Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet – Hva skal til for å gjøre alle skolene godkjent? Hva er status fra kartlegging av skolenes godkjenningsstatus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet – Hva skal til for å gjøre alle skolene godkjent? Hva er status fra kartlegging av skolenes godkjenningsstatus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet – Hva skal til for å gjøre alle skolene godkjent? Hva er status fra kartlegging av skolenes godkjenningsstatus i Oslo og Akershus? Ved fylkeslege Petter Schou

2 Forrige kartlegginger av godkjenningsstatus (2007/2008 og 2010) viste store mangler Tilsyn fra utdannings- og arbeidsmiljømyndighetene påviste mange avvik Negativ omtale i media av dårlige skolemiljøer Utdannings- og helsestatsrådene varslet skoleeiere og lokale myndigheter om behovet for ny kartlegging av skolenes godkjenningsstatus og kommunenes tilsynspraksis Hvorfor (nok en) kartlegging?

3 * På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet **Omfatter skoler med endelig godkjenning Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus i 2008*, 2010* og 2013 Kartleggingsår% godkjente skoler 200850 201068 201366 **

4 Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket 2013

5 Spørsmålene Er skolen godkjent? (Jf Rundskriv I- 1/2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet) Er det en offentlig eller privat skole? Type skole Årstall for godkjenning? Skriv hele årstallet, f.eks. 2007. Antall elever ved skolen (per dato) Foreligger vedlikeholdsplan for skolen? Er det ført tilsyn med skolen etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv i løpet av 3 siste årene? Systemrevisjon (Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt?) Inspeksjon/befaring (Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt?) Egenmelding (Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt?) Annet (Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt?) Er det ved ovennevnte tilsyn påvist avvik fra forskrift? Er avviket fulgt opp med vedtak/krav om retting? Er avviket lukket?

6 Brutto- og nettoutvalget og svarprosent  I alt 377 kommuner har svart på undersøkelsen som tilsvarer 88 prosent av landets kommuner.  Ved avslutning av feltarbeidet var det gitt opplysninger for 2603 skoler (75 prosent) av i alt 3472 skoler.  Hedmark oppnådde høyest svarprosent (96 prosent av skolene).  Nordland og Oslo* har lavest (hhv 60 og 53 prosent).  De 2603 skolene har vel 565 000 elever eller 66 prosent av alle elever i grunn- og videregående skoler i Norge (om lag 854 700 elever). *Det vises her til problemer med lagring av data for Oslo og at bydelene ble bedt om å svare på nytt ved bruk av et papirskjema. BruttoutvalgetNettoutvalget Fylke Antall skolerProsentAntall skolerProsent Svarprosent Hedmark 1504,3 1445,5 96 Telemark 1353,9 1204,6 89 Sør Trøndelag 1925,5 1686,4 88 Møre og Romsdal 2447,0 2128,1 87 Vestfold 1404,0 1194,6 85 Sogn og Fjordane 1373,9 1114,3 81 Rogaland 2938,4 2359,0 80 Vest Agder 1313,8 1054,0 80 Buskerud 1584,6 1234,7 78 Nord Trøndelag 1233,5 933,6 76 Akershus 3108,9 2349,0 75 Total 3472100,0 2603100,0 75 Aust Agder 842,4 602,3 71 Troms 1594,6 1094,2 69 Hordaland 38411,1 26110,0 68 Østfold 1564,5 1044,0 67 Oppland 1464,2 963,7 66 Finnmark 942,7 612,3 65 Nordland 2376,8 1435,5 60 Oslo 1975,7 1054,0 53

7 Nær 6 av 10 skoler (58 prosent) er godkjent og tilfredsstiller forskriftens krav Er skolen godkjent? (Jf Rundskriv I- 1/2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet) 7 I tillegg er nær 1 av 10 skoler (8 prosent) godkjent, men tilfredsstiller ikke forskriftens krav. Nær 3 av 10 skoler (28 prosent) er ikke godkjent. Oversikten inkluderer skoler som kommunene har rapportert er lagt ned/ikke finnes. I Akershus er 6 av 10 skoler godkjent,, og 1 av 10 skoler er godkjent uten å følge forskriftens krav. 2 av 10 er ikke godkjent. I Oslo er 4 av 10 skoler godkjent, halvparten er ikke godkjent, nesten 1 av 10 er godkjent men følger ikke forskriftens krav. Det er utarbeidet en egen oversikt i Oslo for 186 skoler som viser at 57 prosent av skolene er godkjent, mens 43 prosent er ikke godkjent.

8 For vel 5 av 10 skoler (54 prosent) foreligger det en vedlikeholdsplan Foreligger vedlikeholdsplan for skolen? 8 I Akershus foreligger det vedlikeholdsplan for 7 av 10 skoler. 2 av 10 vet ikke om de har en slik plan. For Oslo foreligger det vedlikeholdsplan i nærmere 8 av 10 skoler, men det er usikkerhet knyttet til dette tallet.

9 For vel 5 av 10 skoler (54 prosent) er det ført tilsyn med skolen i løpet av siste 3 år Er det ført tilsyn med skolen etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv i løpet av 3 siste år? 9 Telemark har flest skoler det er ført tilsyn med (nær 8 av 10). Både i Oslo og Akershus svarer om lag 6 av 10 skoler at det er ført tilsyn i løpet av de siste 3 årene.

10 Av skoler det er ført tilsyn med, er det benyttet systemrevisjon ved vel 4 av 10 skoler Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt? Oslo ligger på topp i bruk av systemrevisjon der det er ført tilsyn, ved hele 7 av 10 skoler. Systemrevisjon brukes noe sjeldnere som tilsynsmetode i Akershus. 10

11 Av skoler det er ført tilsyn med, er det benyttet inspeksjon/befaring ved 7 av 10 skoler Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt? Både i Oslo og Akershus ser inspeksjon/befaring til å være en mindre benyttet tilsynsmetode; ved halvparten av tilsynene i Akershus-skolene og nærmere 40 prosent av Oslo- skolene.

12 Av skoler det er ført tilsyn med, er det benyttet egenmelding ved nær 2 av 10 skoler Hva slags tilsynsmetode(r) er brukt? Egenmelding som tilsynsmetode er brukt i noe over 2 av 10 Akershus-skoler, og i følge denne kartleggingen ingen av Oslo- skolene.

13 Ved tilsyn ble det påvist avvik fra forskrift ved 6 av 10 skoler Er det ved ovennevnte tilsyn påvist avvik fra forskrift? I Akershus ble det påvist avvik i nærmere 50 prosent av skolene og i Oslo ved 7 av 10 skoler.

14 I 9 av 10 tilfeller hvor det er påvist avvik fra forskrift, er avviket fulgt opp med vedtak/krav om retting Hvis ja, er avviket fulgt opp med vedtak/krav om retting? I Oppland og dels Vestfold og Oslo er avvik fulgt opp i mindre grad enn i øvrige fylker.

15 I vel 4 av 10 tilfeller (42 prosent) hvor avvik er fulgt opp med vedtak/krav om lukking, er avviket lukket Er avviket lukket? Avviket er ikke lukket i 47 prosent av tilfellene I 1 av 10 tilfeller (11 prosent) er det ukjent for kommunen om avviket er lukket. I nærmere 6 av 10 Akershus-skoler er avvik ikke lukket. Det samme gjelder i 7 av 10 Oslo- skoler.

16 Oslo kommune og kommunene i Akershus ulikt organisert Oslo: – Bydelene samarbeider med Helseetaten innen miljørettet helsevern – I 2014: Systemrevisjonskurs i regi av Helseetaten – Skolene sentralt administrert under Utdanningsetaten som øverste ansvarlige Akershus: – De fleste kommuner jobber interkommunalt innen miljørettet helsevern – Hver kommune ansvarlig for sine skoler – Enkeltstående skoleringstiltak i kommunal eller interkommunal regi Situasjonen i Oslo og Akershus - Oppsummering

17 Tilsyn: – Ikke vært landsomfattende tilsyn innen miljørettet helsevern siden 1999. Fylkesmannen foreslår nytt landsomfattende tilsyn i 2016. – I 2014: Tilsyn med folkehelseloven. Utfordringsbildet involverer også miljøforskrift for skole- og barnehage – Samordne eventuelle tilsyn med aktuelle avdelinger internt i embetet (helseavdelingen, utdanningsavdelingen, miljøavdelingen) og vurdere samarbeid med Arbeidstilsynet Kartlegging i 2014: – Etterspørre situasjonen i kommuner og bydeler innen godkjenning og skolering – Vurdere resultater som fremkommer i kartlegging Tiltak innen kompetanseheving: – Gjennomføre kurs etter behov, eventuelt i samarbeid med barnehage- og utdanningsavdelingen Oppfølging fra Fylkesmannen


Laste ned ppt "Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet – Hva skal til for å gjøre alle skolene godkjent? Hva er status fra kartlegging av skolenes godkjenningsstatus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google