Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhetsrapport Desember 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhetsrapport Desember 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhetsrapport Desember

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2

3 Sammendrag 3

4 Regionale hovedmål 4

5 Målsetting: gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Behandlede pasienter med og uten rett til helsehjelp 5 3. Pasient

6 Målsetting: pasientene opplever ikke fristbrudd Andel behandlede pasienter med brudd på behandlingsfristen – tilsvarer 272 pasienter 6 3. Pasient

7 7 Målsetting: pasientene opplever ikke fristbrudd Antall pasienter på venteliste med brudd på behandlingsfristen

8 Målsetting: færrest pasienter med lang ventetid Antall pasienter på venteliste med ventetid over 1 år og over 4 år 8 3. Pasient

9 Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 9 3. Pasient Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning for utredning til vurderingen av henvisningen er fullført.

10 Antall henvisninger for utredning som er vurdert Åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal

11 Målsetting: andel sykehusinfeksjoner under 3 % Prevalens av sykehusinfeksjoner Pasient

12 Målsetting: ingen korridorpasienter Andel korridorpasienter - somatikk Pasient

13 Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Aktivitet

14 DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske) Aktivitet

15 DRG Indeks - døgnbehandling 15

16 16 5. Aktivitet Aktivitet psykiatri

17 17 4. Bemanning Bemanning – antall brutto årsverk i måneden

18 Utvikling i antall årsverk i rullerende 12 mnd. 18

19 Lønnskostnader - budsjettavvik hittil i år Bemanning

20 Lønnskostnader – akkumulert budsjettavvik Bemanning

21 Innleiekostnader – akkumulert budsjettavvik Bemanning

22 Langtids- og korttids- sykefraværet Bemanning

23 Sykefravær Korttids - langtidssykefravær og glidende 12 mnd. gjennomsnitt Bemanning

24 Antall og andel deltidsstillinger - fast ansatte Bemanning Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

25 AML brudd Bemanning

26 Driftsresultat og budsjettavvik 2013 – foretak og klinikker 6. Økonomi 26

27 Budsjettavvik per klinikk Økonomi

28 Resultatregnskap Økonomi STHF, desember 2013Faktisk denne periode Budsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling (11 422) (35 557) ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering (2 208) (15 600) ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus (187) Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter (157) 856 (1 013) (5 144) Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter (1 689) (2 402) Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd (244) Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester (1 751) (3 193) Kjøp av private helsetjenester (1 800) Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto (112) (4 194) Konserninterne gjestepasientkostnader (3 258) (10 700) Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp (6 983) (44 773) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (6 854) (7 618) (764) (83 969) (91 010) (7 041) Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader (7 670) (24 908) SUM DRIFTSKOSTNADER (7 454) (22 570) DRIFTSRESULTAT (15 917) (8 921) (6 996) (20 891) (4 084) (16 807) Finansinntekter Finanskostnader (11) (1 026) FINANSRESULTAT ORDINÆRT RESULTAT (15 472) (8 832) (6 640) (14 735) 0 Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (ÅRS)RESULTAT (15 472) (8 832) (6 640) (14 735) 0

29 Resultatregnskap Økonomi Kirurgisk klinikk, desember 2013Faktisk denne periodeBudsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik STHF HOD-2012 Rapport m/interne Basisramme (0) ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter (154) (500) Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter (870) Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester (135) Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto (178) (1 022) Konserninterne gjestepasientkostnader (120) (530) Lønn til fast ansatte (1 470) (7 210) Overtid og ekstrahjelp (1 000) (6 329) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift (633) Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (1 924) (1 426) 498 (16 553) (17 038) (485) Annen lønn (557) (1 400) Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader (42) (1 234) (812) (7 548) Interne overføringer (kostnader) (326) (899) SUM DRIFTSKOSTNADER (3 347) (18 269) DRIFTSRESULTAT (5 496) (2 350) (3 146) (16 786) - Finansinntekter (1) - Finanskostnader FINANSRESULTAT (3) - (24) - ORDINÆRT RESULTAT (5 499) (2 350) (3 149) (16 809) 0 Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (ÅRS)RESULTAT (5 499) (2 350) (3 149) (16 809) 0

30 Resultatregnskap Økonomi Medisinsk klinikk, desember 2013Faktisk denne periode Budsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik STHF HOD-2012 Rapport m/interne Basisramme (0) ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter (289) (879) Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester (34) (524) Kjøp av private helsetjenester (71) Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader (1 093) Lønn til fast ansatte (779) Overtid og ekstrahjelp (521) (5 193) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift (617) Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (1 601) (1 185) 416 (16 835) (14 157) Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader (505) Interne overføringer (kostnader) (175) (730) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT (238) (1 764) (0) Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT (2) - (6) - ORDINÆRT RESULTAT (240) (1 764) (0) Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (ÅRS)RESULTAT (240) (1 764) (0) 5 001

31 Resultatregnskap Økonomi Barne og ungdomsklinikken, desember 2013Faktisk denne periode Budsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik STHF HOD-2012 Rapport m/interne Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter (172) (650) Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Interne overføringer (inntekter) (25) SUM DRIFTSINNTEKTER (33) Kjøp av offentlige helsetjenester 24 9 (14) (16) Kjøp av private helsetjenester 12 3 (9) (152) Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen (5) Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader (51) Lønn til fast ansatte (45) (361) Overtid og ekstrahjelp (286) (1 146) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift (657) Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (640) (297) 343 (6 060) (3 551) Annen lønn (54) Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader (102) (642) Interne overføringer (kostnader) (21) (649) SUM DRIFTSKOSTNADER (71) (851) DRIFTSRESULTAT (829) (725) (104) (413) - Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT (0) - (3) - ORDINÆRT RESULTAT (829) (725) (104) (416) (0) (416) Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (ÅRS)RESULTAT (829) (725) (104) (416) (0) (416)

32 Resultatregnskap Økonomi Klinikk Rjukan/Notodden, desember 2013Faktisk denne periode Budsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik STHF HOD-2012 Rapport m/interne Basisramme (0) ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter (108) (276) Øremerket tilskudd "Raskere tilbake (144) Andre øremerkede tilskudd (217) Andre driftsinntekter Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER (17) Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester (2) Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto (2 499) Konserninterne gjestepasientkostnader (81) (681) Lønn til fast ansatte (275) Overtid og ekstrahjelp (842) (9 122) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (1 115) (871) 243 (10 359) (10 407) (48) Annen lønn (320) Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader (3 086) Interne overføringer (kostnader) (104) (522) SUM DRIFTSKOSTNADER (997) (9 916) DRIFTSRESULTAT (2 466) (1 453) (1 014) (8 235) (0) (8 235) Finansinntekter (0) - Finanskostnader FINANSRESULTAT (8) - ORDINÆRT RESULTAT (2 466) (1 453) (1 014) (8 244) (0) (8 244) Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (ÅRS)RESULTAT (2 466) (1 453) (1 014) (8 244) (0) (8 244)

33 Resultatregnskap Økonomi Medisinskk Serviceklinikk, desember 2013Faktisk denne periode Budsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik STHF HOD-2012 Rapport m/interne Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter (16) Polikliniske inntekter (747) Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter (501) Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER (472) Kjøp av offentlige helsetjenester (37) Kjøp av private helsetjenester 24 8 (16) (112) Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto (56) Konserninterne gjestepasientkostnader (127) Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp (2) (2 924) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift (572) Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (492) (394) 97 (6 914) (4 713) Annen lønn (711) (948) Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader (1 290) (4 420) Interne overføringer (kostnader) (16) (51) SUM DRIFTSKOSTNADER (3 519) DRIFTSRESULTAT (1 297) (1 001) (296) 41 (0) 41 Finansinntekter (1) - Finanskostnader FINANSRESULTAT (0) - (5) - ORDINÆRT RESULTAT (1 298) (1 001) (296) 36 (0) 36 Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (ÅRS)RESULTAT (1 298) (1 001) (296) 36 (0) 36

34 Resultatregnskap Økonomi Psykiatrisk klinikk, desember 2013Faktisk denne periode Budsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik STHF HOD-2012 Rapport m/interne Basisramme (0) ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter (508) (2 617) Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester (118) Kjøp av private helsetjenester (59) Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto (127) (743) Konserninterne gjestepasientkostnader 11 - (11) (283) Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp (2 085) (6 665) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (1 664) (1 613) 51 (15 896) (19 274) (3 378) Annen lønn (269) Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader (131) (607) Interne overføringer (kostnader) (2 060) (8 157) SUM DRIFTSKOSTNADER (1 700) DRIFTSRESULTAT (1 741) (1 790) (0) Finansinntekter (1) - Finanskostnader FINANSRESULTAT (0) - (19) - ORDINÆRT RESULTAT (1 741) (1 790) (0) Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (ÅRS)RESULTAT (1 741) (1 790) (0)

35 Resultatregnskap Økonomi Prehospital, desember 2013Faktisk denne periodeBudsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik STHF HOD-2012 Rapport m/interne Basisramme (0) (0) ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake (22) (6) Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester (778) Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen (57) (1 294) Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte (97) Overtid og ekstrahjelp (69) (419) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (320) (34) 287 (1 839) (403) Annen lønn (1 466) (1 551) Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader (1 988) (7 448) Interne overføringer (kostnader) (110) (286) SUM DRIFTSKOSTNADER (1 840) (9 743) DRIFTSRESULTAT (0) 167 Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT (3) - (9) - ORDINÆRT RESULTAT Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (ÅRS)RESULTAT

36 Resultatregnskap Økonomi Serviceklinikken, desember 2013Faktisk denne periode Budsjett denne periodeDenne periode avvikHitill faktisk Hittil budsjettHittil avvik STHF HOD-2012 Rapport m/interne Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Interne overføringer (inntekter) SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen (305) Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp (546) (2 931) Pensjon inkl arbeidsgiveravgift (439) Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft (487) (530) (42) (6 957) (6 326) 631 Annen lønn (325) (936) Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader (1 135) (547) Interne overføringer (kostnader) (298) (3 449) SUM DRIFTSKOSTNADER (2 093) (2 043) DRIFTSRESULTAT (950) (2 486) (0) Finansinntekter (0) - Finanskostnader FINANSRESULTAT (9) - (37) - ORDINÆRT RESULTAT (959) (2 486) (0) Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (ÅRS)RESULTAT (959) (2 486) (0) 4 906

37 Kontantstrøm 6. Økonomi 37

38 Likviditet og investeringer Økonomi


Laste ned ppt "Virksomhetsrapport Desember 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google