn Fosse:


Laste ned ppt "VOSS RØDE KORS OMSORG Fullstendig BEREDSKAPSPLAN AJOURFØRT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google