Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bankenes sikringsfond

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bankenes sikringsfond"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bankenes sikringsfond
Høstkonferanse 22. sept. 2008 Adm.banksjef Bjørn R. Engaas SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg

2 Agenda Bakgrunn – slik den ble presentert….
Beskrivelse av SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg Noen tall… Hvorfor emittere grunnfondsbevis? Gjennomføring av IPO-prosess Erfaringer – hvordan har det gått? Emisjonstekniske forhold

3 Bakgrunn Bakgrunnen for den offentlige emisjonen er å tilføre SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg egenkapital som bidrar til å oppfylle bankens strategiske mål om å være en uavhengig sparebank med lokal forankring Banken er godt posisjonert for videre vekst Brutto emisjonsproveny på minimum ca. NOK 82,5 millioner og maksimum NOK 121 millioner Tegningsperiode fra og med mandag 8. oktober til og med klokken onsdag 17. oktober 2007 Stor vekst i tøft konkurransemarked gir behov for å styrke soliditeten… men det er ikke alt

4 Introduksjon til SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg
Virksomhet Selvstendig, lokal sparebank med hovedkontor på Nøtterøy 3 bankkontorer, hvorav ett på Nøtterøy og to i Tønsberg Virksomheten preget av: God lokalkunnskap Lokal beslutningsmyndighet Uformell og direkte kommunikasjon med kundene Leverandør av et bredt spekter av produkter og tjenester til personkunder og små og mellomstore bedriftskunder Visjon at banken skal oppfattes som den ledende lokalbanken i Tønsberg-området for privatpersoner og bedrifter Bankens motto er: ”God å ha i ryggen” Bankens forretningsidé er basert på følgende: Ta sparebankposisjonen i Tønsberg-området Være fullservicebank med hovedfokus mot privatmarkedet Være dominerende privatmarkedsbank på Nøtterøy og anbefalt sparebank på Tjøme og i Tønsberg Være førstevalg som bank for bedriftsmarkedet på Nøtterøy – relevant alternativ for små og mellomstore bedrifter i Tønsberg Ta aktivt del i utviklingen av SpareBank 1-alliansen for å styrke bankens stilling Visjon og forretningsidé

5 Mål og strategi - viktigste mål
Banken skal posisjonere seg som en sparebank med lokal forankring og nærhet til kundene, korte beslutningsveier, aktiv deltakelse i lokalsamfunnet og konkurransedyktige produkter og tjenester Kjerneverdier er "nær" og "dyktig" Tap på utlån skal være under gjennomsnittet av sammenlignbare banker Øke andelen "andre inntekter" Systematisk satsing på kunderelasjonsbygging, helhetlig rådgivning og kryssalg – og dermed øke andelen andre inntekter Styrke profilen som næringslivsbank – fokus på små og mellomstore bedrifter Konsentrasjon om bedriftsmarkedet i bankens kjerneområde – utlån skal ikke utgjøre mer enn 30 % av bankens totale utlån Lønnsomhet og soliditet i engasjementene foran vekst

6 SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg har drevet bankvirksomhet i over 150 år
Fra liten bygdebank til moderne fullservicebank 1857 Nøtterø Sparebank etablert Entreprenør: Sogneprest og Stortingspresident Georg Prahl Harbitz 1931 Åpner filial på Teie, Nøtterøy 1961 Åpner filial i Tønsberg 1976 Hovedkontor flyttet til Teie 1998 Medlem av Samarbeidende Sparebanker AS og dermed en del av SpareBank 1 Alliansen 2001 Kjøpt 20 % eierandeler i hhv. EiendomsMegler 1 Vestfold AS og Georg Solberg AS 2006 Åpner filial på Olsrød i Tønsberg 2007 Børsnoteres som grunnfonsbevisbank 2008 Konsesjon som verdpapirforetak

7 Produkter og tjenester
Tradisjonelle bankprodukter Alle relevante bankprodukter til person- og bedriftsmarkedet kreditt/finansiering betalingsformidling tradisjonell banksparing Unit Link og andre produkter mot person- og bedriftsmarkedet Salg av ODIN-fond Salg av eiendomsfond, etc. Formidling av aksjekjøp (via First Sec.) Skadeforsikring til person- og bedriftsmarkedet Livsforsikringer til person- og bedriftsmarkedet Eiendomsmegling via to 20 % eide selskaper Eiendomsmegler 1 Vestfold AS Georg Solberg AS Sparing/ plassering Forsikring Eiendomsmegling

8 Bankens primærområde og distribusjon
Kjerneområde: Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme Attraktivt område med kort avstand til flyplass på Torp og til Oslo Befolkningsgrunnlag: ca Netto tilflytting til regionen Befolkningsvekst på 8,1% siste 10 år Majoriteten av virksomheter i området er små og mellomstore bedrifter Banken har 3 kontorer: hovedkontor på Nøtterøy og to kontorer i Tønsberg Fullservicekontorer innenfor dagligbank Nøtterøy og Tønsberg sentrum Nytt kontor i Tønsberg i 2006 Fokus på å utnytte muligheter i kanaler som nettbank og telefoni Eiendomsmegling EiendomsMegler 1 Vestfold - kontorer Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Eiendomsmegler Georg Solberg AS - eget kontor Sandefjord Kjerneområde:

9 Kundegrunnlag og markedsposisjon Personmarked. Bedriftsmarked
Kundegrunnlag og markedsposisjon Personmarked Bedriftsmarked Satsingsområder Vel personkunder med NOK 3 mrd. i utlån og NOK 1,5 mrd. i innskudd (ca. 78% av totale utlån) Banken har en sterk markedsposisjon i sitt kjerneområde, spesielt på Nøtterøy Markedsandelen i bankens primære markedsområde anslås til ca. 22% Markedsundersøkelser viser at banken gjennomgående har svært høy kundetilfredshet I overkant av bedriftskunder med vel NOK 1 mrd.. i utlån De 27 største kundene står for ca. 40% av utlånsvolumet Sterk aktør innen segmentet for små og mellomstore bedrifter Hovedvekt på utlån til næringseiendom, tjenesteyting, offentlig forvaltning og finansielle tjenester All bedriftsrådgivning fra hovedkontor Videreutvikling av eksisterende kundeportefølje, samt fokus på økt kundevekst og økt lønnsomhet Satser på å øke markedsandelen både innen person- og bedriftsmarkedet i kjerneområdet Utnytte synergieffekt mellom eiendomsmegling og bank Kompetansebygging - autorisasjon av rådgivere Økt kryssalg av produkter til privat- og bedriftskunder

10 God vekst i forvaltningskapital og driftsinntekter
Utvikling i forvaltningskapital og driftsinntekter (MNOK) Kommentarer -Sterk vekst i totale inntekter og forvaltningskapital siste 5 år - Gjennomsnittlig årlig vekst i forvaltningskapital fra 2003 til 2007 på 15,3% - Gjennomsnittlig årlig vekst i totale inntekter på cirka 8% Etablering av nytt kontor i Tønsberg ventes å bidra til ytterligere vekst

11 God underliggende drift
Utvikling i totale inntekter, driftskostnader og driftsresultat (MNOK) Kommentarer - Banken har hatt en god underliggende drift med vekst i inntekter og god kostnadskontroll - I 2007 utgjorde drifts- kostnadene 57,8 % av totale inntekter mot 64,3 % i 2006 - Totale inntekter har i perioden 2002 til 2006 økt med 21%, mens driftskostnadene har økt med 23 % Høyden på søylene viser totale inntekter

12 Hvorfor emittere grunnfondsbevis?
Stor vekst og bra inntjening, men likevel behov for å styrke soliditeten, men det er bare en delgrunn… Ledd i profesjonalisering av banken – samtidig med børsprosessen startet vi arbeidet med å forberede søknad om konsesjon som verdipapirforetak (konsesjon våren 2008) Knytte sterkere bånd til lokale eiere Gjøre banken attraktiv som arbeidsplass for ambisiøse medarbeiere Økte eksterne krav som følge av børsintroduksjon skal bidra til intern disiplinering Gjøre ansatte mer interesserte i bankens resultater

13 Gjennomføring Lang intern prosess (forberedelser et år i forkant)
Bygge tillit overfor tilrettelegger Due diligence – juridisk og finansiell Kontakter med Oslo Børs Nye vedtekter – godkjenning fra Kredittilsynet Endring av styrende organer Tilpasning til innsideregler m.v.

14 Erfaringer Positive Negative
Selve emisjonsprosessen – både internt og eksternt Mer "liv" i representantskapet Mer fokus på resultatutvikling og inntjening-/kostnader Mer fokus på bevisst bruk av "gaveinstituttet" Kursutvikling – gjenspeiler ikke underliggende verdier og resultatutvikling i banken Vi blir dratt ned av de store grunnfondsbankene Etter hvert liten omsetning Når finansmarkedet opplever problemer (subprime, økte kredittspreader, tap …) som fører til nødvendig nedskrivning på verdipapirer, virker det uheldig for eierne på grunn av lavere utbytte som ikke kan kompenseres med å trekke på reservefond

15 Banksektoren faller – NTSG har falt med 17% siden første noteringsdag Kilde: FIRST SECURITIES

16 …men relativt til både grunnfondsbevisindeksen og andre selskaper i finanssektoren er fallet moderat Kilde: FIRST SECURITIES Indeksert kursutvikling for utvalgte selskaper fra første noteringsdag ( ) NTSG: -17% Grunnfonds index: - 22,5% DnBNOR: -30% ROGG: -30% MING: -35%

17 Gjennomsnittelig reduksjon i pris/bok i perioden er 40 %
Internasjonalt er bank og finanssektoren både direkte og indirekte preget av sub-prime krisen Gjennomsnittelig reduksjon i pris/bok i perioden er 40 % -44% -59% -54% -48% -28% -18% -26% -46% -36% -31% -45% NTSG P/B 0,86

18 Grunnfondsbevisindeksen på Oslo Børs har falt med ca
Grunnfondsbevisindeksen på Oslo Børs har falt med ca. 43 % fra toppen Kilde: FIRST SECURITIES/EcoWin Børsnotering NTSG P/B=1,9 -43% P/B=1,09

19 Prising av banker er tett koblet til forventet egenkapitalavkastning Kilde: FIRST SECURITIES

20 Selv om NTSG er lavt priset vurdert ut fra pris/bok, ligger den noe over snittet på P/E (som skyldes lavere EK-avkastning enn for eksempel i regionbankene) Kilde: FIRST SECURITIES

21 Noen emisjonstekniske forhold
Rettet emisjon mot ansatte/tillitsmenn Minimum 1 og maksimum grunnfondsbevis, pålydende NOK 100, til tegningskurs NOK 110, tilsvarende minimum NOK 110 og maksimum NOK 11 millioner i brutto emisjonsproveny Ingen bindingstid for ansatte ettersom tegningskurs er lik kurs i offentlig emisjon Tegningsperiode: fra og med 8. til og med 17. oktober kl Melding om tildeling: ca. 19. oktober 2007 Offentlig emisjon Minimum og maksimum grunnfondsbevis Tegningskurs NOK 110 per grunnfondsbevis, pålydende NOK 100 per grunnfondsbevis Minimum NOK 82,5 millioner og maksimum NOK 110 millioner i brutto proveny Innbetaling: ca. 23. oktober 2007 Utstedelse av nye grunnfondsbevis og børsnotering: ca. 29. oktober 2007

22 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Bankenes sikringsfond"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google