Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Problemstillinger og metodebruk i utvalgt masteroppgave

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Problemstillinger og metodebruk i utvalgt masteroppgave"— Utskrift av presentasjonen:

1 Problemstillinger og metodebruk i utvalgt masteroppgave
Forelesning 14/11

2 I dag Masteroppgave i forvaltningsinformatikk: Problemstillinger
Metodevalg Metodebruk Alternative opplegg

3 Tematikk Bruk av elektroniske billettsystemer i kollektivtransport (buss) Fokus: Personvernmessige utfordringer Etterlevelse av sentrale bestemmelser i personopplysningsloven med forskrift

4 Tema – begrunnelse Bruken av elektroniske billettsystemer øker i omfang Innebærer mange fordeler, men skaper enkelte personvernmessige utfordringer, spesielt: Elektronisk billettering skaper nye utfordringer som ikke heftet ved bruk av papirbilletter, både for selskaper og reisende Kollektivtransportbestillerne (vanligvis fylkeskommuner) kan få detaljert innsikt i enkeltpersoners reisemønster Kollektivtransportbestillere må forholde seg til et (for dem) nytt lovverk

5 Problemstillinger Todelt problemstilling: Rettslige krav:
Hva brukes som behandlingsgrunnlag for behandlingen av opplysningene? Hvilke rettslige krav stilles til det behandlingsgrunnlaget som selskapene anvender? Praksis i bransjen: Hvordan praktiseres de rettslige kravene som stilles til behandlingsgrunnlag (spesielt mht. informasjon til den registrerte)? I hvilken grad er praksis i tråd med de rettslige kravene som stilles?

6 Problemstillinger – begrunnelse
Valg av behandlingsgrunnlag er i avgjørende for kontrollen som den reisende kan ha over egne opplysninger Hvordan de rettslige kravene til behandlingsgrunnlaget ivaretas, er avgjørende for hvor stor faktisk kontroll de reisende kan ha over egne opplysninger

7 Empirivalg Besvarelse av problemstillingene innebærer nærstudier av elektroniske billettsystemer Mange elektroniske billettsystemer i Norge – må gjøre et begrunnet utvalg Utvalget består av to elektroniske billettsystemer Utvalgskriterier: Det ene brukes av svært mange mennesker Det andre har vært i bruk over lang tid Det ene brukes i urbane områder, det andre brukes i rurale strøk

8 Empirivalg – implikasjoner
To enheter (elektroniske billettsystemer) studeres Et intensivt forskningsopplegg: Få enheter (to) Mange variabler (kartlegge mange trekk ved de to systemene og bruken av dem) Generaliseringskraften – kan funnene i studien si noe allment om bruken av elektroniske billettsystemer i Norge? – er usikker

9 Metodevalg – verktøykassen
Intensivt forskningsopplegg = bruk av kvalitative metoder (få enheter, mange variabler) Hva inneholder den kvalitative delen av verktøykassen? Intervjuer Dokumentstudier Observasjon Hvilke av disse metodene (eller kombinasjon av metoder) gir mest relevant informasjon gitt problemstillingene som skal besvares?

10 Intervjuer Ble anvendt i studien Begrunnelse:
Gir detaljert kunnskap om sentrale aktørers tenkning omkring valg av behandlingsgrunnlag og praktisering av de rettslige kravene som stilles

11 Intervjuobjekter Hvor mange ble intervjuet? Hvem ble intervjuet?
Seks personer Hvem ble intervjuet? Representanter for eierne Representanter for Datatilsynet Hvorfor ble de intervjuet? Eierne – de som har jobbet mest med de rettslige spørsmålene eller de som vet mest om de tekniske løsningene Datatilsynet – de som har jobbet mest med problemstillinger knyttet til elektroniske billettsystemer

12 Dokumentstudier Ble anvendt i studien Begrunnelse:
Gir utfyllende kunnskap både om valg av behandlingsgrunnlag og hvordan de rettslige kravene ivaretas

13 Dokumentene Hvilke dokumenter ble innsamlet og analysert?
Generell (og offentlig tilgjengelig) informasjon om billettsystemene (publikumsinformasjon) Mal for databehandleravtale med leverandører Utskrifter over hvilke personopplysninger som lagres ved bruk av elektronisk reisekort Bransjenormen med underlagsdokumenter (bransjens egne retningslinjer for behandling av personopplysninger) Hvordan ble dokumentene innsamlet? Fra Internettet Fra personene som ble intervjuet

14 Observasjon Ble anvendt i studien Hvordan? Begrunnelse:
Kandidaten registrerte seg som bruker av elektroniske reisekort hos eierne Begrunnelse: Studere hvordan prosessen fungerer i praksis, spesielt hvilken informasjon som ble gitt mht. behandlingsgrunnlag, den behandlingsansvarlige, hvilke opplysninger som registreres, rettigheter, osv.

15 Andre metoder Juridisk metode ble anvendt: Begrunnelse:
Lov- og forskriftstekst Forarbeidene Vedtak i Personvernnemnda Datatilsynets forvaltningspraksis (tilsynssaker) Juridisk litteratur Begrunnelse: Kartlegge behandlingsgrunnlag og hvilke rettslige krav som stilles

16 Alternativt forskningsopplegg 1
Ekstensivt forskningsopplegg = bruk av kvantitative metoder (mange enheter, få variabler) Sende ut spørreskjema til alle eiere av elektroniske billettsystemer i Norge Spørsmål om hvilket behandlingsgrunnlag som brukes Spørsmål om hvilke typer informasjon som gis til de reisende Spørsmål om hvordan informasjonen gis Spørsmål om hvordan andre sentrale plikter ivaretas Lovteksten kan være utgangspunkt for utforming av spørsmålsformuleringer og svaralternativer

17 Alternativt forskningsopplegg 2
Problemstillingen – hvordan opplever de reisende at eieren av elektroniske billettsystemer ivaretar personvernet? Ekstensivt forskningsopplegg = bruk av kvantitative metoder (mange enheter, få variabler) Sende ut spørreskjema til et representativt utvalg av brukere av elektroniske reisekort i Norge Spørsmål om hvilket behandlingsgrunnlag som brukes Spørsmål om hvilke typer informasjon som gis til de reisende Spørsmål om hvordan informasjonen gis Spørsmål om hvordan andre sentrale plikter ivaretas Lovteksten kan være utgangspunkt for utforming av spørsmålsformuleringer og svaralternativer


Laste ned ppt "Problemstillinger og metodebruk i utvalgt masteroppgave"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google