Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Marianne Gjørv Nasjonal handlingsplan for friluftsområder Hva planen skal inneholde og forventninger til fylkeskommunene Erlend Smedshaug, seniorrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Marianne Gjørv Nasjonal handlingsplan for friluftsområder Hva planen skal inneholde og forventninger til fylkeskommunene Erlend Smedshaug, seniorrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Marianne Gjørv Nasjonal handlingsplan for friluftsområder Hva planen skal inneholde og forventninger til fylkeskommunene Erlend Smedshaug, seniorrådgiver Værnes, 6. september 2011

2 2 Innhold Bakgrunnen for planen DN og fylkeskommunenes rolle i utarbeidelse av planen Innhold i planen Statusdelen Utviklingsdelen Tidsramme Foto: Marianne Gjørv

3 3 Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal handlingsplan for sikring og tilrettelegging av friluftsområder, med tilhørende ferdselsårer. Bakgrunnen for planen Foto: Samfoto

4 4 Handlingsplanen skal synliggjøre og dokumentere dagens status for de statlig sikrede friluftsområdene, og utrede og vurdere behov og strategi for videre satsing med å sikre og tilrettelegge områder for friluftsliv.

5 5 Statlig sikrede friluftsområder er områder som er varig sikret for allment friluftsliv ved erverv eller servituttavtale, med statlig medvirkning. Videre omfattes områder som er avtalesikret for en periode på minst 40 år med statlig medvirkning (i hovedsak turveier). Statlig eide områder som har fått ny bruk som friluftsområder (for eksempel tidligere forsvarseiendom og areal eid av Kystverket).

6 6 Det er nå mer enn 2300 områder som faller inn under begrepet statlig sikrede friluftsområder.

7 7 Direktoratet for naturforvaltning (DN) har ansvaret for å utarbeide handlingsplanen, i nært samarbeid med fylkeskommunene. Berørte direktorater og friluftslivsorganisasjoner skal også involveres. Fylkeskommunene har en viktig og sentral rolle i arbeidet, i kraft av den rollen fylkeskommunene har for de statlig sikrede friluftsområdene. –Hver fylkeskommune gir beskrivelser og vurderinger om status og behov innen sitt fylke DN og fylkeskommunenes rolle i utarbeidelse av planen

8 8 Fylkeskommunene forutsettes å samarbeide med friluftsrådene, kommunene og frivillige organisasjoner i sitt arbeid med planen. DN vil være faglig rådgiver for fylkeskommunene. Miljøverndepartementet (MD) har det overordnede ansvaret for planen, i samarbeid med berørte departementer. MD og DN vil ha en jevnlig dialog i arbeidet med planen. DN og fylkeskommunenes rolle i utarbeidelse av planen

9 9 Planen skal inneholde en statusdel og en utviklingsdel. Innhold i planen Foto: Marianne Gjørv

10 10 Statusdelen skal beskrive dagens situasjon i de enkelte fylker når det gjelder statlig sikrede friluftsområder. For hvert fylke må det oppgis hvilke statlig sikrede friluftsområder som er i fylket. Hver fylkeskommune må også gi en samlet beskrivelse av friluftsområdene i fylket. Statusdelen

11 11 Viktige punkter i en slik beskrivelse vil være: nærhet til befolkningskonsentrasjonene grad av bruk hvilke typer friluftsområder som er sikret hvilke brukergrupper områdene har hvor i fylket områdene ligger om områdene har viktige naturtyper eller rødlistede arter, jf. rødlisten for naturtyper i Norge eller rødlisten for arter

12 12 Foto: Samfoto Videre må fylkene gi en vurdering av status når det gjelder tilrettelegging av friluftsområdene, og en vurdering av behovet for videre tilrettelegging. Det er også nødvendig at hvert fylke foretar en vurdering av behov for sikring av nye områder: -hvor i fylket behovet er størst og om det er særlig behov for statlig sikring av enkelte typer friluftsområder (for eksempel ved sjø eller vassdrag eller andre områder).

13 13 Hovedfokus vil være atkomst/ferdselsårer til friluftsområdene, og eventuelt ferdselsårer mellom dem der det er naturlig og hensiktsmessig. Bakgrunnen for dette er først og fremst å kartlegge om tilgangen til de statlig sikrede friluftsområdene er tilfredsstillende. DN vil sammenfatte og systematisere fylkeskommunenes beskrivelser og vurderinger. Statusdelen: ferdselsårer

14 14 I statusdelen vil DN også omtale annet areal som er viktig for allment friluftsliv, og som er gitt spesiell beskyttelse, for eksempel gjennom plan– og bygningsloven eller som verneområde etter naturmangfoldsloven Foto: Øivind Dannevig

15 15 På bakgrunn av statusdelen skal direktoratet utarbeide en utviklingsdel. I utviklingsdelen skal det foreslås strategier, prioriteringer og tiltak for det videre arbeidet med sikring og tilrettelegging av statlig sikrede friluftsområder. En viktig del av arbeidet er å kartlegge behov når et gjelder sikring av nye friluftsområder, og hvilke prioriteringer som bør gjøres. Utviklingsdelen

16 16 Da de statlig sikrede friluftsområdene er meget forskjellige både i forhold til størrelse, beliggenhet, type bruk, grad av bruk og hvilke friluftslivsverdier de har, vil behovet for tilrettelegging variere sterkt. Noen områder har sin verdi nettopp fordi de har liten eller ingen tilrettelegging, mens andre områder, for eksempel mange rekreasjonsområder i strandsonen, vil kunne øke sin bruksfrekvens og verdi som friluftsområder med ytterligere tilrettelegging. Utviklingsdelen

17 17 Fylkeskommunenes vurderinger i statusdelen skal knyttes opp mot prioriteringer innenfor friluftsliv på nasjonalt nivå. Dette gjelder særlig i forhold til hvilke type friluftsområder som skal ha høy prioritet og hvilke befolkningsgrupper som skal ha særlig fokus i forhold til tilrettelegging for friluftsliv, herunder hvilke preferanser disse gruppene har.

18 18 DN vil ha hovedansvaret for å skrive utviklingsdelen, men også utforming av denne delen av planen vil skje i nært samarbeid og dialog med fylkeskommunene. Friluftslivsorganisasjoner, relevante direktorater med flere vil også bli involvert i arbeidet med utviklingsdelen.

19 19 DN skal i arbeidet med utviklingsdelen også vurdere andre virkemidler enn statlig sikring av friluftsområder, -for eksempel bruk av naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, og eget vern av særlig viktige friluftsområder, jf. bestemmelsen om slikt vern i markaloven for Oslomarka Foto: Heidi Sørensen

20 20  Direktoratet sender utkast til handlingsplanens statusdel til departementet i januar 2012.  Utkast til komplett handlingsplan sendes departementet i desember 2012.  Siktemålet er regjeringsbehandling av handlingsplanen våren 2013. Tidsramme Foto: Samfoto

21 21 Lykke til med arbeidet!


Laste ned ppt "Foto: Marianne Gjørv Nasjonal handlingsplan for friluftsområder Hva planen skal inneholde og forventninger til fylkeskommunene Erlend Smedshaug, seniorrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google