Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prøvetaking slamavskillere Fagtreff, DIHVA, 8-9. juni 2010 Stein-Tore Sørland Norconsult.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prøvetaking slamavskillere Fagtreff, DIHVA, 8-9. juni 2010 Stein-Tore Sørland Norconsult."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prøvetaking slamavskillere Fagtreff, DIHVA, 8-9. juni 2010 Stein-Tore Sørland Norconsult

2 2 Prøvetaking avløpsanlegg kapittel 14 14-11 Prøvetaking –akkreditert prøvetaking av renset avløpsvann (konsentrasjonskrav) eller både innløp og utløp (reduksjonskrav) analyseres etter krav; primærrensing, sekundærrensing, fosforkrav, nitrogenkrav –vannføring måles og registreres (maksimalt 10 % usikkerhet) –det skal nyttes automatisk mengde-/tidsproposjonal prøvetakingssystem døgnblandeprøve ved BOF 5, KOF CR eller SS døgnblandeprøve eller ukeblandeprøve ved tot-P eller tot-N –forhandsoppsatt prøvetakingsplan (internkontrollsystemet) der man minst tar 6 prøveomganger pr år for anlegg under 1000 pe 12 prøveomganger for anlegg mellom 1000 pe og 10.000 pe 24 prøveomganger for anlegg over eller lik 10.000 pe –tilleggsanalyser for anlegg over 20.000 pe (tungmetaller jfr tabell 2.1.1) og anlegg over 50.000 pe (div forbindelser jfr tab 2.1.2) –bidrag fra overløp og/eller omløp ved renseanlegg skal medregnes i rensegraden (måles/registreres og beregnes)

3 3 Prøvetaking avløpsanlegg kapittel 13 § 13-12 Prøvetaking –Anlegg som har rensekrav §13-7 (følsomt/normalt område) eller §13-8 a/b (mindre følsomt område, 20% reduksjon av SS eller 100 mg SS/l) har krav om prøvetaking av renset avløpsvann (20 % reduksjon krever også innløpsprøve). –Tilført mengde måles og registreres. –det skal nyttes automatisk mengde-/tidsproposjonal prøvetakingssystem døgnblandeprøve ved BOF 5 døgnblandeprøve eller ukeblandeprøve ved SS eller tot-P –forhandsoppsatt prøvetakingsplan (internkontrollsystemet) 6 prøveomganger pr år for anlegg under 1000 pe 12 prøveomganger for anlegg over eller lik 1000 pe –Overløpsbidrag måles, registreres og medregnes i rensegraden § 13-13 Alternativ til prøvetaking –Anlegg mindre enn 1000 pe med utslipp til mindre følsomt område (vil i praksis være anlegg med rensekrav etter §13-8) kan nytte dokumentasjon som alternativ til prøvetaking. rapport av nøytral fagkyndig som viser at man tilfredsstiller kravene basert på min 6 prøver tatt over en periode på 12 mnd (rapport skal foreligge innen 18 mnd etter oppstart av anlegget) renseanlegg med naturlig infiltrasjon der man har dokumentasjon på at anlegget er tilpasset aktuelle vannmengder, hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, egenskaper på infiltrasjonsmedie, risiko for forurensing og at anerkjent dimensjonering/utforming er nyttet

4 4 Prøvetaking avløpsanlegg kapittel 13 Forholdet til eksisterende anlegg (søkt/bygd før 1/1-07) –eksisterende anlegg er godkjent dersom det etterkommer 13-8 c) sil med maks lysåpning på 1 mm 13-8 d) slamavskiller utformet i samsvar med §13-11 –dersom ikke minst en av disse er oppfylt gjelder §13-8 a/b (20 % reduksjon i SS eller 100 mg SS/l ved utslipp) og de krav som da settes i §13-12 og §13-13. –utslipp som økes vesentlig eller endres vesentlig må etterkomme §13-8 a/b 13-11 Utforming og drift av renseanlegg (eksisterende anlegg) –dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes av fagkyndige –tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold der man også tar hensyn til variasjoner i avløpsmengde gjennom året –det skal kunne tas representative prøver av avløpsvannet (både innløp og utløp) –det skal være mulig å måle mengde avløpsvann –slamavskillere skal tømmes helt for slam ved behov og ikke sjeldnere enn hvert 2 år

5 5 Prøvetaking slamavskiller Storåsen sør

6 6 Prøvetaking slamavskiller Storåsen sør –del av tettbebyggelsen Florø i Flora kommune 11-12 større utslipp i tettbebyggelsen stort sett god resipient kring Flora –kapittel 14 etter forskrift –prøvetaking etter §14-11 –stikkprøver (4 prøver 26/5-10) ved utløp viser 50-60 mg SS/l (primærrensing 60 mg/l; tilnærma krav) 190-230 mg BOF 5 (primærrensing 40 mg/l og sekundærrensing 25 mg/l; er et stykke unna) kan anta at man ikke vil klare KOF CR (ofte sammenheng mellom BOF5 og KOF CR

7 7 Prøvetaking slamavskiller Storåsen sør (fortsetter) –246 m3 slamvolum (126, 60 og 60 m3) 600 pe tilknytt i dag –dimensjonert etter SFT? »9/18 timer »klasse A/B –nye dimensjoneringsregler i dag (i praksis 18 timer) fremtidige områder er tiltenkt tilført denne –Lite fall både oppstrøms og nedstrøms 7,5 promille fall inn til slamavskiller 15 promille fall ut av slamavskiller –Ledninger fra to områder kommer sammen like utenfor slamavskiller

8 8 Prøvetaking slamavskiller Storåsen sør (fortsetter) –Utfordringer for prøvetaking homogent avløpsvann å ta prøver av (representativt) –to områder er ført sammen like før slamavskiller (1-2 meter fra innløp) –vannet langs renneløpet er ikke det samme som vannet i midten av vannstrømmen fare for oppstuving grunnet fall på ledninger (spesielt oppstrøms) –7,5 cm pr 10 meter ledning strøm og vatn er ikke ved slamavskiller –for registrering og styring av prøvetaking/mengder mv –Løsninger må samle avløpsvannet tidligere må lage homogent avløpsvann slik at prøvetaking blir representativ må justere minst mulig på fallet må få strøm og vatn til slamavskiller

9 9 Prøvetaking slamavskiller Storåsen sør

10 10 Prøvetaking slamavskiller Storåsen sør

11 11 Prøvetaking slamavskiller Storåsen sør

12 12 Prøvetaking slamavskiller Storåsen sør

13 13 Prøvetaking slamavskiller Storåsen sør

14 14 Prøvetaking slamavskiller Storåsen sør

15 15 Prøvetaking slamavskiller Storåsen sør

16 16 Prøvetaking slamavskiller Storåsen sør

17 17 Prøvetaking slamavskiller Storåsen sør

18 18 Prøvetaking slamavskiller Kostnader (grovt overslag) –6 kummer à 15-20.000,-, til sammen ca 100-125.000,- –minikummer ca 50.000,- –ledningsanlegg ca 25.000 –grunnarbeid kummer mv ca 125.000,- –kabelgrøft/vanngrøft ca 50.000,- –styreskap/PLS med strøminntak ca 100.000,- –nivåmålere/mengdemålere ca 25.000,- –kompressor, vask diverse ca 25.000,- –prøvetakere ca 75.000,- Totalsum…… ca 600.000,- kr


Laste ned ppt "Prøvetaking slamavskillere Fagtreff, DIHVA, 8-9. juni 2010 Stein-Tore Sørland Norconsult."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google