Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhetsrapport Desember 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhetsrapport Desember 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhetsrapport Desember 2013 1

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2

3 Sammendrag 3

4 Regionale hovedmål 4

5 Målsetting: gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Behandlede pasienter med og uten rett til helsehjelp 5 3. Pasient

6 Målsetting: pasientene opplever ikke fristbrudd Andel behandlede pasienter med brudd på behandlingsfristen – tilsvarer 272 pasienter 6 3. Pasient

7 7 Målsetting: pasientene opplever ikke fristbrudd Antall pasienter på venteliste med brudd på behandlingsfristen

8 Målsetting: færrest pasienter med lang ventetid Antall pasienter på venteliste med ventetid over 1 år og over 4 år 8 3. Pasient

9 Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 9 3. Pasient Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning for utredning til vurderingen av henvisningen er fullført.

10 Antall henvisninger for utredning som er vurdert Åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal

11 Målsetting: andel sykehusinfeksjoner under 3 % Prevalens av sykehusinfeksjoner 11 3. Pasient

12 Målsetting: ingen korridorpasienter Andel korridorpasienter - somatikk 12 3. Pasient

13 Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk 13 5. Aktivitet

14 DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske) 14 5. Aktivitet

15 DRG Indeks - døgnbehandling 15

16 16 5. Aktivitet Aktivitet psykiatri

17 17 4. Bemanning Bemanning – antall brutto årsverk i måneden

18 Utvikling i antall årsverk i 2013 - rullerende 12 mnd. 18

19 Lønnskostnader - budsjettavvik hittil i år 19 4. Bemanning

20 Lønnskostnader – akkumulert budsjettavvik 20 4. Bemanning

21 Innleiekostnader – akkumulert budsjettavvik 21 4. Bemanning

22 Langtids- og korttids- sykefraværet 22 4. Bemanning

23 Sykefravær Korttids - langtidssykefravær og glidende 12 mnd. gjennomsnitt 23 4. Bemanning

24 Antall og andel deltidsstillinger - fast ansatte 24 4. Bemanning Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

25 AML brudd 25 4. Bemanning

26 Driftsresultat og budsjettavvik 2013 – foretak og klinikker 6. Økonomi 26

27 Budsjettavvik per klinikk 27 6. Økonomi

28 Resultatregnskap 28 6. Økonomi STHF, desember 2013Faktisk denne periode Budsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik Basisramme 216 355 215 853 502 2 521 209 2 515 188 6 021 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 23 259 34 681 (11 422) 379 555 415 112 (35 557) ISF somatisk poliklinisk aktivitet 3 806 3 795 10 52 058 47 609 4 448 ISF-refusjon kommunal medfinansiering 14 165 16 373 (2 208) 181 785 197 385 (15 600) ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 2 184 1 324 860 21 888 22 075 (187) Utskrivningsklare pasienter 939 126 812 4 983 1 485 3 498 Gjestepasienter (157) 856 (1 013) 5 042 10 185 (5 144) Konserninterne gjestepasientinntekter 5 825 4 666 1 159 58 046 55 747 2 299 Polikliniske inntekter 7 088 8 777 (1 689) 100 238 102 640 (2 402) Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 865 724 141 9 775 8 692 1 083 Andre øremerkede tilskudd 695 939 (244) 15 371 11 220 4 150 Andre driftsinntekter 32 130 18 580 13 549 261 234 218 082 43 152 SUM DRIFTSINNTEKTER 307 154 306 695 459 3 611 182 3 605 419 5 763 Kjøp av offentlige helsetjenester 4 796 3 046 (1 751) 39 778 36 585 (3 193) Kjøp av private helsetjenester 4 793 5 130 337 63 096 61 295 (1 800) Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 25 643 30 495 4 852 323 357 334 277 10 921 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 602 491 (112) 10 057 5 863 (4 194) Konserninterne gjestepasientkostnader 20 632 17 374 (3 258) 223 847 213 147 (10 700) Lønn til fast ansatte 137 086 139 131 2 045 1 541 524 1 576 494 34 969 Overtid og ekstrahjelp 12 524 5 541 (6 983) 108 540 63 767 (44 773) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 31 655 33 402 1 747 376 623 399 546 22 923 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (6 854) (7 618) (764) (83 969) (91 010) (7 041) Annen lønn 29 614 33 597 3 983 362 262 365 744 3 482 Avskrivninger 10 694 10 812 118 127 638 129 383 1 745 Nedskrivninger - - - - - - Andre driftskostnader 51 884 44 214 (7 670) 539 321 514 413 (24 908) SUM DRIFTSKOSTNADER 323 071 315 617 (7 454) 3 632 073 3 609 503 (22 570) DRIFTSRESULTAT (15 917) (8 921) (6 996) (20 891) (4 084) (16 807) Finansinntekter 633 288 344 8 548 5 450 3 098 Finanskostnader 188 199 (11) 2 392 1 366 (1 026) FINANSRESULTAT 445 89 355 6 156 4 084 2 072 ORDINÆRT RESULTAT (15 472) (8 832) (6 640) (14 735) 0 Ekstraord inntekter - - - - - - Ekstraord kostnader - - - - - - Skattekostnad - - - - - - (ÅRS)RESULTAT (15 472) (8 832) (6 640) (14 735) 0

29 Resultatregnskap 29 6. Økonomi Kirurgisk klinikk, desember 2013Faktisk denne periodeBudsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik STHF HOD-2012 Rapport m/interne - - - - - - Basisramme 47 151 - 548 272 (0) ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - 0 - 0 Polikliniske inntekter 422 576 (154) 6 198 6 699 (500) Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - 692 - Andre øremerkede tilskudd - - - - - - Andre driftsinntekter 2 313 2 038 275 23 073 23 943 (870) Interne overføringer (inntekter) 81 - 2 162 - SUM DRIFTSINNTEKTER 49 967 49 766 201 580 398 578 914 1 484 Kjøp av offentlige helsetjenester 246 314 68 1 435 3 750 2 315 Kjøp av private helsetjenester - - - 135 - (135) Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 5 964 6 833 869 69 128 74 734 5 607 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 256 78 (178) 1 953 931 (1 022) Konserninterne gjestepasientkostnader 201 81 (120) 1 523 992 (530) Lønn til fast ansatte 34 599 33 129 (1 470) 373 174 365 964 (7 210) Overtid og ekstrahjelp 2 425 1 425 (1 000) 23 279 16 950 (6 329) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 5 874 5 977 103 72 046 71 412 (633) Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (1 924) (1 426) 498 (16 553) (17 038) (485) Annen lønn 6 252 5 696 (557) 62 814 61 414 (1 400) Avskrivninger - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - Andre driftskostnader 1 192 (42) (1 234) 6 735 (812) (7 548) Interne overføringer (kostnader) 378 52 (326) 1 516 617 (899) SUM DRIFTSKOSTNADER 55 463 52 116 (3 347) 597 184 578 914 (18 269) DRIFTSRESULTAT (5 496) (2 350) (3 146) (16 786) - Finansinntekter - - - (1) - Finanskostnader 3 - 3 23 - FINANSRESULTAT (3) - (24) - ORDINÆRT RESULTAT (5 499) (2 350) (3 149) (16 809) 0 Ekstraord inntekter - - - - - - Ekstraord kostnader - - - - - - Skattekostnad - - - - - - (ÅRS)RESULTAT (5 499) (2 350) (3 149) (16 809) 0

30 Resultatregnskap 30 6. Økonomi Medisinsk klinikk, desember 2013Faktisk denne periode Budsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik STHF HOD-2012 Rapport m/interne - - - - - - Basisramme 31 987 (0) 377 094 0 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - Polikliniske inntekter 61 60 1 857 702 156 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 294 239 55 3 350 2 890 460 Andre øremerkede tilskudd - - - - - - Andre driftsinntekter 1 806 2 095 (289) 21 609 22 488 (879) Interne overføringer (inntekter) 498 - 1 762 - SUM DRIFTSINNTEKTER 34 646 34 381 265 404 672 403 174 1 498 Kjøp av offentlige helsetjenester 261 227 (34) 3 231 2 707 (524) Kjøp av private helsetjenester - 4 4 117 46 (71) Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 4 255 5 587 1 332 54 633 61 175 6 543 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - 13 26 151 125 Konserninterne gjestepasientkostnader 303 322 19 5 041 3 948 (1 093) Lønn til fast ansatte 21 332 21 679 347 240 714 239 934 (779) Overtid og ekstrahjelp 1 540 1 018 (521) 17 901 12 709 (5 193) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 856 4 006 150 48 958 48 341 (617) Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (1 601) (1 185) 416 (16 835) (14 157) 2 677 Annen lønn 3 713 3 930 217 38 984 41 987 3 003 Avskrivninger - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - Andre driftskostnader 1 022 517 (505) 5 825 5 991 166 Interne overføringer (kostnader) 204 29 (175) 1 071 341 (730) SUM DRIFTSKOSTNADER 34 884 36 145 1 262 399 666 403 174 3 508 DRIFTSRESULTAT (238) (1 764) 1 527 5 006 (0) 5 006 Finansinntekter - - - - - - Finanskostnader 2 - 2 6 - 6 FINANSRESULTAT (2) - (6) - ORDINÆRT RESULTAT (240) (1 764) 1 525 5 001 (0) 5 001 Ekstraord inntekter - - - - - - Ekstraord kostnader - - - - - - Skattekostnad - - - - - - (ÅRS)RESULTAT (240) (1 764) 1 525 5 001 (0) 5 001

31 Resultatregnskap 31 6. Økonomi Barne og ungdomsklinikken, desember 2013Faktisk denne periode Budsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik STHF HOD-2012 Rapport m/interne - - - - - - Basisramme 11 208 - 130 329 - ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - Polikliniske inntekter 1 174 1 346 (172) 14 968 15 618 (650) Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - Andre øremerkede tilskudd - - - - - - Andre driftsinntekter 311 147 164 2 105 1 763 342 Interne overføringer (inntekter) (25) - 747 - SUM DRIFTSINNTEKTER 12 668 12 702 (33) 148 149 147 711 438 Kjøp av offentlige helsetjenester 24 9 (14) 128 112 (16) Kjøp av private helsetjenester 12 3 (9) 193 41 (152) Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 367 362 (5) 3 694 3 941 247 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - Konserninterne gjestepasientkostnader 92 103 11 1 312 1 261 (51) Lønn til fast ansatte 9 481 9 436 (45) 103 048 102 687 (361) Overtid og ekstrahjelp 507 221 (286) 3 762 2 616 (1 146) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 586 1 696 110 20 919 20 262 (657) Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (640) (297) 343 (6 060) (3 551) 2 508 Annen lønn 1 680 1 626 (54) 17 169 17 237 67 Avskrivninger - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - Andre driftskostnader 358 256 (102) 3 618 2 976 (642) Interne overføringer (kostnader) 32 11 (21) 778 129 (649) SUM DRIFTSKOSTNADER 13 498 13 427 (71) 148 562 147 711 (851) DRIFTSRESULTAT (829) (725) (104) (413) - Finansinntekter - - - - - - Finanskostnader 0 - 0 3 - 3 FINANSRESULTAT (0) - (3) - ORDINÆRT RESULTAT (829) (725) (104) (416) (0) (416) Ekstraord inntekter - - - - - - Ekstraord kostnader - - - - - - Skattekostnad - - - - - - (ÅRS)RESULTAT (829) (725) (104) (416) (0) (416)

32 Resultatregnskap 32 6. Økonomi Klinikk Rjukan/Notodden, desember 2013Faktisk denne periode Budsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik STHF HOD-2012 Rapport m/interne - - - - - - Basisramme 24 346 0 283 088 (0) ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - Polikliniske inntekter 587 695 (108) 7 789 8 065 (276) Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 97 60 37 568 712 (144) Andre øremerkede tilskudd (217) - - - - Andre driftsinntekter 1 834 1 587 247 19 178 17 666 1 512 Interne overføringer (inntekter) 23 - 589 - SUM DRIFTSINNTEKTER 26 670 26 687 (17) 311 212 309 531 1 681 Kjøp av offentlige helsetjenester 13 47 35 118 572 454 Kjøp av private helsetjenester - - - 2 - (2) Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 2 356 2 462 106 24 530 26 791 2 261 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 39 220 181 5 126 2 628 (2 499) Konserninterne gjestepasientkostnader 252 170 (81) 2 771 2 090 (681) Lønn til fast ansatte 18 256 17 981 (275) 194 178 195 963 1 784 Overtid og ekstrahjelp 2 201 1 359 (842) 24 218 15 096 (9 122) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 153 3 183 31 37 591 38 034 444 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (1 115) (871) 243 (10 359) (10 407) (48) Annen lønn 3 350 3 030 (320) 31 264 32 365 1 102 Avskrivninger - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - Andre driftskostnader 428 458 30 8 301 5 215 (3 086) Interne overføringer (kostnader) 203 99 (104) 1 707 1 185 (522) SUM DRIFTSKOSTNADER 29 137 28 140 (997) 319 447 309 531 (9 916) DRIFTSRESULTAT (2 466) (1 453) (1 014) (8 235) (0) (8 235) Finansinntekter - - - (0) - Finanskostnader - - - 8 - 8 FINANSRESULTAT - - - (8) - ORDINÆRT RESULTAT (2 466) (1 453) (1 014) (8 244) (0) (8 244) Ekstraord inntekter - - - - - - Ekstraord kostnader - - - - - - Skattekostnad - - - - - - (ÅRS)RESULTAT (2 466) (1 453) (1 014) (8 244) (0) (8 244)

33 Resultatregnskap 33 6. Økonomi Medisinskk Serviceklinikk, desember 2013Faktisk denne periode Budsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik STHF HOD-2012 Rapport m/interne - - - - - - Basisramme 14 598 0 169 747 - ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter 17 5 12 46 62 (16) Polikliniske inntekter 3 765 4 512 (747) 54 632 53 146 1 486 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - Andre øremerkede tilskudd 287 - 3 430 - Andre driftsinntekter 1 284 1 786 (501) 22 424 21 490 934 Interne overføringer (inntekter) 765 - 1 155 - SUM DRIFTSINNTEKTER 20 716 21 188 (472) 251 435 247 875 3 560 Kjøp av offentlige helsetjenester - - - 37 - (37) Kjøp av private helsetjenester 24 8 (16) 202 90 (112) Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 3 243 4 396 1 153 52 394 53 011 617 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - 56 - (56) Konserninterne gjestepasientkostnader 37 91 54 1 246 1 119 (127) Lønn til fast ansatte 12 184 12 782 598 135 657 138 567 2 910 Overtid og ekstrahjelp 535 533 (2) 8 383 5 459 (2 924) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 972 2 279 307 27 803 27 231 (572) Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (492) (394) 97 (6 914) (4 713) 2 202 Annen lønn 2 853 2 142 (711) 24 028 23 080 (948) Avskrivninger - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - Andre driftskostnader 1 625 335 (1 290) 8 252 3 832 (4 420) Interne overføringer (kostnader) 33 17 (16) 249 198 (51) SUM DRIFTSKOSTNADER 22 014 22 189 176 251 394 247 875 (3 519) DRIFTSRESULTAT (1 297) (1 001) (296) 41 (0) 41 Finansinntekter - - - (1) - Finanskostnader 0 - 0 4 - 4 FINANSRESULTAT (0) - (5) - ORDINÆRT RESULTAT (1 298) (1 001) (296) 36 (0) 36 Ekstraord inntekter - - - - - - Ekstraord kostnader - - - - - - Skattekostnad - - - - - - (ÅRS)RESULTAT (1 298) (1 001) (296) 36 (0) 36

34 Resultatregnskap 34 6. Økonomi Psykiatrisk klinikk, desember 2013Faktisk denne periode Budsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik STHF HOD-2012 Rapport m/interne - - - - - - Basisramme 31 183 0 362 597 (0) ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - Polikliniske inntekter 1 079 1 587 (508) 15 793 18 410 (2 617) Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 174 103 72 1 321 1 240 81 Andre øremerkede tilskudd 76 - 911 - Andre driftsinntekter 1 564 1 359 205 16 126 14 059 2 067 Interne overføringer (inntekter) 1 981 - 8 406 - SUM DRIFTSINNTEKTER 36 057 34 308 1 750 405 154 397 218 7 936 Kjøp av offentlige helsetjenester 497 379 (118) 3 549 4 567 1 018 Kjøp av private helsetjenester 23 54 31 707 648 (59) Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 125 1 551 426 14 261 16 822 2 561 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 307 180 (127) 2 896 2 153 (743) Konserninterne gjestepasientkostnader 11 - (11) 283 - (283) Lønn til fast ansatte 23 377 25 371 1 994 259 456 277 198 17 743 Overtid og ekstrahjelp 2 447 362 (2 085) 11 341 4 675 (6 665) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 970 4 568 599 51 112 54 577 3 464 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (1 664) (1 613) 51 (15 896) (19 274) (3 378) Annen lønn 4 792 4 524 (269) 44 700 47 535 2 835 Avskrivninger - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - Andre driftskostnader 836 706 (131) 8 739 8 132 (607) Interne overføringer (kostnader) 2 076 15 (2 060) 8 342 185 (8 157) SUM DRIFTSKOSTNADER 37 798 36 098 (1 700) 389 490 397 218 7 728 DRIFTSRESULTAT (1 741) (1 790) 49 15 664 (0) 15 664 Finansinntekter - - - (1) - Finanskostnader 0 - 0 18 - FINANSRESULTAT (0) - (19) - ORDINÆRT RESULTAT (1 741) (1 790) 49 15 645 (0) 15 645 Ekstraord inntekter - - - - - - Ekstraord kostnader - - - - - - Skattekostnad - - - - - - (ÅRS)RESULTAT (1 741) (1 790) 49 15 645 (0) 15 645

35 Resultatregnskap 35 6. Økonomi Prehospital, desember 2013Faktisk denne periodeBudsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik STHF HOD-2012 Rapport m/interne - - - - - - Basisramme 26 163 (0) 304 215 (0) ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - Polikliniske inntekter - - - - - - Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 300 322 (22) 3 844 3 850 (6) Andre øremerkede tilskudd - - - - - - Andre driftsinntekter 7 453 4 464 2 989 62 955 53 229 9 725 Interne overføringer (inntekter) 46 - 191 - SUM DRIFTSINNTEKTER 33 962 30 948 3 013 371 205 361 295 9 910 Kjøp av offentlige helsetjenester 19 70 51 275 837 562 Kjøp av private helsetjenester 3 568 4 219 651 51 189 50 412 (778) Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 190 133 (57) 2 743 1 449 (1 294) Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - Konserninterne gjestepasientkostnader - - - - - - Lønn til fast ansatte 2 313 3 170 857 34 765 34 668 (97) Overtid og ekstrahjelp 192 123 (69) 1 569 1 150 (419) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 570 574 3 6 726 6 857 131 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (320) (34) 287 (1 839) (403) 1 437 Annen lønn 9 744 8 279 (1 466) 99 608 98 057 (1 551) Avskrivninger - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - Andre driftskostnader 16 107 14 120 (1 988) 175 660 168 212 (7 448) Interne overføringer (kostnader) 115 5 (110) 341 55 (286) SUM DRIFTSKOSTNADER 32 498 30 658 (1 840) 371 038 361 295 (9 743) DRIFTSRESULTAT 1 463 290 1 173 167 (0) 167 Finansinntekter - - - - - - Finanskostnader 3 - 3 9 - 9 FINANSRESULTAT (3) - (9) - ORDINÆRT RESULTAT 1 460 290 1 170 158 0 Ekstraord inntekter - - - - - - Ekstraord kostnader - - - - - - Skattekostnad - - - - - - (ÅRS)RESULTAT 1 460 290 1 170 158 0

36 Resultatregnskap 36 6. Økonomi Serviceklinikken, desember 2013Faktisk denne periode Budsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik STHF HOD-2012 Rapport m/interne - - - - - - Basisramme 18 268 0 212 414 - ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - Utskrivningsklare pasienter - - - - - - Gjestepasienter - - - - - - Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - Polikliniske inntekter - - - - - - Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - Andre øremerkede tilskudd - - - - - - Andre driftsinntekter 5 925 3 492 2 433 43 165 41 569 1 597 Interne overføringer (inntekter) 1 437 241 1 196 8 273 2 884 5 389 SUM DRIFTSINNTEKTER 25 630 22 001 3 628 263 852 256 866 6 986 Kjøp av offentlige helsetjenester - - - - - - Kjøp av private helsetjenester - - - - - - Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 813 1 508 (305) 13 417 13 869 451 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - Konserninterne gjestepasientkostnader - - - - - - Lønn til fast ansatte 9 139 9 658 518 100 054 105 230 5 176 Overtid og ekstrahjelp 840 294 (546) 5 890 2 959 (2 931) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 657 1 697 40 20 710 20 271 (439) Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (487) (530) (42) (6 957) (6 326) 631 Annen lønn 1 925 1 600 (325) 18 117 17 181 (936) Avskrivninger - - - - - - Nedskrivninger - - - - - - Andre driftskostnader 11 384 10 250 (1 135) 104 106 103 559 (547) Interne overføringer (kostnader) 309 10 (298) 3 573 124 (3 449) SUM DRIFTSKOSTNADER 26 580 24 487 (2 093) 258 909 256 866 (2 043) DRIFTSRESULTAT (950) (2 486) 1 535 4 943 (0) 4 943 Finansinntekter - - - (0) - Finanskostnader 9 - 9 37 - FINANSRESULTAT (9) - (37) - ORDINÆRT RESULTAT (959) (2 486) 1 527 4 906 (0) 4 906 Ekstraord inntekter - - - - - - Ekstraord kostnader - - - - - - Skattekostnad - - - - - - (ÅRS)RESULTAT (959) (2 486) 1 527 4 906 (0) 4 906

37 Kontantstrøm 6. Økonomi 37

38 Likviditet og investeringer 38 6. Økonomi


Laste ned ppt "Virksomhetsrapport Desember 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google