Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannens time.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannens time."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannens time

2 Orienteringssaker Barnehage GKRS Selvkost avklaringer
Ny nøkkel – hva skjer da? Likeverdig behandling - foiler Videre opplæringsbehov? GKRS Rammeverk og grunnleggende prinsipper KRS nr 4 Selvkost avklaringer

3 Orienteringssaker Etterslep pensjon Vedlikeholdspakken
Diskusjon GKRS Vedlikeholdspakken Kjell Rundskriv - status Skjønn kommuner som faller utenfor distrikts- og veksttilskudd Kostrarapporteringen for 2008 Samsvar regnskap / kostra Kommunereformen i Danmark Forbedrede produksjonsindekser TBU Robek – underskuddsdekning ut over 4 år - brev

4

5 Anordning ??

6 Barnehage – Øk. likeverdig behandling

7 Kostnadsdekningsbehovet
– den private barnehagens kostnader og inntekter Kostnadsdekningsbehov = kommunalt tilskudd Kostnadsdekningsbehov = kommunalt tilskudd Utgifter Foreldrebetaling Offentlig tilskudd Statstilskudd

8 Sammenligning offentlig tilskudd til kommunale og private barnehager
100 % 85 % Kommunalt tilskudd Kostnadsdekningsbehov = kommunalt tilskudd Statstilskudd Statstilskudd Kommunal barnehage Privat 1 Privat 2 Privat 3

9 Enhetstilskudd 100 % 85 % Kommunalt tilskudd Kostnadsdekningsbehov
Statstilskudd Statstilskudd Kommunal barnehage Privat 1 Privat 2 Privat 3

10 Likeverdig behandling
Alt 1: Tilskuddet til private barnehager er et eksakt beløp som forskriften har definert Dette betyr at alle godkjente modeller i prinsippet skal gi samme tilskuddsbeløp Hva da hvis kommunen ikke bruker regnearkmodell eller gjør endringer i denne, og dette gir et lavere tilskudsbeløp? Formaliafeil – f.eks brukt metode som veileder ikke åpner for, eller har gjort andre åpenbare feil – Vedtaket oppheves Kommunen korrigerer regnearkmodellen ut fra egne oppfatninger om hva som er et rimelig resultat, og dette gir systematisk vesentlig lavere tilskuddsbeløp for private bhg Påstand: Dersom likeverdig behandling er en eksakt tallstørrelse som best kan regnes ut på regnearkmodellen, vil andre beregninger som gir vesentlig lavere tilskudd i seg selv være et ”bevis” for at kommunen har brutt forskriften om likeverdig behandling Altså at Telemarksforskning har en modell som regner riktig (”fasitmodellen”) I slike tilfeller må kommunen bevise at de har en riktig beregning selv om de kommer ut med lavere tilskuddsbeløp enn regnearkmodellen

11 Alternativ 2 – Tilskuddet er ikke en eksakt størrelse
Alt 2: Forskriften gir noen prinsipper for hvordan tilskuddet skal beregnes – altså at tilskuddet er ikke en eksakt størrelse Likeverdig behandling er en skjønnsmessig størrelse fordi forskriften bare gir grov anvisning på noen prinsipper Målet er å komme fram til den kalkyle som på best mulig måte både oppfyller forskriften og kommunens oppfatning av riktig tilskuddsnivå Da skal det relativt mye til før fylkesmannen kan hevde at kommunen har feil Forutsatt at det ikke er en ren kalkyleteknisk feil Kommunens dokumentasjonsplikt I alternativ 2 må kommunen kunne dokumentere hvordan de har regnet og hvilke forutsetninger de har tatt. Fylkesmannen kan ikke overprøve skjønnsvurderinger fordi likeverdig behandling ikke er en eksakt størrelse. Fylkesmannens kan likevel angripe åpenbare feil.

12 Prosess og tidspunkt Forutsigbarhet
Tilskuddet skal beregnes så tidlig i året som mulig Vedtatt og utsendt tilskudd må vi påregne at private bhg har innrettet seg etter – derfor begrenset adgang til å rette opp feil til ugunst for private bhg Senere reduksjoner i vedtatt tilskudd gir problemer for private bhg

13 Hvilke korreksjoner tillates?
Rette opp åpenbare feil i kostra For eksempel brudd på kostraveileder har gitt feil registrering på funksjoner og/eller arter Eks åpenbart feilfordelt mellom F201 og F120 Men ikke korreksjon bare begrunnet i at tilskuddet blir urimelig høyt Stillingen barnehageansvarlig (F120 eller F201) ”Luftposteringer” kan ikke tillates (altså udokumenterte endringer) Kommunen skal dokumentere sin beregning. Korreksjoner på kostratallene skal i prinsippet ikke forekomme. Dersom de likevel skal godkjennes må det redegjøres i detalj hvordan og hvorfor kostratall er endret. Dette gjelder ikke korreksjoner som regnearket åpner for. Her skal det korrigeres (som for eksempel på sykelønnsrefusjon) og regnearket dokumenterer her korreksjonen. Trekke ut deler av F201,F222, F120 og F130 fordi det ikke er knyttet til drift av barnehage? Altså avgrense drift i snever forstand til ren produksjon Veileder sier at myndighetsutøvelse ikke kan trekkes ut av indirekte kostnader (som da må bety at det heller ikke kan trekkes ut av F201 hvis det var et tema) Utgifter til kurs og opplæring for hele bhg-sektoren kan holdes utenfor Jf brev av 23.01

14 Hvilke korreksjoner tillates?
Bruk av alternativ metode indirekte utgifter Usikker på om denne metoden kan brukes bare på indirekte (tror en da må ha en fullstendig beregning på alle direkte og indirekte Hele beregningen av selvkost må være dokumentert Se veileder. Deler av støttefunksjoner kan holdes utenfor selvkost (eks politikk, rådmann og ledergruppe jf strategisk ledelse)

15 Regnearkmodellen ”Fasitmodellen” godkjent av KD og utarbeidet av Telemarksforskning Utgifter i kommunale bhg Direkte kostnader m justeringer i regneark Justeringer er her det som ikke er kostratall, for eksempel ikke økonomisk støtte og familiebarnehager Pluss påslag indirekte kostnader


Laste ned ppt "Fylkesmannens time."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google