Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.05 1 NOU: 2004:19 Livskraftige distrikter og regioner Reform på linje med Formannskapslovene av 1837 ? v/ Anthony.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.05 1 NOU: 2004:19 Livskraftige distrikter og regioner Reform på linje med Formannskapslovene av 1837 ? v/ Anthony."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.05 1 NOU: 2004:19 Livskraftige distrikter og regioner Reform på linje med Formannskapslovene av 1837 ? v/ Anthony Kallevig Landsorganisasjonen i Norge

2 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.052 Demokratiske milepæler Demokratiske milepæler  1837: Overføring av makt til ”Folket”. Folkevalgt lokalstyre. Nytt styresett både i amtene og kommunene.  2009: Overføring av makt fra staten til regionene og kommunene? Ny regionalisering av Norge?

3 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.053 Innledende merknad  LO ser positivt på et tydeligere skille mellom en bred regionalpolitikk og en smalere distriktspolitikk.  LO går inn for tre folkevalgte nivåer for å sikre et levende folkestyre og videreutvikle det norske samfunns demokratiske tradisjoner

4 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.054 Ta hele landet i bruk  Hvordan vil vi kunne videreutvikle en spredt bosetting, et levedyktig lokalsamfunn og bevare en sterk offentlig sektor under folkevalgt kontroll?  LO mener at følgende oppgavefordeling og beslutningsmyndighet bør ligge til grunn:

5 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.055 Ta hele landet i bruk  Hensynet til innbyggerne  Hensynet til å opprettholde og videreutvikle levedyktige lokalsamfunn.  Hensynet til arbeidsplasser og sysselsetting.  Hensynet til lokalt råderett, selvstyre og folkelig deltakelse.  Hensynet til en bærekraftig utvikling.  Hensynet til nasjonale mål.

6 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.056 Oppgavefordeling  Staten må ha et overordnet ansvar for politikkområdene; næring, utdanning, samferdsel, helse- og sosial, miljø- og ressurs. Instruksjonsmyndigheten må på sikt bortfalle.  Regionene og kommunene må få sterkere styring og makt til utformingen av sentrale områder av velferds- og næringspolitikken. Avtalefestet selvråderett legges til grunn.

7 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.057 Stat og Region  Sterke regioner forutsetter en sterk stat for å utjevne uønskede ulikheter i offentlige tjenester og hindre uriktig konkurranse mellom regionene.  Vi må unngå en regionalisme som innebærer at nasjonalstaten blir oppfattet som et hinder for utvikling.  Fylkesmannsembetet skal være et kontroll og tilsynsorgan – Eller, trenger vi det?

8 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.058 Desentralisering av makt  Lokaldemokratiet må få rom til å samordne på tvers av sektorgrenser og til å finne lokale løsninger tilpasset lokale behov.  Hensynet til innbyggerne og kvaliteten på de offentlige tjenestene de mottar er viktig.  Valg av fremtidig organisering og lokalisering må ikke gå på bekostning av demokrati, nærhet og kvalitet

9 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.059 Spesialisthelsetjenesten  Har vi mistet den nære folkevalgte innflytelsen over spesialisthelsetjenesten?  Vil det være et behov for å vurdere en tilbakeføring av sykehusene til de fremtidige regionene for å legitimere helsetjenestene bedre overfor innbyggerne enn det dagens ordning til nå har maktet?

10 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.0510 Offentlig – Privat sektor  Offentlig sektors betydning for næringslivets konkurranseevne har økt.  Bedriftene trenger levedyktige samfunn rundt seg men samfunn trenger bedrifter for å være levedyktige.  En stor bedrift gir en barnehage, men en barnehage kan ikke gi en stor bedrift.  Strategisk nærings- og infrastruktur utvikling i samarbeid med næringslivet må ha høy prioritet

11 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.0511 Offentlig – Privat sektor  Samfunnsutviklingen har økt det gjensidige avhengighetsforholdet mellom sektorene.  En god videreutvikling av offentlig sektor kan bidra mer enn andre virkemidler til å øke produktiviteten i samfunnet, styrke næringslivets konkurranseevne og bli en drivkraft i fornyelsen av norsk næringsliv.

12 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.0512 Regionalisering.  Økt regionalisering kan gi bedre koordinering av offentlige oppgaver som igjen vil kunne være viktig i forenklingen av næringslivets rammevilkår.  Regionale organ vil kunne være mer lydhøre for regionale utfordringer.  Det betyr differensierte oppgaver/tjenester mellom de ulike regionene tilpasset ulike bruker behov.

13 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.0513 Region - Kommune  Nye regioner må ikke etableres på bekostning av kommunene slik at det reelle nærhetsdemokratiet og det innbyggerne legitimerer kommunene med, forsvinner.  Regioner og kommuner må sammen søke å ivareta det som er av betydning for enkeltmenneskets hverdag.

14 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.0514 Næringsvennlighet  Det er viktig å arbeide for å beholde arbeidsplasser både i distriktene og i sentrale strøk. Tap av industrielle arbeidsplasser erstattes ikke  Satsing på fysisk infrastruktur for å kompensere for avstandsulemper er en viktig forutsetning for å opprettholde SMB, reiselivssektoren og primærnæringene i distriktene.

15 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.0515 Næringsvennlighet  Regional næringsutvikling må baseres på aktive koalisjoner mellom viktige næringsaktører for å skape langsiktige tiltak.  Det blir viktig å skape bedre lokale nettverk for å trygge utviklingen av eksisterende virksomheter og forutsetninger for innovasjon og nyskaping.

16 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.0516 Innovasjon Norge  Innovasjon Norge (IN) vil være en viktig virkemiddelaktør og koordinator for å kunne utvikle regionale innovasjonssystemer tilpasset næringslivets behov. Det er derfor viktig at IN gis langsiktige og forutsigbare betingelser fra politisk hold, slik at bedriftene også vet hvilke tjenester de kan trekke veksler på for egen utvikling. Det er derfor viktig at IN gis langsiktige og forutsigbare betingelser fra politisk hold, slik at bedriftene også vet hvilke tjenester de kan trekke veksler på for egen utvikling.

17 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.0517 Distriktskommisjonens Visjon  Videreutvikle attraktive og livskraftige lokalsamfunn gjennom et aktivt og konkurransedyktig næringsliv og likeverdige tjenestetilbud i hele landet, med sikte på å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

18 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.0518

19 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.0519 Men, å gjøre det?  Vi har vært dyktige på utredninger om kommunal organisering. Hva tilsier at vi denne gang skal lykkes med en regional gjennomføring?  Hvor mye er staten villig til å desentralisere og blir det nok for både region og kommune?  Består Stortinget av intervensjons ivrige ”regionalister” som kan hemme utviklingen av kommunalt selvstyre?  Hva vil skje med mellomnivået dersom vi ikke får til forandring?

20 Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.0520 Kunnskap  Det blir viktig å etablere et nært samspill mellom utdanningsinstitusjoner, næringslivet og lokale og regionale myndigheter for å sikre tilgangen på godt kvalifisert arbeidskraft.  Den regionale utfordringen vil bli å tilrettelegge forutsetninger for at utdanning og FoU kan skape nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser og omstille eksisterende.


Laste ned ppt "Regjeringens Kontaktkonferanse Bergen 05.04.05 1 NOU: 2004:19 Livskraftige distrikter og regioner Reform på linje med Formannskapslovene av 1837 ? v/ Anthony."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google