Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AV TORBJØRN TRONDSEN NORGES FISKERIHØGSKOLE/ HØGSKOLEN I BODØ

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AV TORBJØRN TRONDSEN NORGES FISKERIHØGSKOLE/ HØGSKOLEN I BODØ"— Utskrift av presentasjonen:

1 AV TORBJØRN TRONDSEN NORGES FISKERIHØGSKOLE/ HØGSKOLEN I BODØ
Mulighetenes næring. Hvilke verdier representerer fiskeressursene og hvordan fordeles de? AV TORBJØRN TRONDSEN NORGES FISKERIHØGSKOLE/ HØGSKOLEN I BODØ

2 MIN FORSKNINGSBAKGRUNN
Faktorer som påvirker økonomisk nyskapning i fiskerinæringen Organisering Markedsføring Teknologi Pågående forskningsprosjekter: Verdiskapning innen førstehåndsomsetning for fisk Faktorer som påvirker for markedsorientering i fiskeri og jordbrukindustri Fiskeforbruk og helse T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

3 REGULERING AV FISKE =FORVALTNING AV VERDIER
Ressursene i havet er et knapt gode med økende verdi Færre fiskere og fartøy å dele på Antall fiskere går ned Antall fiskefartøyer går ned Fangstkapasiteten går opp Kvotegrunnlaget svinger men er mindre enn fangstkapasiteten Hvem tar verdiene? T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

4 Muligheter, verdier og fordeling
SPØRSMÅL Utviklingstrender Hvilke verdier representerer fiskeressursene Hvordan øke verdiene? Hvordan sikre verdiene til kystsamfunnene? T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

5 Muligheter, verdier og fordeling
Antall fiskere kraftig redusert <14000 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

6 Muligheter, verdier og fordeling
Antall fiskefartøy sterkt redusert T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

7 Muligheter, verdier og fordeling
Fangstinnsatsen øker T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

8 Muligheter, verdier og fordeling
Regionale trender Antall fiskere gått ned 45% til yrkesfiskere Nord Norge har redusert sin andel av landets fiskere fra 53 til 49% Fangstkapasiteten er øket med 23% Av fangstkapasitet fra 48 til 44% T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

9 Rettigheter til ressursene
Gjennom konsesjon på fangstkapasitet Ringnot (sildefisk) konsentrert til Vestlandet, Nord Norge kun 19% Trål (torskefisk) konsentrert til Nord Norge med 72% av trålkonsesjonene- fangstkapasiteten ikke publisert Deltakelse i uregulerte fiskerier T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

10 RETTIGHETER I TORSKEFISKE
Trålkonsesjoner Historiske rettigheter opparbeidet i perioder uten begrensninger Kvalifiseringskriterier lagt til grunn Kapital og entreprenørdrevet Autolineflåten et godt eksempel: Opparbeidet rettigheter til 9% av torskekvoten og 12-14% av all hvitfisk Torskerettigheter gir også rettigheter til andre fiskearter som hyse, sei, blåkveite, uer etc T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

11 STORE FANGSTER AV IKKE KONSESJONSFISKE
Total torskefisk 2000: 549 mill kg Fartøy m ,3% Linefartøy > 28 m (M&R/S&F) 12,1% Fabrikktrålere ,8% Fartøy 8-12,9m ,5% Ferskfisk-/rundfrysetrålere ,3% Småtrålere ,3 % Fartøy 21-28m ,7% Andre mindre fartøy % T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

12 TREND I FANGSTFORDELING I TORSKEFISKERIER 1998-2001
Trålere og havgående linefartøyer øker fangstandelene Helårig kystflåte 8-28 m reduserer fangstandelene Nordland har øket sine fangstandeler Jfr. Økning av trålerkonsesjoner Øvrige fylker redusert andel eller status quo T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

13 Muligheter, verdier og fordeling
Resultat: Fordeling av kvoter til norsk arktisk torsk 2003 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

14 PLAN ELLER MARKEDSDREVET?
Hva er drivkraften i konsentrasjon og regional omfordeling av kvoteverdier Offentlig planlegging eller markedet Fiskerimyndighetene: kvoter ikke omsettelige Overføring av en fiskerettigheter mellom fiskere krever tillatelse fra fiskerimyndighetene Men: fiskeren trenger ikke å selge til andre enn de som får overført fiskerettigheten tilknyttet båten Hva er virkeligheten T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

15 OMSATTE FANGSTRETTIGHETER
Kolmulekonsesjon evigvarende (mill kr) 10-15 mill Sild/makrellkonsesjon (mill kr) 27 mill pr 100 basis tonn 60-100 Torsketrål uten leveransebindinger 60 mill kr Torsketrål med leveransebindinger 35-40 mill kr 28 meters kystbåt med sildekvote 3,5-5 mill kr Linebåt over 28 m 20 mill 10 meter sjark T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

16 Konsesjonsverdien avhengig av driftsbegrensningene
Fri omsetning av rettigheter gir størst verdi Norske kvoteverdier ligger 30-50% under de islandske T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

17 BEREGNEDE KVOTEVERDIER AV NORSK FISK 2002 (Islandsk prisnivå)
TOTAL VILL FISK 47 (62) mld kr (tilsvarende 50% av Statoils børsverdi) Pelagisk fisk (22) mld kr Torskefisk (32) mld kr Skalldyr (6) mld kr Beregnet slik: Islandske og norske kvoteverdier omregnet fra relativ salgspris i forhold til torsk (for eksempel sei 38% av torskepris) Kvoter 2002, ellers fangst 2001 omregnet i torskeenheter etter relativ pris T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

18 KVOTEVERDI PELAGISK FISK
T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

19 KVOTEVERDI TORSKEFISK
T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

20 KVOTEVERDIER SKALLDYR
T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

21 Muligheter, verdier og fordeling
T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

22 Muligheter, verdier og fordeling
Anslag kvoteverdi Torsk, hyse, sei, blåkveite landet i Nord Norge 2001 (Islandsk prisnivå) Nord Norge 28 mld. kr Finnmark mld. kr Nordland mld. kr Troms mld. kr T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

23 7 Reguleringer som reduserer verdiene
Krav om leveranser Verdien av trålkonsesjonene øker 50% uten krav om leveransekrav Fiskeridepartementets nye forslag til auksjon av fangst i avgrensede regioner øker verdiene Krav til kjøper Jo mer regulert omsetning av konsesjoner, dess færre kjøpere og dess lavere konsesjonspris Fiskeridepartementets godkjenningsordning av overdragelse av konsesjoner reduserer verdiene T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

24 7. Reguleringer som reduserer verdiene
Omsetningsform Omsetning gjennom fiskeauksjoner kan øke verdiene 20% Mer konkurranse Mer produkt- og markedsspesialiserte kjøpere Frossenfiskauksjonene gjennom frysehotellene øker verdiene. Manglende ferskfiskauksjoner reduserer verdiene for kystflåten T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

25 7. Reguleringer som reduserer verdiene
Felles konkurransekvoter i fiske Fiskerne investerer i fangstkapasitet og seilingsfart Lite tid for markedsorientert verdiskapning Dårligere kvalitet Mindre biprodukter Leveransepress i korte sesonger presser ned prisene T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

26 Reguleringer som reduserer verdiene
Konsesjonsregler med tekniske begrensninger på plass for foredling og sortering om bord Høye konsesjonspriser hemmer rekruttering av nye aktører med nye ideer for verdiskapning Aktørene fokuserer på konsesjonsverdiene-rettighetsfiske Mindre på foredling og bedre markedstilpasning T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

27 VERDISKAPNING FOR HVEM?
Hvem skal ha gevinsten? Erfaring med individuelle omsettelige kvoter fra Island, New Zealand, Nederland mfl De som var først inne fikk hele gevinsten De som trekker seg ut kan ta med seg gevinsten De som er igjen får øket gjeld Det økonomiske presset mot ressursene reduseres ikke på kort sikt Etableringskostnadene øker for nye aktører Monopolisering reduserer nyskapning T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

28 VERDISKAPNING FOR HVEM?
Norge har innført omsettelighet gjennom konsesjonssystemet og fordelt verdiene til private Planlegges innført i kystfisket med regionale bindinger Kontroll med kapital for oppkjøp av rettigheter viktig konkurransefaktor T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

29 ALTERNATIVT FORVALTNINGSREGIME
Et markedsorientert regionalt forvaltningssystem som sikrer rettighetene og verdiskapning til kystsamfunnene Statlig kvoteforvaltning som nå. Staten omfordeler rettighetene til kvoter gradvis fra individuelle rederier til til regionale organer (fylker/ Sametinget ) Regionale eierselskaper leier ut rettighetene til fiskerne i sitt distrikt på kort og langsiktige kontrakter (på linje med kraftselskapene) Staten fordele kvotene gradvis til rettighetshaverne i fylkene/Sametinget i takt med omfordeling av rettigheter Innføring av auksjonsmekanismen innen regionene både på leiekontrakter og ferskfisklandinger T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

30 Gjennomføring av regionalisering
Oppbygging av det regionale forvaltningsselskaper over tid Betydelig formuesforvaltning: Finnmarks kvoteverdi 12 mld. Kr Kilder Trålrettighetene bundet til Finnmark, jfr. Leveringsavtalene til regionen 20% av enhetskvotene som foreslås tas inn ved sammenslåing av kvoterettigheter i kystfisket som er foreslått tilbakeført fellesskapet (jfr. St. Meld 20) Nåværende trålerrettigheter som går ut etter 13 år Gradvis inndragning av kvoter fra fiskere mot at de får avskrevet kjøp av rettigheter og at de får leie tilbake kvoter T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

31 Fordeler av regionalisert forvaltning
Regionale politiske myndigheter får reell innflytelse i fiskeriavhengige regioner Fiskere kan gjennom kvoteleie forbedre lønnsomheten gjennom Bedre markedsutnyttelse av priser og produkter Bedre kapasitetsutnyttelse Varierende leiepris kan stimulere til mindre sesongvariasjoner T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling

32 Muligheter, verdier og fordeling
KONKLUSJON Rettighetene til norske kvoter omsettes i markedet Fiskekvoter representerer store verdier som Privatiseres på tross av politiske retningslinjer Flyttes steg for steg ut av landsdelen Særlig Autoline og Ringnot Fiskeripolitikken har fremmet denne utviklingen Reguleringspraksisen i fisket og Råfisklagssystemet hemmer markedsbasert verdiskapning Nye forslag til omsettelighet kan akselerere denne utviklingen Innføring av regionalisert forvaltning og utleie av fiskerettighetene kan tilbakeføre verdiene til kystsamfunnene T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling


Laste ned ppt "AV TORBJØRN TRONDSEN NORGES FISKERIHØGSKOLE/ HØGSKOLEN I BODØ"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google