Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning til registrering i

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning til registrering i"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning til registrering i
Vigo Opplæring VIGO

2 Innholdsfortegnelse 1 Formidling 3 - 12 2
Side 1 Formidling 3 - 12 2 Registrering av Bedrifter, Opplæringskontor og Medlemsbedrifter 3 Registrering av kontrakter 19- 37 4 Registrering av prøver 38– 44 5 Registrering av Ansatt 45– 49 6 Kodeverk + Logg 50 VIGO

3 Formidling VIGO

4 Formidling Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 Alle søkere med ungdomsrett som ikke har søkt læreplass, men som har fått, eller får læreplass i formidlingsprosessen SKAL registreres som søker i VIGO Opplæring. Periode for registrering er den samme som for Vigo WEB, det vil si fra januar til søkerne slettes i (november). Søkere som er registrert i Vigo skal IKKE slettes. Alle fylkeskommuner skal bruke det kodeverket som er laget. Omprioriteringer av søknad, eller ønske om endring til annet fag, skole skal registreres med de oppgitte koder som er til bruk i formidlingsarbeidet. Se pkt1 : Der søkere i tillegg til læreplass har søkt skoleplass blir Statuskoder for inntak satt på ønske. Utdanningsdirektoratet samler inn og publiserer formidlingsstatistikk. For at fylkene skal kunne gjenkjenne tallene fra eget fylke er det viktig at vi rapporterer på flere statuskoder enn i dag. Ved like behandlingsregler i formidlingsprosessen, vil statistikken være sammenlignbar. VIGO

5 Statuskoder som registreres direkte på ønske:
Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 Status 4 – SFORM: Kode for søkere til læreplass 61 – STRINN: Strøket, søker inntatt på annet ønske. Kommer fra Inntak dersom 1. ønske er et skoleønske 67 – STRILÆ: Ønsket om læreplass er strøket fordi søkeren ikke har svart på tilbud om plass 77 – STOPP: Søknaden er stoppet (satt i passiv). 82 – UKVAL2: Ukvalifisert til å søke læreplass, jfr. interne rutiner i eget fylke 83 – TRUKK: Søkeren har trukket søknad til læreplass Kodene kan oppdateres fra Inntak eller fra Web VIGO

6 Statuskoder som registreres på forslag
Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 Forslag Bedrift søkere til lærefag: bedriften registreres Automatisk formidling: gjøres ved å kjøre rapporten o1A001 Skal registreres 2 Skole søkere til skolefag: skolen registreres 3 Annet fylke søkere tatt inn i andre fylker: fylket registreres 4 Status VURDER: søker er sendt til bedrift for vurdering VANNET: søker er sendt til et annet fylke for vurdering FORMID: søker har fått læreplass i en bedrift /opplæringskontor FANNET: søker har fått læreplass i et annet fylke TILBSK: søker har fått tilbud om alternativ Vg3 i skole, se eget ark for registrering TILBPR: søker har fått tilbud om fagprøve TNL: søker har takket nei til en læreplass i en bedrift TNSK: søker har takket nei til tilbud om Vg3 i skole TILSKG : Generelt tilbud om VG3 skole TNSKG : Takket NEI til Generelt tilbud om VG3 skole TNLPR: søker har takket nei til tilbud om å avlegg fag-/svenneprøve UAKTU: settes automatisk etter at søker har fått tilbud om læreplass IMI: søker har ikke møtt til intervju IST: bedrift har ikke fått kontakt med søker BORTFA: søker er vurdert men blir ikke tilbudt læreplass i bedrift OPPHEV: opphever statusen på et forslag. Skal registreres eller de kan komme fra VigoBedrift VIGO

7 Behandlingsregler av søkere
Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad Alle søkere med ungdomsrett som ikke har søkt læreplass, men som har fått, eller får læreplass i formidlingsprosessen SKAL registreres som søker i VIGO opplæring. Periode for registrering er den samme som for Vigo WEB, det vil si fra januar til søkerne slettes i (se årshjul vedr. sletting og siste rapportering) Ingen søkere skal slettes. Fylkene har mulighet til å omprioritere søknader og bruke statuskode trukket hvis søkeren underveis ikke ønsker læreplass. Omprioritering av søknad gjøres i 2S001 Søkere som ikke er kvalifisert skal ikke slettes, men registreres med statuskode: UKVALIFISERT Bruk UKVALIFISERT Søkere fra andre fylker skal ikke slettes, men registreres med statuskode: STOPPET Bruk STOPPET Søkere som trekker søknaden om læreplass skal registreres med statuskode: TRUKKET. Denne statusen kan også komme fra web TRUKKET VIGO

8 Registrering av medlemsbedrift på forslag ”formidlet” til Opplæringskontor
1 2 3 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad Dette feltet registreres i bilde o2S001 – mappe Ønsker - Forslag 1 Bedrift Når søkerne er knyttet til et Opplæringskontor, kan man nå legge til medlemsbedrift (dette kan også komme fra web) Skal registreres 2 Status Status til søkeren fra begynnelsen er ”VURDERES”. Når status endres til FORMID (Formidlet) vil feltet 3 være aktiv. 3 Medlemsbedrift Etter å ha registrert FORMID i pkt 2, skal man nå kunne hente fram medlemsbedrifter i Opplæringskontoret(pkt 1). Velg aktuell medlemsbedrift som skal knyttes til søkeren. Medlemsbedrift kan også komme fra web Denne knytningen fremgår når man skal generere preutfylte kontrakter og vil også oppdateres i kontraktsbildet VIGO

9 Kontraktsopprettelse
1 2 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad Rapporten finnes under Fagoppl.Adm – bilde o1A011 – Kontraktsopprettelse. Bare forslag med status formidlet blir behandlet 1 Søkere til Her kan man generere enten lærekontrakt eller opplæringskontrakt. Før man kan sette i gang rapporten må man ha registrert søkere med status FORMIDLET Velg et av alternativene 2 Utvalgs-kriterier Her kan man også velge hva man ønsker å generere Alle: alle søkere som har status FORMIDLET Pr kurs: alle søkere med status FORMIDLET i valgte kurs. Velg et aktuelt kurs under rullegardinen Pr. bedrift: alle søkere med status FORMIDLET i valgt bedrift. Velg aktuell bedrift under rullegardinen Pr. søknad: søker som har status FORMIDLET. Velg aktuell søker under rullegardinen Kan bare velge et av alternativene om gangen Logg For hver generert rapport, blir det laget en logg som ligger under Kontraktsopprettelse. Loggen bør kontrolleres for evt. feil eller mangler, se eksempel nedenfor VIGO

10 Utskrift av kontrakt lokalt
1 2 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad Rapporten finnes under Fagoppl.Adm – bilde o1A031 – Utskrift lærekontrakt. Utskrift av kontrakt bør normalt gjøres av bedriften i VigoBedrift 1 Utvalg Her kan man sette inn ulike parametere Fødselsnummer: kontrakten skrives ut KUN på oppgitt fødselsnr Bedriftsnummer: alle kontraktene skrives ut KUN på oppgitt bedriftsnr Kurskode: alle kontraktene skrives ut KUN på oppgitt kurskode Opprettet fom dato: kontraktene skrives ut på en gitt fra dato Opprettet tom dato: kontraktene skrives ut på en gitt til dato Skal fylles inn, kan kombinere en eller flere parametere 2 Utskriftsparamet. Utskrift av karakterer: når haken er på, vil utskrift av karakterene skrives ut sammen med kontrakten. Når haken er av, vil kun kontrakten skrives ut. Utskrift av veiledning: skriver ut veiledning Kontroll Før man skriver ut pre-utfylt kontrakt, må man alltid kontrollere innholdet i kontrakten, f.eks. Grunnlag læretid Logg For hver generert rapport, blir det laget en logg som ligger under Utskrift lærekontrakter. Loggen bør kontrolleres for evt. feil eller mangler, se eksempel nedenfor VIGO

11 Opprettelse av kontrakt - Fagopplæring i skole - Vg3 (side 1)
2 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 o2S001 Person i opplæring – Ønsker. Når eleven har takket Ja til Vg3 i skolen, opprettes det en ”kontrakt” Dette gjøres vanligvis av formidlingsansvarlig Skal sjekkes 2 Opprett ny kontrakt Her skal det velges riktig type av kontrakt. XXXXX3F--- (for vanlig Vg3 kontrakt med fag-/svenneprøve) XXXXX3H--- (for Vg3 kontrakter med lavere kompetanse – kompetanseprøve= Læretid fra dato skal legges inn. Skal velges riktig F eller H 3 Kontrakter Når steg 2 er fullført, vil det opprettes en kontrakt under ”kontrakter” Automatisk opprettes OBS!!!! Avviksfagene (ELAUT, ELDAT, TPAMM) skal bare opprettes prøve XXXXX3VX– (for elever som har fullført Vg3 i skolen og skal bare avlegger fagprøve) VIGO

12 Opprettelse av kontrakt - Fagopplæring i skole - Vg3 (side 2)
4 5 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 4 Importer grunnlag tid Importering av skolegang gjøres via denne knappen. Velg riktig Vg1 og/eller Vg2. Når dette er registrert riktig vil kandidaten få 24 mnd fradrag 5 Kontrakt Resten av opplysningene registreres som vanlig, startdato, mottatt dato, godkjent dato og evt. fra annet fylke OBS!!!! Opprettelse av kontraktstypen Fagopplæring i skole vil det gjøre at man senere får opprettet prøve med riktig kurs. VIGO

13 Bedrift Opplæringskontor Medlemsbedrift
VIGO

14 Oppslag bedrift - SSB 2 1 3 5 2a 4 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1
o3S010 Oppslag Bedrift SSB. Dette er et hjelpemiddel for å kunne søke opp og registrere bedrifter i VIGO. Denne basen oppdateres månedlig. Registeret oppdateres sentralt. For å aktivisere søk – klikk på + foran o3S010 Oppslag Bedrift SSB Alle nye bedrifter registreres ved bruk av o3S010 2 Bedrifts-oppl. Her kan man skrive inn enten foretaksnummer eller bedriftsnavn for å foreta et søk. Hvis det er stor kjede med mange underenheter, kan man bruke Oppslag Flerforetak…: . Her skal man bruke KUN foretaksnr. Klikk på knappen for å se skjermbilde 2a Bør brukes 2a Oppslag, Flerfore.. Nytt vindu vises og her alle avdelingene som er knyttet til valgt foretaksnr. Det er viktig å beholde hake på ”Vis bare eget fylke”. Da vises det KUN bedrifter i eget fylke. Velg riktig bedrift – klikk på Velg og valgte bedrift vises på hovedbilde 2. Deretter følges vanlig prosedyre. Kan brukes 3 Adresse Her kan man også legge inn andre opplysninger som kan begrense søket i pkt 2. Tips: det kan være lurt å bruke feltet kommune. Da begrenses søket til den kommunen bedriften ligger i. 4 Konkurs Opphørt Etc… Her kan man velge å hente opp bedrifter som er registrert som konkurs, oppløst … Søket går på eksakt dato (og ikke større enn innskrevet dato) 5 Rapport oA3003 Kjøres for rydding i eget bedriftsregister. Bør kjøres 2 ganger i året NB!!! Når man får et treff på bedrift, kan bedriften overføres til VIGO ved å klikke på knappen ”Registrer i VIGO”. Hvis bedriften allerede finnes under Bedrifter eller ikke er riktig vil ikke knappen være aktivert. Ved overføring av bedriften fra SSB til VIGO tas disse feltene med: Bedriftens opplysninger, Adresse, Telefon VIGO

15 Registrering av lærebedrifter/Oppl. kont
1 2 3 9 9 4 5 10 5a 7 6 8 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad Hvis bedriften ikke finnes i VIGO skal det normalt opprettes via o3S010 Oppslag Bedrift, SSB eller manuelt i oS3001-bildet (se opprettelse av nye bedrifter via Oppslag Bedrift SSB) Skal sjekkes 1 Org. nr. Bedriftens organisasjonsnummer, 9 siffer. Bruk enten foretaksnr. eller bedriftsnr. Skal registreres 2 Bedrifts-type Det finnes: P-privat , K-kommunal, S-statlig, F-fylkeskommune 3 Navn/ Lokalt navn Navn: Viser navnet til bedriften slik det er registrert i BOF-registeret Lokalt navn: Bedriftens lokale navn, det vi bruker i det daglige (blir samme som Navn dersom dette ikke fylles ut), vil ikke overskrives ved synk, ny versjon eller lignende 4 Region Brukes dersom fylket er delt inn i regioner, tekstfelt Kan brukes 5 Kontonr Bedriftens kontonummer (Alle selvstendige godkjente lærebedrifter og Opplæringskontor skal registreres med et kontonummer) Man må ha særtilgang for å kunne registrere kontonummer! 5a Intern-kode Se informasjonsskriv fra IST nr. 9 – 7. mai 2012. 6 Post-adresse Adressen hvor brev/info blir sendt 7 Kontor-adresse Adressen hvor bedriften fysisk befinner seg 8 Andre info Telefon, e-post, www, telefon og e-post skal registreres. Resten er opp til hver enkelt fylkeskommune. VIGO

16 Registrering av lærebedrifter/Oppl. kont fortsett……
Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 9 Andre reg. Er opplæringskontor: hakes av dersom bedriften er et Opplæringskontor Er prøvestasjon: hakes av dersom bedriften er en prøvestasjon Kun godkjent som medlemsbedrift: hakes av dersom bedriften bare er godkjent som medlemsbedrift i et opplæringskontor Ønsker lister på papir: dersom bedriften ønsker søkerlister tilsendt på papir, standardverdien = JA Skal registreres 10 Bedrift opphørt Årsak til at en bedrift opphører skal registreres med årsak og dato. Intensjonsavtalene blir da satt til 0/passiv og forslag til bedriften satt til "bortfaller" VIGO

17 Kursgodkjenning 2 3 4 5 1 Bedriften blir ikke godkjent hvis det ikke finnes en registrert faglig leder på bedriften (se avsnitt om Ansatt) For nærmere veiledning til dette avsnittet, ser ISTs Informasjonsskriv nr 51/2010 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad Søk opp aktuell bedrift under o3S001. Kursgodkjenning i opplæringskontor: stå på Bedriftskurs - detaljer Kursgodkjenning i medlemsbedrift: stå på Bedriftskurs for medlem Kursgodkjenning i selvstendig bedrift: stå på Bedriftskurs for medlem 1 Bedriftskurs Opprettelse av kursgodkjenning: Ctrl + N eller høyreklikk og velg Ny Skal registreres 2 Bedrift (godkjennings-eier) Den som står ansvarlig for opplæringa (enten navn på opplæringskontor eller en selvstendig bedrift – kommer automatisk dersom det er et opplæringskontor) 3 Bedrift (som gir opplæring) Dette kan være Et Opplæringskontor (EGEN) En medlemsbedrift i et opplæringskontor eller En selvstendig bedrift (kommer automatisk) NB!! EGEN godkjenning gjelder bare når Opplæringskontoret ansetter egne lærlinger. 4 Program- område Velg riktig kode eller navn 5 Passiv dato Dato for når et programområde skal settes passiv. Dette feltet skal i utgangspunktet stå tomt. Tips! Kan benyttes for å sette en bedrift passiv før de tar inn lærlinger VIGO

18 Veiledning - bedrift 1 2 3 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad
Under bedriften finnes det en mappe kalt Veiledninger. Opprettelse av en ny veiledning : Ctrl + N eller høyreklikk og velg NY 1 Status OK: når alt er i orden i bedriften Følges opp: når bedriften trenger å følges opp Skal registreres 2 Veiledning dato Dato for når veiledningen finner sted 3 Fritekstfelt. Kort beskrivelse om hva veiledningen gjelder (250 tegn) Her kan det registreres veiledninger gitt i bedriften. Veiledning finner man også under Person i opplæring på kontrakt. Det er viktig å definere hva man registrerer hvor. VIGO

19 Kontrakt

20 Registrering av kontrakt – s1
13 25 1 3 2 4 23 14 5 15 19 6 7 16 17 18 8 12 21 9 10 11 20 24 22 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad A Opprette ny kontrakt Ved opprettelse av kontrakt får man et nytt bilde, hvor man skal velge riktig type kontrakt. Man kan velge mellom: - lærekontrakt - opplæringskontrakt - fagopplæring i skole (se s. 24) 1 Kontr type I dette feltet vises det riktig type kontrakt etter valg i pkt A. Det kan endres ved behov. Riktig kontrakts-type vises automatisk ved opprettelse 2 Løp I rullegardinen finnes det ulike løp for kontrakten: Normalmodell Avvikende løp Særløp Disse er knyttet til kurskode og vil vise riktig løp i hht. hvilket fag kontrakten er knyttet til. Det er ikke nødvendig å endre disse. Riktig løp vises automatisk når faget er valgt 3 Tilskuddsordning Det er 2 typer tilskudd. Disse er styrt av feltet Rettstype (5), og kan ikke endres. 6 Basistilskudd 1 7 Basistilskudd 2 Styrt av felt nr 5 VIGO 20

21 Registrering av kontrakt – s2
Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 4 Program-områdek. Automatisk oppdatert i VIGO i hht. eget kodeverk 5 Rettstype Her finnes ulike koder som skal brukes i kontrakten. U: ungdomsrett, kontrakten utløser BASIS 1 V: voksenrett, kontrakten utløser BASIS 2 F: fullføringsrett, kontrakten utløser BASIS 2. Denne koden kan også brukes på kontrakter i avviksfag med Basis 1 uten tilskudd. Koden kommer vanligvis fra formidlinga. I: ikke rett, kontrakten utløser BASIS 2 Tilskuddsordning på kontrakt styres av lærlingens rett. Feltet kan ikke endres. Ungdomsrett gir ordning 6, i alle andre tilfelle gis ordning 7. Dette er en Særtilgang. Koblet til felt nr 3 6 Mottatt Dato for når kontakten er mottatt av Fagopplæring Skal registreres 7 Godkjent Dato når kontrakten blir godkjent av Fagopplæring. 8 Fra annet fylke/G.ref. Fra annet fylke (brukes når lærlingen er fra andre fylker) G. ref. (brukes når det foreligger en garantierklæring) 9 Avsluttet Reg.avsl Ved manuell registrering av avslutningsdato settes datoen automatisk til den datoen dette registreres. 10 Hevet av 3 ulike koder: LB (Lærlingens/bedriftens ønske) BO (Bedriftens ønsker) LO (Lærlingens ønske) 11 Årsak Under rullegardinen finnes mange årsakskoder for heving. De fleste kodene skal brukes sammen med LO, BO eller LB. Velg riktig kode. Oversikt over årsakskoder finnes i 5S027. Kode ON og UP kan brukes alene. Følgende koder settes automatisk fra prøve: AB (Kontrakt avsl avl/best prøve) S1 (Kontrakt avsl stryk 1. gang) S2 (Kontrakt avsl stryk 2. gang) Skal brukes sammen med Hevet av 12 Akt. medlbedr Når en kontrakt er tegnet med et Opplæringskontor, skal medlemsbedrift registreres i dette feltet. Det gjøres etter at alle andre registreringer er gjort. Fremgangsmåte: på venstre side i kontraktsbilde vises mappen ”Medlemsbedrifter”. Klikk på ny og finn riktig medlemsbedrift som skal knyttes til kontrakten. Husk å legge til gyldig fra = startdato på kontrakt Dersom opplæringa skjer i flere medlemsbedrifter skal man legge til en ny registrering for hver bedrift, ingen ting skal slettes. Pass på at gyldig fra og til-dato blir riktig, disse skal ikke overlappe hverandre. Må registreres 13 Importer grunnlag l.tid Funksjonen benyttes for å hente inn tidligere grunnlag for en lærling på kontrakten. Velg riktige linjer og disse vil importeres og legge seg som fradrag på kontrakten. Må sjekke at det gis rett fradrag. Valgfritt 14 Følger alt. vurd.form Feltet brukes til mappevurdering. Opplysningsfelt, kan hentes ut i rapporter 15 Små og verne-verdige fag Feltet brukes til å identifisere kontrakter i små og verneverdige fag. Opplysningsfelt, kan hentes ut i rapporter VIGO

22 Registrering av kontrakt – s3
Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 16 Hjemmel Her påføres hvilken § hjemmel som er brukt ved godkjenning av kontrakten Valgfritt 17 Avtale-dato Her påføres dato for når arbeidsavtalen er inngått Skal registreres 18 Avtale-vedlagt Det er egne rutiner i hvert fylke om dette feltet skal brukes. Det er ikke nødvendig å hake av/på. 19 Mangler opplæring Her kan man huke av hvilke fag (teori) som mangler ved godkjenning av kontrakt. Kryss av i hht. manglende fag. Opplæringsbestilling – kryss av når bedriften ønsker å kjøpe manglende teori av Fylkeskommunen 20 Kontakt-personer Faglig leder: Velg riktig faglig leder fra rullefeltet. For OK må man legge inn medlemsbedrift først og oppdatere før man kan legge inn faglig leder. Tilsynsrepr.: velg riktig tilsynsrepresentant fra rullefeltet Daglig leder: velg riktig daglig leder fra rullefeltet Faglig leder må registreres 21 Kontrakt-status Feltet er dynamisk i den forstand at det her vil foregå både manuell registrering og automatisk oppdatering. Kontraktstatus har betydning for tilgjengelighet og visning av kontrakten på VigoBedrift. Kontraktstatus 1 – 5: kontrakten vises i oversikt over kontrakter under behandling Kontraktstatus 6: kontrakten vises i oversikt over aktive kontrakter Kontraktstatus 7: kontrakten vises under avsluttede kontrakter Kontraktstatus 1 settes automatisk ved manuell opprettelse av enkeltkontrakt, mens status 2 i tilfelle må settes manuelt. Status 3 kan komme fra VigoBedrift etter at oppl.ktr/bedrift har endret/gjennomgått kontrakten. Status 4 og 5 settes manuelt. Status 6 blir satt automatisk ved lagring av godkjentdato og status 7 settes automatisk ved lagring av avsluttingsdato og årsak. Kontraktsopprettelse ved rapport: status settes ved kjøring Manuelt/ automatisk 22 Fylkestil-hørighet Feltet viser hvilket fylke som eier kontrakt en (det fylket som har registrert/ansvar for kontrakten) Systemfelt 23 Veksl.mod Hakes av dersom vekslingsmodell 24 Intern-kode (50-54) Fylkets egne internkoder, registreres under mappekortet Internkode (24) 25 Intern-koder Her legges internkodene inn VIGO

23 Forslag til registrering av kontrakter - Vekslingsmodell
2 1 3 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 Oppretting av kontrakt Kontrakt opprettes på vanlig måte slik det er beskrevet under Registrering av kontrakt – s1-s3 (side 20-22) 2 Program-område Kontrakten registreres med riktig kode: Vekslingsmodellen kan gjennomføres på mange ulike måter, det foreslås å bruke koder for full opplæring i bedrift da det ikke er egne koder for denne type kontrakt (XXXXX3G eller XXXXX3G1) Skal registreres 3 Veksl.mod. Hakes av dersom kontrakten er med i Vekslingsmodellen. Hake i dette feltet blir også med over på tilhørende elevkurslinje (skole c). Rapporteres til Udir og SSB. Øvrige felter på kontrakten fylles ut på vanlig måte. Det er mange ulike varianter å praktisere vekslingsmodellen på, for at tilskuddet skal bli riktig er det viktig å sjekke og evt. justere antall måneder opplæringstid. Man kan også justere dette ved å endre stillingsprosent på kontrakten. VIGO

24 Forslag til registrering av kontrakter – TAF (side 1)
Grunnlag læretid 1 VIGO

25 Forslag til registrering av kontrakter – TAF (side 2)
Lærlingprosent 1 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad Oppretting av kontrakt Kontrakt opprettes på vanlig måte slik det er beskrevet under Registrering av kontrakt – s1-s3 (side 20-22) Kontrakt 1 Program-område Kontrakten registreres med riktig kode: XXXXX3N – TAF 3-årig eller XXXXX3P – TAF 4-årig Skal registreres Øvrige felter på kontrakten fylles ut på vanlig måte. TAF-kontrakter registreres i utgangspunktet på samme måte som vekslingsmodellen (selv om disse ofte starter seinere i løpet), men har egne koder. Grunnlag læretid Fradrag Legg inn fradrag for skoledelen Lærlingprosent Lærling-prosent Legg inn 50 Fra-dato: læretids start Tildato: skal stå tomt VIGO

26 Manuell opprettelse - Fagopplæring i skole - Vg3
4 2 1 3 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 1a Oppretting av kontrakt Ved manuelt opprettelse av Vg3-kontrakt: Stå på ”kontrakter” velg NY eller Ctrl+N for å opprette ny kontrakt Velg alternativ Fagopplæring i skole Vg3 2 Kurs Kontrakten må registreres med riktig kode: Kurs (XXXXX3F eller XXXXX3H) Skal registreres 3 Kontrakt Følgende felter fylles ut: Skole Læretid start Mottatt dato Godkjent dato Fra annet fylke (hvis nødvendig) 4 Import grunnlag l-tid Velg grunnlag læretid som skal importeres Grunnlag læretid kan også legges inn manuelt Kan brukes VIGO

27 Registrering av Grunnlag læretid
2 3 4 5 6 1 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 Grunnlag læretid kan hentes inn automatisk slik det er beskrevet under registrering av kontrakt eller det kan legges inn manuelt her 2 Fradrags-kode Det kan gis fradrag for følgende: Skole (se s. 27) Vg3 i skole Annet Yrkespraksis Overført fra annen kontrakt: dette krever at det ligger en kontrakt avsluttet med kode ON registrert på personen Tillegg læretid: her legges inn tillegg i læretid med tilskudd Skal registreres 3 Godkj. fradrag Kommer opp dersom man velger fradragskodene Annet og Yrkespraksis. Kan også komme fra VigoBedrift, feltet angir om fradraget er godkjent av fylket eller om det er foreslått av bedrift – ennå ikke godkjent av fylket 4 Fradrag Viser hvor mye fradrag som gis. Dersom knappen Grunnlag læretid er brukt for å hente inn skolebakgrunn må fradraget sjekkes. 5 Fordeles manuelt Fordeling av opplæringstid og verdiskapning 6 Notat Notatfelt Valgfritt VIGO

28 Registrering av Grunnlag læretid - skolefradrag
2 1 3 4 5 6 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 Grunnlag læretid kan hentes inn automatisk slik det er beskrevet under registrering av kontrakt eller det kan legges inn manuelt her 2 Fradrags-kode skole Ved valg av fradragskode skole skal følgende registreres: Programområde Skole Skoleår Skal registreres 3 Bestått Hakes av dersom valgt skolebakgrunn er bestått. Det kommer automatisk hake i dette feltet ved bruk av Import av skolebakgrunn. 4 Disp. jfr. § 11-15 Hakes av dersom valgt skolebakgrunn ikke er bestått og kontrakten godskrives i hht. forskriftenes § i Opplæringsloven. Bare skolegang som er fullført og bestått gir fradrag. Det opprettes fritekst av typen K» ved lagring hvis det settes hake i dette feltet. Dersom haken skal fjernes må friteksten slettes manuelt. Dette gjelder bare for lærekontrakter. 5 Fradrag Viser antall måneder fradrag. Dersom skolebakgrunn ikke er bestått vises fradraget med rødt (både her og på selve kontraktsbildet) dersom det ikke er haket av i feltet «Dispensasjon jfr. § 11-15». Antall måneder fradrag kan endres. Dersom fradrag måneder endres til 0 er det ikke krav om bestått eller hake i disp. § 6 Notat Notatfelt Valgfritt OBS! Dersom man forsøker å lagre en kontrakt der fradraget vises med rødt vil man få opp en advarsel: Advarsel! Sjekk grunnlag læretid – funnet ikke bestått skolefradrag VIGO

29 Registrering av Avvik fra standard stillingsprosent
1 2 3 4 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 Ved registrering av endring i stillingsprosent. Klikk på nr 1 eller Ctrl+N for opprettelse av endring i stillingsprosent Skal registreres 2 Fra dato Dato for når stillingsprosent blir endret. Når kontrakten blir tegnet er det standard 100% stilling. Stillings% skal aldri være mer enn 100% 3 Til dato Dato-feltet skal være tomt hvis stillings-% skal gjelde resten av læretiden. Hvis stillings-% endres igjen, skal det legges dato inn i Til-dato-feltet Til-dato på den siste endringen skal alltid være tom. 4 Lærling-prosent Skriv inn nåværende stillings-% (for eksempel 70 eller 50) OBS: Når det er flere endringer i stillings-% i løpet av læretiden, skal tidligere stillings-% ikke slettes. Man legger til en sluttdato i ”Til-dato” og oppretter en ny for neste reduserte periode. Man gjentar denne operasjonen for hver ny endring i stillings-%. VIGO

30 Registrering av Avbrudd
1 2 3 4 5 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 Ved registrering av nytt avbrudd. Klikk på nr 1 eller Ctrl+N for opprettelse av nytt avbrudd. Skal registreres 2 Avbruddskode Velg riktig avbruddskode: SK (skolegang) TL (tillegg læretid uten tilskudd) – se pkt 3 for registrering PS (personlige årsaker) MI (militærtjeneste) SV (svangerskap) UH (utenlandsopphold) AF (annen f.årsak/ikke oppgitt) PR (permittering) 3 Avbrudd fom Dato for når avbruddet starter. Ved Tillegg læretid uten tilskudd: avbruddsdato fom skal være registrert med en dag før læretid til dato i kontrakten (andre avbrudd registreres som vanlig) 4 Avbrudd tom Dato for når avbruddet slutter, dvs. når lærlingen er tilbake i lære. Åpent avbrudd: avbruddsdato settes til ved ukjent oppstarts-dato. Kontrakten kan ikke heves når den står slik og det utbetales ikke tilskudd. Vanlig avbrudd: avbruddsdato tom er dato når lærlingen er tilbake i lære 5 Notat Fritekstfelt, maks 250 tegn. Valgfritt OBS! Når det er flere avbrudd i løpet av læretiden, skal tidligere avbrudd ikke slettes. Man endrer ”Gyldig til dato” til den dagen lærlingen er tilbake i lære og oppretter et nytt avbrudd (fra pkt. 1 til pkt. 5). Operasjonen gjentas for hver ny melding om avbrudd. VIGO

31 Registrering av Manuelle tilskudd
1 2 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 Ved manuelle tilskudd Klikk på 1 eller Ctrl+N for opprettelse av nytt manuelt tilskudd Skal registreres 2 Tilskudds-type Velg tilskuddstype og fyll inn opplysninger: Kjøp av teori Ekstra tilskudd F 12/02 Verneverdig II F 04/03 VIGO

32 Registrering av Manglende teori
1 2 3 4 5 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 Ved registrering av manglende teori. Klikk på 1 eller Ctrl+N for opprettelse av registreringsbilde Valgfritt 2 Fag Velg fag fra rullegardinen. Hvert fag kan bare registreres en gang 3 Behov Fagene registreres som Manglende fag eller Ikke bestått (må fylles ut) 4 Start Nivå Må fylles ut: Nivå Valgfritt: Startår, Start-semester, Time, Beløp per time I feltene Startår, Timer, Beløp per time kan dere legge inn egne aktuelle verdier. 5 Skole Utsjekk Skole: fra skoletabell i VIGO Utsjekk: sett inn dato Resultat: Bestått, Ikke bestått eller Fritatt. Velg rett Om Privatist velges som gjennomføringsmetode for et fag, vil feltene Timer og Beløp per time bli inaktive. VIGO

33 Registrering av Veiledning
1 2 3 4 5 6 7 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 Veiledning Ved registrering av Veiledning. Klikk på 1 eller Ctrl+N for opprettelse av registreringsbilde 2 Ansatt med i møte Legg inn ansatte som har vært med i møte Valgfritt 3 Veiledningstype O – Ordinært S – Spesielt 4 Status OK – OK FO – Følges opp 5 Form BB – Besøk bedrift B - Brev M - Møte T - Telefon 6 Møtedato Legg inn dato 7 Legg inn beskrivelse. tekstfelt VIGO

34 Registrering av Individuell opplæringsplan
4 5 6v 7 3 1 2 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad Brukes for opplæringskontrakter 1 Individuell opplærings-plan Høyreklikk og velg NY eller Ctrl+N for å opprette individuell opplæringsplan Skal registreres 2 Opplærings-mål Kryss av for læreplanmål det gis opplæring i. Ved endring av mål skal planen revideres, ny versjon lagres og godkjennes. 3 Godkjent-dato Dato når planen er godkjent Dersom planen endres underveis skal ikke den gamle slettes, men man lager en ny revidert plan ved å høyreklikke og velge NY eller Ctrl+N 4 Kopier til ny versjon Tar utgangspunkt i første godkjente plan, ta bort eller legg til mål. Ny plan må godkjennes! 5 Vis læreplan fra GREP Viser aktuell læreplan 6 Vis endrings-rapport Viser oversikt over revisjoner 7 Status Felt for å angi status ifht IOP på VigoBedrift Følgende statuser kan benyttes: Redigeres av fylke Redigeres av bedrift og fylke Klar for godkjenning Godkjent av fylket Status må settes før lagring VIGO

35 Registrering av Medlemsbedrift (side 1)
2 4 3 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 Ved registrering av medlemsbedrift Klikk på nr 1 eller Ctrl+N for opprettelse av medlemsbedrift Skal registreres 2 Bedrift Velg riktig medlemsbedrift. OBS!!. Hvis medlemsbedriften ikke er godkjent eller godkjenningen er gått ut, vil ikke bedriften vises i dette vinduet 3 Gyldig fra dato Datoen må legges inn manuelt. Velg samme dato som læretid start på kontraktsbildet 4 Gyldig til dato Datoen kommer automatisk fra læretid slutt fra kontraktsbildet. OBS!!! For at sluttdatoen skal være helt riktig, må ”Grunnlag læretid” registreres før man oppretter medlemsbedrifter Automatisk fra læretid slutt Hvis lærlingen får opplæring i flere medlemsbedrifter skal man legge inn en ny medlemsbedrift for hvert arbeidsforhold slik at datoene ikke overlapper. Ingen medlemsbedrifter som er lagt inn skal slettes! VIGO

36 Registrering av Medlemsbedrift (side 2)
Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad Ved bytte av medlemsbedrift skal det ikke sendes inn ny kontrakt til godkjenning, men man kan benytte skjemaet Vedlegg til lærekontrakt. Skjemaet ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. 5 2. Bedrift Her legger man inn bedrift nr. 2, 3 osv. Skal også underskrives av ny faglig leder. OBS! Ved ny utskrift av lærekontrakten vil ikke de nye opplysningene komme med. Dvs. opplysninger gitt og godkjent ved kontraktsinngåelse vil komme på utskriften. 5 VIGO

37 Utvalgsdialog for Person i opplæring
Flere søkemuligheter: Kontrakter markert med vekslingsmodell j/n Kontrakter kun i eget fylke Prøver kun i eget fylke VIGO

38 Prøve VIGO

39 Registrering av prøve til lærling, lærekandidat og elev – s1
2 3 6 4 5 7 8 9 10 1 11 12 13 14 VIKTIG!!!!!! Det er kun det fylket som ”eier” kandidaten som skal opprette prøvebilde i VIGO. Dersom fylket må leie nemnd i annet fylke må det opprettes nemnd(er) som viser at de er innleid fra andre fylker. Dersom fylket leier ut en av sine nemnder skal IKKE denne prøven registreres i VIGO Prøve kan komme fra VigoBedrift Under fanen ”Fagoppl.Adm” finner man rapporten o1A013. Rapporten genererer preutfylte oppmeldinger til lærlinger, lærekandidater og elever. Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad Når en oppmelding mottas av fylkeskommunen skal det alltid sjekkes om personen har en løpende kontrakt eller om vedkommende er elev. For personer som har kontrakt skal det opprettes prøve under Kontrakter Må sjekkes 1 Prøve Opprettelse av prøve til lærling, lærekandidat og elev: Ctrl+N eller høyreklikk og velg NY Må brukes riktig 2 Bedrift Feltet skal vise navn på bedrift eller skole, da er prøven riktig registrert 3 Prøve-nemnd Velg riktig nemnd Må registreres 4 Kandidattype Feltet viser kandidattype VIGO

40 Registrering av prøve til lærling, lærekandidat og elev – s2
Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 5 Status Kode IB, B og MB vil oppdateres automatisk ved registrering av resultat, se pkt. 13. Følgende koder settes: Oppmeldt til prøve (OP): brukes når oppmeldingen registreres hos fylket Prøve avlyst (AV): Benyttes når kandidaten trekker seg, for eksempel ved sykdom eller andre årsaker Prøve foreldet (F): Benyttes når kandidaten har oversittet 2 års fristen for å dokumentere manglende teori Oppmelding ikke godkjent (IG): Benyttes når teori eller praksiskrav ikke er oppfylt OBS sjekk kontrakt (OB): Benyttes når det er uklare forhold knyttet til kontrakten som prøven er knyttet til Oppmelding sendt (OS): Blir automatisk registrert når prøven er opprettet i StdDok – preutfylt oppmelding, kan også komme fra VigoBedrift Automatisk Skal registreres 6 Prøvested Se avsnitt : Detaljer for bedrift/skole og prøvested Valgfritt 7 Opp-melding Oppmeldt: dato når oppmeldingen er underskrevet av kandidat/bedrift FK mottatt: dato når FK har mottatt oppmeldingen Sendt nemnd: dato når oppmelding er sendt til prøvenemnda 8 Vedlegg Hak av det som er relevant 9 Avlegg-else Prøvedato: dato når prøven avlegges Protokolldato: dato når prøven er ferdig og underskrevet av prøvenemnda Ret. fra nemnd: dato når FK mottar protokoll fra prøvenemnda 10 Teori Brukes hake ved manglende teori (f.eks. inntil 2 fellesfag), ellers skal det stå tomt 11 Intern-kode Se informasjonsskriv fra IST nr. 9 – 7. mai 2012 12 Oppnevnt som sted-fortreder Legg inn aktuelt navn 13 Resultat For registrering av resultat etter gjennomført prøve. Dette er en Særtilgang Praktisk: kan legge inn enten Bestått, Ikke bestått eller Bestått meget godt Teori: kan legge enten bestått eller ikke bestått VIKTIG!!! Etter at resultatet i Praktisk-feltet er valgt, vil det dukke opp en boks som sier noe om oppdatering. Da skal det svares YES Etter at resultatet i Teori-feltet er valgt, vil det igjen dukke opp en boks som sier noe om oppdatering. Da skal det også svare YES Dette er en automatisk oppdatering av prøvestatus i pkt. 5., resultatet fra pkt. 5 vil igjen oppdateres på kontraktbildet. Hvis fremgangsmåten ikke blir fulgt, kan det oppstå feil ved oppdatering av status og i kontrakten. Må brukes riktig for å få oppdatert resultat i prøve- og kontrakts-bildet 14 Kan oppdateres av bedrift/fylke. Brukes i forbindelse med oppmelding på web. Viser også om fag/svennebrev er skrevet ut og sendt (sett inn dato) VIGO

41 Registrering av prøve til praksiskandidat- s1
3 4 6 2 5 8 9 7 10 11 12 13 VIKTIG!!!!!! Det er kun det fylket som ”eier” kandidaten som skal opprette prøvebilde i VIGO. Dersom fylket må leie nemnd i annet fylke må det opprettes nemnd(er) som viser at de er innleid fra andre fylker. Dersom fylket leier ut en av sine nemnder skal IKKE denne prøven registreres i VIGO Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 Når en oppmelding mottas av fylkeskommune skal det alltid sjekkes følgende: Hvis personen ikke vises i VIGO skal det opprettes person først Hvis personen finnes i VIGO, skal det sjekkes at vedkommende ikke har en aktiv kontrakt Må sjekkes 2 Prøve Opprettelse av prøve for praksiskandidat Må brukes riktig 3 Prøve-nemnd Velg riktig nemnd Skal registreres 4 Kandidattype Hvis opprettelse av oppmelding/prøve er riktig registrert i pkt. 2, vil det her vises Praksiskandidat NB! For å kunne opprette preutfylt oppmelding for praksiskandidat, må prøvebildet være utfylt VIGO

42 Registrering av prøve til praksiskandidat- s2
Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 5 Status Kode IB, B og MB vil oppdateres automatisk ved registrering av resultat, se pkt. 13. Følgende koder settes: Oppmeldt til prøve (OP): brukes når oppmeldingen registreres hos fylket Prøve avlyst (AV): Benyttes når kandidaten trekker seg, for eksempel ved sykdom eller andre årsaker Oppmelding ikke godkjent (IG): Benyttes når teori eller praksiskrav ikke er oppfylt Automatisk Skal registreres 6 Prøvested Se avsnitt: Detaljer for bedrift/skole og prøvested 7 Opp-melding Oppmeldt: dato når oppmeldingen er underskrevet av kandidat/bedrift FK mottatt: dato når FK har mottatt oppmeldingen Sendt nemnd: dato når oppmelding er sendt til prøvenemnda 8 Vedlegg Hak av det som er relevant Valgfritt 9 Avlegg-else Prøvedato: dato når prøven avlegges Protokolldato: dato når prøven er ferdig og underskrevet av prøvenemnda Ret. fra nemnd: dato når FK mottar protokoll fra prøvenemnda 10 Intern-kode Se informasjonsskriv fra IST nr. 9 – 7. mai 2012 11 Oppnevnt som sted-fortredere Legg inn aktuelt navn 12 Resultat For registrering av resultat etter gjennomført prøve. Dette er en Særtilgang Praktisk: kan legge inn enten Bestått, Ikke bestått eller Bestått meget godt Teori: kan legge enten bestått eller ikke bestått VIKTIG!!! Etter at resultatet i Praktisk-feltet er valgt, vil det dukke opp en boks som sier noe om oppdatering. Da skal det svares YES Etter at resultatet i Teori-feltet er valgt, vil det igjen dukke opp en boks som sier noe om oppdatering. Da skal det også svare YES Dette er en automatisk oppdatering av prøvestatus i pkt. 5., resultatet fra pkt. 5 vil igjen oppdateres på kontraktbildet. Hvis fremgangsmåten ikke blir fulgt, kan det oppstå feil ved oppdatering av status og i kontrakten. Må brukes riktig for å få oppdatert resultat i prøvebildet 13 Utskrift Dato for utskrift og utsending av fag/svennebrev VIGO

43 Detaljer for bedrift/skole og prøvested
1 2 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad I prøvebildet – klikk på fanen Detaljer for bedrift/skole og prøvested 1 Ønsket prøvedato, sted og kontaktinfo Disse opplysningene kommer inn sammen med oppmelingen. Opplysningene kan registreres her Valgfritt 2 Lærebedrift/skole kontaktinfo Opplysninger fra lærebedrift/opplæringskontor/ skole OBS! Det kan også komme data fra VigoBedrift, men ikke for praksiskandidater. VIGO

44 Registrering av klage til prøveresultat
1 2 4 5 3 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad Før opprettelse av klage, må det sjekkes om det finnes en prøve registrert på kandidaten der praktisk resultat er Ikke bestått. Hvis Ja, opprette en ny klage : Ctrl+N Må sjekkes 1 Klage Klage opprettes Skal brukes 2 Klage-type Faglig: når denne typen er valgt, vil faglig klageboks bli aktiv for registrering. Formell: når denne typen er valgt, vil formell klageboks bli aktiv for registrering. NB!! Det skal kun legges inn datoer Velg en av klagetypene 3 Andre datoer Klage mottatt: når klagen mottas av FK. Klage sendt prøvenemnda: når klagen blir videresendt til PN Svar fra PN mottatt: når svar fra PN mottas av FK PN svar sendt kandidat: når svar er sendt kandidaten Svar fra kandidat mottatt: når svar fra kandidat mottas av FK Skal registreres, legg inn datoer 4 Klage- vedtak Velg riktig alternativene når resultat av vedtaket foreligger. Skal registreres 5 Kandidat…. Kandidat underrettet om klagevedtak: når vedtaket blir sendt til kandidaten Klage trukket av kandidat: legg inn dato dersom klagen trekkes VIGO

45 Ansatt VIGO

46 Registrering av Ansatt
2 3 1 4 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 o1S030 Ansatt Hent opp VIGObilde o1S030 Ansatt. Søk opp ansatt, hvis ansatt ikke er registrert tidligere kan det opprettes ny Skal sjekkes 2 NY Opprettelse av ny ansatt ved å klikke på pkt 2 eller Ctrl+N Skal registreres 3 Info Fødselsnr.: det skal være fullverdig personnummer (11 sifrer) Navn: etternavn + fornavn evt. mellomnavn (samme som ved registrering av lærling eller elev) Adresse: privatadresse Jobbadresse: jobbadresse 4 Andre Oppl. Region: valgfritt Telefon: valgfritt Mobil: bør registreres E-post: bør registreres (må ha registrert e-post for tilgang på VigoBedrift) Opplysninger om ansatt kan også komme fra web VIGO

47 Ansatt i ei nemnd (nemndsmedlemmer)
2 3 4 1 5 6 7 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 Er i Nemnder Flytt markøren til ”Er i nemnder”. Hvis ansatt ikke er knyttet til ei nemnd, kan det opprettes knytning 2 NY Det kan opprettes nytt nemndsmedlem ved å klikke på pkt 2 eller Ctrl-N Skal registreres 3 Nemnd Velg aktuell nemnd 4 Rolle Velg rolle: Leder: leder for nemnd Medlem: medlem av nemnd Sette: sette medlem 5 Opp-nevnt av Tekst felt 6 Gyldig fra Legg inn gyldig fra dato for rollen 7 Gyldig til Legg inn gyldig til dato for rollen VIGO

48 Registrering av Roller i bedrift
2 8 3 4 1 5 6 7 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 Roller i bedrift Flytt markøren til ”Roller i bedrift”. Hvis ansatt ikke er knyttet til en rolle i bedrift, kan det opprettes rolle 2 NY Opprettelse av ny rolle ved å klikke på pkt 2 eller Ctrl-N Skal registreres 3 Bedrift Legg inn aktuell bedrift 4 Rolle i bedrift Velg aktuell rolle: ANNEN: Annen, uspesifisert rolle DLEDER: Daglig leder FLEDER: Faglig leder FLEDS: Søker faglig leder INSTR: Instruktør KONTP: Kontaktperson NLEDER: Nestleder TILSREPR: Tilsynsrepresentant Faglig leder skal registres, resten er valgfritt 5 Program-område Velg riktig kurs; bare de Faglig leder skal godkjennes med ulike kategorier 6 Rolle fra Dato når rollen starter Bør registreres 7 Rolle til Dato når rollen slutter 8 Kan velge om kursgodkjenning skal gjelde bare for ordinært løp eller for alle kategorier VIGO

49 Registrering av kompetanse
1 2 3 4 5 6 Nr Feltnavn Beskrivelse Merknad 1 Kompetanse Her legges kompetanse inn, f.eks. kurs for faglige ledere eller prøvenemndsmedlemmer 2 NY Kompetanse opprettes ved å klikke på pkt. 2 eller velge Ctrl+N 3 Gjennomført kurs for Velg aktuelt kurs: TILSREPR: Tilsynsrepresentant FAGLED: Faglig leder INSTR: Instruktør PRNEMND: Prøvenemnd Skal registreres 4 Gjennomført dato Når kurset er gjennomført 5 Varighet Legg inn kursets varighet 6 Beskr. Legg inn beskrivelse, tekstfelt Valgfritt VIGO

50 Oppdatert kodeverk finnes til enhver tid på: https://www. vigo
Endringslogg Versjon Del Beskrivelse Side Revidert hefte Kontrakt Nytt felt for vekslingsmodell Nytt felt ved godkjenning av skolebakgrunn Nye søkemuligheter for Person i opplæring - utvalgsdialog 23 27 36 VIGO


Laste ned ppt "Veiledning til registrering i"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google