Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved fylkeslege Petter Schou

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved fylkeslege Petter Schou"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ved fylkeslege Petter Schou
Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet – Hva skal til for å gjøre alle skolene godkjent? Hva er status fra kartlegging av skolenes godkjenningsstatus i Oslo og Akershus? Ved fylkeslege Petter Schou

2 Hvorfor (nok en) kartlegging?
Forrige kartlegginger av godkjenningsstatus (2007/2008 og 2010) viste store mangler Tilsyn fra utdannings- og arbeidsmiljømyndighetene påviste mange avvik Negativ omtale i media av dårlige skolemiljøer Utdannings- og helsestatsrådene varslet skoleeiere og lokale myndigheter om behovet for ny kartlegging av skolenes godkjenningsstatus og kommunenes tilsynspraksis

3 Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus i 2008*, 2010* og 2013
* På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet **Omfatter skoler med endelig godkjenning Kartleggingsår % godkjente skoler 2008 50 2010 68 2013 66 **

4 Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket 2013

5 Spørsmålene Er skolen godkjent? (Jf Rundskriv I- 1/2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet) Er det en offentlig eller privat skole? Type skole Årstall for godkjenning? Skriv hele årstallet, f.eks Antall elever ved skolen (per dato) Foreligger vedlikeholdsplan for skolen? Er det ført tilsyn med skolen etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv i løpet av 3 siste årene? Systemrevisjon (Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt?) Inspeksjon/befaring (Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt?) Egenmelding (Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt?) Annet (Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt?) Er det ved ovennevnte tilsyn påvist avvik fra forskrift? Er avviket fulgt opp med vedtak/krav om retting? Er avviket lukket?

6 Brutto- og nettoutvalget og svarprosent
I alt 377 kommuner har svart på undersøkelsen som tilsvarer 88 prosent av landets kommuner. Ved avslutning av feltarbeidet var det gitt opplysninger for 2603 skoler (75 prosent) av i alt 3472 skoler. Hedmark oppnådde høyest svarprosent (96 prosent av skolene). Nordland og Oslo* har lavest (hhv 60 og 53 prosent). De 2603 skolene har vel elever eller 66 prosent av alle elever i grunn- og videregående skoler i Norge (om lag elever). *Det vises her til problemer med lagring av data for Oslo og at bydelene ble bedt om å svare på nytt ved bruk av et papirskjema. Bruttoutvalget Nettoutvalget Fylke Antall skoler Prosent Svarprosent Hedmark 150 4,3 144 5,5 96 Telemark 135 3,9 120 4,6 89 Sør Trøndelag 192 168 6,4 88 Møre og Romsdal 244 7,0 212 8,1 87 Vestfold 140 4,0 119 85 Sogn og Fjordane 137 111 81 Rogaland 293 8,4 235 9,0 80 Vest Agder 131 3,8 105 Buskerud 158 123 4,7 78 Nord Trøndelag 3,5 93 3,6 76 Akershus 310 8,9 234 75 Total 3472 100,0 2603 Aust Agder 84 2,4 60 2,3 71 Troms 159 109 4,2 69 Hordaland 384 11,1 261 10,0 68 Østfold 156 4,5 104 67 Oppland 146 3,7 66 Finnmark 94 2,7 61 65 Nordland 237 6,8 143 Oslo 197 5,7 53

7 Nær 6 av 10 skoler (58 prosent) er godkjent og tilfredsstiller forskriftens krav
Er skolen godkjent? (Jf Rundskriv I- 1/2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet) I tillegg er nær 1 av 10 skoler (8 prosent) godkjent, men tilfredsstiller ikke forskriftens krav. Nær 3 av 10 skoler (28 prosent) er ikke godkjent. Oversikten inkluderer skoler som kommunene har rapportert er lagt ned/ikke finnes. I Akershus er 6 av 10 skoler godkjent, , og 1 av 10 skoler er godkjent uten å følge forskriftens krav. 2 av 10 er ikke godkjent. I Oslo er 4 av 10 skoler godkjent, halvparten er ikke godkjent, nesten 1 av 10 er godkjent men følger ikke forskriftens krav. Det er utarbeidet en egen oversikt i Oslo for 186 skoler som viser at 57 prosent av skolene er godkjent, mens 43 prosent er ikke godkjent.

8 For vel 5 av 10 skoler (54 prosent) foreligger det en vedlikeholdsplan
Foreligger vedlikeholdsplan for skolen? I Akershus foreligger det vedlikeholdsplan for 7 av 10 skoler. 2 av 10 vet ikke om de har en slik plan. For Oslo foreligger det vedlikeholdsplan i nærmere 8 av 10 skoler, men det er usikkerhet knyttet til dette tallet.

9 For vel 5 av 10 skoler (54 prosent) er det ført tilsyn med skolen i løpet av siste 3 år
Er det ført tilsyn med skolen etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv i løpet av 3 siste år? Telemark har flest skoler det er ført tilsyn med (nær 8 av 10). Både i Oslo og Akershus svarer om lag 6 av 10 skoler at det er ført tilsyn i løpet av de siste 3 årene.

10 Av skoler det er ført tilsyn med, er det benyttet systemrevisjon ved vel 4 av 10 skoler
Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt? Oslo ligger på topp i bruk av systemrevisjon der det er ført tilsyn, ved hele 7 av 10 skoler. Systemrevisjon brukes noe sjeldnere som tilsynsmetode i Akershus.

11 Av skoler det er ført tilsyn med, er det benyttet inspeksjon/befaring ved 7 av 10 skoler
Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt? Både i Oslo og Akershus ser inspeksjon/befaring til å være en mindre benyttet tilsynsmetode; ved halvparten av tilsynene i Akershus-skolene og nærmere 40 prosent av Oslo-skolene.

12 Av skoler det er ført tilsyn med, er det benyttet egenmelding ved nær 2 av 10 skoler
Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt? Egenmelding som tilsynsmetode er brukt i noe over 2 av 10 Akershus-skoler, og i følge denne kartleggingen ingen av Oslo-skolene.

13 Ved tilsyn ble det påvist avvik fra forskrift ved 6 av 10 skoler
Er det ved ovennevnte tilsyn påvist avvik fra forskrift? I Akershus ble det påvist avvik i nærmere 50 prosent av skolene og i Oslo ved 7 av 10 skoler.

14 I 9 av 10 tilfeller hvor det er påvist avvik fra forskrift, er avviket fulgt opp med vedtak/krav om retting Hvis ja, er avviket fulgt opp med vedtak/krav om retting? I Oppland og dels Vestfold og Oslo er avvik fulgt opp i mindre grad enn i øvrige fylker.

15 I vel 4 av 10 tilfeller (42 prosent) hvor avvik er fulgt opp med vedtak/krav om lukking, er avviket lukket Er avviket lukket? Avviket er ikke lukket i 47 prosent av tilfellene I 1 av 10 tilfeller (11 prosent) er det ukjent for kommunen om avviket er lukket. I nærmere 6 av 10 Akershus-skoler er avvik ikke lukket. Det samme gjelder i 7 av 10 Oslo-skoler.

16 Situasjonen i Oslo og Akershus - Oppsummering
Oslo kommune og kommunene i Akershus ulikt organisert Oslo: Bydelene samarbeider med Helseetaten innen miljørettet helsevern I 2014: Systemrevisjonskurs i regi av Helseetaten Skolene sentralt administrert under Utdanningsetaten som øverste ansvarlige Akershus: De fleste kommuner jobber interkommunalt innen miljørettet helsevern Hver kommune ansvarlig for sine skoler Enkeltstående skoleringstiltak i kommunal eller interkommunal regi

17 Oppfølging fra Fylkesmannen
Tilsyn: Ikke vært landsomfattende tilsyn innen miljørettet helsevern siden Fylkesmannen foreslår nytt landsomfattende tilsyn i 2016. I 2014: Tilsyn med folkehelseloven. Utfordringsbildet involverer også miljøforskrift for skole- og barnehage Samordne eventuelle tilsyn med aktuelle avdelinger internt i embetet (helseavdelingen, utdanningsavdelingen, miljøavdelingen) og vurdere samarbeid med Arbeidstilsynet Kartlegging i 2014: Etterspørre situasjonen i kommuner og bydeler innen godkjenning og skolering Vurdere resultater som fremkommer i kartlegging Tiltak innen kompetanseheving: Gjennomføre kurs etter behov, eventuelt i samarbeid med barnehage- og utdanningsavdelingen


Laste ned ppt "Ved fylkeslege Petter Schou"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google