Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning – bakgrunn og formål Møte i referansegruppa 15.06.06 Sverre Rustad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning – bakgrunn og formål Møte i referansegruppa 15.06.06 Sverre Rustad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning – bakgrunn og formål Møte i referansegruppa 15.06.06 Sverre Rustad

2 2 Kunnskapsdepartementet Hva er kvalifikasjonsrammeverk? National framework of qualifications (higher education): –the single description, at national level or level of an education system, which is internationally understood and through which all qualifications and other learning achievements in higher education may be described and related to each other in a coherent way and which defines the relationship between higher education qualifications. (definisjon benyttet i Bologna-prosessen)

3 3 Kunnskapsdepartementet Hva er kvalifikasjonsrammeverk? II ”enhetlig systembeskrivelse, på nasjonalt nivå eller for et utdanningssystem, som kvalifikasjoner og andre oppnådde læringsresultater kan plasseres inn i og som viser sammenhengen mellom dem” –(forsøk på norsk definisjon) et trappeverk med ”reposer” hvert nivå beskrives med kjennetegn som: –læringsutbytte/-resultater/kompetanse –arbeidsbelastning, studiepoeng –evt. profil for utdanningene som inngår i nivået

4 4 Kunnskapsdepartementet Hva er en kvalifikasjon? Dokumenterte kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gir rett til vitnemål for grad/tittel (høyere utdanning) Bevis på tilegnet kompetanse som er –vurdert og testet på en kvalitetssikret måte –dokumentert Kompetanse kan være ervervet på ulike måter Rammeverket beskriver kvalifikasjonstyper

5 Bache- lor Års- studier osv. Fag- skoler Fag- lærer Høy- skole- kand. Cand. mag. Master, Cand. med. osv. Videre- utd. helse- fag Siv.ing., Cand. polit osv. Erf. basert master Ph.D Dr. philos. Spesialist utd. Dr.ing., Dr.art. osv Stip. prog. LLM osv. Første syklus Annen syklus Tredje syklus Videregående opplæring Alm. lærer Siv. øk.

6 6 Kunnskapsdepartementet Formål med et kvalifikasjonsrammeverk dreie oppmerksomheten fra undervisning til læring lette planleggingen av utdanningsløp for enkeltpersoner støtte utdanningsinstitusjonene i deres utvikling av studieprogrammer og kvalifikasjoner legge til rette for livslang læring gjøre kvalifikasjonene mer forståelige for yrkeslivet, andre utdanningsinstitusjoner og samfunnet generelt lette godkjenningen av kvalifikasjoner over landegrensene sikre bedre utnyttelse av kompetanse til glede for både den enkelte og samfunnet primært et informasjonsverktøy, ikke normerende Hva ønsker vi å få ut av det i Norge?

7 7 Kunnskapsdepartementet Målgrupper utdanningssøkende, studenter foreldre rådgivere karriereveiledere studieplanutviklere programsensorer arbeidsgivere myndighetene (departementene, Lånekassen, NOKUT)

8 8 Kunnskapsdepartementet Organisering Arbeidsgruppe –KD, UHR, NOKUT, NSU, StL –primært UH-perspektiv –oppgave: utvikle forslag til rammeverk Referansegruppe –interesserte parter –bredere samfunnsperspektiv –oppgave: gi innspill som sikrer at rammeverket blir et nyttig verktøy

9 9 Kunnskapsdepartementet Mandat I Prosjektet for utvikling av et nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning i Norge skal: Vurdere begrunnelsene for og gevinstene ved etablering av et rammeverk som grunnlag for en anbefaling om omfang og detaljeringsnivå. Vurdere hvilke prinsipper og elementer rammeverket skal bygge på. Et hovedelement vil være nivåbeskrivelser med vekt på læringsutbytte. Det må vurderes om det er behov for definerte nivåer i tillegg til de formelle gradsnivåene. Vurdere behovet for horisontale inndelinger (fagområde, profil) og eventuelt foreslå kategorier for dette. Avklare hvilken rolle studiepoeng skal spille i rammeverket. Gi anbefaling om formell forankring av rammeverket, f.eks. i forskrift, og om hvordan det skal forvaltes og utvikles videre etter etablering. Sørge for helhetstenkning og nødvendig koordinering med andre nivåer og sektorer i forhold til at rammeverket for høyere utdanning er planlagt å inngå i et helhetlig rammeverk for livslang læring i Norge. Ta hensyn til erfaringer fra andre land i arbeidet.

10 10 Kunnskapsdepartementet Mandat II Rammeverket som utvikles, skal: Gi en klar, konsistent beskrivelse av systemet av formelle kvalifikasjoner i høyere utdanning i en form som gjør det mulig å vurdere kompetanse ervervet på andre måter og i andre sammenhenger opp mot de formelle kvalifikasjonene. Være i samsvar med det overordnede rammeverket som er vedtatt på europeisk nivå, jf. kommunikeet fra ministerkonferansen i Bergen. Møte behovene til lærende, høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidsmarked. Legge til rette for livslang læring. Bidra til å forenkle godkjenning av norsk høyere utdanning i utlandet og utenlandsk høyere utdanning i Norge. Bidra til å forenkle overgangen mellom utdanning og arbeidsliv.

11 11 Kunnskapsdepartementet Internasjonal bakgrunn Bologna-prosessen –Overordnet rammeverk for kvalifikasjoner innenfor EHEA vedtatt på ministerkonferansen i Bergen i 2005 –Ministrene forpliktet seg samtidig til å utvikle nasjonale kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning EU –Konsultasjonsdokument juni 2005 –Konferanse Budapest februar 2006 –Uformell ministerkonferanse mars 2006 –Utkast til rekommandasjon juni 2006 –Vedtak høsten 2007

12 12 Kunnskapsdepartementet Hvordan vil rammeverket se ut? Nivåer med deskriptorer –kategorier for læringsutbytte –nivå for læringsutbyttebeskrivelser –mulige horisontale inndelinger –startnivå –detaljeringsnivå ”Award types” Innplassering

13

14 Bache- lor Års- studier osv. Fag- skoler Fag- lærer Høy- skole- kand. Cand. mag. Master, Cand. med. osv. Videre- utd. helse- fag Siv.ing., Cand. polit osv. Erf. basert master Ph.D Dr. philos. Spesialist utd. Dr.ing., Dr.art. osv Stip. prog. LLM osv. Første syklus Annen syklus Tredje syklus Videregående opplæring Alm. lærer Siv. øk.


Laste ned ppt "Nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning – bakgrunn og formål Møte i referansegruppa 15.06.06 Sverre Rustad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google