Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland 28.10.04 Er øket samordning av statlig sektorpolitikk et dilemma for folkestyret? v/Johan Petter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland 28.10.04 Er øket samordning av statlig sektorpolitikk et dilemma for folkestyret? v/Johan Petter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland 28.10.04 Er øket samordning av statlig sektorpolitikk et dilemma for folkestyret? v/Johan Petter Barlindhaug Leder av Distriktskommisjonen

2 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 Innstillingen  Valgt utgangspunkt (kap. 2) Sprik mellom mål og virkelighet Verdiskapingspotensial som ikke utløses Mangel på helhetsperspektiv  Drøfting av utgangspunktet (kap. 3-5)  Veivalg (kap. 6)  Konklusjoner og anbefalinger (kap. 7) Problematisering Tilrådninger

3 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 Utfordringene Den globale arbeidsdeling krever at Norge har:  regional spesialisering som nasjonal strategi  En politikk innrettet mot kompetansedrevet verdiskaping  Sterke regionale nærings- og kompetansemiljøer En helhetlig politikk for utvikling og velferd  der den brede politikken blir politisk vektlagt Demokratisk forankret beslutningssystem som  har legitimitet for samordning og prioritering Et prioriterings- og kostnadseffektivt system

4 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 Visjon Videreutvikle attraktive og livskraftige lokalsamfunn gjennom et aktivt og konkurransedyktig næringsliv og likeverdige tjenestetilbud i hele landet, med sikte på å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

5 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 Overordnede strategier  Politikk for å møte endring  Vekt på den brede politikken  Desentralisering av makt til folkevalgte organer  Utnytte handlingsrommet i den smale distriktspolitikken

6 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 To separate politikkområder Regionalpolitikken med fokus på  å gjøre landets verdiskapning størst mulig  å styrke samspillet mellom sentrum og distrikt  territoriell samordning av bl.a. statlig sektorpolitikk Distriktspolitikken som skal  kompensere for geografiske veksthindringer  stimulere lokal tiltakslyst

7 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 Krav til styringssystemet  Territoriell samordning av ”regional stat”  Makt og legitimitet på lokalt og regionalt nivå gjøre prioriteringer ut fra helhetlige strategier være en reell adressat for velgerne inngå i forpliktende partnerskap  Staten må ha det overordnede ansvaret ivareta hensynet til nasjonal helhet fastlegge målsettingene for sektorpolitikken sikre forutsigbare rammebetingelser  Valget står i realiteten mellom statlige regioner innenfor enhetlige grenser et styrket folkevalgt regionalt nivå  ”Svarte-Per”-spillets tid må være over

8 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 Fremtidig forvaltningssystem 3-nivå modell (11 + 1 medl.)  Fylkeskommunene erstattes med sterke folkevalgte regioner Antallet avhengig av oppgavene Har meget stor legitimitet for prioritering og samordning Er meget prioriterings- og kostnadseffektiv med få regioner  Fylkesmannsembetet rendyrkes som tilsyns- og kontrollorgan 2-nivå modell (3 medl.)  Fylkeskommunene avvikles  Fylkesmannsembetet erstattes med en ny regional struktur som f.eks. kan ledes av en politisk oppnevnt ”guvernør”

9 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 Nytt samspill i 3-nivå modellen  Regionale plandokumenter som premisser for den statlige planlegging  Statlige rammer ivaretar nasjonale hensyn og regional balanse styrer i stort og prioriterer helhet  Et nytt samhandlingsprinsipp forhandlinger og forpliktende avtaler mellom statlig og regionalt nivå, og med kommunalt nivå  Forutsigbare partnerskap mellom region, kommune, statlige og private aktører

10 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 Oppgaver på kommunalt nivå  Fortsatt generalistkommuner  Utvidede oppgaver innenfor bl.a. Næringsutvikling Stedsutvikling Arealbruk  Økt makt nødvendiggjør endret kommunestruktur BAS i tettbodde områder

11 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 Oppgaver for folkevalgte regioner - I  Infrastruktur og samferdsel  Utdanning og forskning  Næringsutvikling  Kultur og idrett  Miljø og ressursforvaltning  Kommuneoverskridende arealforvaltning  A-etat  Ansvarsmodeller Totalansvar Bestilleransvar Samordningsansvar

12 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 Oppgaver for folkevalgte regioner - II Helse  Økt regionalt ansvar for helheten i helsetilbudet (13) ”Sørge for”-ansvaret? Samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten? Medvirke i strukturtilpasning  Tilbakeføre spesialisthelsetjenesten (2) Jordbruk  Deler av dagens jordbruksoverføring til bygdeutvikling Næringsnøytralitet (10) Landbruksbasert (5)

13 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 Fra fiskeripolitikk til kystutvikling  Større vekt på verdiskapning ved Økt markedsorientering i alle ledd Økt vekt på landbasert virksomhet  Nye forvaltnings- og avtaleformer? Regionale kvoter? Ressursrente? Et nytt avtaleregime mellom myndigheter, fartøy og landanlegg? Kommunal arealavgift erstatter konsesjonsavgift?

14 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 En planlov for trivsel og økt verdiskapning  Vern gjennom fornuftig bruk som forvaltningsprinsipp  En planlov som åpner for regional differensiering, slik at Forutsetninger for vekst og verdiskapning blir vektlagt forvaltningsmyndighet legges til underliggende nivåer Oslofjordens krav ikke styrer resten av landet

15 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 Regional verdiskapning basert på fortrinn  Fokusert og helhetlig næringspolitikk Næringsgrener og klyngedannelser Større handlingsrom for egne prioriteringer Egne midler for å påvirke FOU-satsingen A-etat, yrkesopplæring og utdanningspolitikk  Internasjonalt nettverk  Samferdsel og infrastruktur Fjerne flaskehalser Regional sammenbinding og samordning  En regionstruktur uten store indre spenninger En geografisk balansert utviklingsstrategi Distribuert beslutningsmakt

16 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 Samordning av statlig sektorpolitikk  Er nødvendig både i en 3- og 2-nivå modell Bør derfor igangsettes snarest  Med økt regional beslutningsmakt Styrke den ”regionale” folkevalgte påvirkningsmulighet Være prioriterings. og kostnadseffektiv  Kan bety at politiske målsettinger blir virkeliggjort Redusert sektorfokus på regjeringsnivå En ”guvernør” med god politisk forankring

17 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 Hvilke valg står vi overfor  Den dårligste løsning er ”ny”, med større fylkeskommune som får ”litt mer” makt  En 2-nivå modell krever en sterk og koordinerende regional stat Territoriell samordning på store territorier Sikrer at periferikommunene ikke blir Stortingets klienter Blir en utviklingspartner for regional spesialisering Sikrer helhet på regionens premisser  Hvordan få Stortinget til å endre arbeidsform?

18 Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland, 28.10.04 Veien videre  Norge trenger en styringsreform Vi er Europas mest sentralstyrte land Utviklingen går i gal retning Tiden for de symbolske kompromisser er over  DK’s innstilling bør være vekslingsfeltet til avslutnings-etappen på debatten om styringsstrukturen  Reformtrykket må komme nedenfra med sikte på prinsippvedtak tidlig i neste Stortingsperiode


Laste ned ppt "Statsetatenes møte med ordførere og rådmenn i Hordaland 28.10.04 Er øket samordning av statlig sektorpolitikk et dilemma for folkestyret? v/Johan Petter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google