Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENERGI- OG KLIMAPLAN KONGSVINGER KOMMUNE Kongsvinger kommune ønsker velkommen til møte for oppstart av Energi- og Klimaplan for Kongsvinger 13. august.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENERGI- OG KLIMAPLAN KONGSVINGER KOMMUNE Kongsvinger kommune ønsker velkommen til møte for oppstart av Energi- og Klimaplan for Kongsvinger 13. august."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENERGI- OG KLIMAPLAN KONGSVINGER KOMMUNE Kongsvinger kommune ønsker velkommen til møte for oppstart av Energi- og Klimaplan for Kongsvinger 13. august 2008. 1.Velkommen v/ Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn 2.Presentasjon deltagere 3.Opplegget med Energi- og Klimaplan v/ Martin Almqvist, rådgiver samfunn 4.Bioenergi – status og muligheter v/Ola Rostad, daglig leder Tretorget 5.Innspill viktige og vesentlig spørsmål i Energi- og Klimaplanen 6.Hva ønsker vi å oppnå med denne planen: Energimessige besparelser Økonomiske besparelser Gi informasjon Involvering Holdningsendringer Målsetting og handlingsplan/tiltak for bedret energibruk og bidra til klimaforbedringer 7.Styringsdokument som del av Kommuneplanen

2 ENERGI- OG KLIMAPLAN KONGSVINGER KOMMUNE 1.Kongsvinger kommune skal utarbeide en Energi- og Klimaplan som vil få status som en kommunedelplan/temaplan. 2.Energi- og Klimaplanen skal synliggjøre og konkretisere muligheter Kongsvinger kommune har for å oppnå en mer miljøvennlig energibruk. 3.Planen skal belyse forhold til områder som har relevans for energibruk og klimagassutslipp:  Energibruk i ulike sektorer  Tilgang på lokale/fornybare energiressurser  Vurdering av framtidige energi- og klimaløsninger  Utslipp av klimagasser fra ulike sektorer –Luftkvalitet  Tiltaks- og handlingsplan 4.Det skal settes minimumsmål for redusert energibruk ( 10 %) i kommunal bygningsmasse og evt. mål for klimagassutslipp (CO2), fra hele kommunen. 5.Planen skal ha en tidshorisont på min. 5 år. 6.Arbeidet med planen skal omfatte en systematisk innsamling og bearbeiding av informasjon, samt en felles vurdering av mål og tiltak for framtidige energi- og klimaløsninger.

3 ENERGI- OG KLIMAPLAN KONGSVINGER KOMMUNE Målsetting: Et omforent beslutningsgrunnlag og verktøy, for samordning av tiltak for redusert energiforbruk og redusert utslipp av klimagasser. Aktører  Kommunen som forvalter, planlegger, eier, kunnskapsformidler og pådriver  Nettselskapene med ansvar for overføring av kraft  Frittstående, statlige og private energiselskaper  Markedet, en sammensetning av ulike energibrukere og tilbydere av produkter og tjenester Andre viktige sektorer når det gjelder utslipp av klimagasser: –Transportsektoren –Prosessindustrien –Landbruket

4 ENERGI- OG KLIMAPLAN KONGSVINGER KOMMUNE Resultatmål: Energi- og Klimaplan med handlingsplan, politisk viljeserklæring og en forankring i kommunens sektorovergripende planmyndighet Effekter av en Energi- og Klimaplan for Kongsvinger: Redusert energiforbruk i:  Kommunale/offentlige bygg  Forretningsbygg og institusjoner  Boliger og blokkleiligheter  Industri og næringsliv generelt  Landbruk Redusert utslipp av klimagasser:  Stasjonære utslipp og avfall  Transportsektoren  Prosessindustrien  Landbruk Økt sysselsetting innen biomassefremstilling og levering Økt forståelse og oppfølging av Energi- og Klimatemaet

5 ENERGI- OG KLIMAPLAN KONGSVINGER KOMMUNE Struktur og innhold i planen: 1.Faktagrunnlag og fremskrivinger  Rammebetingelser ved energiplanlegging  Status for energibruk og relaterte klimautslipp –Stasjonært energiforbruk i kommunen Elektrisitet Alle energibærere –Energiforbruk etter sektorer og energibærere Primærnæringen Tjenesteytingen Mobilt energibruk Ressurskartlegging Energiproduksjon Distribusjonssystem Luftkvalitet Fremtidig utvikling, fremskrivinger og scenarieutvikling 2.Tiltaksplanlegging og gjennomføring Hovedmålsettinger Gjennomføringsplan/handlingsplan

6 ENERGI- OG KLIMAPLAN KONGSVINGER KOMMUNE PROSJEKTORGANISERING Formannskapet Politisk styringsgruppe Rådmann Prosjektansvarlig Prosjektleder Referansegruppe Industri/eiendom Ekstern prosjektstøtteIntern arbeidsgruppe Samarbeidsparter Datasamling Energi- og klimaplan m/handlingsplan og tiltak Analyser Rapport Kommuneplan Prosess Innspill/informasjon Forslag til tiltak Plandokument

7 ENERGI- OG KLIMAPLAN KONGSVINGER KOMMUNE Framdriftsplan Våren 2008 08.08.01.09.01.11.NovemberDesemberJanuarFebruar Oppstart og forberedelser Innhentet anbud Oppstart innhenting av informasjon X Levering informasjon og analyser Utarbeide planforslag I Høring Utarbeide Planforslag II Vedtak i kommunestyret X

8 ENERGI- OG KLIMAPLAN KONGSVINGER KOMMUNE Innspill: Viktige og vesentlig spørsmål Utfordringer Deltagelse i referansegruppe eller i samarbeidsgruppe


Laste ned ppt "ENERGI- OG KLIMAPLAN KONGSVINGER KOMMUNE Kongsvinger kommune ønsker velkommen til møte for oppstart av Energi- og Klimaplan for Kongsvinger 13. august."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google