Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer i en økonomisk nedgangstid – konsultasjoner med staten Strategikonferanse Akershus, 12. februar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer i en økonomisk nedgangstid – konsultasjoner med staten Strategikonferanse Akershus, 12. februar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer i en økonomisk nedgangstid – konsultasjoner med staten Strategikonferanse Akershus, 12. februar

2 Utsiktene for internasjonal og norsk økonomi nedjustert rund baut

3 Finanskrisa rammer kommunene – finansielle aktiva har falt i verdi Kommunesektoren i 2008 –aksjer og aksjefond for ca 50 mrd kroner –SSB indikerer verdifall på minst 7 mrd Kun verdifall i de finansielt plasserte aksjene (omløpsmidler) må regnskapsføres –KS anslår at disse aksjene har hatt et papirtap på 2 - 2 ½ mrd kr –kommunene hadde forventet positiv avkastning –tapet gir svakere netto driftsresultat i 2008 –vil påvirke tjenestetilbudet negativt i 2009 Økte pensjonspremier – og kostnader

4 Finanskrisa får nå skylda for det meste... NRK, 5. januar: Finanskrise gir fliskrise Gjør det utrivelig å være hest i Norge. Den lave aktiviteten i byggebransjen gjør at det er svært vanskelig å få tak i nok sagflis til stallene.

5 ... men nedgangen skyldes like mye for høy gjeldsvekst i tidligere år Konjunkturavviket –hvordan BNP for Fastlands-Norge avviker fra sin langsiktige trend –10-års konjunktursykler Viktigste konjunkturdrivere i siste konjunkturoppgang –internasjonal vekst –oljeinvesteringer –renter –finanspolitikk Både oppgangen på 80- tallet og oppgangen nå ble i stor grad drevet av økt låne- opptak i husholdningene

6 Fallende realrenter har både gitt ønske om økt risiko for investorer og økt gjeld Realrentene har falt med 4 prosentpoeng siste 25 år –lange: statsobligasjoner –korte: pengemarked For investorer –har gitt jakt på økt avkast- ning, dvs vilje til økt risiko –økt etterspørsel etter risiko- papirer har gitt prisoppgang og svært god avkastning For husholdningene –lav rente har stimulert til økt gjeld og pengebruk To gjensidig selvforsterkende mekanismer, som førte til hhv –finanskrisa –den realøkonomiske krisa

7 Finanskrise kan være vanskelig nok – konjunkturnedgang gjør det mye verre Finanskrisen i USA startet med problemene i bolig- markedet; effekten vil bli langt kraftigere når uroen i finansmarkedet nå sprer seg til realøkonomien Krisen har spredd seg til andre land, først gjennom finans- markedene og deretter gjennom realøkonomiske kanaler Bolig- markedet Finans- markedet Real- økonomie n ellers

8 Privat sektor drev konjunkturoppgangen – og rammes nå av nedgangen (I)

9 Privat sektor drev konjunkturoppgangen – og rammes nå av nedgangen (II)

10 Eksporten faller pga sviktende markeder – hva om krona styrker seg igjen? Sterk markedsvekst for norsk eksport de siste årene har gitt eksportvekst, trass i stadig økende, relativt kostnadsnivå i Norge Konjunkturtilbakeslaget nå har gått sammen med en kraftig svekkelse av krona Hvis krona styrker seg tilbake til 8 mot euro – eller under, kan situasjonen etter hvert bli særs vanskelig Vanskelig å hjelpe eksport- industrien, bortsett fra ved ”intern devaluering”, men den får hjelp av pakkene i andre land!

11 Holder oljeinvesteringene seg oppe, tross internasjonal resesjon og oljepris på 50$? Økende oljeinvesteringer –har vært stimulert av høye oljepriser –betyr normalt mer for norsk økonomi enn bruken av oljeinntekter (forventet nivå på 140 mrd kr i år) –bidrar sterkt til å holde veksten i Norge oppe En vedvarende oljepris under 50 dollar kan gi –svekket kontantstrøm for oljeselskapene –kostnadskutt og etter hvert fallende oljeinvesteringer –vil gi store negative vekstimpulser

12 Lav rente vil først og fremst hjelpe husholdningene – og privat sektor Lavere renter –styrker økonomien til de med høy nto gjeld –stimulerer boliginveste- ringer og privat konsum –stimulerer næringer som er følsomme for slik etterspørsel bygg- og anleggs- næringen, vidt definert varehandel og diverse privat tjenesteyting

13 Også mer bruk av oljepenger vil først og fremst hjelpe privat sektor Tiltakspakka –16¾ mrd kr i økte utgifter –3 ¼ mrd kr i skattelette –utvidelse av låne-, garanti- og investerings- rammer på i alt 8 mrd kr Hensikt –virke målrettet og raskt på arbeidsmarkedet, –midlertidig Viktigste utgiftsområder –investeringer i og ved- likehold av offentlige bygninger og anlegg Stimulerer bygg- og anleggsnæringen

14 Konjunkturdriverne framover Internasjonal markedsvekst –svært dårlige utsikter, kan ramme eksportindustrien hardt, særlig om krona styrker seg Oljeinvesteringene –svakere vekst framover, potensial for klar nedgang om oljeprisen holder seg ”lav”; vil evt få store negative virkninger for oljeleverandørindustrien Rentene –lave renter bidrar til økt forbruk og boligkjøp, selv om høy gjeld i utgangspunktet trekker ned; stimulerer byggenæringen og tjenesteytende næringer Finanspolitikken –tiltakspakke på toppen av handlingsregelen gir sterke vekstimpulser; stimulerer særlig byggenæringen

15 Kommunesektoren: Overraskende sterk aktivitetsvekst i gjennom 2008

16 Utgiftsveksten har fortsatt vært sterk – budsjettbalansen har tatt støyten Aktiviteten i kommune- sektoren i 2008 økte mer enn hva KS tidligere har trodd – og anbefalt Ingen realvekst i de frie inntektene de to siste årene Vår beregninger peker nå mot rekordsvakt netto driftsresultat i 2008 (drifts- inntekter – driftsutgifter, inkl renter og avdrag) Realvekst i frie inntekter i 2009 kan gi noe bedre resultat, om utgiftene holdes i sjakk

17 Budsjettundersøkelsen 2009 - bakgrunn Svake driftsresultater i 2007 og 2008 –nedgang i frie inntekter siden 2006 –kommunene har hatt et for høyt utgiftsnivå i forhold til inntektsnivået Moderat vekst i frie inntekter fra 2008 til 2009 Fortsatt høye demografikostnader og økte pensjonskostnader Budsjettundersøkelsen i Akershus –8 kommuner har svart: Bærum, Fet, Frogn, Gjerdrum, Nes, Nesodden, Oppegård, Skedsmo –svarprosent 36, klart lavere enn landsgjennomsnittet på 0,61 –KS har laget eget faktaark for Akershus

18 5 av 8 kommuner i Akershus får svakere nto driftsresultat i år – herav én negativt

19 Kommunene i Akershus skjermer/styrker heller viktige velferdstjenester...

20 ... og øker vedlikeholdet – allerede før tiltakspakka regnes med

21 Kommunene øker på barnevern, men kutter på sosialhjelp – særlig i Akershus

22 Konjunkturnedgangen vil svekke arbeids- markedet – vil øke sosialhjelpsutgiftene Arbeidsledigheten –har vært lav, men har økt de siste månedene –SSB venter økning på 25.000 i 2009 og ytter- ligere 25.000 i 2010 –kan på lang sikt øke kommunenes kost- nader til sosialhjelp med 1,2 mrd kroner Et mindre stramt arbeids- marked vil gjøre det lettere for kommune- sektoren å rekruttere og holde på arbeidskraften

23 Tiltakspakka: KS ga i høst innspill om hvordan kommunesektoren kan bidra Driften i kommunesektoren må være langsiktig og bærekraftig. Kan ikke ta folk inn i og kaste dem ut av sykehjem i takt med konjunkturutviklingen Satsing på investeringer og vedlikehold kan gjøre det billigere å produsere velferdstjenestene i framtida –økt kvalitet på tjenestene –mer effektiv realkapital, også mht energibruk Fordeler ved investeringer og vedlikehold som motkonjunkturtiltak –sterkest nedgang i bygg- og anleggssektoren –aktivitet som det vil være lett å avslutte Svikt i skatteinntektene må kompenseres Også en rekke andre forslag til tiltak

24 Regjeringens tiltakspakke TiltakMill. kr. Gjennom kommunesektoren6 400 Energieffektivisering (Enova)1 200 Øvrige miljøtiltak500 Jernbane1 300 Vei og kyst2 500 Øvrige bygg2 800 Kompetanse, omstilling, nyskapning900 Arbeidsmarked mm900 Skattelette næringslivet, spes, smb3 200 Totalt20 000

25 Hva koster tiltakspakka oss? Forutsatt at tiltakene ikke fortrenger annen etterspørsel/produksjon –dersom alternativet er at de ledige får tilsvarende i trygd: Ingenting! –dersom de som kommer i arbeid driver nyttig produksjon: Gevinst! –når vi snakker om kostnader må vi alltid tenke på alternativet: Alternativet er at arbeidskraft går ledig Målet må ikke være å holde oss i høykonjunkturen –da fortrenges jo en rekke aktiviteter –ikke-bærekraftig gjeldsøkning og kostnadsvekst

26 Tiltakspakka og kommuneopplegget

27 Midler til kommunene i Akershus

28 Nærmere om fordelingen av vedlikeholdsmidlene Tiltakspakka er en pakke for økt aktivitet i byggenæringen, ikke en pakke for kommunene For øvrig, innfører ikke noe nytt kommunalt fordelingsprinsipp –det er frie inntekter som fordeles etter kostnadsnøkkelen –vedlikeholdsmidlene er øremerkede tilskudd –øremerkede tilskudd fordeles normalt etter egne regler

29 Kommuneopplegget - skatt Skattesvikt på 2 mrd kroner i forhold til NB2009 –sysselsettingsveksten nedjustert fra 0,4 til -1 pst –lønnsveksten nedjustert fra 5 til 4¼ pst –skattesvikt pga fallet i aksjer mv i 2008 0,8 mrd kr i lavere kostnader enn anslått i NB2009 –lønnsvekst for kommunesektoren nedjustert fra 5 til 4,7 pst, som er den avtalte ramma fra i fjor –deflatoren nedjustert med 0,4 pst. til 4,1 pst –regner kostnadsbesparelsen kun av frie inntekter Nettovirkning 1,2 mrd kr –1,01 mrd kr til kommunene –0,19 mrd kr til fylkeskommunene –fordeles etter kostnadsnøkkel i Inntektssystemet

30 Kommuneopplegget - vedlikehold 4 mrd kr i et engangstilskudd til vedlikehold, rehabilitering og mindre investeringer –3,2 mrd kr til kommunene –0,8 mrd. kr. til fylkeskommunene –fordelt etter innbyggertall pr 1.7.2008 Prosjekter kan omfatte –vedlikehold og rehabilitering som settes i gang i 2009 –også mindre investeringer som kan ferdigstilles i 2009 –skal komme i tillegg til allerede budsjetterte prosjekter Samlet rapportering i etterkant –ubenyttede midler for iverksatte, men ikke fullførte tiltak i 2009 settes på bundne fond –øvrige ubenyttede midler må tilbakebetales

31 Kommuneopplegget – rentekompen- sasjon og investeringstilskudd Investeringsrammen for skolebygg og svømmeanlegg økes med 1 mrd kr – fra 2 til 3 mrd kr Investeringsrammen for kirkebygg økes med 0,4 mrd. kr. fra 0,8 til 1,2 mrd kr Økt tilsagnsramme for investeringstilskudd i omsorgs- boliger og sykehjem med 1500 enheter, fra 1000 til 2500

32 Kommuneopplegget – frie inntekter ut over svikt i skatteinntektene 1,2 mrd kr i frie inntekter - 0,96 mrd kr til kommunene - 0,24 mrd kr til fylkeskommunene Fordeles gjennom som rammeoverføring etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet 0,8 mrd kr i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester Begrunnes med behovet for styrket finansiell stilling og økte investeringer som del av pakka. Sandbakken sa på strategikonferansen i Oppland at de 1,2 mrd skal videreføres i 2010

33 Kommuneopplegget – andre tiltak Lærlingetilskudd –185 mill kr via fylkeskommunenes rammetilskudd –gir kr 4 800 ekstra pr kontrakt Ny tilskuddsordning for digital fornying på 60 mill kr, men forutsetter 80 pst. egenfinansiering Utvidelse av ”Ny sjanse” for innvandrere – 15 mill kr Økt låneramme i Husbanken med 2 mrd kr, startlån har høyeste prioritet Økt ramme for boligtilskudd til utleieboliger med 250 mill kr (kan gi om lag 1500 nye utleieboliger)

34 Forventninger til Staten – RNB 2009 og Statsbudsjettet 2010 KS regner med at Regjeringen og Stortinget vil følge opp med nye tiltak, dersom utviklingen i norsk økonomi skulle tilsi det. Kommunesektoren har kapasitet til å bidra ytterligere for å sikre aktiviteten og sysselsettingen i arbeidslivet, dersom midler stilles til disposisjon Det er positivt at kommunesektoren har fått 1,2 mrd kroner i økte frie inntekter i tiltakspakken og at disse vil bli videreført Regnskapsresultat for 2008 vil bli meget svakt. Det samme vil gjelde for 2009, på tross av inntektsveksten som regjeringen la opp til i statsbudsjettet for 2009 Rammene for 2010 må tilpasses den økonomiske situasjonen for kommunesektoren


Laste ned ppt "Utfordringer i en økonomisk nedgangstid – konsultasjoner med staten Strategikonferanse Akershus, 12. februar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google