Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes næring. Hvilke verdier representerer fiskeressursene og hvordan fordeles de? AV TORBJØRN TRONDSEN NORGES FISKERIHØGSKOLE/ HØGSKOLEN I BODØ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes næring. Hvilke verdier representerer fiskeressursene og hvordan fordeles de? AV TORBJØRN TRONDSEN NORGES FISKERIHØGSKOLE/ HØGSKOLEN I BODØ."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes næring. Hvilke verdier representerer fiskeressursene og hvordan fordeles de? AV TORBJØRN TRONDSEN NORGES FISKERIHØGSKOLE/ HØGSKOLEN I BODØ

2 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling2 MIN FORSKNINGSBAKGRUNN Faktorer som påvirker økonomisk nyskapning i fiskerinæringen –Organisering –Markedsføring –Teknologi Pågående forskningsprosjekter: –Verdiskapning innen førstehåndsomsetning for fisk –Faktorer som påvirker for markedsorientering i fiskeri og jordbrukindustri –Fiskeforbruk og helse www.fishmarketing.com

3 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling3 REGULERING AV FISKE =FORVALTNING AV VERDIER Ressursene i havet er et knapt gode med økende verdi –Færre fiskere og fartøy å dele på Antall fiskere går ned Antall fiskefartøyer går ned –Fangstkapasiteten går opp Kvotegrunnlaget svinger men er mindre enn fangstkapasiteten Hvem tar verdiene?

4 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling4 SPØRSMÅL 1.Utviklingstrender 2.Hvilke verdier representerer fiskeressursene 3.Hvordan øke verdiene? 4.Hvordan sikre verdiene til kystsamfunnene?

5 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling5 Antall fiskere kraftig redusert <14000

6 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling6 Antall fiskefartøy sterkt redusert

7 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling7 Fangstinnsatsen øker

8 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling8 Regionale trender 1980-2001 Antall fiskere gått ned 45% til 14000 yrkesfiskere Nord Norge har redusert sin andel av landets fiskere fra 53 til 49% Fangstkapasiteten er øket med 23% Av fangstkapasitet fra 48 til 44%

9 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling9 Rettigheter til ressursene Gjennom konsesjon på fangstkapasitet –Ringnot (sildefisk) konsentrert til Vestlandet, Nord Norge kun 19% –Trål (torskefisk) konsentrert til Nord Norge med 72% av trålkonsesjonene- fangstkapasiteten ikke publisert Deltakelse i uregulerte fiskerier

10 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling10 RETTIGHETER I TORSKEFISKE Trålkonsesjoner Historiske rettigheter opparbeidet i perioder uten begrensninger –Kvalifiseringskriterier lagt til grunn –Kapital og entreprenørdrevet Autolineflåten et godt eksempel: –Opparbeidet rettigheter til 9% av torskekvoten og 12-14% av all hvitfisk Torskerettigheter gir også rettigheter til andre fiskearter som hyse, sei, blåkveite, uer etc

11 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling11 STORE FANGSTER AV IKKE KONSESJONSFISKE Total torskefisk 2000: 549 mill kg 1.Fartøy 13-21 m 12,3% 2.Linefartøy > 28 m (M&R/S&F) 12,1% 3.Fabrikktrålere 10,8% 4.Fartøy 8-12,9m 9,5% 5.Ferskfisk-/rundfrysetrålere 8,3% 6.Småtrålere 7,3 % 7.Fartøy 21-28m 4,7% 8.Andre mindre fartøy 35%

12 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling12 TREND I FANGSTFORDELING I TORSKEFISKERIER 1998-2001 Trålere og havgående linefartøyer øker fangstandelene Helårig kystflåte 8-28 m reduserer fangstandelene Nordland har øket sine fangstandeler –Jfr. Økning av trålerkonsesjoner Øvrige fylker redusert andel eller status quo

13 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling13 Resultat: Fordeling av kvoter til norsk arktisk torsk 2003

14 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling14 PLAN ELLER MARKEDSDREVET? Hva er drivkraften i konsentrasjon og regional omfordeling av kvoteverdier –Offentlig planlegging eller markedet Fiskerimyndighetene: kvoter ikke omsettelige –Overføring av en fiskerettigheter mellom fiskere krever tillatelse fra fiskerimyndighetene –Men: fiskeren trenger ikke å selge til andre enn de som får overført fiskerettigheten tilknyttet båten Hva er virkeligheten

15 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling15 OMSATTE FANGSTRETTIGHETER Kolmulekonsesjon evigvarende (mill kr)10-15 mill Sild/makrellkonsesjon (mill kr) 27 mill pr 100 basis tonn 60-100 Torsketrål uten leveransebindinger60 mill kr Torsketrål med leveransebindinger35-40 mill kr 28 meters kystbåt med sildekvote3,5-5 mill kr Linebåt over 28 m20 mill 10 meter sjark200.000

16 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling16 Konsesjonsverdien avhengig av driftsbegrensningene Fri omsetning av rettigheter gir størst verdi Norske kvoteverdier ligger 30-50% under de islandske

17 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling17 BEREGNEDE KVOTEVERDIER AV NORSK FISK 2002 (Islandsk prisnivå) TOTAL VILL FISK 47 (62) mld kr –(tilsvarende 50% av Statoils børsverdi) Pelagisk fisk 16 (22) mld kr Torskefisk 24 (32) mld kr Skalldyr 5 (6) mld kr Beregnet slik: Islandske og norske kvoteverdier omregnet fra relativ salgspris i forhold til torsk –(for eksempel sei 38% av torskepris) Kvoter 2002, ellers fangst 2001 omregnet i torskeenheter etter relativ pris

18 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling18 KVOTEVERDI PELAGISK FISK

19 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling19 KVOTEVERDI TORSKEFISK

20 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling20 KVOTEVERDIER SKALLDYR

21 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling21

22 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling22 Anslag kvoteverdi Torsk, hyse, sei, blåkveite landet i Nord Norge 2001 (Islandsk prisnivå) Nord Norge 28 mld. kr –Finnmark 12 mld. kr –Nordland 9 mld. kr –Troms 7 mld. kr

23 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling23 7 Reguleringer som reduserer verdiene 1.Krav om leveranser –Verdien av trålkonsesjonene øker 50% uten krav om leveransekrav –Fiskeridepartementets nye forslag til auksjon av fangst i avgrensede regioner øker verdiene 2.Krav til kjøper –Jo mer regulert omsetning av konsesjoner, dess færre kjøpere og dess lavere konsesjonspris –Fiskeridepartementets godkjenningsordning av overdragelse av konsesjoner reduserer verdiene

24 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling24 7. Reguleringer som reduserer verdiene 3.Omsetningsform –Omsetning gjennom fiskeauksjoner kan øke verdiene 20% Mer konkurranse Mer produkt- og markedsspesialiserte kjøpere –Frossenfiskauksjonene gjennom frysehotellene øker verdiene. –Manglende ferskfiskauksjoner reduserer verdiene for kystflåten

25 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling25 7. Reguleringer som reduserer verdiene 4.Felles konkurransekvoter i fiske –Fiskerne investerer i fangstkapasitet og seilingsfart –Lite tid for markedsorientert verdiskapning Dårligere kvalitet Mindre biprodukter Leveransepress i korte sesonger presser ned prisene

26 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling26 Reguleringer som reduserer verdiene 6.Konsesjonsregler med tekniske begrensninger på plass for foredling og sortering om bord 7.Høye konsesjonspriser hemmer rekruttering av nye aktører med nye ideer for verdiskapning Aktørene fokuserer på konsesjonsverdiene- rettighetsfiske Mindre på foredling og bedre markedstilpasning

27 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling27 VERDISKAPNING FOR HVEM? Hvem skal ha gevinsten? Erfaring med i ndividuelle omsettelige kvoter fra Island, New Zealand, Nederland mfl –De som var først inne fikk hele gevinsten –De som trekker seg ut kan ta med seg gevinsten –De som er igjen får øket gjeld –Det økonomiske presset mot ressursene reduseres ikke på kort sikt –Etableringskostnadene øker for nye aktører –Monopolisering reduserer nyskapning

28 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling28 VERDISKAPNING FOR HVEM? Norge har innført omsettelighet gjennom konsesjonssystemet og fordelt verdiene til private –Planlegges innført i kystfisket med regionale bindinger Kontroll med kapital for oppkjøp av rettigheter viktig konkurransefaktor

29 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling29 ALTERNATIVT FORVALTNINGSREGIME Et markedsorientert regionalt forvaltningssystem som sikrer rettighetene og verdiskapning til kystsamfunnene –Statlig kvoteforvaltning som nå. –Staten omfordeler rettighetene til kvoter gradvis fra individuelle rederier til til regionale organer (fylker/ Sametinget ) Regionale eierselskaper leier ut rettighetene til fiskerne i sitt distrikt på kort og langsiktige kontrakter (på linje med kraftselskapene) –Staten fordele kvotene gradvis til rettighetshaverne i fylkene/Sametinget i takt med omfordeling av rettigheter –Innføring av auksjonsmekanismen innen regionene både på leiekontrakter og ferskfisklandinger

30 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling30 Gjennomføring av regionalisering Oppbygging av det regionale forvaltningsselskaper over tid –Betydelig formuesforvaltning: Finnmarks kvoteverdi 12 mld. Kr –Kilder Trålrettighetene bundet til Finnmark, jfr. Leveringsavtalene til regionen 20% av enhetskvotene som foreslås tas inn ved sammenslåing av kvoterettigheter i kystfisket som er foreslått tilbakeført fellesskapet (jfr. St. Meld 20) Nåværende trålerrettigheter som går ut etter 13 år Gradvis inndragning av kvoter fra fiskere mot at de får avskrevet kjøp av rettigheter og at de får leie tilbake kvoter

31 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling31 Fordeler av regionalisert forvaltning Regionale politiske myndigheter får reell innflytelse i fiskeriavhengige regioner Fiskere kan gjennom kvoteleie forbedre lønnsomheten gjennom –Bedre markedsutnyttelse av priser og produkter –Bedre kapasitetsutnyttelse Varierende leiepris kan stimulere til mindre sesongvariasjoner

32 T. Trondsen, fishmarketing.com Muligheter, verdier og fordeling32 KONKLUSJON Rettighetene til norske kvoter omsettes i markedet Fiskekvoter representerer store verdier som –Privatiseres på tross av politiske retningslinjer –Flyttes steg for steg ut av landsdelen Særlig Autoline og Ringnot –Fiskeripolitikken har fremmet denne utviklingen Reguleringspraksisen i fisket og Råfisklagssystemet hemmer markedsbasert verdiskapning Nye forslag til omsettelighet kan akselerere denne utviklingen Innføring av regionalisert forvaltning og utleie av fiskerettighetene kan tilbakeføre verdiene til kystsamfunnene


Laste ned ppt "Mulighetenes næring. Hvilke verdier representerer fiskeressursene og hvordan fordeles de? AV TORBJØRN TRONDSEN NORGES FISKERIHØGSKOLE/ HØGSKOLEN I BODØ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google