Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelt fra Kredittilsynet v/Anne Merethe Bellamy 23. september 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelt fra Kredittilsynet v/Anne Merethe Bellamy 23. september 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelt fra Kredittilsynet v/Anne Merethe Bellamy 23. september 2008

2 Regnskap

3 Endringer på vei Forslag om at børsnoterte banker som ikke er en del av konsern får plikt til IFRS. Til behandling i Finansdepartementet Høsten 2008: Forslag til endringer i årsregnskapsforskriften med mulig virkning fra 2010 (under arbeid)

4 Mulige forslag til endringer i årsregnskapsforskriften for banker (foreløpige vurderinger) Som følge av endringer i forskrift om forenklet anvendelse av IFRS -Forenklet innregning/måling -Forenkling av notekrav -Standardisert oppstillingsplan Ønske om tilnærming til nasjonal IFRS for unoterte banker Finansielle instrumenter (IAS 39) (oppheving av utlånsforskriften?) Virksomhetssammenslutninger (IFRS 3) Leasing (IAS 17) Ytelser til ansatte/Pensjonsforpliktelser (IAS 19) Tilknyttede selskaper med mer (IAS 27, IAS 28, IAS 31) Betingede forpliktelser (IAS 37)

5 ”Ny” internkontrollforskrift

6 Bakgrunn Erfaringer med forskriften så langt Nytt kapitaldekningsregelverk og nye bestemmelser som følge av MiFID Tilsynsmessige retningslinjer, CEBS og CEIOPS Bedre hjemmelsgrunnlag i tilsynsloven Utvikling i fagområdet internkontroll

7 Forskriftens virkeområde Nye grupper av foretak -Inkassoforetak -Forsikringsformidlere -Eiendomsmeglingsforetak -Regnskapsførerselskaper Banker unntatt fra §6 krav om risikostyring. Anses dekket av finansieringsvirksomhetsloven §2-9 flg. og kapitalskravsforskriften.

8 Forskriftens krav Styrets og daglig leders ansvar er utdypet Nye bestemmelser om forholdsmessighet og utkontraktering Kravet om oversikt over internkontrollen fjernet Kravet om risikovurderinger gjøres klarere Dokumentasjonskravene knyttes sammen med vurderinger av risiko og etterlevelse av internkontrollen Innholdet i den eksterne bekreftelsen klargjort

9 Iverksettelse Ny forskrift trer i kraft 1.1.09 Veiledning til forskriften (rundskriv) publiseres samtidig Ny vurdering i forhold til banker og verdipapirforetak i lys av erfaringer med nytt kapitalkravsregelverk i 2010

10 Rapportering av IKT-hendelser til Kredittilsynet

11 Rundskriv 31/2007 (26.11.07) Bedre rapportering av IKT-hendelser til Kredittilsynet Gjelder banker, Oslo Børs og VPS Prøveperiode på ett år før evaluering og konklusjon vedrørende eventuelt fremtidig opplegg

12 Hva er en hendelse? … som medfører vesentlig reduksjon i funksjonalitet som følge av brudd på konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet til IKT-systemer og/eller data (rundskrivet har en del eksempler) Rapporten skal: Inneholde informasjon om tidspunkt, hva som er berørt, årsak og konsekvenser Sendes Kredittilsynet som e-post

13 Erfaringer så langt for perioden 26.11.07 – 22.08.08 (9 måneder) 219 epost til hendelse@kredittilsynet.no.hendelse@kredittilsynet.no Noen melder pr telefon eller brev til Kredittilsynet Alle som rapporterer får bekreftelse på at rapport er mottatt. Tilsammen omfatter meldingene 117 rapporterte hendelser i perioden.

14 Erfaringer så langt for perioden 26.11.07 – 16.09.08 (snart 10 måneder) Flere banker rapporterer om det som bunner i samme hendelse hos felles leverandør Gir merverdi fordi det bidrar til å avdekke sammenhenger i teknologisk infrastruktur

15 Hendelser fordelt på forretningsområde

16 Hendelser fordelt på Basel II eksponeringstyper for tap

17 Videreføring? Sannsynlig med videreføring Utvidelse til flere deler av finanssektoren (Verdipapirsektoren generelt, forsikring, infrastrukturforetak og IKT-leverandører) Vurdering av frivillig ordning VS forskriftsregulering Prøveordningen kan utvides og forlenges Arbeide parallelt videre med å forberede regulering (sannsynlig med utgangspunkt i IKT- forskriftens § 9 Avviks- og endringshåndtering)

18 Investeringsrådgivning

19 Sammensatte produkter og investeringsrådgivning I Kredittilsynets søkelys siden 2004  Rundskriv 4/2004 – Informasjonskrav Forskrift 25.09.06 med endring 8.2.08 – Informasjon ved salg av sammensatte produkter Rundskriv 15/2006 – Informasjon og retningslinjer ved salg Rundskriv 4/2008 – Sammensatte produkter  Løpende tilsyn og oppfølging av signaler

20 Investeringsrådgivning – oppfølging 2008 10 stedlige tilsyn hittil En rekke brudd på verdipapirhandelloven avdekket For tre foretak var bruddene systematiske og alvorlige  foretakenes tillatelser trukket tilbake To av sakene påklaget til Finansdepartementet

21 Investeringsrådgivning – oppfølging 2008 forts… Foretakene drev i strid med reglene om god forretningsskikk, herunder -anbefalte ikke produkter som gir de beste betingelser for kunder -anbefalte produkter hvor kostnadene har redusert avkastningspotensialet vesentlig -har tatt uforholdsmessig høye marginer Foretakene anbefalt produkter ut fra hva de selv var best tjent med Forholdene egnet til å svekke tilliten til verdimarkedene som sparealternativ

22 Investeringsrådgivning – oppfølging 2008 forts… Fortsatt prioritering av rådgivningsvirksomhet i verdipapirforetakene Tilsyn med rådgivning og distribusjon av finansielle instrumenter i banker

23 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Aktuelt fra Kredittilsynet v/Anne Merethe Bellamy 23. september 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google