Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REGIONAL FORVALTNINGSMODELL AV FISKERETTIGHETER I FINMARK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REGIONAL FORVALTNINGSMODELL AV FISKERETTIGHETER I FINMARK"— Utskrift av presentasjonen:

1 REGIONAL FORVALTNINGSMODELL AV FISKERETTIGHETER I FINMARK
Presentasjon Vadsø Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

2 Regional forvaltningsmodell Finnmark
BAKGRUNN TILBAKEFØRING AV RETTIGHETER REGIONAL KONTROLL MED FISKERESSURSNE /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

3 Finnmark har mistet fiskelandinger i torske- og rekefisket
/TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

4 Finnmark har mistet fiskelandinger av pelagisk fisk
/TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

5 Men andelen av total fangstkapasitet i HK er opprettholdt!
Regional forvaltningsmodell Finnmark

6 Andelen av norske fiskere er gått ned
Regional forvaltningsmodell Finnmark

7 Regional forvaltningsmodell Finnmark
UTGANGSPUNKTENE Fiskeressursene er hele folkets eiendom Nærhet gir rett: Kystens folk har de historiske rettigheter til ressursene Økende regional innflytelse nødvendig for å sikre Finnmarks ressursgrunnlag for fremtidig verdiskapning Fylkeskommune og kommuner representerer hele befolkningen i regionen og kan være ansvarlige forvaltere av rettigheter til nasjonens felles fiskeressursgrunnlag /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

8 Regional forvaltningsmodell Finnmark
Regional strategi Omfordeling av nasjonale rettigheter Konfliktfullt og tidkrevende Forsøksordninger med regional forvaltning i Finnmark Basert på frivillighet Stegvis fremrykk etter erfaring En raskere vei for å skape endringer /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

9 Regional strategi bør også realisere nasjonale målsettinger
Sikre fellesskapets eiendoms- og bruksrett til fiskeressursene Bedre rettferdig regional fordeling av rettighetene til å høste ressursene Sikre rasjonell økonomisk utnyttelse av ressursene Sikre verdiskapning i kystkulturen Forbedre den markedsorienterte verdiskapningen av ressursene i Finnmark Bedre samordning av offentlig ressursforvaltning og kystplanlegging Bidra til forenklet sentral fiskeriforvaltning /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

10 Knappe kvoter genererer formuer Formue kontroll= makt
Islandsk evigvarende torskekvote: 80 kr/kg Norske evigvarende torsketrålerrettigheter: kr/kg Norge 2004: leie av torskekvote 5-6 kr/kg /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

11 Stortinget Fiskeridepartementet/-direktorat
Forvaltningsmodell med regional deltakelse Stortinget Fylkeskommunene Fiskeridepartementet/-direktorat Fordele adgangsrettigheter Fastsette total tillatt fangst (TAC) Regionale ressursselskaper Fordele kvoter Fartøygrupper Utleie av kvoteandel Rederier og Fangstlag /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

12 Nye begreper i forvaltningsmodell med regional deltakelse
Regionale Ressursselskaper. Skaffer og disponerer fiskerettigheter & kvoter Eies av fylkeskommune/kommuner og andre etter modell av energiselskapene Regionale fiskerettigheter Rettigheter som disponeres av Regionale Ressursselskaper Regionale kvoter Deler av TAC fordeles av sentrale myndigheter til Regionale Ressursselskaper Leiekontrakter. Kvoteandeler som Ressursselskapene leier ut til fangstlag, fiskere, lokale selskaper mv. Langsiktige (10-12 år) og kortsiktige (sesong) kontrakter mot leie & regionale forpliktelser m.v. Fangstlag (Utredes av Norges kystfiskarlag) Frivillige sammenslutninger av fiskere Administreres av salgslagene Fri felles utnyttelse av individuelle tildelte kvoter Forhandler med ressursselskapene og andre fangstlag om kvotekontrakter /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

13 Nasjonal ressursforvaltning justeres gradvis
FiD/FiDir oppgaver som nå: Forvaltning av ressursuttak/TAC Regulering av gjennomføringen og kontroll av fisket Tildeling av kvoter til enkeltfartøyer med rettigheter Både kortsiktige & langsiktige individuelle & felles rettigheter  Endringer: Tildeling av noen rettigheter & regionale kvoter til Regionale Ressursselskaper Forhandlinger med fylkene Tildeling av enkelttillatelser (rettigheter) flyttes over tid fra FiD/FiDir til det regionale ressursselskapet  /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

14 Fylkeskommunens oppgaver
Påvirke Storting & FiD om samlede mengde rettigheter & kvoter til regionale ressursselskaper Etablere Ressursselskap (-er) i samarbeid med kommuner og andre Mange mulige eier modeller ut fra lokale ønsker Enkeltkommuner, samarbeid mellom kommuner Samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner Samisk ressursselskap for urfolksrettigheter? Rene fylkesselskap Blanding av private/organisasjoner & offentlige Fastsette retningslinjer for ressursselskapenes forvaltning av fiskerettigheter ut fra egne kystplaner Politisk prioritering av fartøygrupper/regioner Samordning av rettighetsforvaltningen med andre offentlige investeringer /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

15 Resursselskapets oppgave og rolle
Ressursselskaper er egen forretningsenhet Disponerer rettigheter & regionale kvoter for utleie Organiseres etter modell fra Energiselskapene Profesjonell styre & drift Viktig med klare vedtekter jfr. konflikter i energiselskapene forretningsmessige prinsipper politiske retningslinjer uavhengighet og åpenhet Avtaler med fiskere & fangstlag kan gi innflytelse over private rettigheter Bruk av individuelle rettigheter som ”leie” pris Leieinntekter kan gi fondsoppbygging til næringsutvikling i kystsamfunnene /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

16 Hvordan bringe inn rettigheter i Ressursselskapene?
Forhandlinger med Staten Trålere med leveringsbetingelser Kvoterettigheter som inndras ved sammenslåinger i hht. Strukturmeldingen Tilbakefallsrettigheter Ved utløp av individuelle rettigheter etter år Nytildelinger av rettigheter Omfordeling av rettigheter: regionale kvoter Oppdrettskonsesjoner /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

17 Overtakelse av rettigheter
Trålere med leveringsforpliktelser Fartøyer & oppdrettsselskaper med finansielle problemer Kjøp/salgspris til driftsmidlets verdi uten kvoter & rettigheter = oftest gjeld Overta fiskerettigheten/konsesjonen, selge båten Praktiseres allerede i transaksjoner mellom private med Fiskeridepartementets godkjenning Rederi leier konsesjonsretten mot godtgjørelse Ressursselskapet kan leie ut rettigheten til andre hvis leietaker misligholder sine forpliktelser Kan stille garantier Bankenes makt reduseres Fiskeren kan fritt selge fartøyet Direkte oppkjøp av rettigheter anbefales ikke: Fare for bobleøkonomi /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

18 Tilbakefallsrettigheter & ressursrente
Konsesjoner etter gammel ordning defineres som årskontrakt Belastes med en leie (Ressursrente) tilsvarende tilsvarende leie i ressursselskapet Leien kan forvaltes av regionale Ressursselskaper Avskrivningsmuligheter må innføres investeringer i kvoterettigheter som blir faset ut /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

19 Leiekontrakter av rett til andel av kvote
Hvem kan leie? Kvalifiserte fiskere med tilhørighet i regionen Foredlingsbedrifter Lokale selskaper (som SKI i Hasvik) Valg blant de kvalifiserte? Etter politiske prioriteringer Faste leiepris og køordninger som i drosjenæringen Auksjon av leiekontrakter Type leiekontrakter? Kombinasjoner av års kontrakter, årskontrakter, sesongkontrakter Betaling av leieavgift? Etterskuddsvis etter salg av fangst reduserer kapitalmakten /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

20 Regional modell-gjeldene fiskeripolitikk
Ingen konflikt En videreutvikling av Driftsordningsmodellen Hvor kvoterettigheter legges i ressursselskaper Som Energiselskapene Eid av kommuner, bruken av nettet leies av private Ingen store brudd med det fiskerilovverket fra 1970 årene (Ref. Peter Ørebeck, Førsteamanuensis i fiskerirett, NFH/UiTØ) Ingen store juridiske endringer nødvendig Konsesjonspraksis allerede innført ved sammenslåing av enhetskvoter ved oppkjøp og utsplitting av rettighet fra fartøy Stortinget kan innenfor rammen av Saltvannsfiskeloven avsette en del av kvotene til regionale formål /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

21 Regional forvaltningsmodell Finnmark
REGIONAL MODELL VS. EU Ikke i konflikt med EU’s tenkning og konkurranselovgivning (Ref. Per Christiansen, professor i EU rett ved UiTØ) Innen EU kan man diskriminere på region men ikke på selskaper og land Regulering av det regionale råstoff/kvotemarkedet påvirker ikke det felles EU markedet Mulig kopling til EUs RAC /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

22 Regional modell vs urfolksrettigheter
I tråd med trend i internasjonale holdninger til urfolksrettigheter ILO konvensjonen art 15 FNs deklarasjon om urfolksrettigheter /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

23 Regional modell vs. Legitim samfunnsstyring
I et demokrati kan en sterk, sentralisert statsmakt fungere så lenge politikerne og befolkningen ligner mye på hverandre, og har samme interesser Fordeling av rettigheter ut fra biologisk ressursforvaltning Sentral styring legitim Utnyttelse av rettigheter i næringsutvikling på kysten Sentral styring ikke lenger legitim Biologisk Ressurs-forvaltning Nærings-økonomisk ressurs-forvaltning Sentral forvaltning Legitim Regional forvaltning /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

24 Regional modell kan innføres over tid
Frivillighet Mulighet for å praktisere en regional modell sammen med individuelle rettighetssystemer som nå. Eksempler på regionale ordninger. Alaska, New Zealand, Holland, Frankrike, UK , Tyskland, Japan hvor. Kvoteselskapene er kontrollert av etniske grupper/fiskergrupper. Regional variasjon mulig. Finnmark og Møre kan utvikle seg forskjellig. /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

25 Økonomisk betydning av en regional modell
Knytter fiskerettighetene til kystsamfunnene Bedre lønnsomhet i en mer fleksibel utnyttelse av rettighetene til å fiske kvoter under varierende driftsforhold Stabile og fleksible regionale rammebetingelser for ressurstilgang Endret verdiskapningsfokus fra kjøp og salg av rettigheter til verdiskapning per fangstkilo Motiverer for konkurranse innad i regionen for å øke verdiskapningen av knappe fiskekvoter Motiverer langsiktige markedsorienterte investeringer i verdikjeder fra fiske til de best betalende markeder for ferskbaserte fiskeprodukter /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

26 Fiskerne kan leie rettigheter fra ressursselskapet
Fiskere leier kvoterettigheter på kortsiktige og langsiktige kontrakter Kan kombinere langsiktige og kortsiktige leiekontrakter med egne rettigheter Leieprisen kan reflektere ressursrenta Kan justeres etter regionale samfunnsmessige forhold for eksempel utjevning av landinger over året, rekruttering etc Leieprisen kan betales etterskuddsvis for å hindre at tilgang på kapital blir maktfaktor /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

27 Konsekvenser for fiskerne
Det kan knyttes leveringsbetingelser til rettighetene Har konsekvenser for leiepris Ingen endringer i selve utøvelsen av fisket Fiskerettigheten er nasjonal og ikke knyttet til havområdet i egen region Kan fiske og levere der det er mest fordelaktig innenfor leiekontraktens rammer Finnmarksfiskere deltar som før i lofotfisket mens Nordlandsfiskere deltar i vårtorskefisket i Finnmark Finnmarksfiskere deltar som før i Nordsjøfiske etter sild og makrell mens Vestlandsfiskere deltar i loddefiske i Barentshavet /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

28 Konsekvenser for fiskerne
Kan optimalisere driften økonomisk ved å kombinere egne og leide rettigheter ut fra egne forutsetninger og mål Kjøp og utforming av fartøyer mer uavhengig av rettigheter Bedre fokus på verdiskapning og økonomisk drift, ikke regler Andrehåndsmarkedet mer effektivt for fartøyer uten konsesjonsbindinger /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark

29 Hva en regional forvaltningsmodell ikke løser
Mengden av fisk i havet Modellen påvirker i seg selv totalfangst og mengden av fisk i havet Men: Regionale myndigheter kan påvirke reguleringer og fordeling av fiskearter som som er så viktig for Finnmark Lodde, torsk, hyse, sei Fiskeindustriens akutte problemer Modellen løser i seg selv ikke de økonomiske problemene i foredlingsleddet i Finnmark Men: Regionale myndigheter kan påvirke fordeling av fiskelandingene /TT Regional forvaltningsmodell Finnmark


Laste ned ppt "REGIONAL FORVALTNINGSMODELL AV FISKERETTIGHETER I FINMARK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google