Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2009. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2009. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly of confidential nature and are submitted to you under the understanding that they are to be considered by you in the strictest of confidence and that no use shall be made of the said concepts and ideas, including communication to any third party without Synovate’s express prior consent and/or payment of related professional services fees in full. Rapport - Norway Cup Utarbeidet for: Norges Idrettsforbund og olympiske komité Utarbeidet av: Synovate Norway v/Mona Nilsen & Jens Ottar Stærkebye Dato: 20. august 2009 Project #:87850

2 © Synovate Formål: Kartlegge holdninger til å drive idrett Målgruppe/utvalg: Utøvere, foresatte og trenere på Norway Cup 2009 Tidsperiode (Feltarbeid): 26. juli – 1. august Datainnsamlingsmetode: Personlig intervjuing (gjennomført av NIF) Utvalg 288 utøvere, 276 foresatte og 158 trenere – til sammen 722 respondenter Veiemetode: Resultatene er ikke vektet Tolkning av tabell: Resultatene som fremkommer i tabellverket er gjengitt i prosentandeler. Prosjektdeltagere: Oppdragsgiver: Norges idrettsforbund og olympiske komité Kontaktperson hos oppdragsgiver: Line Hurrød Prosjektansvarlig: Mona Nilsen Prosjektleder: Jens Ottar Stærkebye Ansvarlig programmering: Bente Reiler Prosjektnummer: Prosjektinformasjon

3 Oppsummering

4 © Synovate Noen innledende, generelle betraktninger Undersøkelsen som her er presentert ble gjennomført under Norway Cup 2009 i perioden 26. juli- 1. august. Utvalget er trukket blant alle deltakende lag i årsklassene , og består av separate spørreskjemaer for utøvere, foreldre og trenere. Vi vil derfor påpeke at man er nødt til å behandle og presentere resultatene med en viss varsomhet. Utvalget er nemlig ikke representativt for alle fotballspillere, fotballforeldre eller fotballtrenere i Norge. Vi har jo for eksempel ikke intervjuet foreldre som ikke var tilskuere under arrangementet, og det er rimelig å anta at disse kanskje har en litt annen holdning til barnas idrett enn de vi har intervjuet – i det minste på enkelte områder. Samtidig er det mer sannsynlig at utøvernes (og til dels trenernes) holdninger i større grad er i samsvar med resten av landet, men utvalget gir ikke grunnlag for å trekke en slik konklusjon.

5 © Synovate Oppsummering – Utøvere 1.Barna driver ikke med idrett for å vinne -55 % er uenige i at de driver med idrett for å vinne konkurranser -59 % er uenige i at topping av laget er greit for å vinne 2.Det sosiale er viktigere enn å vinne -74 % er enige i at de driver med idrett for å være sammen med vennene sine 3.Mestring og allsidighet er også viktig -73 % driver med idrett for å føle mestring -57 % vil drive med flere idretter gjennom året 4.Barna er enige i at foreldrene bør se på når de konkurrerer 5.Det er forskjeller mellom gutter og jenter, samt de ulike årsklassene -Gutter er mer opptatt av å vinne, og synes også det er greiere med topping av laget for å vinne -Jentene er mer enige i at de vil drive med flere aktiviteter i løpet av året -Utøverne født i 97 og 98 er mer enige i at foreldrene bør stille opp på kamper, og at det er greit at foreldrene ”instruerer” dem underveis i kampene. -Utøverne født i 95 svarer i større grad at de er driver med idrett for å være sammen med vennene sine -De yngste utøverne synes også i størst grad at det er greit med topping av laget for å vinne kamper. 6.Det er nødvendig å ha det gøy (lystbetont aktivitet) for å fortsette med organisert idrett i voksen alder.

6 © Synovate Oppsummering – Foresatte 1.De foresatte har i stor grad samme holdninger som barna, men er noe klarere i sin tale -72 % er enige i at barna skal være allsidige (57 % av barna var enige i påstanden) -90 % er enige i foreldrene bør stille opp (81 % av barna var enige) 2.Å være sammen med venner er en viktig motivasjon for barnas deltakelse -90 % er enige i at barna skal drive med idrett for å være sammen med vennene sine (74 % av barna var enige) 3.Barna skal få oppleve mestring -82 % er enige i at barna skal drive med idrett for å føle mestring (73 % av barna var enige) 4.Foreldrene er enige i at deres tilstedeværelse under kamper er viktig for barna 5.Det er forskjeller mellom menn og kvinner, samt de ulike årsklassene -Menn er mer opptatt av å vinne, og også mer tolerante når det gjelder topping av laget for å vinne -Kvinner er i større grad enige i at foreldres tilstedeværelse er viktig for barna 6.Norway Cup-foreldrene stiller opp for barna -I gjennomsnitt har NC-foreldrene deltatt på 8,7 aktiviteter/tiltak på vegne av barnet i idrettssammenheng de siste 12 mnd.

7 © Synovate Oppsummering – Trenere 1.Det er en klar overvekt av mannlige trenere blant Norway Cup-lagene -90 % er menn 2.Trenernes holdninger til barnas deltakelse i organisert idrett er i stor grad sammenfallende med barnas og foreldrenes holdninger på de fleste områder -Foreldrene bør se på barna når de konkurrerer og spiller kamper (96 % enig) -De er trenere for at barna skal oppleve mestring (94 %) -Barna bør drive med flere idretter (79 %) -Foreldreinnblanding under kampene er ikke greit -Foreldre får absolutt ikke rope til dommeren under kampene 3.Trenerne på Norway Cup er enige i at de får god støtte av foreldrene rundt laget sitt -84 % er enige i dette

8 © Synovate Holdning til å drive idrett - ENIG TrenereForeldreUtøvere Foreldrene til utøverne/barna bør se på når de konkurrerer i sin idrett Det er viktig for mitt barns deltakelse i idrett at jeg ser på kampene Jeg synes at foreldrene mine bør se på når jeg konkurrerer i min idrett Jeg er trener for at utøverne mine skal oppleve mestring Jeg vil at barnet mitt skal drive med idrett for at han/hun skal føle mestring Jeg driver idrett for å føle at jeg mestrer (får til) ulike øvelser Jeg vil at utøverne mine skal drive med organisert idrett på mosjonsnivå eller høyere i voksen alder Jeg vil at barnet mitt skal drive med organisert idrett på enten mosjonsnivå eller høyere nivå i voksen alder Jeg er fornøyd med støtten jeg får av foreldrene rundt laget Jeg vil at utøverne mine skal drive med flere idretter i løpet av ett år, avhengig av sesongen Jeg vil at barnet mitt skal drive med flere idretter i løpet av ett år, avhengig av sesongen Jeg vil drive med flere idretter i løpet av ett år, avhengig av sesongen Jeg er trener for at utøverne mine skal få være sammen med vennene sine Jeg vil at barnet mitt skal drive med idrett for at han/hun skal få være sammen med vennene sine Jeg driver idrett for å være sammen med vennene mine De beste på laget skal få spille mest slik at laget har større mulighet til å vinne kampen De beste på laget skal få spille mest slik at laget mitt har større mulighet til å vinne kampen Jeg er trener for at laget mitt skal vinne konkurranser Jeg vil at barnet mitt skal drive med idrett for at han/hun skal vinne konkurranser Jeg driver idrett for å vinne i konkurranser Jeg slutter som trener hvis det blir for mye fokus på konkurranse i forhold til trening/øvelse Barnet mitt bør slutte å drive idrett når det blir for mye fokus på konkurranse i forhold til trening/øvelse Jeg vil slutte med idrett hvis det blir for mye fokus på konkurranse i forhold til trening/øvelse Det er greit at foreldrene roper til sine barn hvordan det bør spille Det er greit å rope til mitt barn om hvordan han/hun bør spille Det er greit at foreldrene mine roper til meg hvordan jeg bør spille Det er greit at foreldrene til utøverne dine roper ut hva de mener om dommeren Det er greit å rope ut hva jeg mener om treneren og dommeren Det er greit at de voksne på sidelinjen roper ut det de mener om treneren og dommeren

9 Utøvere

10 © Synovate Spm 1: Hvilket år ble du født?

11 © Synovate Spm 2: Kjønn

12 © Synovate Spm 3: Spiller du på 7’er- eller 11’er-lag?

13 © Synovate Spm 4: Region

14 © Synovate Spm 5: Hvilke av disse idrettene driver du med gjennom et idrettslag Nesten 2 av 10 kombinerer fotball med håndball. Alt annet under 2 %

15 © Synovate Spm 6: Kan du angi om du er helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i at... Utøverne i driver idrett for å være sammen med vennene sine og for å føle personlig mestring. Et flertall er uenige i at topping av laget er greit for å få muligheten til å vinne kamper. Det samme gjelder det å drive idrett for å vinne kamper.

16 © Synovate Spm 4: Region Hovedforskjeller på kjønn: Gutter har større fokus på å vinne enn jenter Jenter ønsker å være mer allsidige enn gutter Spm 6: Kan du angi om du er helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i at... ENIG

17 © Synovate Spm 4: Region Forskjeller på alder Spm 6: Kan du angi om du er helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i at... ENIG

18 © Synovate Spm 7: Hva vil få deg til å fortsette med organisert idrett når du blir voksen Å legge til rette for at idretten skal være gøy er i særklasse den viktigste årsaken til å fortsette med organisert idrett i voksen alder Alt annet under 3 %

19 © Synovate Spm 7: Hva vil få deg til å fortsette med organisert idrett når du blir voksen UHJULPET Å legge til rette for at idretten skal være gøy er i særklasse den viktigste årsaken til å fortsette med organisert idrett i voksen alder Signifikant større: -Gutter: -Ha framgang -Ikke bli skadet/holde meg frisk -Få lønn -For å ha noe gjøre -Bli proff

20 © Synovate Spm 8 og 9: Hvilke av disse grunnene vil kunne få deg til å fortsette med organisert idrett når du blir voksen?

21 © Synovate Spm 9: Innenfor fotball, hvor god føler du at du er i forhold til andre i din egen aldersgruppe? Noen føler at de er bedre enn andre i egen aldersgruppe i fotball, men det klare flertallet føler seg omtrent like god som de andre.

22 Foreldre

23 © Synovate Spm 1: Alder

24 © Synovate Spm 2: Kjønn

25 © Synovate Spm 3: Barnets fødselsår

26 © Synovate Spm 4: Barnets kjønn

27 © Synovate Spm 3: Spiller ditt barn på 7’er- eller 11’er-lag?

28 © Synovate Spm 6: Region

29 © Synovate Spm 7: Driver du selv, eller har du tidligere drevet med enten organisert lagidrett eller individuell idrett? Menn har oppgir oftere at de driver eller har drevet med lagidrett enn kvinner.

30 © Synovate Spm 8: Kan du angi om du er helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i at... Det er bred enighet om at deltakelse, det sosiale, mestringsfølelse og allsidighet er viktigere enn å vinne kamper og konkurranser.

31 © Synovate Spm 4: Region Hovedforskjeller på kjønn: Menn har større fokus på å vinne enn kvinner Kvinner er mer enig i at foreldrenes oppmøte på kamper er viktig for barna Spm 8: Kan du angi om du er helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i at... ENIG

32 © Synovate Spm 9: Innenfor fotball, hvor god føler du at ditt barn er i forhold til andre i hans/hennes aldersgruppe? De aller fleste oppgir at deres barn er på samme nivå som de andre barna

33 © Synovate Spm 10: Hvilke av de følgende tiltakene/aktivitetene gjør eller har du gjort i idrettssammenheng på vegne av barnet i løpet av de siste 12 mnd. I snitt har Norway Cup-foreldrene gjort/deltatt på 8,7 aktiviteter/tiltak siste 12 mnd. Signifikant større: -Menn: -Driver med idrett/fysisk aktivitet selv -Kvinner: -Snakket med flere på laget enn eget barn etter konkurranse -Snuser ikke i idrettsammenheng år: -Drikker ikke alkohol i idrettssammeheng -Røyker ikke i idrettssammenheng -Snuser ikke i idrettsammenheng -Driver med idrett/fysisk aktivitet selv

34 Trenere

35 © Synovate Spm 1: Alder

36 © Synovate Spm 2: Kjønn Det er en klar overvekt av mannlige trenere på Norway Cup

37 © Synovate Spm 3: Utøvers fødselsår

38 © Synovate Spm 4: Utøvers kjønn

39 © Synovate Spm 3: Trener du et 7’er- eller 11’er-lag?

40 © Synovate Spm 6: Region

41 © Synovate Spm 7: Driver du selv, eller har du tidligere drevet med enten organisert lagidrett eller individuell idrett? Trenerne er selv aktive idrettsutøvere – kun 3 % oppgir at de ikke driver med organisert idrett.

42 © Synovate Spm 8: Kan du angi om du er helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i at... Det er bred enighet også blant trenerne om at deltakelse, det sosiale, mestringsfølelse og allsidighet er viktigere enn å vinne kamper og konkurranser. ”Alle” trenerne er også enige i at foreldrene bør være med og se på under kamper og konkurranser.

43 © Synovate Spm 8: Kan du angi om du er helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i at... ENIG Mannlige trenere er mer enige i at de beste på laget skal få spille mest for å vinne kampen.

44 © Synovate Spm 4: Region Det er enkelte forskjeller mellom de trenerne som trener gutter og de som trener jenter: Guttetrenere er i større grad opptatt av å vinne, men også generelt mer enig i de fleste påstandene enn jentetrenerne. Spm 8: Kan du angi om du er helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i at... ENIG

45 © Synovate Spm 9: Hvor godt føler du at det laget de er trener for er i forhold til andre lag i samme aldersgruppe? De aller fleste oppgir at deres lag er på samme nivå som andre lag i samme aldersgruppe

46 © Synovate Spm 10: Hvilke av de følgende tiltakene/aktivitetene gjør eller har du gjort i idrettssammenheng på vegne av utøverne/barna i løpet av de siste 12 mnd.?

47 Spørreskjema

48 Tabeller

49 © Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly of confidential nature and are submitted to you under the understanding that they are to be considered by you in the strictest of confidence and that no use shall be made of the said concepts and ideas, including communication to any third party without Synovate’s express prior consent and/or payment of related professional services fees in full. Thank You For Your Attention. Our Curiosity Is All Yours. © Synovate 2009


Laste ned ppt "© 2009. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google